EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О. А. Галич, Ю. В. Вакуленко, І. О. Терещенко, Т. В. Крутько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.27

УДК: 33.005.95

О. А. Галич, Ю. В. Вакуленко, І. О. Терещенко, Т. В. Крутько

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто характеристику стратегічного підходу до управління персоналом підприємства. Проаналізовано дефініції поняття "стратегічне управління персоналом". Здійснено оцінку факторів, що впливають на формування системи стратегічного управління персоналом підприємства. Доведено необхідність упровадження випереджаючого, тобто стратегічно орієнтованого, управління розвитком працівників. Розкрито вимоги до системи стратегічного управління персоналом. Зазначено, що стратегічний підхід до управління персоналом підприємства передбачає розгляд персоналу як суб'єкта і об'єкта управління. Досліджено основні елементи системи стратегічного управління персоналом підприємства. Встановлено, що система стратегічного управління персоналом підприємства відображає багатофункціональну систему взаємопов'язаних елементів, які утворюють єдине ціле. Доведено, що структуру системи стратегічного управління персоналом утворюють елементи, реалізація яких забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Наведено основні напрями формування системи стратегічного управління персоналом підприємства. Визначено систему індикаторів конкурентоспроможності системи стратегічного управління персоналом підприємства та встановлено вимоги до них. Обгрунтовано, що підвищення ефективності діяльності підприємства є основою стратегічного потенціалу, який впливає на його конкурентоспроможність та визначає напрями подальшого розвитку. Запропоновано методику оцінювання конкурентоспроможності системи стратегічного управління персоналом підприємства. Результатом застосування методики є формування стратегічних рекомендацій щодо удосконалення стратегії розвитку системи управління персоналом підприємства, що дадуть змогу підвищити його конкурентоспроможність. Встановлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств потрібно використовувати ефективну стратегію управління персоналом, яка буде взаємозв'язана зі стратегією розвитку підприємства.

Ключові слова: стратегічне управління; персонал підприємства; конкурентоспроможність підприємства; система управління; ефективність.

Література

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: пер. с англ. / М. Армстронг. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 328 с. — (Серия: Менеджмент для лидера).
2. Управление персоналом: учеб. для вузов / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2002. — 560 с.
3. Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. / Л.В. Балабанова. — Донецьк: Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2008. — 551 с.
4. Белоусов В.В. Стратегия развития персонала как фактор повышения конкурентоспособности промышленного предприятия: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / В.В. Белоусов. — Ижевск, 2007. — 24 с.
5. Богдан Н.Н. Кадровый менеджмент в вузе: монография / Н.Н. Богдан, Е.А. Могилевкин. — Владивосток: Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса, 2003. — 244 с.
6. Громова О.Н. Формирование стратегии управления персоналом предприятия (теоретические и методические аспекты): дис. д-ра экон. наук: 08.00.05 / О.Н. Громова. — М., 1999. — 283 с.
7. Иванцевич Дж.М. Человеческие ресурсы управления: Основы управления персоналом / Дж.М. Иванцевич. — М.: Дело, 1993. — 304 c.
8. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация: учеб. пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 301 с.
9. Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры: учебник / Е.В. Маслов. — М.: Финпресс, 2004. — 288 с.
10. Сорокина М.В. Теория и методология стратегического управления персоналом в торговле / М.В. Сорокина. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. — 203 с.
11. Хміль Ф.І. Управління персоналом: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф.І. Хміль. — К.: Академвидав, 2006. — 488 с.
12. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є. Шершньова. — [2-ге вид., перероб. і доп.]. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

O. Galych, Yu. Vakulenko, І. Tereshchenko, T. Krutko

STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT AS A FACTOR OF GROWTH OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Summary

The article deals with the description of the strategic approach to personnel management of the enterprise. Definitions of the concept "strategic personnel management" are analyzed. The estimation of the factors influencing the formation of the system of strategic management of the personnel of the enterprise is carried out. The necessity of introducing a progressive, that is strategically oriented, management of the development of workers is proved. Requirements for the system of strategic human resources management are revealed. It is noted that the strategic approach to the management of personnel of the company involves the consideration of personnel as a subject and object of management. The main elements of the system of strategic management of the personnel of the enterprise are investigated. Established that the system of strategic personnel management of the company reflects a multifunctional system of interrelated elements that form a single entity. It is proved that the structure of the system of strategic management of personnel form the elements, implementation of which ensures the competitiveness of the enterprise. The main directions of formation of the system of strategic management of personnel of the enterprise are given. The system of indicators of competitiveness of the system of strategic management of personnel of the enterprise is determined and requirements are set for them. It is substantiated that increase of efficiency of activity of the enterprise is the basis of strategic potential which influences its competitiveness and determines directions of further development. The method of estimation of competitiveness of the system of strategic management of personnel of the enterprise is offered. The result of the application of the method is the formation of strategic recommendations for improving the strategy of development of the personnel management system of the enterprise, which will enable to increase its competitiveness. Established that in a market economy, leaders of enterprises need to use effective strategy personnel management which is interrelated with the strategy of the company.

Keywords: strategic management; personnel of the enterprise; enterprise competitiveness; management system; efficiency.

References

1. Armstrong, М. (2002), Strategicheskoe upravlenie chelovecheskimi resursami [Strategic management of a human resources], INFRA-M, Moscow, Russia.
2. Bazarov, T. and Eremin, L. (2002), Upravlenie personalom [Personnel management], UNITI, Moscow, Russia.
3. Balabanova, L. (2008), Stratehichnyj marketynh [Strategic marketing], DonNUET, Donetsk, Ukraine.
4. Belousov, V. (2007), "Strategy of personnel development as a factor of increase of competitiveness of industrial enterprise", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Izhevsk, Russia.
5. Bogdan, N. and Mogilevkin, E. (2003), Kadrovyj menedzhment v vuze [A skilled management is in the higher institute], VGUES, Vladivostok, Russia.
6. Gromova, О. (1999), "Forming of a strategy of the personnel management in enterprise (theoretical and methodical aspects)", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Moscow, Russia.
7. Ivancevich, J. (1993), Chelovecheskie resursy upravlenija: Osnovy upravlenija personalom [Human capitals of management: Bases of a personnel management], Delo, Moscow, Russia.
8. Kibanov, А. and Durakova, I. (2005), Upravlenie personalom organizacii : strategija, marketing, internacionalizacija [Personnel management of organization: strategy, marketing, internationalization], INFRA-M, Moscow, Russia.
9. Мaslov, V. (2004), Strategicheskoe upravlenie personalom v uslovijah jeffektivnoj organizacionnoj kul'tury [Strategic personnel management in the conditions of effective organizational culture], Finpress, Moscow, Russia.
10. Sorokina, М. (2005), Teorija i metodologija strategicheskogo upravlenija personalom v torgovle [A theory and methodology of a strategic personnel management in the trade], SPbGUEF, St. Petersburg, Russia.
11. Hmil, F. (2006), Upravlinnia personalom [Personnel management], Akademvydav, Kyiv, Ukraine.
12. Shershn ova, Z. (2004), Strategicheskoe ypravlinnya [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 6 2019, стор. 27 - 32

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 2335

Відомості про авторів

О. А. Галич

к. е. н., доцент, професор кафедри інформаційних систем та технологій,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

O. Galych

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor in Department of Information Systems and Technologies, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


Ю. В. Вакуленко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Yu. Vakulenko

Ph.D. in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor in Department of Information Systems and Technologies, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


І. О. Терещенко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. Tereshchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor in Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


Т. В. Крутько

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

T. Krutko

a higher education qualification specialty "Management", Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Галич О. А., Вакуленко Ю. В., Терещенко І. О., Крутько Т. В. Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. 2019. № 6. С. 27–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.27

Galych, O., Vakulenko, Yu., Tereshchenko, І. and Krutko, T. (2019), “Strategic personnel management as a factor of growth of competitiveness of the enterprise”, Agrosvit, vol. 6, pp. 27–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.