EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КООПЕРАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ РЕГУЛЯТОРНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ
О. С. Рибчак, Н. В. Бондаренко, О. М. Кобилянський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.20

УДК: 334.73:349.422.28

О. С. Рибчак, Н. В. Бондаренко, О. М. Кобилянський

КООПЕРАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ РЕГУЛЯТОРНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Анотація

У статті розглядаються проблеми кооперативних взаємовідносин у аграрній сфері. Проведено аналіз діючих сільськогосподарських товаровиробників Черкаської області за обсягом сільськогосподарських угідь та визначено, що в досліджуваному регіоні переважають дрібнотоварні підприємства. Проведено кластерний аналіз, який дав змогу виокремити кілька типів підприємств з різною спеціалізацією в залежності від розміру сільськогосподарських угідь. Досліджено основні принципи функціонування сільськогосподарських кооперативів. Запропоновано створення виробничих кооперативів у сільському господарстві, що супроводжується створенням кредитних кооперативів. Визначено, що розбудова кредитної кооперації в даному секторі економіки відбувається переважно крізь призму кредитування, при цьому нівелюються інші важливі її функції, що можуть сприяти сталому розвитку дрібнотоварного сектору сільськогосподарської діяльності. Розкрито особливості розвитку сільськогосподарської кооперації в Ізраїлі, та виокремлено у структурі сільського кооперативу функціонування інформаційно-консультаційного центру, для здійснення консультацій фермерів. З'ясовано, що кооперація є одним із визначальних інститутів, який дасть змогу покращити ефективність функціонування аграрної економіки.

Ключові слова: кооперація; сільськогосподарська кооперація; виробничі та обслуговуючі кооперативи; кредитний кооператив; міжнародна кооперація.

Література

1. Історія кооперативного руху в Україні. Зародження кооперативного руху в Україні. URL: //http://coop.at.ua/index/0-2
2. Виробничий кооператив. URL: //uk.wikipedia.org/wiki
3. Чому вітчизняні фермери рахують урожай в центнерах, а ізраїльські — в грошах. URL: /https://agroreview.com/news/chomu-vitchyznyani-fermery-rahuyut-urozhaj-v-centnerah-a-izrayilski-%E2%80%93-v-hroshah
4. Ткач А.В. Сельскохозяйственная кооперация: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2005. — С. 364.
5. Непочатенко О. О., Прокопчук О.Т. Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2014. Вип. 84. — С. 135—143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2014_84_22
6. Статистичний щорічник Черкаської області за 2016 р. / Держ. служба статистики України. Голов. упр. статистики у Черкас. обл.: за ред. В. Приймак. — 2016. — 472 с.
7. Статистичний щорічник України за 2017 рік. Державна служба статистики України. Голов. упр. статистики у Черкас. обл.: за ред. Є. Вернера. — К. 2018. — 540 с.

O. Rybchak, N. Bondarenko, O. Kobylianskyi

COOPERATIVE AS THE MAIN REGULATORY MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE AGRARIAN SPHERE

Summary

The article deals with cooperative relations in the agrarian sphere. The analysis of agricultural producers in Cherkasy region by the amount of cultivated land was carried out, and it has been found that small-scale enterprises prevail in the investigated region.
The development of cooperative movement in the agriculture of the region was researched. This process requires a systemic approach, enlargement of small enterprises and cooperation of households.
Conducted cluster analysis enabled to distinguish several types of enterprises with different specialization depending on the size of cultivated land.
Main principles of the functioning of agricultural cooperatives were studied. In this context, there is a necessity for the owners of business to choose an effective model of cooperation according to the peculiarities of the production. This model should be built according to the main principles of cooperation.
The creation of production cooperatives in agriculture was suggested, which is accompanied by the creation of credit cooperatives. It has been determined, that development of credit cooperation in this sector of economy takes place mainly in the context of crediting, at the same time its other important functions are nullified, that can promote stable development of a small-scale sector of agricultural activity.
The analysis of the world experience of agricultural cooperation indicates that this form of business has a positive effect on the accumulation of the volumes of agricultural production and application of new progressive production technologies. Specific features of the agricultural cooperation in Israel were described and the functioning of the information advisory center was distinguished in the structure of agricultural cooperative for providing farmers with consultancy services. It has been found that cooperation is one of the determinant institutions, that enables to improve the efficiency of the functioning of the agrarian economy.
It has been found that cooperation in agriculture gives the possibility to save costs on equipment supply and expendables, machines, packaging, storage, marketing, selling, export and service.

Keywords: cooperation; agricultural cooperation; production and service cooperatives; credit cooperative; international cooperation.

References

1. Ukrainian Cooperative Movement (2019), "History of the cooperation movement in Ukraine. Formation of the cooperation movement in Ukraine", available at: //http://coop.at.ua/index/0-2 (Accessed 30 Jan 2019).
2. wikipedia (2019), "Production cooperative", available at: //uk.wikipedia.org/wiki (Accessed 30 Jan 2019).
3. AgroReview (2019), "Why do Ukrainian farmers calculate the yield in hundredweights, and Israeli farmers in money", available at: /https://agroreview.com/news/chomu-vitchyznyani-fermery-rahuyut-urozhaj-v-centnerah-a-izrayilski-%E2%80%93-v-hroshah (Accessed 30 Jan 2019).
4. Tkach, A.V. (2005), Sel'skohozjajstvennaja kooperacija: ucheb. Posobie [Agricultural cooperation: study guide], 3rd. ed., Dashlov and Co, Moscow, Russia.
5. Nepochatenko, O.O. and Prokopchuk, O.T. (2014), "Current state and development prospects of service cooperatives in Ukraine", Collection of research papers of Uman National University of Horticulture, vol. 84, pp. 135—143. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2014_84_22 (Accessed 30 Jan 2019).
6. Pryimak, V. (2016), Statystychnyj schorichnyk Cherkas'koi oblasti za 2016 r. [Statistics yearbook of Cherkasy region over 2016], State Statistics Service of Ukraine. Main administration of statistics in Cherkasy region, Cherkasy, Ukraine.
7. Verner, E. (2018), Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2017 rik [Statistics yearbook in Cherkasy region over 2016], State Statistics Service of Ukraine. Main administration of statistics in Cherkasy region, Cherkasy, Ukraine.

№ 6 2019, стор. 20 - 26

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1381

Відомості про авторів

О. С. Рибчак

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

O. Rybchak

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman


Н. В. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

N. Bondarenko

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman


О. М. Кобилянський

аспірант, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

O. Kobylianskyi

Post-graduate student, Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Рибчак О. С., Бондаренко Н. В., Кобилянський О. М. Кооперація як основний регуляторний механізм розвитку підприємницької діяльності аграрної сфери. Агросвіт. 2019. № 6. С. 20–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.20

Rybchak, O., Bondarenko, N. and Kobylianskyi, O. (2019), “Cooperative as the main regulatory mechanism of the development of entrepreneurial activity in the agrarian sphere”, Agrosvit, vol. 6, pp. 20–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.