EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ HR-АНАЛІТИКИ В МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ
Н. О. Небаба, І. М. Демяшкін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.78

УДК: 658.6

Н. О. Небаба, І. М. Демяшкін

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ HR-АНАЛІТИКИ В МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ

Анотація

На основі здійсненого дослідження, узагальнивши теоретичні положення аудиту персоналу міжнародної компанії, визначено його задачі, об'єкти оцінки, методи впровадження у систему управління персоналом організації вцілому. Розглянуто переваги та недоліки методів впровадження аудиту у систему управління персоналом міжнародної компанії. Досліджено проблеми впровадження аудиту персоналу та розглянуто способи їх нівелювання. Визначено, що аудит персоналу повинен здійснюватися в декілька етапів: етап підготовки, збору інформації, етап обробки отриманих даних та заключний етап. Складено мережевий графік реалізації розробленого проекту аудиту персоналу підприємства. Доведено, що впровадження проекту аудиту персоналу у міжнародній компанії підвищить відповідальність працівників, дозволить оцінити результативність діяльності персоналу, дозволить виявити слабкі місця та покращити всі кадрові процеси, удосконалити систему управління персоналом та міжнародної компанії вцілому.

Ключові слова: аудит; персонал; міжнародна компанія; HR-аналітика; проект; управління; система.

Література

1. Назайкинский С.В. Роль HR-аналитики в принятии управленческих решений в организациях / С.В. Назайкинский, О.Л. Седова // Вестник РГГУ. Серия "Экономика. Управление. Право". — 2017. — №3 (9). — С. 9 — 19.
2. Назарова Г.В. Процедура здійснення аудиту персоналу на основі врахування можливих ризиків / Г.В. Назарова, О.С. Лебединська // Бізнес Інформ. — 2012. — № 8. — C. 117—120.
3. Совершенна І.О. Кадровий аудит як інструмент підвищення результативності менеджменту і розвитку організації / І.О. Совершенна // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. — 2013. — № 1 (21). — С. 31—41.
4. Трофимов И.В. Аудит человеческих ресурсов как инструмент кадрового менеджмента / И.В.Трофимов // Российское предпринимательство. — 2012. — №8. — С. 89—95.
5. Филина Ф.Н. Проведем аудит персонала / Ф.Н. Филина // Российский бухгалтер. — 2007. — №3. — С. 5.
6. Фріман Є.М. Організаційні засади аудиту персоналу при прийнятті кадрових рішень на підприємстві / Є.М. Фріман // Проблеми економіки. — 2012. — № 3. — С. 151—154.
7. Хмелевський С.М. Аудит персоналу: неекономічні аспекти / С.М. Хмелевський // Глобальні та національні проблеми економіки. — Мукачево, 2015. — № 3. — С. 466—470.

N. Nebaba, I. Demyshkin

PROJECT DEVELOPMENT FOR PERSONNEL AUDIENCE AS A TOOL FOR HR-ANALYST IN INTERNATIONAL COMPANIES

Summary

On the basis of the performed scientific research, summarizing the theoretical provisions of the personnel audit, its tasks, objects of evaluation, methods of introduction of personnel audit in the system of personnel management and organization in general were determined. The advantages and disadvantages of the above-mentioned methods are considered. The problems of introduction of personnel audit and the ways of their leveling are considered. It has been determined that personnel audit should be carried out in several stages: the stage of preparation, information gathering, the processing stage of the received data and the final stage. The network schedule of implementation of the developed personnel audit project has been completed. It is proved that introduction of the project of personnel audit at the enterprise will increase the responsibility of employees, will allow to evaluate the effectiveness of the personnel, will identify weaknesses and improve all personnel processes, improve the system of personnel management and organization in general. Established that human resources audit is a powerful tool that allows the management of an international company to identify problems with its management system, and allows you to provide recommendations for improving it. The system of personnel management of an international company was analyzed in order to eliminate such negative tendencies in activity as: turnover of personnel, reduction of average number of employees. It is proposed to introduce a system of personnel audit in the activities of an international company. Recommendations were given, recommended areas of personnel audit in an international company were indicated. It is determined that the developed project of audit of the personnel of the international company will allow: to identify the problem areas in its staffing, improve the microclimate within the company; improve the human resources management system; management to respond timely to problems with personnel. It is determined that the implementation of the audit of the international company personnel is envisaged in several stages, namely: preparation for audit, analysis of key indicators, collection, compilation and processing of information, drawing up a report and reporting on recommendations to the management of an international company.

Keywords: audit; staff; international company; HR-analytics; project; management; system.

References

1. Nazaykinskiy, S.V. and Sedova, O.L. (2017), "The role of HR-analysts in making managerial decisions in organizations", Vestnyk RHHU. Seryia "Ekonomyka. Upravlenye. Pravo", vol. 3, pp. 9—19.
2. Nazarova, G.V. and Lebedinska, O.S. (2012), "The procedure for conducting an audit of personnel based on the consideration of possible risks", Biznes Inform, vol. 8, pp. 117—120.
3. Sovershenna, I.O. (2013), "Personnel audit as a tool for improving the effectiveness of management and organization development", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, vol. 1, pp. 31—41.
4. Trofimov, I.V. (2012), "Human resources audit as a personnel management tool", Rossijskoe predprinimatel'stvo, vol. 8, pp. 89—95.
5. Filina, F.N. (2007), "We will conduct an audit of the personnel", Rossijskij buhgalter, vol. 3, pp. 5.
6. Friman, E.M. (2012), "Organizational fundamentals of personnel audit when making personnel decisions at the enterprise", Problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 151—154.
7. Khmelevskyi, S.M. (2015), "Personnel Audit: Non-economic Aspects", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 466—470.

№ 5 2019, стор. 78 - 82

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 1261

Відомості про авторів

Н. О. Небаба

к. е. н., доцент кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів

N. Nebaba

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Socio-Labor Relations, University of Customs and Finance


І. М. Демяшкін

магістрант, Університет митної справи та фінансів

I. Demyshkin

magistrate, University of Customs and Finance

Як цитувати статтю

Небаба Н. О., Демяшкін І. М. Розробка проекту аудиту персоналу як інструменту hr-аналітики в міжнародних компаніях. Агросвіт. 2019. № 5. С. 78–82. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.78

Nebaba, N. and Demyshkin, I. (2019), “Project development for personnel audience as a tool for hr-analyst in international companies”, Agrosvit, vol. 5, pp. 78–82. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.