EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ КОМПАНІЙ
О. С. Євсейцева, П. С. Волковинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.73

УДК: 339.138

О. С. Євсейцева, П. С. Волковинська

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ КОМПАНІЙ

Анотація

Агропромислові компанії перебувають у системі перманентних динамічних змін конкурентного середовища. Основним завданням маркетингового стратегічного планування в сучасних умовах господарювання є створення умов для пристосування виробництва і збуту сільськогосподарської продукції до змінного та динамічного попиту. Розробка стратегічних маркетингових принципів повинна грунтуватися на системному підході, що відповідає дотриманню економічних законів, передусім попиту і пропозиції та тенденцій розвитку об'єкта планування. Формування маркетингової стратегії — один із найсуттєвіших і найскладніших етапів процесу маркетингу.
У статті розглянуті проблеми організації маркетингової діяльності в агропромислових компаніях України; акцентована увага на основних заходах, що проводяться в рамках визначення маркетингових стратегій; досліджено агропромисловий ринок України і запропоновано варіанти удосконалення маркетинговій діяльності та підвищення її ефективності.

Ключові слова: маркетинг; маркетингова діяльність; аграрні компанії; стратегія маркетингу; конкурентне середовище; економічна ефективність.

Література

1. Артімонова І.В. Особливості формування і функціонування служби маркетингу на аграрних підприємствах / І.В. Артімонова // Формування ринкових відносин в Україні. — 2010. — № 1. — С. 8—85.
2. Єранкін О.О. Періодизація еволюції маркетингу в АПК України та перспективи його розвитку / О.О. Єранкін // Економіка АПК. — 2008. — № 1. — С. 131—140.
3. Маркетинг: підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.; Ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. — 3-тє вид. — К.: Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2008. — 648 с.
4. Швандина А.А. Адаптація організаційних структур управління до сучасних ринкових умов / А. Швандина // Вісник СумДУ. Серія "Економіка". — 2009. — № 1. — С. 20—25.

O. Yevseytseva, P. Volkovynska

STRATEGIC MARKETING, MARKETING TOOLS COMPETING WITH AGRARIAN COMPANIES

Summary

Agro-industrial companies are in the system of permanent dynamic changes in the competitive environment. The main task of marketing strategic planning in modern economic conditions is to create conditions for adjustment of production and marketing of agricultural products to variable and dynamic demand. The development of strategic marketing principles should be based on a systematic approach that meets the requirements of economic laws, first of all, the demand and supply and the development trends of the planning object. Formation of marketing strategy — one of the most important and complex stages of the marketing process. The main benchmark of marketing strategy in the food market is the competitiveness of goods, which means compliance with the goods market conditions, specific requirements of consumers for quality, technical, economic, aesthetic characteristics. The article deals with the problems of organizing marketing activities in agro-industrial companies of Ukraine; focused attention on the main activities carried out within the framework of the definition of marketing strategies; the agroindustrial market of Ukraine and the offered variants of improvement of marketing activity and increase of its efficiency are investigated.
The main role of the agroindustrial complex, which unites production, storage, primary and final processing, packing, transportation and sales of products, in the formation of the food market, is determined. The marketing strategies for ensuring the effective functioning of the national food market are formed, in which the main role is played by their target orientation and complexity, which facilitates the combination of entrepreneurial, economic, production and marketing activities. It was established that the main reference point of the marketing strategy in the food market is the competitiveness of goods, which means conformity of goods to market conditions, specific requirements of consumers for qualitative, technical, economic, aesthetic characteristics.

Keywords: marketing; marketing activity; agrarian companies; marketing strategy; competitive environment; economic efficiency.

References

1. Artimonova, I.V. (2010), "Features of the formation and functioning of marketing service in agrarian enterprises", Formation of market relations in Ukraine, vol. 1, pp. 8—85.
2. Yerankin, O. O. (2008), "Periodization of marketing evolution in the agroindustrial complex of Ukraine and prospects for its development", Economy of agroindustrial complex vol. 1, pp. 131—140.
3. Rudelius, V. Azaryan, O.M. and Babenko, N.O. (2008), Marketynh [Marketing], 3rd ed., Educational Center "Consortium for the Improvement of Management Education in Ukraine", Kyiv, Ukraine.
4. Shvandina, A.A. (2009), "Adaptation of organizational management structures to modern market conditions", Sumy Sumy State University. Series "Economics" vol. 1, pp. 20—25.

№ 5 2019, стор. 73 - 77

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 1010

Відомості про авторів

О. С. Євсейцева

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

O. Yevseytseva

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technologies and Design


П. С. Волковинська

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

P. Volkovynska

student, Kyiv National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Євсейцева О. С., Волковинська П. С. Стратегічний маркетинг як інструмент підтримки конкурентоспроможності аграрних компаній. Агросвіт. 2019. № 5. С. 73–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.73

Yevseytseva, O. and Volkovynska, P. (2019), “Strategic marketing, marketing tools competing with agrarian companies”, Agrosvit, vol. 5, pp. 73–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.