EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАЛОЦІННІ АКТИВИ: НАУКОВА ДИСКУСІЯ ТА ПРАКТИКА ОБЛІКУ
О. Г. Пономаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.11

УДК: 657.411:631

О. Г. Пономаренко

МАЛОЦІННІ АКТИВИ: НАУКОВА ДИСКУСІЯ ТА ПРАКТИКА ОБЛІКУ

Анотація

У сучасних економічних реаліях України малоцінні активи для цілей адекватного облікового відображення поділяються на категорії: малоцінні та швидкозношувані предмети та малоцінні необоротні матеріальні активи, що вимагає застосування специфічних облікових методик. Головними проблемами облікової науки і практики щодо малоцінних активів є: прогалини нормативного регулювання обліку; неоднозначне визнання діапазону об'єктів обліку; різночитання положень бухгалтерського і податкового обліку; відображення одномоментного споживання малоцінних активів, що необгрунтовано знижує показники активів балансу; недосконала амортизаційна політика, що зумовлює відсутність джерел відновлення малоцінних активів.
Беручи до уваги відносну новизну об'єкта "малоцінні активи" для української облікової науки та практики, систематизовано організаційно-методичні засади обліку таких активів у різних країнах. Виявлено, що облікові підходи диференціюються залежно від зміни ступеня державної регламентації обліку.
Серйозним недоліком вітчизняної облікової практики щодо малоцінних активів є той факт, що вони у складі оборотних визнаються малоцінними швидкозношуваними предметами та обліковуються згідно з методологією запасів у світлі П(С)БО 9 "Запаси". Однак цілий ряд видів цих активів не має одномоментності споживання. У свою чергу, номенклатурний склад малоцінних необоротних активів за рядом об'єктів дублює складові на субрахунках обліку основних засобів 106 "Інструменти, прилади та інвентар" та 109 "Інші основні засоби".
Для вирішення означених проблем на підставі аналізу провідних наукових позицій та облікової практики пропонуються шляхи виокремлення й усунення невідповідностей бухгалтерського й податкового законодавства, удосконалення підходів до оцінки й амортизації малоцінних активів та їх синтетичного обліку переважно через застосування нових субрахунків з належним рівнем деталізації. Це забезпечить приріст не тільки нових наукових знань, а й сприятиме удосконаленню практичних облікових методик та закріпленню найбільш раціональних альтернативних рішень у обліковій політиці підприємств.

Ключові слова: облік; малоцінні активи; малоцінні швидкозношувані предмети; малоцінні необоротні активи.

Література

1. Алєксєєва А.В. Облік нематеріальних активів і малоцінних та швидкозношувальних предметів: навч. посіб. для студ. торг.-екон. вищ. закл. освіти / А.В. Алєксєєва, Ю.В. Бакун; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. — К., 2000. — 84 c.
2. Войтенко Т. Податкова малоцінка: амортизація, утримання, ремонт і поліпшення / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. — 2014. — № 84 (1790). — С. 15—20.
3. Войтенко Т. Податкова малоцінна: критерії визнання [Текст] / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. — Харків, 2014. — № 80 (1786). — С. 20—27.
4. Грінько А. П. Облік основних засобів: теорія, стан, проблеми, перспективи: [монографія] / А.П. Грінько. — Харків: Харківська державна академія технології та організації харчування, 2002. — 277 с.
5. Крот Ю. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів з урахуванням вимог Податкового кодексу / Ю. Крот // Бухгалтерський облік і аудит. — 2011. — № 9. — С. 21—24.
6. Куцик П. Визначення економічної сутності швидкозношуваних та малоцінних необоротних предметів як передумова раціональної організації їх обліку та контролю / П. Куцик, Р. Шумило // Економічний аналіз. — 2010. — Вип. 666. — С. 99—102.
7. Куцик П. Облік малоцінних необоротних та швидкозношуваних активів: методичний аспект / П. Куцик, Р. Шумило //Бухгалтерський облік і аудит. — 2012. — № 1. — С. 18—21.
8. Малярчук І.І. Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів (Ч. 2) / І.І. Малярчук, З.М. Холод // Наукові записки. — 2015. — № 1 (50). — С. 13—19.
9. Малярчук І.І. Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів (Ч. 1) / І.І. Малярчук, З.М. Холод // Наукові записки. — 2014. — № 4 (49). — С. 63—67.
10. Моссаковський В. Невирішені питання обліку непоточних активів / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. — 2010. — № 5. — С. 17—28.
11. Петрів О.І. Бухгалтерський та податковий аспекти обліку малоцінних необоротних матеріальних активів: основні відмінності та неузгодженості, проблеми обліку / О.І. Петрів // Науково-інформаційний вісник. Серія "Економіка". — 2013. — № 7. — С. 381—387.
12. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: за станом на 02.02.2019 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Відділ баз даних нормативно-правової інформації. —Режим доступу: //http:// www. rada. gov. ua; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27 квіт. 2000 р. № 92 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" № 246 від 20 жовт. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
15. Роєва О. Проблемні питання визнання, обліку та оподаткування малоцінних та швидкозношуваних предметів / О. Роєва // Наук. вісн. / Одес. нац. екон. ун-т. — 2016. — № 5. — С. 132—143.
16. Сажинець С.Й. Актуальні питання розвитку системи обліку оборотних малоцінних та швидкозношуваних матеріальних активів на підприємстві / С. Й. Сажинець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2012. — № 721. — С. 219—225.
17. Сокольська Р. Б. Удосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів в умовах промислового підприємств / Р.Б. Со-кольська, В.Д. Зелікман, Є.Ю. Захарова // http://stp.diit.edu.ua/article/viewFile/6861/5888
18. Терещенко В. С. Сутнісний аналіз швидкозношуваних предметів як основа удосконалення методики їх бухгалтерського обліку / В.С. Терещенко, А.І. Москаленко // http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics/76360.doc.htm
19. Шваб В.М. Проблеми обліку малоцінних необоротних матеріальних активів і малоцінних та швидкозношуваних предметів / В.М. Шваб // Вісник ЖНАЕУ. — 2010. — № 1. — С. 310—315.
20. Шумило Р.Р. Зарубіжний досвід обліку та внутрішньогосподарського контролю малоцінних і швидкозношуваних активів / Р.Р. Шумило // Економічні науки. — Серія "Облік і фінанси". — Вип. 7 (25). Ч. 3. — 2010. — С. 547—553.
21. Germany reforms its asset depreciation law Low value assets threshold to rise in 2018 [Електронний ресурс] / hlb.global. — Режим доступу:// https://www.hlb.global/germany-reforms-its-asset-depreciation-law-low-value-assets-threshold-to-rise-in-2018

O. Ponomarenko

LOW VALUE ASSETS: SCIENTIFIC DISCUSSION AND ACCOUNTING PRACTICE

Summary

In today's economic realities of Ukraine, inadequate assets for the purposes of adequate accounting are classified into categories: low-value and worn-out items and low value non-negotiable tangible assets requiring the use of specific accounting methods. The main problems of accounting science and practice regarding low value assets are: gaps in regulatory accounting; ambiguous recognition of the range of objects of accounting; discrepancies in the accounting and tax accounting regulations; a reflection of one-time consumption of low value assets that unreasonably reduces the assets of the balance sheet; imperfect depreciation policy, which leads to the lack of sources of restoration of low value assets.
Taking into account the relative novelty of the object "low value assets" for Ukrainian accounting science and practice, the organizational and methodical principles of accounting for such assets in different countries are systematized. It is revealed that accounting approaches are differentiated depending on the change in the degree of state accounting regulation.
A serious disadvantage of domestic accounting practices regarding low value assets is the fact that they are considered to be negotiable with low value items and accounted for in accordance with the inventory methodology in the light of P(C)BO 9 "Stocks". However, a number of types of these assets have no one-time consumption. In turn, the nomenclature of low value non-current assets for a number of objects duplicates components in the subaccounting of fixed assets 106 "Tools, instruments and inventory" and 109 "Other fixed assets".
To solve these problems, based on the analysis of leading scientific positions and accounting practices, ways are proposed to identify and eliminate inconsistencies in accounting and tax legislation, to improve approaches to the valuation and amortization of low value assets and their synthetic accounting, mainly through the use of new sub-accounts with an appropriate level of detail. This will ensure the growth not only of new scientific knowledge, but will also help to improve the practical accounting methods and consolidate the most rational alternative solutions in the accounting policy of enterprises.

Keywords: accounting; low value assets; low-value cheap items; low value non-negotiable assets.

References

1. Alieksieieva, A. V. (2000), Oblik nematerial'nykh aktyviv i malotsinnykh ta shvydkoznoshuval'nykh predmetiv [Accounting for intangible assets and low value and high-value items], Kyiv. derzh. torh.-ekon. un-t., Kyiv, Ukraine.
2. Vojtenko, T. (2014), "Tax-poor assets : depreciation, maintenance, repairs and improvements", Podatky ta bukhhalters'kyj oblik, vol. 84, pp. 15—20.
3. Vojtenko, T. (2014), "Tax-poor assets : recognition criteria", Podatky ta bukhhalters'kyj oblik, vol. 80 (1786), pp. 20—27.
4. Hrin'ko, A. P. (2002), Oblik osnovnykh zasobiv: teoriia, stan, problemy, perspektyvy [Accounting for fixed assets: theory, state, problems, prospects], Kharkivs'ka derzhavna akademiia tekhnolohii ta orhanizatsii kharchuvannia, Kharkiv, Ukraine.
5. Krot, Yu. (2011), "Accounting for low value non-current tangible assets taking into account the requirements of the Tax Code", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 9, pp. 21—24.
6. Kutsyk, P. (2010), "Determination of the economic essence of high-value and low-value non-negotiable items as a prerequisite for the rational organization of their accounting and control", Ekonomichnyj analiz, vol. 666, pp. 99—102.
7. Kutsyk, P. and Shumylo, R. (2012), "Accounting for low-value non-negotiable and high-value assets: a methodical aspect", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 1, pp. 18—21.
8. Maliarchuk, I. I. and Kholod, Z. M. (2015), "Basic aspects of financial and tax accounting of low value non-current tangible assets (Part 2)", Naukovi zapysky, vol. 1 (50), pp. 13—19.
9. Maliarchuk, I. I. and Kholod, Z. M. (2014), "Basic aspects of financial and tax accounting of low value non-current tangible assets (Part 1)", Naukovi zapysky, vol. 4 (49), pp. 63—67.
10. Mossakovs'kyj, V. (2010), "Unresolved issues of accounting for non-current assets", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 5, pp. 17—28.
11. Petriv, O. I., (2013), "Accounting and tax aspects of the accounting of low value non-current tangible assets: major differences and inconsistencies, accounting problems", Naukovo-informatsijnyj visnyk. Seriia "Ekonomika", vol. 7, pp. 381—387.
12. The Verkhovna Rada Ukrainy (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 02 February 2019).
13. The Verkhovna Rada Ukrainy (2000), "Accounting Standard (Standard) 7 "Property, Plant and Equipment", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/lavs/shov/z0288-00 (Accessed 02 February 2019).
14. The Verkhovna Rada Ukrainy (1999), Accounting Standard (Standard) 9 "Stocks", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lavs/shov/z0751-99 (Accessed 02 February 2019).
15. Roieva, O. (2016), "Problematic issues of recognition, accounting and taxation of low-value and high-value items", Nauk. visn. Odes. nats. ekon. un-t, vol. 5, pp. 132—143.
16. Sazhynets', S. J. (2012), "Topical issues of the development of a system of accounting for revalible low-value and high-value tangible assets at the enterprise", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 721, pp. 219—225.
17. Sokol's'ka, R. B. Zelikman, V. D. and Zakharova Ye. Yu. (2016), "Improvement of the accounting of low-value and worn-out items in the conditions of industrial enterprises", [Online], available at: http://stp.diit.edu.ua/artitsle/vievFile/6861/5888 (Accessed 02 February 2019).
18. Tereschenko, V. S. and Moskalenko, A. I. (2010), "Essential analysis of worn-out items as a basis for improving the methodology of their accounting", [Online], available at : http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics/76360.doc.htm (Accessed 02 February 2019).
19. Shvab, V. M. (2010), "Problems of accounting low value non-negotiable tangible assets and low value items", Visnyk ZhNAEU, vol. 1, pp. 310—315.
20. Shumylo, R. R. (2010), "Foreign experience in accounting and internal control of low-value and high-value assets", Ekonomichni nauky. — Seriia "Oblik i finansy", vol. 7 (25), pp. 547—553.
21. Hlb.global (2018), "Germany reforms its asset depreciation law Low value assets threshold to rise in 2018", [Online], available at : https://www.hlb.global/germany-reforms-its-asset-depreciation-law-low-value-assets-threshold-to-rise-in-2018/ (Accessed 02 February 2019).

№ 5 2019, стор. 11 - 17

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 1639

Відомості про авторів

О. Г. Пономаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

O. Ponomarenko

Dr. Sci. (Econ), As. Prof. of Accounting department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava, Ukraine

Як цитувати статтю

Пономаренко О. Г. Малоцінні активи: наукова дискусія та практика обліку. Агросвіт. 2019. № 5. С. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.11

Ponomarenko, O. (2019), “Low value assets: scientific discussion and accounting practice”, Agrosvit, vol. 5, pp. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.