EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ЗАСОБУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ю. В. Подмешальська, Л. О. Резніченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.88

УДК: 338.242.42

Ю. В. Подмешальська, Л. О. Резніченко

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ЗАСОБУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті внутрішній аудит заробітної плати розглядається як засіб внутрішнього контролю заробітної плати. Основна мета внутрішнього аудиту заробітної плати як засобу внутрішнього контролю заробітної плати на підприємстві — це об'єктивна оцінка фактичного стану бухгалтерського обліку заробітної плати, виявлення й попередження негативних факторів, які впливають на виконання прийнятих управлінських рішень і на отримання фінансового результату діяльності.
Встановлено, що процес внутрішнього аудиту заробітної плати складається з наступних етапів: планування перевірки; перевірка й оцінка інформації; узагальнення результатів перевірки; контроль виконання заходів; пропозиції для запобігання майбутніх негативних явищ. У статті запропоновано програму внутрішнього аудиту заробітної плати, яка є основним документом аудиторської перевірки. Якщо метою аудиту є перевірка окремих операцій бухгалтерського обліку заробітної плати, то на підставі цієї програми обираються контрольні процедури та методи їх здійснення. Аудитор може обирати форму й перелік аудиторських процедур відповідно до свого професійного судження. Виконання аудиторських процедур оформлюється робочими документами аудитора. Робочі документи аудитора визначають методологічний підхід до процесу аудиторської перевірки.
Через відсутність стандартних форм робочих документів, аудитори відповідно до рівня своєї кваліфікації, практичного досвіду складають форми робочих документів. Пропонуємо зразки форм робочих документів для виконання аудиторських процедур аудиторської перевірки обліку заробітної плати для їх практичного використання.

Ключові слова: внутрішній контроль; внутрішній аудит; заробітна плата; облік; єдиний соціальний внесок; нарахування; фонд оплати праці.

Література

1. Меліхова Т.О. Удосконалення методичних підходів до проведення аудиту нарахування та утримання єдиного соціального внеску з підвищення ефективності контролю / Т.О. Меліхова, Т. Віговська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. — № 5 (194). — Ч. 1. — С. 126—130.
2. Меліхова Т.О. Програма аудиту оподаткування заробітної плати підприємства / Т.О. Меліхова, М. Єременко Матеріали XIX Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА "Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах" (м. Запоріжжя, 2014 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zgia.zp.ua
3. Меліхова Т.О. Удосконалення обліку та аудиту заробітної плати у казначействі / Т.О. Меліхова, М.М. Іванова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
4. Меліхова Т.О., Феофанова І.В., Магда Г.В. Удосконалення методики внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці. Економіка та держава. — 2019. — № 1. — С. 89—94. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.89
5. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 c.
6. Подмешальська Ю.В. Зарубіжний досвід оподаткування заробітної плати в системі обліку [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова // Ефективна економіка. — 2016. — № 5. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
7. Подмешальська Ю.В. Розробка проекту впровадження інформаційних та технологій обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економіка і управління. — К., 2012. — №3 (55). — С. 85—90.
8. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — № 2. — С. 106—114.
9. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5 (4). — С. 265—270.
10. Подмешальська Ю.В. Актуальні аспекти обліку загальновиробничих витрат / Ю.В. Подмешальська, А.М. Дунда // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. — Донецьк. — 2014. — № 2 (128) березень-квітень. — С. 35—40.
11. Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту управління запасами [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
12. Подмешальська Ю.В. Внутрішній аудит як засіб удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Р.Ю. Варварін // Економіка та суспільство. — 2016. — №7. — Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/161.pdf
13. Подмешальська Ю.В., Феофанов Л.К., Осетрова Г.Ю. Облік та аудит адміністративних витрат // Агросвіт. — 2018. — № 23. — С. 38—44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.3814.
14. Подмешальська Ю.В., Степаненко В.А. Облік витрат на збут // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 24. — С. 31—35. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.31

Yu. Podmeshalska, L. Reznichenko

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF INTERNAL AUDIT OF WAGES AS A MEANS OF INTERNAL CONTROL AT AN ENTERPRISE

Summary

In the article, internal audit of wages is considered as a means of internal control of wages. The main objective of the internal audit of wages as a means of internal control of wages in an enterprise is to objectively assess the actual state of accounting of wages, to identify and prevent negative factors that affect the implementation of the management decisions and financial results of the activity.
It is established that the process of internal audit of wages consists of the following stages: planning of inspection; verification and evaluation of information; generalization of inspection results; control over the implementation of measures; proposals for preventing future negative events. The article proposes a program of internal audit of wages, which is the main document of the audit. If the purpose of the audit is the verification of individual payroll accounting operations, then on the basis of this program, the control procedures and methods for their implementation are selected. The auditor may choose the form and the list of audit procedures according to his professional judgment.
The audit program is a list of audit procedures that must meet the criteria for approval by management personnel about the accuracy of information, the purpose of the audit and tasks. The form of the program is also arbitrary, the auditor chooses the form and the list of audit procedures according to his professional judgment. The execution of audit procedures is made by the auditor's working documents. The auditor's working documents determine the methodological approach to the audit process.
The form and content of the working papers is also arbitrary, has an evidentiary component of the qualitative performance of the audit procedure, and strengthens control over the implementation of the audit procedure. Information of working papers is confirmation of conclusions and proposals in the auditor's report. Due to the absence of standard forms of working documents, auditors form working documents in accordance with their level of qualification, practical experience. We offer samples of forms of working documents for the implementation of audit procedures for the audit of payroll accounting for their practical use.

Keywords: internal control; internal audit; wages; accounting; single social contribution; accrual; wage fund.

References

1. Melikhova, T.O. and Vihovska, T. (2013), "Improvement of methodical approaches to audit of accrual and maintenance of a single social contribution for improving the effectiveness of control", Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalya, vol. 5, pp. 5, 126—130.
2. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M. (2014), "Payroll Tax Audit Program", Materialy XIX Naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA "Problemy ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh", [Materials of the XIXth Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA "Problems of Economic Development in Modern Conditions"], available at: http://zgia.zp.ua (Accessed 20 Jan 2019).
3. Melikhova, T.O. and Іvanova, M.M. (2018), "Accepting the area and the audit of the treasury", Еffektivnaya ekonomika, vol.1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 Jan 2019).
4. Melikhova, T. Feofanova, I. and Magda, G. (2019), "Improvement of internal control method of deductions from wage and accruals to payroll", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 89—94. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.89
5. Podmeshalska, Yu. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik: navch.-metod. posibnyk, [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
6. Podmeshalska, Yu. and Chakalova, N.S. (2016), "Foreign experience of taxation of wages in the accounting system", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 Jan 2019).
7. Podmeshalska, Yu. (2012), "Development of a project for implementation of information and accounting technologies at the enterprise", Ekonomika i upravlinnia, vol. 3 (55), pp. 85—90.
8. Podmeshalska, Yu.V. "Udoskonalennya otsinky yakosti vnutrishn'oho kontrolyu na pidpryyemstvi", Ekonomichnyyvisnyk ZDIA : zbirnyk naukovykh prats, vol.2, pp.106-114.
9. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Assessment of accounting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 5(4), pp. 265–270.
10. Podmeshalska, Yu.V. and Dunda, A.M. (2014) "Actual aspects of accounting of total production costs", Skhid. Analitychno-informatsiynyy zhurnal, vol.2, pp. 35—40.
11. Podmeshalska, Yu.V. (2011), "Improvement of inventory management audit Udoskonalennya audytu upravlinnya zapasamy", Efektyvna ekonomika, vol. 11, Rezhym dostupu do zhurnalu: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 Jan 2019).
12. Podmeshalska, Y.V. and Varvarin, R.Yu. (2016), "Internal audit as a means of improving the accounting and control of accounts receivable", Economics and Society, vol.7, available at: http://www.economyandsociety .in.ua/journal/7_ukr/161.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
13. Podmeshalska, Yu. Feofanov, L. and Osetrova, G. (2018), "Accounting and audit of administrative expenses", Agrosvit, vol. 23, pp. 38—44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.38
14. Podmeshalska, Yu. and Stepanenko, V. (2018), "Accounting for sales costs", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 31—35. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.31

№ 4 2019, стор. 88 - 96

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1739

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


Л. О. Резніченко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

L. Reznichenko

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Резніченко Л. О. Удосконалення методики внутрішнього аудиту заробітної плати як засобу внутрішнього контролю на підприємстві. Агросвіт. 2019. № 4. С. 88–96. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.88

Podmeshalska, Yu. and Reznichenko, L. (2019), “Improvement of the method of internal audit of wages as a means of internal control at an enterprise”, Agrosvit, vol. 4, pp. 88–96. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.