EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛОКАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
О. І. Ракович

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.67

УДК: 338.332.1

О. І. Ракович

ЛОКАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Здійснено аналіз основних векторів досліджень зокрема, вибір в якості об'єктів досліджень процесів та явищ, які протікають безпосередньо на сільських територіях та впливають на соціо-економіко-еколого-просторовий розвиток сільського соціуму, використання ресурсної концепції у дослідженнях локального економічного простору, оперування універсальними та спеціальними поняттями в процесі дослідження; виявлено ключові фактори впливу на розвиток підприємницького потенціалу сільських територій; обгрунтовано локальні детермінантами розвитку цього потенціалу; розроблено модель формування підприємницького потенціалу сільських територій, в якій конкретизовані суб'єкти, інструменти, мотиви членів сільського соціуму, види підприємницької діяльності, що здійснюють потенційний вплив на формування підприємницького потенціалу сільських територій та забезпечення високої якості життя сільського соціуму.

Ключові слова: підприємницький потенціал сільських територій; локальні детермінанти; фактори впливу; розвиток; види підприємницької діяльності.

Література

1. Бутенко А.І. Методологічні аспекти визначення підприємницького потенціалу регіону / А.І. Бутенко, Є.В. Лазарєва, І.М. Сараєва: [Електронний ресурс]: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса. — Режим доступу: https://msd.in.ua/metodologichni-aspekti-viznachennya-pidpriyemnickogo-potencialu-regionu/
2. Важинський Ф.А. Пріоритети розвитку підприємницького потенціалу сільських територій / Ф.А. Важинський // Науковий вісник НЛТУ України. — 2016. — Вип. 26.6. — С. 73—78.
3. Гадзало Я., Жук В. Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю. Наукова доповідь. — К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. — 80 с.
4. Деркач Т.В. Інтеграційні механізми у системі регіонального управління: теорія, методологія, практика: монографія. — Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016 — 450 с.
5. Кравчук І.І. Економічний розвиток сільського соціуму: проблеми управління: монографія. 2014. — Житомир. Полісся. — 345 с.
6. Трансформація сільського розселення в Україні: кол. моногр. / За ред. Т.А. Заяць; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2017. — 298 с.

O. Rakovich

LOCAL DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE POTENTIAL OF AGRICULTURAL TERRITORIES

Summary

The article analyzes the main vectors of researches, reveals the key factors of development of entrepreneurial potential of rural territories; The model of forming the entrepreneurial potential of rural areas, in which the subjects, tools, motives of members of rural society, types of entrepreneurial activities that have a potential influence on the formation of entrepreneurial potential of rural territories and ensuring high quality of life of rural society are specified.
The purpose of the research is to substantiate local determinants of the development of entrepreneurial potential of rural areas and to develop a model for the formation of this potential.
The methodological basis of the research is the abstract-logical method, methods of analysis and synthesis, by means of which the vectors of theoretical and methodological support of development of entrepreneurial potential of rural territories are revealed; the method of expert assessment, which determined the local determinants of the development of rural areas; Using the method of generalization of results, a model for forming the entrepreneurial potential of rural areas was developed.
The necessity of study of local determinants of development of entrepreneurial potential of rural areas is due to the lack of knowledge and experience of the heads of rural entrepreneurship on the local aspects of its formation, as well as the low level of institutional provision of the environment of entrepreneurial potential of rural areas.
The originality of the research is determined by the justification of local determinants of the development of entrepreneurial potential of rural areas. This allowed to form the basis of a universal model for the development of entrepreneurial potential of rural areas based on the results of ranking this study.
The significance of the research is due to the prospects of forming conceptual and applied models of management of the development of local entrepreneurial potential by different subjects of management -heads of agricultural enterprises, heads of united territorial communities.

Keywords: entrepreneurial potential of rural territories; local determinants; factors of influence; development; types of entrepreneurial activity.

References

1. Butenko, A.I. Butenko, Ye.V. and Lazaryeva, I.M. (2016), "Methodological aspects of identifying the entrepreneurial potential of the region", available at: https://msd.in.ua/metodologichni-aspekti-viznachennya-pidpriyemnickogo-potencialu-regionu/ (Accessed 20 Jan 2019).
2. Vazhy`ns`ky`j, F. A. (2016), "Priorities of development of entrepreneurial potential of rural territories" Naukovy`j visny`k NLTU Ukrayiny, vol. 26.6. рр. 73?78.
3. Gadzalo, Ya. and Zhuk, V. (2015), Naukovi osnovy` rozvy`tku agrarnogo pidpry`yemny`cztva ta sil`s`ky`x tery`torij za selozberigayuchoyu modellyu. Naukova dopovid`. [Scientific fundamentals of agrarian entrepreneurship development and rural areas for the rural-preservation model. Scientific report]. NNCz "IAE", Kyiv, Ukraine.
4. Derkach, T.V. (2016), Integracijni mexanizmy` u sy`stemi regional`nogo
upravlinnya: teoriya, metodologiya, prakty`ka [Integration mechanisms in the regional systemmanagement: theory, methodology, practice], FOP Shvecz` V.M., Mykolayiv, Ukraine.
5. Kravchuk, I.I. (2014), Ekonomichnyi rozvytok silskoho sotsiumu: problemy upravlinnia [Economic development of rural society: management problems], Polissia, Zhytomyr, Ukraine.
6. Zayacz`, T.A. (2017), Transformaciya sil`s`kogo rozselennya v Ukrayini [Transformation of rural settlement in Ukraine], Insty`tut demografiyi ta social`ny`x doslidzhen` im. M.V. Ptuxy` NAN Ukrayiny`, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2019, стор. 67 - 74

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 872

Відомості про авторів

О. І. Ракович

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Rakovich

postgraduate student of the Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomy

Як цитувати статтю

Ракович О. І. Локальні детермінанти розвитку підприємницького потенціалу сільських територій. Агросвіт. 2019. № 4. С. 67–74. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.67

Rakovich, O. (2019), “Local determinants of development of enterprise potential of agricultural territories”, Agrosvit, vol. 4, pp. 67–74. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.