EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
І. М. Семенчук, К. Ю. Мала

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.56

УДК: 338.4

І. М. Семенчук, К. Ю. Мала

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

У сучасному світі неможливо уявити відсутність конкуренції. Конкуренція є одним з істотних і необхідних інструментів механізму ринку, незважаючи на те, що самі конфігурації конкуренції не бувають рівними на різноманітних ринках і в окремо взятих ринкових ситуаціях. Економічні процеси не стоять на місці, через що, кожне підприємство під впливом конкурентів, має своєчасно адаптуватися до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищах. За статистикою останніх років, більшість підприємств харчової промисловості не здатні комплексно дослідити ринок і це призводить до того, що конкурентоспроможність національних виробників поступово падає, внаслідок чого зростають збитки. Під конкуренцією, в тому числі і економічною, розуміється змагання фірм і компаній на ринку виробництва та реалізації товарів і послуг. Цілі конкуренції, господарської та комерційної діяльності організації в цілому — це витяг у результаті своєї діяльності ефективної прибутку. Одним з найважливіших питань є підвищення ефективності використання сучасних інструментів у процесі забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості. Для економічної стабільності будь-якому підприємству необхідно ретельно спланувати ефективний розвиток, це вимагає систематичного підходу і здійснення значного комплексу організаційно-економічних, управлінських і технологічних заходів, а також накопичення необхідної інформації про власні можливості і перспективи. Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства стає основним завданням. Для розробки цих заходів необхідно ретельне вивчення економічної категорії конкурентоспроможності, її особливостей і ознак. Відсутність необхідних теоретичних і практичних знань складного механізму забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості часто призводить до серйозних прорахунків при встановленні цін, що веде в ряді випадків до істотних збитків, а іноді й до банкрутства підприємств. У статті обгрунтовано основні проблеми зниження конкурентоспроможності підприємств та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості. Усі зазначені заходи мають бути спрямовані на вирішення цієї проблеми зниження конкурентних можливостей підприємств харчової промисловості, посилити їх позиції на ринку, досягти стійкого розвитку за рахунок створення і підтримки конкурентних переваг.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємств харчової галузі; формування конкурентних переваг; чинники впливу; продовольча сфера; конкурентна позиція.

Література

1. Барбаріч Т.М. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості Житомирської області // Економіка та держава. — 2011. — № 9. — С. 70—72.
2. Бердар М.М. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості України: сучасні проблеми та напрями підвищення //Агросвіт. — 2018. — № 12. — С. 8—14.
3. Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Шарко М.В., Васильченко К.Г. Шляхи та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості //Економіка харчової промисловості. — 2015. — № 1. — С. 38—41.
5. Золотих І.А. Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості // Економіст. — 2012. — № 2. — С. 40—41.
6. Коваленко К.С. Шляхи вирішення проблем конкурентоспроможності вітчизняних підприємств харчових продуктів на міжнародному ринку / К.С. Коваленко // Інноваційна економіка. — 2012. — № 7. — С. 118—121.
7. Шевченко А.А., Богуцька І.В. Аналіз сучасного економічного стану підприємств харчової та переробної промисловості // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. — Тернопіль: економічна думка, 2003. — С. 57—60.
8. Піх М.З. Основні тенденції розвитку харчової промисловості України в контексті економічної безпеки підприємства / М.З. Піх // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей Апк: (Київ, 18—19 лист. 2015 р.). — К.: нухт, 2015. — 295 c.
9. Піх М.З. Стратегічні пріоритети зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості / М. З. Піх // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей: (Київ, 19—20 лист. 2015 р.). — К.: 2015. — 326 с.
10. Бексултанова А.И., Аслаханова С.А., Эскиев М.А. Проблемы повышения конкурентоспособности предприятия // Молодой ученый. — 2015. — № 21. — С. 361—363.
11. Мушкеева Д.М., Аксенова Т.Н. Пути повышения конкурентоспособности предприятия // Научное сообщество студентов XXI столетия. — № 9 (46).
12. Якимчук Т.В., Якимчук Т.В. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України. — 2010.

I. Semenchuk, К. Mala

WAYS OF INCREASING COMPETITIVENESS OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

In the modern world it is impossible to imagine a lack of competition. Competition is one of the essential and necessary tools of a market mechanism, despite the fact that the configurations themselves are not equal in different markets and in individual market situations. Economic processes are not in place, which means that each enterprise, under the influence of its competitors, must be able to adapt timely to changes in the internal and external environment. According to statistics of recent years, most food industry enterprises are not able to comprehensively explore the market and this leads to the fact that the competitiveness of national producers is gradually falling, resulting in increased losses. Competition, including economic ones, means competition between firms and companies in the market of production and sales of goods and services. The objectives of competition, economic and commercial activities of the organization as a whole — is the extraction as a result of its activities of effective profits. One of the most important issues is to increase the efficiency of using modern tools in the process of ensuring the competitiveness of food industry enterprises. For economic stability, any enterprise needs to thoroughly plan for effective development, which requires a systematic approach and a significant set of organizational, economic, managerial and technological measures, as well as the accumulation of necessary information about their own capabilities and prospects. Development of measures to improve the competitiveness of the enterprise becomes the main task. To develop these measures, careful study of the economic category of competitiveness, its features and characteristics. The lack of the necessary theoretical and practical knowledge of a complex mechanism for ensuring the competitiveness of the food industry often leads to serious miscalculations in establishing prices, which in some cases leads to substantial losses, and sometimes to bankruptcy of enterprises. The article substantiates the main problems of reducing the competitiveness of enterprises and ways to increase the competitiveness of food industry enterprises. All these measures should be aimed at solving this problem by reducing the competitiveness of food industry enterprises, strengthening their position in the market, achieving sustainable development through the creation and maintenance of competitive advantages.

Keywords: competitiveness of food industry enterprises; formation of competitive advantages; factors of influence; food sphere; competitive position.

References

1. Barbarich, T.M. (2011), "Competitiveness of food industry enterprises in Zhytomyr region", Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 70—72.
2. Berdar, M.M. (2018), "Competitiveness of food industry enterprises of Ukraine: modern problems and directions of improvement", Ahrosvit, vol. 12, pp. 8—14.
3. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Jan 2019).
4. Sharko, M.V. and Vasyl'chenko, K.H. (2015), "Ways and directions of increasing the competitiveness of food industry enterprises", Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol. 1, pp. 38—41.
5. Zolotykh, I.A. (2012), "Problems of innovative development of enterprises of the food industry", Ekonomist, vol. 2, pp. 40–41.
6. Kovalenko, K.S. (2012), "Ways of solving the problems of competitiveness of domestic enterprises of food products in the international market", Innovatsijna ekonomika, vol. 7, pp. 118—121.
7. Shevchenko, A.A. and Bohuts'ka, I.V. (2003), "Analysis of the current economic situation of enterprises in the food and processing industry", Zbirnyk naukovykh prats' kafedry ekonomichnoho analizu. Ternopil': ekonomichna dumka, pp. 57—60.
8. Pikh, M.Z. (2015), "Main tendencies of development of food industry of Ukraine in the context of economic safety of the enterprise", Pidvyschennia efektyvnosti diial'nosti pidpryiemstv kharchovoi ta pererobnoi haluzej Apk [Increasing the efficiency of the enterprises of the food and processing industries of the agroindustrial complex], National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine.
9. Pikh, M.Z. (2015), "Strategic priorities for strengthening the economic safety of food industry enterprises", Pidvyschennia efektyvnosti diial'nosti pidpryiemstv kharchovoi ta pererobnoi haluzej Apk [Increasing the efficiency of the enterprises of the food and processing industries of the agroindustrial complex], National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine.
10. Beksultanova, A.Y. Aslakhanova, S.A. and Eskyev, M.A. (2015), "Problems of increasing the competitiveness of enterprises", Molodoj uchenyj, vol. 21, pp. 361—363.
11. Mushkeeva, D.M. and Aksenova, T.N. (2016), "Ways to improve the competitiveness of enterprises", Nauchnoe soobschestvo studentov XXI stoletyia, vol. 9 (46).
12. Yakymchuk, T.V. (2010), "Status and prospects of development of food industry enterprises of Ukraine", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 4 (106), pp. 162—168.

№ 4 2019, стор. 56 - 61

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 2660

Відомості про авторів

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

I. Semenchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of department of enterprise economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine


К. Ю. Мала

Школа молодого вченого, факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

К. Mala

"School of a young scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Семенчук І. М., Мала К. Ю. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості. Агросвіт. 2019. № 4. С. 56–61. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.56

Semenchuk, I. and Mala, К. (2019), “Ways of increasing competitiveness of food industry enterprises”, Agrosvit, vol. 4, pp. 56–61. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.