EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
Т. А. Орошан, К. О. Кухта

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.51

УДК: 658.152.32

Т. А. Орошан, К. О. Кухта

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Анотація

У статті розглянуто сучасні уявлення до трактування економічного змісту поняття "основні засоби" та їх класифікацію.
Розкрито роль аналізу та структуру основних засобів, чинники, які впливають на рівень ефективності їхнього використання. Розглянуто проблеми експлуатації основних засобів і їхню значущість у виробничому процесі. Ефективність використання основних засобів підприємств залежить від низки показників. За допомогою виконаних розрахунків можна чітко визначити важливе значення основних виробничих фондів у виробництві, а також з'ясувати, які з чинників найістотніше впливають на ефективність їхнього використання. Основні засоби є фундаментальними у ході створення продукції.
Проаналізовано підходи до трактувань понять "основні засоби" та "основні фонди" з метою пошуку спільних та відмінних рис і подальшого відображення в бухгалтерському обліку.
Розглянуто методи оцінки основних виробничих фондів, представлено перелік основних засобів, формули розрахунку показників їх використання.
Діяльність підприємства нерозривно пов'язана з наявністю та використанням основних засобів, які повинні характеризуватися відповідним складом та структурою для здійснення процесу виробництва. Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства та отримання необхідної величини прибутку необхідно здійснювати постійний аналіз ефективності використання основних засобів та досліджувати фактори, які впливають на цю зміну.
Розкрито зміст та сучасні методичні підходи до оцінювання ефективності використання основних фондів. Здійснено огляд основних показників ефективності використання основних фондів. Проаналізовано систему взаємозалежних показників (коефіцієнтів), які безпосередньо характеризують рівень використання основних фондів і виробничих потужностей, а також розкривають резерви подальшого поліпшення їхнього використання.
Питання ефективності використання є досить актуальним, адже від нього залежить життєдіяльність підприємства, тому в статті проведено подальше дослідження цієї проблеми та узагальнено отримані результати.

Ключові слова: основні фонди; класифікація основних фондів; фондовіддача; фондомісткість.

Література

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. — 2-ге вид, доп. і перероблене / В.Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.
2. Економіка підприємства: навч. посібник. / За ред. Шаповал В.М. — Київ, 2006. — 488 с.
3. Історія економічних учень підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник та ін. — К.: КНЕУ, 1999. — 564 с.
4. Кузьмін Д.Л. Основні засоби і основні фонди: порівняльний аспект // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2012. — № 2 (23). — С. 148—155.
5. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Структур.-логіч. навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2001.
6. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: навчальний посібник. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 356 с.
7. Экономика предприятия: учеб. Пособие / В.П. Волков [и др.]; под общ. ред. В.П. Волкова. — М: Новое знание, 2009. — 677 с.
8. Зорин Г. Источники финансирования процесса воспроизводства основних фондов в сельськом хозяйстве / Г. Зорин, Т. Тетерина // Аграрний вестник Урала. — 2010. — № 12. — С. 47—53.

T. Oroshan, K. Kukhta

RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF FIXED ASSETS

Summary

The article deals with contemporary ideas for the interpretation of the economic content of the concept of "fixed assets" and their classification.
The role of analysis and structure of fixed assets, factors that affect the level of efficiency of their use are revealed. The problems of exploitation of fixed assets and their significance in the production process are considered. The efficiency of using fixed assets of enterprises depends on a number of indicators. Using the calculations can be clearly identified the importance of fixed assets in production, as well as find out which factors most significantly affect the efficiency of their use.
Fixed assets are fundamental in the production of products.
The approaches to interpreting concepts of "fixed assets" and "fixed assets" with the aim of finding common and distinctive features and further reflection in accounting.
The methods of estimation of the main productive assets are considered, the list of fixed assets, the formulas for calculating the indicators of their use was presented.
The activities of the enterprise are inextricably linked with the availability and use of fixed assets, which must be characterized by the appropriate composition and structure for the implementation of the production process. In order to ensure the company's competitiveness and obtain the required return, it is necessary to continuously analyze the efficiency of the use of fixed assets and to investigate the factors that influence this change.
The content and modern methodical approaches to the evaluation of the efficiency of the use of fixed assets are revealed. An overview of the main indicators of the efficiency of the use of fixed assets. The system of interrelated indicators (coefficients) is analyzed which directly characterize the level of utilization of fixed assets and production capacities, as well as reveal reserves for further improvement of their use.
The question of the effectiveness of use is very relevant, because it depends on the life of the enterprise, so in this article we will conduct a further study of this problem and summarize the results.

Keywords: fixed assets; classification of fixed assets; return on assets; capital intensity.

References

1. Andrijchuk, V.H. (2002), Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv [The economy of agrarian enterprises], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Shapoval, V.M. (2006), Ekonomika pidpryiemtva [Business Economics], Kyiv, Ukraine.
3. Kornijchuk, L. Ya. Tatarenko, N. O. and Poruchnyk, A. M. (1999), Istoriia ekonomichnykh vchen' [The history of economic studies], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Kuz'min, D.L (2012), "Fixed assets and fixed assets: a comparative aspect", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 12(23), pp. 148-155.
5. Pokropyvnyj, S. F. (2001), Ekonomika pidpryiemtva [Business Economics], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Sidun, V. A. and Ponomar'ova, Yu. V. (2006), Ekonomika pidpryiemtva [Business Economics], 2nd ed, Tsentr navchal'noi literatury , Kyiv, Ukraine.
7. Volkov, V.P. (2009), Ekonomyka predpryiatyia [Enterprise economy], Novoe znanye, Moscow, Russia
8. Zoryn, H. and Teteryna, T. (2010), "Sources of financing the process of reproduction of fixed assets in agriculture", Ahrarnyj vestnyk Urala, vol. 12, pp. 47—53.

№ 4 2019, стор. 51 - 55

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 100

Відомості про авторів

Т. А. Орошан

директор, Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії, відмінник аграрної освіти та науки, викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

T. Oroshan

Principal of Lubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy


К. О. Кухта

к. е. н., викладач обліково-фінансових дисциплін, Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

K. Kukhta

PhD in Economics, teacher of accountant-financial of Lubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

Як цитувати статтю

Орошан Т. А., Кухта К. О. Дослідження ефективності використання основних фондів. Агросвіт. 2019. № 4. С. 51–55. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.51

Oroshan, T. and Kukhta, K. (2019), “Research of the efficiency of the use of fixed assets”, Agrosvit, vol. 4, pp. 51–55. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.