EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕНЬ ПІД ЧАС ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова, А. С. Кулєк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.32

УДК: 657.6:658.71

Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова, А. С. Кулєк

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕНЬ ПІД ЧАС ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Анотація

Багатоскладність системи тендерних закупівель потребує ретельного контролю для забезпечення законності та достовірності розрахунків між учасниками тендерних операцій та може бути втілена через внутрішній аудит на підприємстві.
Загальна проблема внутрішнього аудиту розрахунків із покупцями під час тендерних операцій полягає в недосконалості методичних підходів для проведення аудиторських перевірок.
Тому якісне здійснення внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями під час тендерних операцій щодо обліку, документального оформлення і законності відображення є необхідним для кожного господарюючого суб'єкта, який є учасником тендерних закупівель, з метою запобігання порушень.
Метою аудиту розрахунків з покупцями під час тендерних закупівель є встановлення доцільності, достовірності, своєчасності, законності здійснених операцій і правильності їх відображення в обліку.
Завдання аудиту розрахунків з покупцями під час тендерних закупівель: впевнитись у правильному оформленні тендерних операцій з покупцями та наявності відповідних документів; перевірити тендерні закупівлі на предмет змови та корупції; перевірити матеріально-технічну базу та виконання технічних вимог до тендерних закупівель; перевірити виконання договорів та звітів із тендерних закупівель; виконати перевірку правильності, повноти та своєчасності складання супровідної документації щодо операцій, за результатами яких здійснюються розрахунки з покупцями під час тендерних закупівель, на всіх етапах бухгалтерського обліку.
У роботі вдосконалено методику внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями з метою запобігання порушень під час тендерних закупівель та запропоновано тест внутрішнього контролю, план проведення аудиту, програму аудиту та форми робочих документів аудитора.
Запропоновані робочі документи на відміну від існуючих включають специфіку роботи підприємства, особливості розрахунків із покупцями через проходження тендерних закупівель, технічні вимоги та кваліфікації товару (продукції), матеріально-технічну базу приміщень та транспортних засобів для перевезення продуктів харчування, чим забезпечують більш ефективний контроль щодо документування та відображення в обліку операцій з досліджуваного питання завдяки детальному опису відповідних критеріїв для тендерних операцій.

Ключові слова: тендер; покупці; облік; розрахунки; закупівлі; аудит; план; програма; робочий документ.

Література

1. Ільяшенко Н.С. Значення класифікації в управлінні дебіторською заборгованістю на підприємстві / Н.С. Ільяшенко // Економічний простір. — 2009. — № 27. — С. 242—248
2. Ільяшенко Н.С. Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю / Н.С. Ільяшенко // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. — 2009. — № 5. — С. 73—78.
3. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
4. Макаренко А.П. Методика аудиту виробничих витрат / А.П. Макаренко, А.В. Кас'яненко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. — 2012. — № 1. — С. 138—142.
5. Макаренко А.П. Розробка програми аудиту виробничих запасів / А.П. Макаренко, Т.Г. Ярданова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Вип. 2 (11). — Полтава: ПДАА. — 2015. — С. 40—48.
6. Макаренко А.П. Аудит доходів від реалізації продукції як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства / А.П. Макаренко, М.В. Кутова // Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал — 2018. — № 2. — С. 18—23.
7. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2018. — 602 c.
8. Макаренко А.П. Інформаційна база заповнення спрощеної звітності — інструмент управління та фінансової безпеки / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Часопис економічних реформ. — 2014. — № 1. — С. 26—32.
9. Макаренко А.П. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Економічний вісник університету. — 2014. — Вип. 22 (1). — С. 85—95.
10. Меліхова Т.О. Податковий облік та звітність на підприємстві: навч.-метод. посібник / Т.О. Меліхова, О.В. Гамова, Ю.В. Подмешальська; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2013. — 224 c.
11. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина // Економіка та держава, 2018. — № 1. — С. 69—75.
12. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 1. — С. 34—39.
13. Плаксієнко В.Я. Дослідження виникнення дебіторської заборгованості та її економічної сутності / В.Я. Плаксієнко, Н.С. Ільяшенко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. — Вип. 250: В 9 т. — Т. VI. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. — С. 1531—1536.
14. Подмешальська Ю.В. Зарубіжний досвід оподаткування заробітної плати в системі обліку / Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова // Ефективна економіка. — 2016. — № 5.
15. Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту управління запасами [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
16. Чакалова Н.С. Напрями вдосконалення інструментарію для управління дебіторською заборгованістю підприємств / Н.С. Чакалова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Вип. 2. — Т. 3. Економічні науки. — Полтава: ПДАА, 2011. — С. 292—299.
17. Чакалова Н.С. Дослідження стану дебіторської заборгованості на промислових підприємствах Запорізької області / Н.С. Чакалова// Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Вип. 3. — Т. 2. Економічні науки. — Полтава: ПДАА, 2011. — С. 277—284.
18. Чакалова Н. Формування моделі функціонування інформаційного обміну між секторами з обліку, контролю та управління товарною дебіторською заборгованістю / Н. Чакалова // Економічний аналіз. — 2012. — Т. 11 (4). — С. 297—300.
19. Чакалова Н.С. Розробка робочих документів для проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на промислових підприємствах / Н.С. Чакалова // Агросвіт. — 2018. — № 22. — С. 81—90.
20. Макаренко А.П. Організація і методика аудит: навч.—метод. посібник. / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
21. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. — Херсон, Видавничий дім "Гельветика", 2018. — 632 с.
22. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров. // Агросвіт. — 2018. — №2. — С. 63—70.
23. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко. Інвестиції: практика та досвід, 2018. — №2. — С. 24—32.
24. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 51 — 55.
25. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
26. Салига С.Я. Аудит податків суб'єктів господарювання: монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. — Запоріжжя: КПУ, 2011. — 224 с.
27. Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт. — 2018. — № 2. — С. 45—51.
28. Макаренко А.П. Удосконалення виробничих витрат на промислових підприємствах / А.П. Макаренко, С.А. Рамазанова // Економіка та держава: Науково-практичний журнал. — 2018. — № 1. — С. 20—26.
29. Макаренко А.П. Державний фінансовий контроль: навч. посібник для внз: [гриф ЗДІА] / А.П. Макаренко, І.Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О.П. Зоря. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 280 c.
30. Макаренко А.П. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект: навч. посібник: [гриф ЗДІА] / А.П. Макаренко, О.П. Зоря, Т.О. Меліхова, І.Я. Максименко. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 200 c.
31. Maksymenko I. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine / I. Maksymenko, T. Melikhova // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House "Baltija Publishing", 2017, P. 268—275.
32. Макаренко А.П. Оподаткування в системі обліку: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, О.В. Гамова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 147 c.
33. Макаренко А.П. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник: [рек. вченою радою ЗДІА] / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 260 c.
34. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 c.

T. Melikhova, N. Chakalova, A. Kuliek

ІMPROVING THE METHODOLOGY OF INTERNAL AUDIT OF SETTLEMENTS WITH CUSTOMERS IN ORDER TO PREVENT BREACHES OF TENDER PROCUREMENT

Summary

The complexity of the tender procurement system requires careful monitoring to ensure the legality and reliability of settlements between participants in tender operations and can be implemented through an internal audit at the enterprise.
The general problem of internal audit of settlements with buyers during tender operations is the imperfection of methodological approaches for conducting audits.
Therefore, a high-quality implementation of internal audit of settlements with customers in tender operations for accounting, documenting and legality of reflection is necessary for each business entity that is a participant in tender purchases in order to prevent violations.
The purpose of the audit of settlements with buyers in tender purchases is to establish the feasibility, reliability, timeliness, legality of the transactions performed and the correctness of their reflection in accounting.
The task of auditing settlements with buyers during tender purchases: to make sure that the tender operations with buyers and that the relevant documents are available; check tender purchases for collusion and corruption; check the material and technical base and fulfillment of technical requirements for tender purchases; check the implementation of contracts and reports on tender purchases; perform a check of the correctness, completeness and timeliness of the compilation of the accompanying documentation on the operations that resulted in settlements with customers during tender purchases at all stages of accounting.
The work improved the methodology of internal audit of settlements with customers in order to prevent irregularities during tender purchases and proposed a test of internal control, an audit plan, an audit program and forms of the auditor's working documents.
The proposed working documents, unlike the existing ones, include the specifics of the enterprise's operation, peculiarities of settlements with customers due to the passage of tender purchases, technical requirements and qualifications of the goods (products), material and technical base of premises and vehicles for the transport of food than provide more effective control on documenting and recording transactions on the issue under study due to a detailed description of the relevant criteria for tender operations.

Keywords: tender; buyers; accounting; calculations; procurement; audit; plan; program; working paper.

References

1. Іl'yashenko, N.S. (2009), "The value of classification in the management of receivables in the enterprise", Ekonomichnyj prostir, vol. 27, pp. 242—248.
2. Іl'yashenko, N.S. (2009), "Organizational and economic mechanism for managing receivables", Derzhava ta rehiony. Seriia Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 5, pp. 73—78.
3. Makarenko, A.P., Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
4. Makarenko, A.P. and Kasyanenko, A.V. (2012) "Methods of audit of production costs" Derzhava ta rehiony. Ser. Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, vol. 1. pp. 138—142.
5. Makarenko, A.P. and Yardanova, T.H. (2015), "Development of a program of inventory audit", Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2 (11), pp. 40—48.
6. Makarenko, A.P. and Kutova, M.V. (2018), "Audit of income from sales of products as an effective increase in the efficiency of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 18—23.
7. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik: navch.—metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
8. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), "Information base for filling in simplified reporting — a tool for management and financial security", Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 1, pp. 26—32.
9. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), "Improving accounting records in order to manage the enterprise in a timely manner and monitor its financial security", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 22(1), pp. 85—95.
10. Melikhova, T.O. and Khaylo, H.S. (2014), "Conceptual bases of enterprise cost accounting", zbirnyk mater. Mizhnar. nauk.—prakt. konf. Ukrayina—Polshcha: dialoh kultur v kontekstiyevrointehratsiyi, [Compilation mother International science—practice conf. "Ukraine—Poland: Dialogue of Cultures in the Context of European Integration"], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine, 25—27 veresnya 2014 r., vol. 1, pp. 221—224.
11. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), "Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69—75.
12. Melikhova, T.O. and Boyko, M.Yu. (2017), "Development of a program for the audit of value added tax to increase the financial safety of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 34—39.
13. Plaksienko, V.Ya. and Ilуashenko, N.S. (2009), "Study of receivables and its economic nature", Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zbirnyk naukovykh prats', vol. 250 (9), В. 6, pp. 1531—1536.
14. Podmeshalska, Yu. V. and Chakalova, N. S. (2016), "Foreign experience in payroll taxation in the accounting system", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua
15. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Improve inventory management audit", Efektyvna ekonomika, vol.11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua
16. Chakalova, N.S. (2011), "Directions for improving the tools for managing receivables of enterprises", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 3 (2), pp. 292—299.
17. Chakalova, N.S. (2011), "Investigation of accounts receivable at industrial enterprises of Zaporizhzhya region", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 2 (3), pp. 277—284.
18. Chakalova, N.S. (2012), "Forming a model of information exchange between sectors with the accounting, control and management of trade receivables", Ekonomichnyj analiz, vol. 11 (4), pp. 297—300.
19. Chakalova, N. S. (2018), "Development of working papers for internal control of accounts receivable at industrial enterprises ", Ahrosvit, vol. 22, pp. 81—90.
20. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
21. Melikhova T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol', efektyvnist? [Economical bezpeka p_dpriєmstva: formavannya, control, effektivn_st], Kherson, Ukraine.
22. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), "Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise", Ahrosvit, vol. 2, pp. 63—70.
23. Melikhova T.O. and Havrylenko F.O. (2018), "Accompanied documenting of the region of rozrakhunkiv with purchases that the deputies of the merit of information about the security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid,, vol. 2, pp. 24—32.
24. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), "Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51— 55.
25. Melikhova, T.O. and Novosolova, K.O. (2012), "Improvement of Documentary Provision of Audit of Payments with Accountable Persons for Quality Inspection", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny, vol. 36, pp. 108—116.
26. Salyha, S.Yа. and Melikhova, T.O. (2011) "Audit of Taxes of Business Entities" KPU. Zaporizhzhya, Ukraine.
27. Makarenko, A.P. and Akhmyedova, D.V. (2018), "Improving the audit of short—term receivables", Ahrosvit, vol. 2, pp. 45—51.
28. Makarenko, A.P. and Ramazanova, S.A. (2018), "Improvement of production costs at industrial enterprises", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 20—26.
29. Makarenko, A.P. Maksymenko, I. Yа. Melikhova, T. O. аnd Zorya, O.P. (2017), Derzhavnyy finansovyy kontrol?, [State financial control], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
30. Makarenko, A.P. Zorya, O.P. Melikhova, T.O. аnd Maksymenko, I.Yа. (2017), Sotsial'ne strakhuvannya: sutnist', znachennya ta oblikovyy aspekt, [Social insurance: essence, value and accounting aspect], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
31. Maksymenko, I. аnd Melikhova, T. (2017), "Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3, Num. 5, pp. 268—275.
32. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2015), Opodatkuvannya v systemi obliku: navch.—metod. posibnyk, [Taxation in the accounting system: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
33. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk, [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
34. Podmeshal's'ka, Yu. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik: navch.—metod. posibnyk, [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.

№ 4 2019, стор. 32 - 41

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1016

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізької державної інженерної академії

T. Melikhova

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, of the Zaporozhye State Engineering Academy


Н. С. Чакалова

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

N. Chakalova

Assistant of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit of the Zaporozhye State Engineering Academy


А. С. Кулєк

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізької державної інженерної академії

A. Kuliek

Master student of the department of accounting, analysis, taxation and audit of the Zaporozhye State Academy of Engineering

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Чакалова Н. С., Кулєк А. С. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків із покупцями з метою запобігання порушень під час тендерних закупівель. Агросвіт. 2019. № 4. С. 32–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.32

Melikhova, T., Chakalova, N. and Kuliek, A. (2019), “Іmproving the methodology of internal audit of settlements with customers in order to prevent breaches of tender procurement”, Agrosvit, vol. 4, pp. 32–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.