EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ІНФРАСТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ
О. В. Дикань, Н. Л. Фролова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.15

УДК: 330.341.2

О. В. Дикань, Н. Л. Фролова

АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ІНФРАСТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті автором досліджено питання інституційного та інфраструктурного забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва. Розглянуто сутність таких економічних категорій, як інституція, інституційне середовище, інфраструктура та інституційна інфраструктура. Розкрито перелік основних діючих суб'єктів інституційно-інфраструктурного регулювання і підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Ідентифіковано активізацію процесів формування інституцій державного регулювання і підтримки розвитку суб'єктів малого та середнього підприємництва, зокрема зафіксовано створення Офісу ефективного регулювання, Офісу залучення та підтримки інвестицій, Ради бізнес-омбудсмена, Офісу сприяння експорту і Офісу розвитку малого та середнього підприємництва. Розглянуто динаміку індексів глобальної конкурентоспроможності країни, зокрема за показником рівня розвитку бізнесу, і легкості ведення бізнесу, що відображають рівень сприятливості інституційного середовища розвитку суб'єктів малого та середнього підприємництва. Встановлено суперечливість існуючих інституцій державного регулювання аналізованого сектору і дублювання ними регулятивних функцій. Внесено пропозицію щодо використання антикризового підходу до регулювання сфери малого та середнього бізнесу і створення відповідної бізнес-асоціації антикризового регулювання розвитку малого та середнього підприємництва. Розкрито основні завдання такого роду асоціативного утворення.

Література

1. Александрова Б.В. Торгово-промислові палати в Україні як інституції стимулювання розвитку підприємництва: дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 / ПВНЗ Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2016. — 251 с.
2. Антонюк В.П., Щетініна Л.В. Інституційне забезпечення державної політики у сфері зайнятості: напрями удосконалення // Економічний вісник Донбасу. — 2018. — № 1 (51). — С. 109—117.
3. Антонюк Д.А. Модернізація інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі європейської інтеграції України: автореф. дис. … д-р екон. наук: 08.00.05 / ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України". — Львів, 2016. — 43 с.
4. Геєць В.М. Особливості взаємозв'язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України // Економіка України. — 2016. — № 12 (661). — С. 3—21.
5. Головін Р.Г. Особливості реалізації заходів державного антикризового управління в провідних країнах світу // Державне управління: теорія та практика. — 2013. — № 1. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/8.pdf
6. Гречко А.В. Роль інституційного середовищу у розвитку національної економіки // Сучасні проблеми економіки та підприємництво. — 2013. — Вип. 11. — С. 27—33. URL: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/47802/44047
7. Григор'єв Є.С. Державне регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації: теорія і методологія: автореф. дис. … д-р екон. наук; 08.00.03 / Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України. — Львів, 2018. — 482 с.
8. Грищук А.М. Пріоритети змін в системі розвитку малого та середнього підприємництва в Україні // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. — 2016. — № 4 (1). — С. 13—25.
9. Дикань В.Л., Корінь М.В. Державне регулювання промислового розвитку України // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 61. — С. 9—19.
10. Дикань В.Л., Толстова А.В. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 63. — С. 9—19.
11. Дикань О.В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2017. — № 57. — С. 58—66.
12. Карпунь І.Н. Державні антикризові заходи фінансової стабілізації підприємств // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. — 2009. — Вип. 19.2. — С. 202—208.
13. Олешко А.А. Концептуальні засади антикризового регулювання національної економіки // Економіка та держава. — 2012. — № 9. — С. 4—7.
14. Пивоваров М. Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення [Електронний ресурс] // Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 1 (8). URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13pmgwyp.pdf
15. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін та ін. — К.: Держкомпідприємництво, 2008. — 226 с.
16. Прутська Т.Ю. Інституційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері: дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 /Вінницький національний аграрний університет. Вінниця, 2015. — 229 с.
17. Рачинська Г. В., Лісовська Л. С. Система інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2012. № 725: Проблеми економіки та управління. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15904/1/32_211-216_Vis_725_Ekonomika.pdf
18. Стройко Т.В. Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери: національні пріоритети: монографія. — Миколаїв: Дизайн та Поліграфія, 2012. — 352 с.
19. Чикаренко І. Принципи та модель реалізації системи антикризового управління на муніципальному рівні // Державне управління та місцеве самоврядування. 2011. № 4 (11). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_04(11)/11ciaumr.pdf
20. Шевчук Ж.А., Федорчук Н.В. Проблеми розвитку інституціонального середовища в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Міжнародні економічні відносини та світове господарство". — 2016. — Вип. 6. — Ч. 3. — С. 141—144.
21. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
22. Про утворення Ради бізнес-омбудсмена: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 691. Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 306. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2014-%D0%BF
23. Звіти про діяльність // Офіс ефективного регулювання. URL: http://brdo.com.ua/zvity-pro-diyalnist/
24. Уряд прийняв рішення про створення Державної установи "Офіс з просування експорту України". URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-prijnyav-rishennya-pro-stvorennya-derzhavnoyi-ustanovi-ofis-z-prosuvannya-eksportu-ukrayini
25. Про утворення Офісу із залучення та підтримки інвестицій: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. — № 740. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2016-%D0%BF
26. Про утворення державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій": Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 174-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2018-%D1%80
27. Мінекономрозвитку створило Офіс розвитку малого та середнього підприємництва // Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minekonomrozvitku-stvorilo-ofis-rozvitku-malogo-ta-serednogo-pidpriyemnictva
28. The Global Competitiveness Report 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
29. Больших изменений нет. Что означает рост Украины в Doing Business. URL: https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/kardinalnyh-izmeneniy-net-o-chem-govorit-doing-business-2019
30. Антикризова програма спільних дій влади та бізнесу, склад Антикризової ради громадських організацій. URL: https://uspp.ua/antikrizova-programa-spilnix-dij-vladi-ta-biznesu-sklad-antikrizovoji-radi-gromadskix-organizaczij.html

O. Dikan, N. Frolova

CRISIS MANAGEMENT THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES: INSTITUTIONAL AND INFRASTRUCTURE ASPECT

Summary

In the article the author investigates the issues of institutional and infrastructure support for the development of small and medium-sized businesses. The essence of such economic categories as institution, institutional environment, infrastructure and institutional infrastructure is considered. The list of the main actors of institutional and infrastructure regulation and support for the development of small and medium-sized businesses is revealed. The activation of the processes of formation institutions of state regulation and support for the development of small and medium-sized businesses is identified, in particular, the establishment Better Regulation Delivery Office, Attracting and Supporting Investments Office, Council of the Business Ombudsman, Export Promotion Office and Development of Small and Medium Businesses Office. The dynamics of indices of global competitiveness of the country, in particular in terms of the level of business development, and ease of doing business is revealed, which reflect the level of favorable institutional environment for the development of small and medium-sized businesses. It is determined that according to the rating of global competitiveness in 2018, Ukraine took 83rd place among 140 countries of the world, in particular in terms of business development — 86. According to the rating "Doing business 2019" Ukraine took 71 position, rising five steps compared to the position of 2018. Based on the study of the country's rating in the context of key indicators, it was found that there were quite ambiguous changes in the set indicators. It is determined that Ukraine occupies one of the lowest positions in the ranking among the neighboring countries and the States of the former USSR. The contradiction of existing institutions of state regulation of the analyzed sector and duplication of their regulatory functions is established. It is proposed to create a business Association for crisis management of small and medium-sized businesses to identify and overcome the urgent crisis phenomena in this sector, identify possible risks and prevent their occurrence. The key tasks of the future business Association in the field of development of small and medium-sized enterprises are revealed.

References

1. Aleksandrova, B. V. (2016), "Chambers of Commerce and industry in Ukraine as institutions to stimulate the development of entrepreneurship", Ph.D. Thesis, Economics and management of national economy, Dnipropetrovsk Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk, Ukraine.
2. Antoniuk, V. P. and Schetinina, L. V. (2018), "Institutional support of state employment policy: areas of improvement", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 1 (51), pp. 109—117.
3. Antoniuk, D.A. (2016), "Modernization of the institutional infrastructure of entrepreneurship in the region in the process of European integration of Ukraine", Doctor of Economics Thesis, Development of productive forces and regional economy, State institution "Institute of regional research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine", Lviv, Ukraine.
4. Heiets', V. M. (2016), "Features of interrelation of economic and political preconditions of reconstructive development of economy of Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 12 (661), pp. 3—21.
5. Holovin, R. H. (2013), "Features of implementation of measures of state anti-crisis management in the leading countries of the world", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/8.pdf (Accessed 15 Jan 2019).
6. Hrechko, A.V. (2013), "The role of the institutional environment in the development of the national economy", Suchasni problemy ekonomiky ta pidpryiemnytstvo, vol. 11, pp. 27—33, available at: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/47802/44047 (Accessed 12 Jan 2019).
7. Hryhor'iev, Ye.S. (2018), "State regulation of financial and economic processes in the context of globalization: theory and methodology", Doctor of Economics Thesis, Economics and management of national economy, Lviv University of Trade and Economic of the Central Union of Consumer Associations of Ukraine, Lviv, Ukraine.
8. Hryschuk, A. M. (2016), "Priorities of changes in the system of development of small and medium-sized businesses in Ukraine", Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 4 (1), pp. 13–25.
9. Dykan', V. L. and Korin', M. V. (2018), "State regulation of industrial development of Ukraine", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 61, pp. 9—19.
10. Dykan', V. L. and Tolstova, A. V. (2018), "Development of the economy of Ukraine on the basis of the principle of equality of relations between the state, business and society", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 63, pp. 9—19.
11. Dykan', O. V. (2017), "Small business development in Ukraine: problems and ways of providing", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 57, pp. 58—66.
12. Karpun', I. N. (2009), "State anti-crisis measures of financial stabilization of enterprises", Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats' Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vol. 19.2, pp. 202—208.
13. Oleshko, A. A. (2012), "Conceptual framework of anti-crisis regulation of the national economy", Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 4–7.
14. Pyvovarov, M. (2013), "Development of the Institute of small business infrastructure: problems and ways to improve it", Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 1 (8), available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13pmgwyp.pdf (Accessed 22 Jan 2019).
15. Vaschenko, K.O. Varnalij, Z.S. and Vorotin, V.Ye. (2008), Pro stan ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini [On the state and prospects of business development in Ukraine], Derzhkompidpryiemnytstvo, Kiev, Ukraine.
16. Pruts'ka, T.Yu. (2015), "Institutional support of business development in the agricultural sector", Ph.D. Thesis, Economics and management of national economy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine.
17. Rachyns'ka, H. V. and Lisovs'ka, L. S. (2012), "Infrastructure support system for small and medium-sized businesses", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 725, available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15904/1/32_211-216_Vis_725_Ekonomika.pdf (Accessed 22 Jan 2019).
18. Strojko, T.V. (2012), Infrastrukturne zabezpechennia staloho rozvytku ahroprodovol'choi sfery [Infrastructure ensuring sustainable development of the agro-food sector], Dyzajn ta Polihrafiia, Mykolaiv, Ukraine.
19. Chykarenko, I. (2011), "Principles and model of implementation of the crisis management system at the municipal level", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 4 (11), available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_04(11)/11ciaumr.pdf (Accessed 25 Jan 2019).
20. Shevchuk, Zh.A. and Fedorchuk, N.V. (2016), "Problems of development of institutional environment in Ukraine", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia "Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo", vol. 6, no. 3, pp. 141—144.
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On the development and state support of small and medium-sized businesses in Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 (Accessed 22 Jan 2019).
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On the formation of the Council of Business Ombudsman", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2014-%D0%BF (Accessed 28 Jan 2019).
23. Better Regulation Delivery Office (2019), "Activity report", available at: http://brdo.com.ua/zvity-pro-diyalnist/ (Accessed 02 Feb 2019).
24. Cabinet of Ministers of Ukraine portal (2019), "The government adopted the decision about creation of Public Institution "Export promotion office of Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-prijnyav-rishennya-pro-stvorennya-derzhavnoyi-ustanovi-ofis-z-prosuvannya-eksportu-ukrayini (Accessed 02 Feb 2019).
25. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "On the establishment of Attracting and Supporting Investment Office", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2016-%D0%BF (Accessed 28 Jan 2019).
26. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order "Investment Attraction and Support Office", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2018-%D1%80 (Accessed 29 Jan 2019).
27. Cabinet of Ministers of Ukraine portal (2019), "The Ministry of economic development and trade of Ukraine has created an office for the development of small and medium-sized businesses", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minekonomrozvitku-stvorilo-ofis-rozvitku-malogo-ta-serednogo-pidpriyemnictva (Accessed 03 Feb 2019).
28. World Economic Forum (2018), "The Global Competitiveness Report 2018", available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf (Accessed 03 Feb 2019).
29. biz.liga.net (2019), "No big changes. What does Ukraine's growth in Doing Business mean", available at: https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/kardinalnyh-izmeneniy-net-o-chem-govorit-doing-business-2019 (Accessed 03 Feb 2019).
30. Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs (2015), "Anti-crisis program of joint actions of government and business, the composition of the anti-Crisis Council of public organizations", available at: https://uspp.ua/antikrizova-programa-spilnix-dij-vladi-ta-biznesu-sklad-antikrizovoji-radi-gromadskix-organizaczij.html (Accessed 20 Jan 2019).

№ 4 2019, стор. 15 - 23

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1186

Відомості про авторів

О. В. Дикань

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Український державний університет залізничного транспорту

O. Dikan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Administration, Ukrainian State University of Railway Transport


Н. Л. Фролова

здобувач кафедри менеджменту і адміністрування,Український державний університет залізничного транспорту

N. Frolova

Competitor of a scientific degree, Department of Management and Administration, Ukrainian State University of Railway Transport

Як цитувати статтю

Дикань О. В., Фролова Н. Л. Антикризове регулювання розвитку малого та середнього підприємництва: інституціонально-інфраструктурний аспект. Агросвіт. 2019. № 4. С. 15–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.15

Dikan, O. and Frolova, N. (2019), “Crisis management the development of small and medium businesses: institutional and infrastructure aspect”, Agrosvit, vol. 4, pp. 15–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.