EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
О. А. Дудзяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.10

УДК: 330.3:[332.122:338.43]

О. А. Дудзяк

ВПЛИВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Стаття є етапом дослідження розвитку аграрної освіти України та її вплив на розвиток сільських територій, мотивацію сільської молоді до навчання в аграрних закладах освіти, повернення молоді на сільські території після отриманої освіти.
Нині питання відновлення і розвитку сільських територій України поставлено гостро перед урядовими установам, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та науковцями. Досвід відновлення і розвитку на селі переймають у сусідній Польщі, Сполучених Штатах Америки, Німеччині та в інших. Проте проблемі освіти на сільських територіях дуже часто не приділяють важливої уваги, що є дуже важливою помилкою.
Популярність аграрної освіти втрачена через неналежної престижності праці на селі, через її важкість та не велику оплату. Однак на сьогодні постало питання нехватки кадрів у галузі сільського господарства, медицини, освіти на сільських територіях.
Молодий спеціаліст після отримання освіти не вмотивований до повернення в село, через відсутність впорядкованої соціальної інфраструктури, відсутність місць сучасного молодіжного відпочинку, житлової бази, Інтернету,достойної оплати праці та інше.
Склався стереотип, якщо жити і працювати в селі, то праця і життя буде важким, нудним і не цікавим. Часто молодь помиляється, оскільки навіть не здогадується, що на сільських територіях успішно працюють і розвиваються фірми, які можуть забезпечити молодого спеціаліста достойним проживанням в селі.
Проблемою для держави та ВНЗ нині виявилось те, що аграрна освіта не популяризується, тому це потрібно вирішувати за допомогою інформування молоді всіх рівнів, що до важливості та додаткових можливостей отримання аграрної освіти для відновлення та розвитку сільських територій, для сільської молоді, для держави та органів місцевого самоврядування.
Також базою для відновлення популярності аграрної освіти має стати шкільне виховання сільської молоді за допомого працівників аграрних закладів освіти, шляхом проведенням профорієнтаційної роботи та залучення до шкільного життя сільських школярів, адже саме від сільської молоді залежить відродження села.

Ключові слова: відновлення та розвиток сільських територій; аграрна освіта; сільська молодь.

Література

1. Кобець А.С., Пугач А.М. Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні // Аспекти публічного управління. — № 6—7 (32—33). — Червень — Липень 2016.
2. Павленко О. Нова освіта — шлях до сучасної системи формування людського капіталу [Електронний ресурс] / О. Павленко. — Режим доступу: http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/oleksiy-pavlenko/novaosvita-shlyah-do-suchasnoyi-systemy-formuvannya-lyudskogo-kapitalu
3. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 29 квіт. 2015 р. № 266. — Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248149695
4. Дудзяк О.А. Оцінка агротуристичної привабливості регіону: основні фактори та показники / О. А. Дудзяк // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2010. — Вип. 5/2: Серія Економіка та менеджмент. — С. 16—20.
5. Дудзяк О.А. Вплив сільського туризму на розвиток сільських територій / О.А. Дудзяк //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. — Вип. 2 (48). — 2016. — С. 133—136.
6. Іванишин В.В., Дудзяк О.А. Застосування в Україні досіву розвитку сільських територій Європейських країн та США / В.В. Іванишин, О.А. Дудзяк // Збірник наукових праць Подільського державного агарно-технічного університету. — 2015. — Вип. 24. — Т. 3. — С. 5—10.
7. Куцмус Н.М. Європейський досвід вирішення проблем сільського розвитку. Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій: регіональний аспект: кол. монографія / [В.І. Ткачук, А.О. Соколова, О.В. Голій та ін.], за ред. В.І. Ткачука. — Ж.: Видавництво ПП "Рута", 2014. — С. 263—278.

O. Dudziak

THE IMPACT OF AGRARIAN EDUCATION ON THE RESTORATION AND DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Summary

The article is a research stage of the agricultural education development in Ukraine and its impact on the rural areas development, the motivation of rural young people to study in agricultural educational institutions, the return of young people to rural areas after education.
Nowadays the question of the restoration and development of the rural territories of Ukraine is acutely faced by government agencies, public organizations, local governments, and scientists. The experience of restoration and development in rural areas is accepted from neighboring Poland, the United States of America, Germany, and others. But the problem of education in rural areas is often not given important attention, which is a very important mistake.
The popularity of agrarian education is lost due to inadequate prestige of working in the village, because of its severity, but not much payment. And today there is an issue of personnel shortage in the field of agriculture, medicine, education in rural areas.
A young specialist, after getting an education, is not motivated to return to the village, due to the lack of an arranged social infrastructure, places for modern youth recreation, housing, the Internet, decent wages etc.
There is a stereotype that living and working in the village provide you with hard work while boring and not interesting life. Often young people make mistakes because they do not even realize that in rural areas there are successfully operating and developing companies that can provide a young specialist with decent living in a village.
The problem for the state and universities now is that agrarian education is not popularized, so this needs to be solved by informing young people of all levels about the importance and additional opportunities for obtaining agricultural education for the restoration and development of rural areas, for rural youth, for the state and local government.
Also, the basis for restoring the popularity of agrarian education should be the school education of rural youth with the help of agricultural educational institutions workers, through vocational guidance and involvement of rural schoolchildren in school life, since the rural revival depends on the rural youth.

Keywords: estoration and development of rural areas; agricultural education; rural youth.

References

1. Kobets', A.S. and Puhach, A.M. (2016), "The current state of educational services in the field of higher agricultural education in Ukraine", Aspekty publichnoho upravlinnya, vol. 6—7 (32—33).
2. Pavlenko, O. (2015), "New education - the path to the modern system of human capital formation", available at: http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/oleksiy-pavlenko/novaosvita-shlyah-do-suchasnoyi-systemy-formuvannya-lyudskogo-kapitalu (Accessed 20 Jan 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On the approval of the list of branches of knowledge and specialties, which provide training for higher education graduates", available at: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248149695 (Accessed 20 Jan 2019).
4. Dudziak, O.A. (2010), "Assessment of the agritourism attractiveness of the region: the main factors and indicators", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia Ekonomika ta menedzhment, vol. 5/2, pp. 16—20.
5. Dudziak, O.A. (2016), "The impact of rural tourism on the development of rural areas", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu - seriia ekonomika, vol. 2 (48), pp. 133—136.
6. Ivanyshyn, V.V. and Dudziak, OA. (2015), "Application in Ukraine of development of rural areas of European countries and the USA", Zbirnyk naukovykh prats' Podil's'koho derzhavnoho aharno-tekhnichnoho universytetu, vol. 24, no. 3, pp. 5—10.
7. Kutsmus, N.M. (2014), Yevropejs'kyj dosvid vyrishennia problem sil's'koho rozvytku. Sotsial'no-ekonomichni problemy rozvytku sil's'kykh terytorij: rehional'nyj aspekt [The European Experience in Rural Development. Socio-economic problems of rural development: regional aspect], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.

№ 4 2019, стор. 10 - 14

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 94

Відомості про авторів

О. А. Дудзяк

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління, Подільський державний аграрно-технічний університет

O. Dudziak

PhD in Economics, prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

Як цитувати статтю

Дудзяк О. А. Вплив аграрної освіти на відновлення та розвиток сільських територій. Агросвіт. 2019. № 4. С. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.10

Dudziak, O. (2019), “The impact of agrarian education on the restoration and development of rural areas”, Agrosvit, vol. 4, pp. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.