EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЗЕМЕЛЬ
В. М. Будзяк, О. С. Будзяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.3

УДК: 332.3

В. М. Будзяк, О. С. Будзяк

НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЗЕМЕЛЬ

Анотація

Проаналізовано особливості формування існуючих методичних підходів щодо оцінювання стану земель. Розроблено пропозицій і рекомендацій щодо формування комплексної оцінки стану земель різних категорій. Визначено основні критерії якості грунтів. Зіставлено показники якості грунтів у залежності від їх властивостей та ступеня забруднення.
Обгрунтовано критерії та показники якісного стану земель. Поглиблено поняття якість земель та родючість грунтів. Проаналізовано існуючі показники оцінки деградації земель. Розглянуто поняття продуктивності сільськогосподарських угідь. Визначено особливо цінні землі в Україні.
Обгрунтовано три напрями комплексної оцінки грунтів і земель. Перший напрям присвячено оцінці ефективного використання земель. Відмічено, що оцінка якості земель нині зводиться до оцінки якості грунтів. При цьому пропонується оцінювати природні та набуті властивості грунтів та земель. Необхідно оцінювати продуктивність земель. У свою чергу оцінка продуктивності земель оцінюється через їх економічну ефективність та дохідність. На практиці така оцінка зводиться лише до оцінки родючості грунтів.
Другий напрямок присвячено визначенню якості грунтів. Встановлено, що оцінка рівня деградації земель та грунтів нині зводиться до оцінки співвідношення грунтотвірних та грунторуйнівних процесів. Доцільно оцінити властивості грунтів, які визначають потребу в консервації земель. На практиці така оцінка базується на оцінці видів деградації земель.
Третій напрям присвячено оцінці цінності земель. Визначено, що оцінка особливої цінності грунтів здійснюється шляхом оцінювання найвищої родючості земель або найбільш сприятливого для високої родючості стану грунтів. Крім цього, оцінюються відсутність у грунті деградаційних процесів. На практиці така оцінка зводиться до переліку найбільш родючих та цінних грунтів і земель.
Розглянуто суспільно-екологічну цінність земель. Здійснено оцінку стану земель і грунтів у регіонах України. Обгрунтовано рекомендації щодо встановлення об'єктивної ринкової ціни на землі. У статті розкрито проблеми щодо визначення якості земель і якості грунтів.

Ключові слова: оцінка земель; цінність земель; методичні підходи; напрями оцінювання; стан земель і грунтів.

Література

1. Національний стандарт України. ДСТУ 4362:2004. Якість грунту. Показники родючості грунтів. — К.: Держаспоживстандарт України, 2005. — 36 с.
2. Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про нормативи якісного стану грунтів". — Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/22918
3. Булигін С.Ю. Якість земель як основа контролю землекористування // Агроекологічний журнал. — 2015. — № 1. — С. 36—46.
4. Медведєв В.В., Лактіонова Т.М., Греков Л.Д. Типологія і оцінки небезпечних явищ у грунтовому покриві України // Грунтознавство. — 2004. — Т.5. — № 3—4. — С. 13—23.
5. Гавриш Н.С. Особливо цінні грунти та їх правова охорона // Науковий вісник Львівського державного Університету внутрішніх справ. — № 3. — 2012. — С. 138—146.
6. Міщенко Н.М., Гуменюк К.В. Оцінка потенціалу сільськогосподарських земель України за методологією агроекологічного зонування ФАО. — К.: І-тут екон. та прогноз. НАН України , 2016. — С. 55—75.— Режим доступу: file:///C:/Users

V. Budzуak, O. Budzyak

WAYS OF ESTIMATE THE EARTH CONDITION

Summary

The analysis of the characteristics of the formation of existing methodological approaches to assessing the state of the land. The article addresses the problem of determining the quality of land and soil quality. The main criteria for soil quality are substantiated. The indicators of soil quality are compared depending on their properties and the degree of contamination.
The criteria and indicators of the qualitative state of the land are substantiated. In-depth concept of land quality and soil fertility. An analysis of existing indicators of land degradation. The concept of productivity of agricultural land is considered. Identified especially valuable land in Ukraine.
Grounded three directions of the integrated assessment of soils and lands. The first direction is devoted to the assessment of land use efficiency. It is noted that the assessment of the quality of land is currently reduced to an assessment of the quality of the soil. It is proposed to evaluate the natural and acquired properties of soils and lands. It is necessary to evaluate the productivity of land. In turn, the assessment of land productivity is assessed through their economic efficiency and profitability. In practice, this assessment is reduced to the assessment of soil fertility.
The second direction is devoted to the determination of soil quality. It is established that the assessment of the level of land and soil degradation is currently reduced to an assessment of the ratio of soil-forming and ground-liquidating processes. It is advisable to assess the properties of soils, which determine the need for land conservation. In practice, this assessment is based on an assessment of the types of land degradation.
The third direction is devoted to assessing the value of land. It is determined that the assessment of high-value soils is carried out by assessing the fertility of the land itself or the most favorable state of soil for high fertility. In addition, the absence of soil degradation processes is assessed. In practice, this assessment comes down to the list of the most fertile and valuable soils and lands.
Developed proposals and recommendations for the formation of a comprehensive assessment of the state of the land of different categories. The socio-ecological value of lands of various categories has been reviewed. An assessment of the state of land and soil in the regions of Ukraine. Justified recommendations for the establishment of an objective market value of land.

Keywords: land valuation; land value; methodological approaches; evaluation directions; state of lands and soils.

References

1. Derzhspozhyvstandart (2005), Natsional'nyj standart Ukrainy. DSTU 4362:2004. Yakist' gruntu. Pokaznyky rodiuchosti hruntiv [National standard of Ukraine. DSTU 4362: 2004. The quality of the soil. Indicators of soil fertility], Derzhspozhyvstandart, Кyiv, Ukraine.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine, (2018), Draft Resolution "On norms of quality soil conditions", available at: http://minagro.gov.ua/node/22918
3. Buligin, S.Y. (2015), "Quality of land as the basis of land use control", Agroecological journal, vol. 1, рр. 36—46.
4. Medvedev, V.V. Laktionova, T.M. and Grekov, L.D., (2004), "Typology and evaluation of dangerous phenomena in the soil of Ukraine", Soil science, vol.5, no. 3—4, рр. 13—23.
5. Gavrish, N.S. (2012), "Particularly valuable soils and their legal protection", Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs, vol. 3, рр. 138—146.
6. Mishchenko, N.M. and Gumenyuk, K.V. (2016), Otsinka potentsialu sil's'kohospodars'kykh zemel' Ukrainy za metodolohiieiu ahroekolohichnoho zonuvannia FAO [Estimation of the potential of agricultural land of Ukraine according to the methodology of agro-ecological zonation of FAO], National Academy of Sciences of Ukraine, Кyiv, Ukraine.

№ 4 2019, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 123

Відомості про авторів

В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

V. Budzуak

Вoctor of economics, professor Professor of the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics


О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, м. Київ

O. Budzyak

Doctor of Economics, professorHead of the Department of Ecology and Land Use EconomicsState Ecology Academy of Postgraduate Education and Management

Як цитувати статтю

Будзяк В. М., Будзяк О. С. Напрями оцінювання стану земель. Агросвіт. 2019. № 4. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.3

Budzуak, V. and Budzyak, O. (2019), “Ways of estimate the earth condition”, Agrosvit, vol. 4, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.