EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛОГІСТИЧНА ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. В. Городко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.89

УДК: 334.711:65.012

М. В. Городко

ЛОГІСТИЧНА ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті визначено, що неефективність системи управління та відсутність чіткої стратегії розвитку молокопереробних підприємств потребують інтеграції різних сфер його управлінської діяльності з використанням логістичних підходів. Застосування логістичного підходу в управлінні молокопереробними підприємствами забезпечує єдність та узгодженість дій всіх функціональних підрозділів та потребує адаптації до потреб споживачів молочної продукції. Логістичний підхід до управління діяльністю молокопереробних підприємств дозволяє розглядати як основу їх функціонування рух матеріальних та супутніх потоків, а його впровадження повинно мати комплексний характер стосовно регулювання потокових процесів у сфері виробництва та обігу.
З'ясовано, що в залежності від організації процесів на підприємстві, впровадження логістичного підходу може бути частковим або комплесним, що відповідає певному характеру побудови логістичних систем з метою забезпечення високого рівня обслуговування споживачів молочної продукції при мінімальних загальних витратах. Встановлено, що сучасні умови господарювання ставлять результативність діяльності переробних підприємств у значну залежність від вміння господарюючих суб'єктів використовувати елементи логістики для вирішення поставлених цілей. Складна функціональна структура внутрішнього середовища виробників молочної продукції зумовлює важливість кожного з внутрішніх факторів у формуванні ефективної логістичної системи як інструменту реалізації головної стратегії розвитку підприємства.

Ключові слова: логістика; логістичний підхід; логістична система; конкурентоспроможність; молокопереробні підприємства; споживач.

Література

1. Вініченко І.І., Городко М.В. Логістичний підхід в управлінні сільськогосподарськими підприємствами / І.І. Вініченко, М.В. Городко // Інвестиції: практика та досвід. — №24. — 2016. — С. 11—16.
2. Гаджинський А.М. Логистика: учебник для высших и средних специальных заведений / А.М. Гаджинський. — [6-изд., перераб. и доп.]. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2003. — 408 с.
3. Гиг Джон Ван. Прикладная общая теория систем / Пер. с англ. / Гиг Джон Ван. — М.: Мир, 1981. — В 2-х книгах. Кн. 1. — 247 с.
4. Крикавський Є. Логістика та розвиток організації / Є. Крикавський, Н. Гринів, І. Таранський. — Львів: "Львівська політехніка", 1999. — 549 с.
5. Окландер М.А. Контуры экономической логистики / М.А. Окландер. — К.: Наук. думка, 2000. — 176 с.

M. Horodko

LOGISTIC BASIS OF THE COMPETITIVENESS OF DAIRY ENTERPRISES

Summary

The article stipulates that management inefficiencies and lack of a clear development strategy for dairy enterprises need to integrate different areas of its management activities using logistic approaches. Application of logistic approach in managing dairy processing enterprises ensures the unity and coherence of all functional units and needs to adapt to the needs of consumers of dairy products. Logistic approach to the management of the dairy processing enterprises can be considered, as the basis for their functioning traffic and related material flows, and its implementation should be comprehensive in nature regarding regulation of flow processes in the production and circulation.
The main task of the milk processing enterprise is to create an optimal assortment structure of products that allows the most fully to satisfy the requirements of certain groups of consumers and to use existing production resources effectively.
Dairy Products Company investigated are present with butter and cheese. Nomenclature has four types of butter, five kinds of cheese melted and ten types of cheese solid. The presence of a range of enterprise several types of dairy products and a wide range of evidence of sufficient industrial base, which allows the use of various technological solutions.
Possible ways to improve the liquidity of "Inter-mol" is to obtain additional financing on favorable terms, investment and receive payment from customers prior to the execution of contractual obligations
It was found that depending on the organization processes in the enterprise, the introduction of logistic approach may be partial or komplesnym that corresponds to a particular character construction logistics systems to ensure a high level of service consumers of dairy products with minimal total cost. Found that current economic conditions pose the impact of processing plants in the large dependence on the ability of economic agents use the logistics to achieve the goals. The complex functional structure of the internal environment of dairy products leads to the importance of each of the domestic factors in shaping an efficient logistics system as a tool for implementing the main strategy of the company.

Keywords: logistics; logistic approach; logistic system; competitiveness; dairy processing enterprises; consumer.

References

1. Vinichenko, I.I. and Horodko, M.V. (2016), "Logistic approach in the management of agricultural enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 11—16.
2. Gadzhins'kij, A.M. (2003), Logistika [Logistics], Dashkov i K0, Moscow, Russia.
3. Gig Dzhon Van (1981), Prikladnaja obshhaja teorija sistem [Applied General systems theory], Mir, Moscow, Russia.
4. Krykavs'kyj, Ye. Hryniv, N. and Tarans'kyj, I. (1999), Lohistyka ta rozvytok orhanizatsii [Logistics and development of organization], L'vivs'ka politekhnika, Lviv, Ukraine.
5. Oklander, M.A. (2000), Kontury jekonomicheskoj logistiki [The contours of the economic logistics], Nauk. dumka, Kiev, Ukraine.

№ 3 2019, стор. 89 - 94

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 1388

Відомості про авторів

М. В. Городко

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

M. Horodko

Сandidate for a degree, Dnipro State University of Agrarian and Economics

Як цитувати статтю

Городко М. В. Логістична основа конкурентоспроможності молокопереробних підприємств. Агросвіт. 2019. № 3. С. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.89

Horodko, M. (2019), “Logistic basis of the competitiveness of dairy enterprises”, Agrosvit, vol. 3, pp. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.