EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
А. М. Галайко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.79

УДК: 332.155:35.078.5:338.436

А. М. Галайко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Статтю присвячено оцінці ефективності державної фінансової підтримки розвитку агропромислового комплексу. Розглянуто можливі методи для проведення оцінки ефективності бюджетної підтримки розвитку агропромислових підприємств. Визначено оптимальні методи для проведення оцінки ефективності бюджетної підтримки розвитку агропромислових суб'єктів господарювання. Встановлено фінансові показники діяльності агропромислових підприємств. Визначено додаткові фінансові показники діяльності підприємств агропромислового комплексу. Встановлено фактори, які впливають на формування чистого прибутку підприємств агропромислового комплексу. Враховано інфляційні процеси для визначення ефективності бюджетного фінансування розвитку агропромислових суб'єктів господарювання. Побудовано регресійну модель впливу бюджетної підтримки підприємств агропромислового комплексу на їх фінансові показники діяльності. Охарактеризовано пряму і обернену залежність між бюджетною підтримкою агропромислових підприємств та обсягом платежів до державного бюджету у вигляді податків на продукти. Побудовано регресійну модель впливу фінансової підтримки агропромислового комплексу на платежі до державного бюджету у виглядів податків на продукти. Розраховано кількісні значення витрат і вигод від збільшення та зменшення державної фінансової підтримки агропромислових підприємств. Встановлено, що державний бюджет втратить невелику кількість фінансових ресурсів при збільшенні підтримки агропромислового комплексу, а також заощадить невеликий обсяг фінансових ресурсів при зменшенні підтримки агропромислових підприємств. Пояснено тенденцію зростання фінансових показників діяльності агропромислових суб'єктів господарювання і тенденцію зниження їх державної фінансової підтримки. Визначено кореляцію між фінансовими показниками діяльності агропромислових суб'єктів господарювання за опосередкованого впливу на них державної підтримки. Узагальнено і систематизовано необхідність та ефективність зростання державної фінансової підтримки агропромислових підприємств. Запропоновано світовий досвід бюджетного фінансування підприємств агропромислового комплексу.

Ключові слова: бюджетна підтримка; агропромисловий комплекс; агропромислове підприємство; ефективність; фінансові ресурси.

Література

1. Алейнікова О.В. Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку апк. Інвестиції, практика та досвід. — 2011. — № 16. — С. 131—135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_16_33
2. Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності. — 2016. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/arh_vtr_u.htm
3. Діяльність суб'єктів господарювання: статистичний збірник. — К.: Державна служба статистики України, 2005. 327 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ9_u.htm
4.Індекс інфляції. 2018. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
5. Криленко В.І. Сучасні підходи до оцінки рівня державної підтримки аграрного сектору економіки. Ефективна економіка. 2014. №7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3208
6. Мельник Т.М., Головачова О.С. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 3. — С. 169—184. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_3_18
7. Про Державний бюджет України на 2005 рік: Закон України від 23 грудня 2004 року № 2285-IV; станом на 5 січня 2005 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2285-15
8. Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України від 20 грудня 2005 року № 3235-IV; станом на 25 листопада 2006 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3235-15
9. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 12 грудня 2006 року № 489-V; станом на 9 липня 2007 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-16
10. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 28 грудня 2007 року № 107-VI; станом на 16 січня 2016 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-17
11. Про Державний бюджет України на 2009 рік: Закон України від 26 грудня 2008 року № 835-VI; станом на 23 грудня 2012 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-17
12. Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України від 27 квітня 2010 року № 2154-VI; станом на 12 серпня 2012 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2154-17
13. Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон України від 6 грудня 2012 року № 5515-VI; станом на 29 грудня 2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5515-17
14. Річний звіт про виконання Державного бюджету України (2016). Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua
15. Україна в цифрах: статистичний збірник. — К.: Державна служба статистики України. 2017. — 241 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/08/Ukr_cifra_2017_u.pdf
16. Україна в цифрах: статистичний збірник. — К.: Державна служба статистики України. 2010. — 258 с. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm
17. Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності 2016. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/arh_fr_edo2016_u.htm
18. Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності — 2016. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
19. Шолойко А.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільського господарства. — 2012. — № 3. — С. 120—124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_3_24

A. Halaiko

EVALUATION OF EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

This article focuses on an estimation of an efficiency of a state financial support of development of an agro-industrial complex. Possible methods for carrying out of the estimation of effectiveness of the budget support of development of agro-industrial enterprises were considered. Optimal methods for realization of the estimation of efficiency of the budget support of development of the agro-industrial economic entities were determined. Financial indicators of activity of the agro-industrial enterprises were established. Additional of financial indicators of activity of enterprises of the agro-industrial complex were determined. Factors that influence on formation of net profit of the enterprises of the agro-industrial complex were established. Inflation processes for determine the effectiveness of the budget financing of development of the agro-industrial economic entities were took into account. A regressive model of influence of the budget support of the enterprises of the agro-industrial complex on their financial indicators of activity was constructed. Direct and inverse dependence between the budget support of the agro-industrial enterprises and volume of payments to state budget in form of taxes on products were characterized. The regressive model of influence of the financial support for the agro-industrial complex on payments to the state budget in form of taxes on products was constructed. Quantitative values of costs and benefits from increasing and decreasing the state financial support of the agro-industrial enterprises were calculated. It is established that state budget will lose small amount of financial resources at presence increase support of the agro-industrial complex as well as it will save small amount of the financial resource at presence decrease support of the agro-industrial enterprises. Tendency of increase of financial indicators of activity of the agro-industrial economic entities and trend of decrease the state financial support to them was explained. Correlation between financial indicators of activity of the agro-industrial economic entities with indirect influence of the state support on them was determined. Necessity and efficiency of increase of the state financial support of the agro-industrial enterprises were generalized and systematized. World experience of the budget financing of the enterprises of the agro-industrial complex was offered.

Keywords: udget support; agro-industrial complex; agro-industrial enterprise; efficiency; financial resources.

References

1. Alejnikova, O. V. (2011), "Foreign experience of state regulation of development of AIC", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 16, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_16_33 (Accessed: 18 Dec 2018).
2. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2016), "Producing and distribution of gross domestic product by types of economic activity", available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/arh_vtr_u.htm (Accessed: 18 Dec 2018).
3. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2005), "Activity of economic entities", available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ9_u.htm (Accessed: 19 Dec 2018).
4. Minfin (2018), "Inflation index", available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation (Accessed: 20 Dec 2018).
5. Krylenko, V. I. (2014), "Modern approaches to estimation of level of state support of agrarian sector of economics", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3208 (Accessed: 21 Dec 2018).
6. Mel'nyk, T. M. and Holovachova, O. S. (2013), "Estimation of state support of agrarian sector in Ukraine", Marketynh i menedzhment innovatsij, [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_3_18 (Accessed: 22 Dec 2018).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2005", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2285-15 (Accessed: 23 Dec 2018).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2006", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3235-15 (Accessed: 23 Dec 2018).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2007", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-16 (Accessed: 24 Dec 2018).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2008 and about making alteration to some legislative acts in Ukraine ", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws /show/107-17 (Accessed: 25 Dec 2018).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2009", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-17 (Accessed: 25 Dec 2018).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2010", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2154-17 (Accessed: 25 Dec 2018).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2013", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5515-17 (Accessed: 26 Dec 2018).
14. The official site of State treasury service of Ukraine (2016), "Annual report about implementation of State Budget of Ukraine", available at: https://www.treasury.gov.ua/ua (Accessed: 27 Dec 2018).
15. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2017), "Ukraine in figures" available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/08/Ukr_cifra_2017_u.pdf (Accessed: 28 Dec 2018).
16. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2010), "Ukraine in figures" available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm (Accessed: 29 Dec 2018).
17. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2016), "Financial results of enterprises before taxation by types of economic activity", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/arh_fr_edo2016_u.htm (Accessed: 29 Dec 2018).
18. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2016), "Formation of net profit (loss) of enterprises by types of economic activity", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed: 30 Dec 2018).
19. Sholojko, A. S. (2012), "Methodological approaches to estimation of efficiency of state support of agriculture", Accounting and finances of AIC, [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_3_24 (Accessed: 30 Dec 2018).

№ 3 2019, стор. 79 - 88

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 1499

Відомості про авторів

А. М. Галайко

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

A. Halaiko

Postgraduate Student at the Department of finance, money and creditIvan Franko National University of Lviv

Як цитувати статтю

Галайко А. М. Оцінка ефективності державної фінансової підтримки розвитку агропромислового комплексу. Агросвіт. 2019. № 3. С. 79–88. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.79

Halaiko, A. (2019), “Evaluation of efficiency of state financial support of development of agro-industrial complex”, Agrosvit, vol. 3, pp. 79–88. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.