EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКРИЗОВИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Н. Л. Фролова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.71

УДК: 338.24:658.114

Н. Л. Фролова

АНТИКРИЗОВИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Сьогочасна ситуація макроекономічної нестабільності здійснює вагомий негативний вплив на функціонування вітчизняних підприємств та їх ділові очікування. Наразі суб'єкти малого та середнього підприємництва відчувають наслідки падіння купівельної спроможності населення на внутрішньому ринку, зниження експортних можливостей для виходу на зовнішні товарні ринки, загострення проблеми збитковості підприємств і, відповідно, критичної нестачі власних фінансових ресурсів, обмеженість отримання кредитних коштів для забезпечення сталого розвитку тощо.
Встановлено, що в таких умовах вітчизняний сектор малого та середнього підприємництва потребує державної підтримки і пом'якшення регуляторної політики, яка провадиться у цій сфері, з метою подолання кризових явищ, що нині набули системного характеру. Автором запропоновано використання антикризового підходу до державного регулювання сфери малого та середнього підприємництва, що дозволить ідентифікувати ключові загрози їх розвитку, сформувати альтернативні сценарії подолання кризових явищ і забезпечити подальше завчасне запобігання їх виникнення.
Враховуючи кризові тенденції розвитку суб'єктів малого та середнього підприємництва і декларативний характер державної підтримки їх розвитку, розкрито пріоритетні вектори державного регулювання в цій сфері і важелі антикризової державної політики за такими напрямами, як інституційно-правовий, бюджетно-податковий, фінансово-інвестиційний, інституційно-інфраструктурний та інформаційно-консультативний.

Ключові слова: суб'єкти малого та середнього підприємництва; державне регулювання; антикризовий підхід; пріоритетні вектори антикризового регулювання; важелі антикризового регулювання.

Література

1. Адамська О. Антикризове управління в контексті реагування на регіональні виклики: теоретико-методологічний аспект // Ефективність державного управління. — 2018. — Вип. 2 (55). — Ч. 1. — С. 30-38.
2. Бабич А.О. Формування концепції державного антикризового управління в Україні // Державне будівництво. — 2009. — № 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/index.html
3. Безверхнюк Т.М., Сенча І.А., Сивак Т.В. Державний механізм антикризового управління на засадах проектного підходу: обгрунтування проектного поля // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. — 2014. — Вип. 2. — С. 23—29.
4. Волкова Н.І., Свірідова К.Д. Аналіз проблем кредитування малого та середнього бізнесу в сучасних економічних умовах // Фінанси, облік, банки. — 2017. — № 1 (22). — С. 55—62.
5. Геєць В.М. Особливості взаємозв'язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України // Економіка України. — 2016. — № 12 (661). — С. 3—21.
6. Геєць В.М. Чому знову настав час починати спочатку? // Економіка України. — 2017. — № 5—6 (666—667). — С. 31—38.
7. Дикань В.Л., Корінь М.В. Державне регулювання промислового розвитку України // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 61. — С. 9—19.
8. Дикань В.Л., Толстова А.В. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 63. — С. 9—19.
9. Дикань О.В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2017. — № 57. — С. 58—66.
10. Костецька Л. М. Антикризовий менеджмент у державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія "Державне управління". — 2016. — № 4. — С. 87—92.
11. Курошева Г.М. Теория антикризисного управления предприятием: учеб. пособ. — СПб.: Речь, 2002. — 372 с.
12. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. — 579 с.
13. Обруч Г.В., Іванюта Б.Л., Журавльов К.В. Проблеми і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 61. — С. 53—62.
14. Ортіна Г.В. Стратегія антикризового регулювання реального сектору економіки // Економіка та держава. — 2015. — № 8. — С. 13—16.
15. Сушко М.—Ю. Важелі антикризової політики держави у сфері розвитку галузі промисловості України: дис. канд. екон. наук: 08.00.03 / М.Ю. Сушко // Класичний приватний університет. — Запоріжжя, 2017. — 202 с.
16. Сушко М. Ю. Напрями, форми та інструменти забезпечення антикризової державної політики у промисловості // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. — 2016. — Вип. 1 (13). — С. 164—172.
17. Ткачова Н.М. Розробка ефективного державного механізму антикризового управління // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 8. — С. 124—126.
18. Шарий В.І. Державне антикризове управління: технологічний процес // Актуальні проблеми державного управління. — Одеса: Вид-во ОРІДУ УАДУ, 2003. — Вип. 2. — С. 171—182.
19. Ярова І.В. Особливості антикризового управління в публічному секторі // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2013. — Вип. 1. — С. 138—145.
20. Статистична інформація // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
21. Антикризова політика в світі та Україні: порівняльна оцінка заходів та економічних ефектів: аналітична доповідь (Київ, грудень 2009 року). URL: http://www.ier.com.ua/files/Projects/Projects_2009/2009_19_Anticryzova%20politika/Project%20output/2009_19_ukr.pdf
22. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток": Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 20 грудня 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005120-08
23. Антикризова програма спільних дій влади і бізнесу // Вісник УСПП: бюлетень Українського союзу промисловців і підприємців. — 2015. — № 7 (43). URL: https://uspp.ua/visnuk2015/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4.pdf
24. Інспекційний портал. Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС. URL: https://inspections.gov.ua/
25. 40 % всіх перевірок бізнесу закінчується штрафами // Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/21/642850/
26. Кабмін прийняв рішення, яке полегшить життя бізнесу. URL: https://ukr.segodnya.ua/economics/business/kabmin-prinyal-reshenie-kotoroe-oblegchit-zhizn-biznesu-1137143.html
27. Кабмін затвердив нові критерії визначення ризиків для перевірок бізнесу. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/437655/kabmin-zatverdyv-novi-kryteriyi-vyznachennya-ryzykiv-dlya-perevirok-biznesu
28. Грошово-кредитна та фінансова статистика // Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1

N. Frolova

CRISIS MANAGEMENT APPROACH TO STATE REGULATION OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Summary

Today, the development of the national economy is characterized by the deepening of crisis phenomena, which is reflected in the subsequent destruction of industrial potential and loss of production capacity, reducing the competitive advantages of domestic producers not only in the world but also in the national markets, increasing the level of the shadow economy and the loss of confidence of the business community to the government as a guarantor of the protection of the rights and interests of national enterprises, critical poverty of the population, reduction of its real income and purchasing power.
Macroeconomic instability has a significant negative impact on the functioning of domestic enterprises and their business expectations. Despite the increased tax and fiscal pressure, which affects the amount of contributions of small and medium-sized enterprises in the revenue side of the budget, small and medium-sized businesses do not feel the positive changes that should occur as a result of the implementation of strategic and program initiatives of state support for their development. Now small and medium-sized businesses feel the consequences of falling purchasing power of the population in the domestic market, reducing export opportunities to enter foreign commodity markets, the aggravation of the problem of loss of enterprises and, accordingly, the critical lack of own financial resources, the limited availability of credit to ensure sustainable development and the like.
It is established that in such circumstances, the domestic sector of small and medium-sized businesses requires state support and mitigation of regulatory policy, which is carried out in this area, in order to overcome the crisis, which has now acquired a systemic nature. The author proposes the use of anti-crisis approach to state regulation of small and medium-sized businesses, which will identify the key threats to their development, to form alternative scenarios to overcome the crisis and to ensure further early prevention of their occurrence.
Taking into account the crisis trends in the development of small and medium-sized businesses and the declarative nature of state support for their development, the priority vectors of state regulation in this area and the levers of anti-crisis state policy in such areas as institutional and legal, budget and fiscal, financial and investment, institutional and infrastructure, information and advisory.

Keywords: small and medium-sized businesses; state regulation; anti-crisis approach; priority vectors of anti-crisis regulation; anti-crisis regulation levers.

References

1. Adams'ka, O. (2018), "Crisis management in the context of response to regional challenges: theoretical and methodological aspect", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (55), no. 1, pp. 30—38.
2. Babych, A. O. (2019), "Formation of the concept of state anti-crisis management in Ukraine", Derzhavne budivnytstvo, [Online], vol. 1, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/index.html (Accessed 30 Dec 2018).
3. Bezverkhniuk, T. M. Sencha, I. A. and Syvak, T. V. (2014), "State mechanism of crisis management based on the project approach: justification of the project field", Visnyk Natsional'noho universytetu tsyvil'noho zakhystu Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 2, pp. 23—29.
4. Volkova, N. I. and Sviridova, K. D. (2017), "Analysis of the problems of lending to small and medium-sized businesses in modern economic conditions", Finansy, oblik, banky, vol. 1 (22), pp. 55—62.
5. Heiets', V. M. (2016), "Features of interrelation of economic and political preconditions of reconstructive development of economy of Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 12 (661), pp. 3—21.
6. Heiets', V. M. (2017), "Why is it time to start over again?", Ekonomika Ukrainy, vol. 5—6 (666—667), pp. 31—38.
7. Dykan', V. L. and Korin', M. V. (2018), "State regulation of industrial development of Ukraine", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 61, pp. 9—19.
8. Dykan', V. L. Tolstova, A. V. (2018), "Development of the economy of Ukraine on the basis of the principle of equality of relations between the state, business and society", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 63, pp. 9—19.
9. Dykan', O. V. (2017), "Small business development in Ukraine: problems and ways of providing", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 57, pp. 58—66.
10. Kostets'ka, L. M. (2016), "Crisis management in public administration", Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 4, pp. 87—92.
11. Kurosheva, G. M. (2002), Teorija antikrizisnogo upravlenija predprijatiem [Theory of crisis management], Rech', St. Petersburg, Russia.
12. Lihonenko, L. O. (2001), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyj instrumentarij [Anti-crisis enterprise management: theoretical and methodological foundations and practical tools], KNUTE, Kyiv, Ukraine.
13. Obruch, H.V. Ivaniuta, B.L. and Zhuravl'ov, K.V. (2018), "Problems and prospects of development of small and medium-sized businesses in Ukraine", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 61, pp. 53—62.
14. Ortina, H. V. (2015), "Strategy of anti-crisis regulation of the real sector of the economy", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 13—16.
15. Sushko, M. Yu. (2017), "Levers of anti-crisis policy of the state in the sphere of development of industry of Ukraine", PhD thesis, Economics and management of national economy, Classic Private University, Zaporizhia, Ukraine.
16. Sushko, M. Yu. (2016), "Directions, forms and tools of anti-crisis state policy in industry", Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, vol. 1 (13), pp. 164—172.
17. Tkachova, N. M. (2015), "Development of an effective state mechanism of crisis management", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 124—126.
18. Sharyj, V. I. (2003), "State anti-crisis management: technological process", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, pp. 171—182.
19. Yarova, I. V. (2013), "Features of crisis management in the public sector", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1, pp. 138—145.
20. Official website Of the State Statistics Service of Ukraine (2018), "Statistical information", available at: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 Dec 2018).
21. Institute for Economic Research and Policy Consulting (2009), "Anti-crisis policy in the world and Ukraine: comparative assessment of measures and economic effects", available at: http://www.ier.com.ua/files/Projects/Projects_2009/2009_19_Anticryzova%20politika/Project%20output/2009_19_ukr.pdf (Accessed 30 Dec 2018).
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), Program "Overcoming the impact of the global financial and economic crisis and progressive development", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005120-08 (Accessed 30 Dec 2018).
23. Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs (2015), "Anti-crisis program of joint actions of government and business", Visnyk USPP: biuleten' Ukrains'koho soiuzu promyslovtsiv i pidpryiemtsiv, vol. 7 (43), available at: https://uspp.ua/visnuk2015/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4.pdf (Accessed 30 Dec 2018).
24. Inspection portal (2018), "Pilot module of the system of state supervision (control) measures for the launch of IAS", available at: https://inspections.gov.ua/ (Accessed 30 Dec 2018).
25. Ekonomichna pravda (2018), "40 % of all business inspections end in fines", Ekonomichna pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/21/642850/ (Accessed 30 Dec 2018).
26. segodnya.ua (2018), "The Cabinet of Ministers made a decision that will make life easier for business", available at: https://ukr.segodnya.ua/economics/business/kabmin-prinyal-reshenie-kotoroe-oblegchit-zhizn-biznesu-1137143.html (Accessed 30 Dec 2018).
27. finance.ua (2018), "The Cabinet of Ministers approved new risk criteria for business audits", available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/437655/kabmin-zatverdyv-novi-kryteriyi-vyznachennya-ryzykiv-dlya-perevirok-biznesu (Accessed 30 Dec 2018).
28. Official website of the National Bank of Ukraine (2018), "Monetary and financial statistics", available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1 (Accessed 30 Dec 2018).

№ 3 2019, стор. 71 - 78

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 2184

Відомості про авторів

Н. Л. Фролова

здобувач кафедри менеджменту і адміністрування,Український державний університет залізничного транспорту

N. Frolova

Competitor of a scientific degree, Department of Management and Administration,Ukrainian State University of Railway Transport

Як цитувати статтю

Фролова Н. Л. Антикризовий підхід до державного регулювання малого та середнього підприємництва в Україні. Агросвіт. 2019. № 3. С. 71–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.71

Frolova, N. (2019), “Crisis management approach to state regulation of small and medium entrepreneurship in Ukraine”, Agrosvit, vol. 3, pp. 71–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.