EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Л. В. Гаврилова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.62

УДК: 336.14.025

Л. В. Гаврилова

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розкрито сутність та роль бюджетної політики у системі держаного регулювання економіки; досвід розвитку бюджетних відносин у країні, що свідчить про підвищення рівня дієвості бюджетних інститутів, необхідність розвитку інституційного середовища формування бюджетної архітектоніки. Визначено, що в умовах рецесії бюджетна політика має реалізовувати адаптаційно-регуляторний потенціал з метою виходу на поступове економічне зростання; при цьому бюджетна політика як вагомий інструмент системи державного регулювання економіки має спиратися на довгострокову програму економічного і соціального розвитку країни; стратегічними завданнями бюджетної політики у сучасних умовах є забезпечення макроекономічної стабільності, сприяння структурній перебудові економіки, забезпечення узгодженості всіх складових фінансової політики, удосконалення інструментарію бюджетного прогнозування, підвищення рівня обгрунтованості прогнозних розрахунків бюджетних показників, удосконалення засад бюджетного планування, у тому числі на середньострокову перспективу. Розглянуто бюджетну політику як адаптивний механізм у системі регулювання економіки, спрямованим на забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць. Показано, що розробка бюджетної політики із врахуванням циклічності соціально-економічних процесів, бюджетної збалансованості, запровадження системного оцінювання ступеня досягнення поставлених завдань сприятиме дієвому перетворенню вітчизняної економіки у напрямі інноваційної моделі розвитку; виважена бюджетна політика є вагомою умовою соціально-економічного розвитку країни, здійснення результативних економічних перетворень.

Ключові слова: бюджет; бюджетна система; формування бюджету; бюджетна політика; державне регулювання економіки.

Література

1. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку: монографія / За ред. Л.В. Лисяк. — Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. — 396 с.
2. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я. Чугунов,А.В. Павелко,Т.В. Канєва та ін.; за заг.ред. А.А. Мазаракі. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015.—376 с.
3. Макогон В.Д. Бюджетна стратегія держави: монографія. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. — 364 с.
4. Мярковський А.І. Стратегічні напрями розвитку системи управління державними фінансами / А.І. Мярковський // Фінанси України. — 2013. — № 8. — С. 7—18.
5. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. — 18-е издание / Пер. с англ. — М.: "И.Д. Вильямс", 2010. — 1360 с.
6. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни / І.Я. Чугунов // Казна України. — 2014. — № 6. — С. 25—28.
7. Чугунов І.Я. Бюджетна система як інструмент регулювання економічного розвитку: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон. наук. 08.04.01 / І.Я. Чугунов. — К., Ін-т екон. прогнозування НАН України, 2003. — 37 c.
8. Чугунов І.Я., Ігнатюк І.М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. — 2016. — № 28/1. — С. 217—226.

L. Gavrilova

BUDGET POLICY IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY

Summary

The essence and role of fiscal policy in the system of state regulation of the economy are disclosed in the article; the experience of developing budget relations in the country, which testifies to the increase of the level of efficiency of budgetary institutions, the need to develop an institutional environment for the formation of budget architectonics. It is determined that in a recession, fiscal policy should implement adaptive and regulatory potential in order to achieve gradual economic growth; At the same time, fiscal policy as a weighty instrument of the system of state regulation of the economy should be based on long-term program of economic and social development of the country; the strategic objectives of fiscal policy in modern conditions is to ensure macroeconomic stability, promote structural restructuring of the economy, ensure consistency of all components of financial policy, improve the tools of budget forecasting, increase the level of validity of forecast calculations of budget indicators, improve the principles of budget planning, including mid-term perspective. Budget policy is considered as an adaptive mechanism in the system of regulation of the economy directed on ensuring the adequacy of regulatory measures for internal and external changes in the economic environment for the purpose of economic development of the state and administrative-territorial units. It is shown that the development of fiscal policy taking into account the cyclicality of socioeconomic processes, budgetary equilibrium, and the introduction of a systematic assessment of the degree of achievement of the tasks set will contribute to the effective transformation of the domestic economy towards the innovative model of development; well-balanced fiscal policy is a prerequisite for the country's socio-economic development and the implementation of effective economic reforms.

Keywords: udget; budget system; budget formation; budget policy; state regulation of economy.

References

1. Lysiak, L.V. (2015), Biudzhetna skladova realizatsii dominantnykh napriamiv suspil'noho rozvytku [Budget component of the implementation of dominant areas of social development], DDFA, Dnipropetrovsk, Ukraine.
2. Chuhunov, I.Ya. Pavelko, A.V. and Kanieva, T.V. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren' [State financial regulation of economic transformations], Kyiv.nats.torh.-ekon.un-t, Kyiv, Ukraine.
3. Makohon, V.D. (2018), Biudzhetna stratehiia derzhavy [Budget strategy of the state], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
4. Miarkovs'kyj, A.I. (2013), "Strategic directions of development of the system of management of public finances", Finansy Ukrainy, vol. 8, pp. 7—18.
5. Samuel'son, P.E. and Nordkhaus, V.D. (2010), Ekonomyka [Economy], Y.D. Vyl'iams, Moscow, Russia.
6. Chuhunov, I.Ya. (2014), "Budget relations in the system of socio-economic development of the country", Kazna Ukrainy, vol. 6, pp. 25—28.
7. Chuhunov, I.Ya. (2003), " Budget system as an instrument for economic development regulation", Ph.D. Thesis, Economy, In-t ekon. prohnozuvannia NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
8. Chuhunov, I.Ya. and Ihnatiuk, I.M. (2016), "Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country", Ekonomichnyj visnyk universytetu. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody, vol. 28/1, pp. 217—226.

№ 3 2019, стор. 62 - 70

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 1865

Відомості про авторів

Л. В. Гаврилова

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

L. Gavrilova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Гаврилова Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки. Агросвіт. 2019. № 3. С. 62–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.62

Gavrilova, L. (2019), “Budget policy in the system of state regulation of the economy”, Agrosvit, vol. 3, pp. 62–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.