EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н. П. Юрчук, В. Ю. Вовк, Р. П. Топіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.53

УДК: 330.322:330.341

Н. П. Юрчук, В. Ю. Вовк, Р. П. Топіна

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено інноваційно-інвестиційну діяльність України як одну з передумов успішної реалізації концепції сталого розвитку країни. Розкрито сутність економічних категорій "інновації", "інвестиції", "сталий розвиток". Обгрунтовано необхідність реалізації політики сталого розвитку економіки країни та впливу на неї інноваційно-інвестиційної складової.
Розглянуто показники сталого розвитку економічної складової. Узагальнено складові сталого розвитку України.
Проаналізовано обсяги інвестування в економіку України та проведено оцінку рівня інноваційно-інвестиційного потенціалу країни.
Досліджено рейтинг країн за глобальним індексом інновацій і визначено, що у 2017—2018 рр. для України підсумковий глобальний індекс інновацій лишився на досить низькому рівні.
Доведено, що інноваційний розвиток є одним з пріоритетних напрямів для досягнення концепції сталого розвитку економіки України його цілей та завдань в умовах конкурентного середовища.
Обгрунтовано необхідність формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку з метою залучення інвестицій, відновлення конкурентоспроможного виробництва, зростання зайнятості населення держави та зниження рівня безробіття.

Ключові слова: інновації; інвестиції; інноваційно-інвестиційна діяльність; сталий розвиток; прямі іноземні інвестиції; індекс сталого розвитку; економічний розвиток.

Література

1. Білик В.В. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності / В.В. Білик // Економіка та суспільство. — 2017. — №10. — С. 172—176.
2. Гречаник Н.Ю. Сталий розвиток та об'єктивна необхідність його формування / Н.Ю. Гречаник // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. — 2014. — Вип. 10. — С. 36—40.
3. Кірєєва Е.А. Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору: досвід аграрної політики США / Е.А. Кірєєва, William P. Spencer // ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. — 2016. — № 9 (13). — С. 20—29.
4. Владимир O. Об'єктивна необхідність забезпечення політики сталого розвитку економіки країни / О. Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 13—29.
5. Ханова О.В. Сталий розвиток країн ЄС: методика та індикатори оцінювання / О.В. Ханова, С.О. Скібіна // Проблеми економіки. — 2017. — № 3. — С. 20—32.
6. Смирнова І.І. Сталий розвиток в Україні: теоретичні аспекти / І.І. Смирнова, Є.І. Михайлюта // Економічний вісник Донбасу. — 2018. — № 1 (51). — С. 10—14.
7. Сморжанюк Т.П. Сталий розвиток в умовах глобалізації та його складові / Т.П. Сморжанюк // Економічні інновації: Зб. наук. пр. — 2013. — Вип. 53. — С. 253—260.
8. Калетнік Г.М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив / Г.М. Калетнік, Г.С. Гончарук, Ю.В. Довгань // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2017. — №1. — С. 7—18.
9. Яковлев А.І. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та шляхи його поліпшення / А.І. Яковлев // Наука та наукознавство. — 2018. — №2 (100). — С. 29—44.
10. Ульянченко О.В. Інноваційно-інвестиційна діяльність, як основа сталого розвитку економіки держави / О.В. Ульянченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. — 2015. — №2(4) — C. 70—76.
11. Стратегія сталого розвитку "Україна — 2020". Указ Президента України. 12.01.2015. № 5/2015. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show//5/2015#n10
12. Про інноваційну діяльність: Закон України №40-IV від 4.07.2002 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
13. Про інвестиційну діяльність: Закон України №1561-ХІІ від 18.09.1991 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
14. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://minfin.com.ua/
15. Писаренко Т.В. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. — К.: УкрІНТЕІ, 2018. — 98 с.
16. The Global Innovation Index. WIPO [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4330
17. Офіційний веб-портал Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
18. Позиції України за всіма компонентами індексу глобальної конкурентоспроможності — 2018 [Електронний ресурс] // Економічний дискусійний клуб. — 2018. — Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2

N. Yurchuk, V. Vovk, R. Topina

INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY AS THE IMPLEMENTATION BASIS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The article investigates the innovation and investment activity of Ukraine as one of the prerequisites for the successful implementation of the concept of sustainable development of the country. The essence of economic categories "innovations", "investments", "sustainable development" is revealed. The necessity of realization of the policy of sustainable development of the country's economy and its influence on innovation-investment component is substantiated.
The main principles of the Strategy of Sustainable Development "Ukraine-2020" are analyzed.
The indicators of sustainable development of the economic component are considered. It is noted that in practice, in many countries, when assessing the economic component of sustainable development, the most often used indicator of GDP per capita, which characterizes a certain stage of economic development.
The components of sustainable development of Ukraine are generalized.
The volumes of investment in the Ukrainian economy are analyzed and the level of innovation and investment potential of the country is estimated.
The ranking of countries according to the global index of innovations is investigated and it is determined that in 2017—2018 for Ukraine the final global index of innovations remained at a rather low level.
When assessing the volume of foreign direct investment in Ukraine, it is determined that the main source of financing of capital investments is the own funds of enterprises and organizations.
It is stated that in order to further improve the investment climate in Ukraine, the issue of improving the legal and organizational framework for enhancing the capacity of mechanisms for ensuring a favorable investment climate and forming the basis for preserving and improving the competitiveness of the domestic economy is relevant.
The negative factors of sustainable development of the national economy are revealed.
It is proved that innovative development is one of the priority directions for achieving the concept of sustainable development of Ukraine's economy of its goals and objectives in a competitive environment.
The necessity of forming a strategy of innovation and investment development with the purpose of attracting investments, restoration of competitive production, growth of employment of the population of the state and reduction of unemployment level is substantiated.

Keywords: innovations; investments; innovation and investment activity; sustainable development; direct foreign investments; sustainable development index; economic development.

References

1. Bilyk, V.V. (2017), "State regulation of innovative-investment activity", Economy and Society, vol. 10, pp. 172—176.
2. Hrechanyk, N.Yu. (2014), "Sustainable development and the objective necessity of its formation", Visnyk Prykarpats'koho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol.10, pp. 36—40.
3. Kirieieva, E.A. and Spencer, William P. (2016), "Sustainable development of agriculture: the experience of the agricultural policy in the USA", EСONOMY. FINANСES. MANAGEMENT: actual issues of science and practical activity, vol. 9 (13), pp. 20—29.
4. Vladymyr, O. (2017), "Objective necessity to provide policy of sustainable development of the country's economy", Socio-Economic Problems and the State, vol. 2 (17), pp. 13—29.
5. Khanova, O.V. and Skibina, S.O. (2017), "Sustainable Development of EU countries: Assessment Methodology and Indicators", The Problems Of Economy, vol. 3, pp. 20—32.
6. Smyrnova, I. I. and Mykhajliuta, Ye. I. (2018), "Sustainable development in Ukraine: theoretical aspects", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 1 (51), pp. 10—14.
7. Smorzhaniuk, T.P. (2013), "Sustainable development in the context of globalization and its components", Ekonomichni innovatsii: Zb. nauk. pr., vol. 53, pp. 253—260.
8. Kaletnik, H.M. Honcharuk, H.S. and Dovhan' Yu.V. (2017), "Investment and innovative support for growing bioenergy crops and biofuels production", EСONOMY. FINANСES. MANAGEMENT: actual issues of science and practical activity, vol. 1, pp. 7—18.
9. Yakovlev, A.I. (2018), "Analysis of the innovation performance in ukraine and ways for its enhancement", Science and Science of Science, vol. 2 (100), pp. 29—44.
10. Ul'ianychenko, O.V. (2015), "Innovation and investment activity as the foundation for sustainable national economic development", Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, vol. 2 (4), pp. 70—76.
11. President of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine "The Strategy for Sustainable Development "Ukraine 2020", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show//5/2015#n10 (Accessed 12 January 2019).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On Innovation Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (Accessed 14 January 2019).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About investment activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (Accessed 14 January 2019).
14. Official site of the Ministry of Finance of Ukraine, available at: https://minfin.com.ua (Accessed 15 January 2019).
15. Pysarenko, T.V. Kvasha, T.K. and in. (2018), Stan innovatsijnoi diial'nosti ta diial'nosti u sferi transferu tekhnolohij v Ukraini u 2017 rotsi: analitychna dovidka [Status of innovation activity and activities in the field of technology transfer in Ukraine in 2017: analytical reference], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.
16. WIPO (2018), "The Global Innovation Index". available at: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4330 (Accessed 16 January 2019).
17. Official web-portal of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 January 2019).
18. Economic Discussion Club (2018), "Positions of Ukraine on all components of the Global Competitiveness Index", available at: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2 (Accessed 16 January 2019).

№ 3 2019, стор. 53 - 61

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 3449

Відомості про авторів

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

N. Yurchuk

Ph.D. in Economics, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia


В. Ю. Вовк

магістрант кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

V. Vovk

Master of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia


Р. П. Топіна

магістрант кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

R. Topina

Master of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Юрчук Н. П., Вовк В. Ю., Топіна Р. П. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концепції сталого розвитку економіки України. Агросвіт. 2019. № 3. С. 53–61. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.53

Yurchuk, N., Vovk, V. and Topina, R. (2019), “Innovative-investment activity as the implementation basis of the sustainable development concept of the ukrainian economy”, Agrosvit, vol. 3, pp. 53–61. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.