EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМА НЕЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
І. М. Семенчук, В. А. Юзик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.30

УДК: 332.334.4

І. М. Семенчук, В. А. Юзик

ПРОБЛЕМА НЕЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми неефективного використання земель сільськогосподарського призначення. З'ясовано, що Миколаївська область характеризується наявністю досить високого біопродуктивного потенціалу і водночас катастрофічним станом земель сільськогосподарського призначення.
Проведено аналіз динаміки економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення з 2015 р. по 2017 р. Висвітлено результати агрохімічного стану грунтів області за показниками вмісту гумусу, рухомих фосфатів, обмінного калію. Наведено обсяги застосування органічних і мінеральних добрив під посіви сільськогосподарських культур.
У результаті дослідження авторами було визначено та обгрунтовано основні проблеми, які спричинені неефективним використанням земель сільськогосподарського призначення. Охарактеризовано правовий та людський фактори, що є тими основними причинами, які призводять до проблеми неефективного використання сільськогосподарських земель, що в майбутньому може стати загрозою в регіональній безпеці області.

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення; земельний фонд; показники використання земель сільськогосподарського призначення; родючість грунту; екологічний паспорт.

Література

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2017 році / Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації. — Миколаїв, 2018. — 205 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://prodecologyportal.kitsoft.kiev.ua/files/docs/Reg.report/Нацдоп_Миколаївська%20область_2016.pdf
2. Сільське господарство України 2017: стат. зб. / За ред. О.М. Прокопенко. — К.: Державна служба статистики України, 2018. — 245 с.
3. Бавровська Н.М. Проблеми використання та охорони сільськогосподарських земель в сучасних умовах / Н.М. Бавровська, О.В. Боришкевич // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2016. — № 1-2. — С. 53—61.
4. Лазарєва О.В. Проблеми підвищення ефективності використання земельних ресурсів / О.В. Лазарєва // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2009. — № 3. — С. 80—87.
5. Бутенко Є.В. Продуктивний потенціал земель та принципи його оцінки в Україні / Є.В. Бутенко, Р.А. Харитоненко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2017. — № 1. — С. 58—65.
6. Причини виникнення втрат врожаю зернових культур [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://selhoztehnika.com. ua/uk/poradi/prichini-viniknennya-vtratvrozhayu-zernovikh-kultur.html
7. Котикова О. І. Впровадження заходів по охороні та підвищенню родючості грунтів в сільськогосподарських підприємствах / О.І. Котикова, Ю.Г. Заудальська, В.Ю. Глущенко // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2016. — № 9. — С. 538—541.
8. Агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь / Державна установа "Інститут охорони грунтів України" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.iogu.gov.ua/pasportizaciya/ahrohimichne-obstezhennya-silskohospodarskyh-uhid/
9. Екологічний паспорт Миколаївської області 2018 / Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ecolog.mk.gov.ua/ua/ecoreports/ecopassport/
10. Кримська Л.О. Земельно-ресурсний потенціал як основа ефективного використання земель сільськогосподарського призначення / Л.О. Кримська, М.О. Коваль // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. — 2013. — № 6. — С. 148—151.

I. Semenchuk, V. Yuzyk

THE PROBLEM OF INEFFICIENT AGRICULTURAL LAND USE OF THE MYKOLAIV REGION

Summary

The article is devoted to the research of the problem of inefficient agricultural land use. It is revealed that the Mykolaiv region is characterized by the presence of sufficiently high bioproductive potential and at the same time a catastrophic condition of agricultural land.
The analysis of dynamics of economic efficiency of agricultural land use from 2015 to 2017 was carried out. It is revealed that the efficiency of agricultural land use indicates a clear dependence of cost indicators of economic efficiency on the monetary valuation of agricultural lands. Natural indicators of efficiency land use were used, which characterize the level of use of certain types of agricultural land in the production of certain types of crop and livestock products. It is proved that yield of agricultural crops are an indicator of technological efficiency of land use and labor resources, which are the causes of crop losses. Importance was the observation of some of the most informative in terms of diagnosing the degree of anthropogenic pressure on agricultural land, by fertility indicators, in particular monitoring the content of one of the main components of the soil — humus. Humus compounds are a reserve of nutrients and soil energy and determine the complex of agronomic properties of the soil, first and foremost, its fertility. The results of an agrochemical survey of soils of the region on indicators of maintenance of humus, mobile phosphates, potassium exchange are presented. Сonsidered and analyzed the volumes of use of organic and mineral fertilizers under sowings of agricultural crops.
As a result of the research, the authors identified and substantiated the main problems caused by inefficient agricultural land use. These are high indicators of economic land use, of plowing of agricultural land, extensive use of arable land, the processes of their degradation are intensified, soils lose their fertility. As a result of this, the productivity of crops decreases, the ecological situation worsens. Characterized by legal and human factors, which are the main reasons that lead to the problem of inefficient agricultural land use that in the future may become a threat to the region's regional security.

Keywords: agricultural land; land fund; indicators of agricultural land use; soil fertility; the ecological passport.

References

1. The official site of Department of Ecology and Natural Resources of the Mykolayiv Regional State Administration (2018), "Regional report on the state of the environment in Mykolaiv region in 2017", available at: https://prodecologyportal.kitsoft.kiev.ua/files/docs/Reg.report/Нацдоп_Миколаївська%20область_2016.pdf (Accessed 7 December 2018).
2. State Statistics Service of Ukraine (2018), Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy 2017. Statystychnyj zbirnyk [Agriculture of Ukraine 2017. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
3. Bavrovska, N. M. and Boryshkevych, O. V. (2016), "Problems of use and protection of agricultural lands in modern conditions", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 1—2, pp. 53—61.
4. Lazarieva, O. V. (2009), "Problems of increasing the efficiency of use of land resources", Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho hirnychoho universytetu, vol. 3, pp. 80—87.
5. Butenko, Ye.V. (2017), "Productive potential of land and principles of its assessment in Ukraine", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 1, pp. 58—65.
6. The official site of Agrotehnika-Plus (2018), "Causes of crop loss of grain crops", available at: http://selhoztehnika.com. ua/uk/poradi/prichini-viniknennya-vtratvrozhayu-zernovikh-kultur.html (Accessed 7 December 2018).
7. Kotykova, O. I. Zaudalska, Yu. H. and Hlushchenko, V. Yu. (2016), "Implementation of measures for the protection and enhancement of soil fertility in agricultural enterprises", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 538—541.
8. The official site of State Institution "Institute of Soil Protection of Ukraine" (2018), "Agrochemical survey of agricultural lands", available at: http://www.iogu.gov.ua/pasportizaciya/ahrohimichne-obstezhennyasilskohospodarskyh-uhid/ (Accessed 8 December 2018).
9. The official site of Department of Ecology and Natural Resources of the Mykolayiv Regional State Administration (2018), "Environmental passport of Mykolaiv region in 2018", available at: http://ecolog.mk.gov.ua/ua/ecoreports/ecopassport/ (Accessed 8 December 2018).
10. Krymska, L. O. and Koval, M. O. (2013), "Land resource potential as the basis for the effective use of agricultural land", Derzhava ta rehiony. Ser.: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 6, pp. 148—151.

№ 3 2019, стор. 30 - 37

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 2385

Відомості про авторів

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

I. Semenchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv


В. А. Юзик

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

V. Yuzyk

"School of a Young Scientist", The Faculty of Economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Семенчук І. М., Юзик В. А. Проблема неефективного використання земель сільськогосподарського призначення миколаївської області. Агросвіт. 2019. № 3. С. 30–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.30

Semenchuk, I. and Yuzyk, V. (2019), “The problem of inefficient agricultural land use of the mykolaiv region”, Agrosvit, vol. 3, pp. 30–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.