EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, Н. Ю. Савіцький

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.19

УДК: 39.138:330.341.1

С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, Н. Ю. Савіцький

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті досліджено інноваційні інструменти реалізації прогресивної маркетингової політики на підприємстві, що базуються на використанні сучасних засобів зв'язку та передачі інформації. Обгрунтовано, що в умовах високої мінливості зовнішнього середовища, яке потребує від керівників швидкого вирішення складних завдань, підприємства потребують впровадження гнучкої інноваційної маркетингової політики. З'ясовано, що ефективне провадження інноваційних інструментів маркетингу залежить від ефективності та якості проведених первинних маркетингових досліджень, як включають у себе різні форми аналізу ринкової інформації, а саме пошук, збір та систематизація таких даних. У свою чергу компетентний аналіз зібраної інформації надає можливість визначення основних напрямів роботи з споживачами та можливість передбачення результатів застосування тих чи інших маркетингових інструментів. У результаті дослідження особливостей провадження маркетингової політики, з'ясовано, що спостерігається зміна базових уявлень та методів її реалізації, в контексті налагодження "прямої" роботи зі споживачем та концентрації не лише на його купівельній спроможності, але й на почуттях окремого індивідуума, розгляду його у якості носія позитивної або негативної інформації про компанію. Розглянуто інноваційні інструменти маркетингу, а саме: Інтернет технології, мобільні технології у маркетингута, "вірусний" маркетинг та нейромаркетинг. Зауважено, що незважаючи на усі переваги Інтернет технологій, вони вимагають залучення значного обсягу фінансових ресурсів та належної системи організації праці. Такі інноваційні інструменти маркетингу засновані на формуванні конкретних образів та асоціацій, використанні емоційної складової розумового сприйняття людини, з метою спонукання його до певних дій. Доведено, що інноваційні засоби реалізації маркетингової політики можуть здійснювати значний вплив на вибір покупцем певного товару або компанії, при цьому успішність застосування таких інструментів залежить від комплексності, прогнозованості та збалансованості у використанні тих чи інших засобів приваблення споживачів.

Ключові слова: маркетингова політика; інноваційний маркетинг; краудсорсинг; вірусний ефект; нейромаркетинг.

Література

1. Марущак І.О. Взаємозв'язок маркетингу та інновацій на підприємстві / І.О. Марущак, Л.С. Мельничук // Наукові праці. Економіка. — 2016. — №273. — С. 78—82.
2. Дрок П. В. Інформаційний маркетинг в контексті розвитку інформаційних технологій / П.В. Дрок // Економічний вісник університету. — 2016. — № 31/1. — С. 46—50.
3. Филипова В.Н., Киселева Е.В. Применение интернет технологий в маркетинге / В.Н. Филипова, Е.В. Киселева // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. — 2015. — № 2. — С. 19—26.
4. Яненко М.Б. Мобильные технологии в маркетинге услуг: новые возможности и проблемы / М.Б. Яненко, М.Е. Яненко // Проблемы современной экономики. — 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4987
5. Касимова Э. Р. Роль вирусного маркетинга в современном обществе / Э. Р. Касимова, Е. В. Кузнецова // НИЦ АЭТЕРНА. — 2016. — Ч. 3. — С. 96—99.
6. Тульчинська С.О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: монографія. — К.: НТУУ "КПІ", 2009. — 488 с.

S. Tylchynska, S. Kyrychenko, N. Savits'kyj

APPLICATION OF MODERN MARKETING INSTRUMENTS IN THE CONDITIONS OF INNOVATION ECONOMY

Summary

In the article the innovative tools of implementing progressive marketing policy at the enterprise are based on the use of modern means of communication and information transmission. It is substantiated that in conditions of high volatility of the external environment, which requires the leaders of the rapid solution of complex tasks, enterprises need to implement a flexible innovative marketing policy. It has been found that the effective implementation of innovative marketing tools depends on the efficiency and quality of the initial marketing research carried out, which includes various forms of market information analysis, namely the search, collection and systematization of such data. In turn, the competent analysis of the collected information provides an opportunity to identify the main areas of work with consumers and the possibility of predicting the results of the use of certain marketing tools. As a result of the study of the peculiarities of the implementation of marketing policy, it was found that there is a change in the basic ideas and methods of its implementation, in the context of establishing a "direct" work with the consumer and concentration not only on his purchasing power, but also on the feelings of an individual, considering it in the quality of the carrier's positive or negative information about the company. Innovative marketing tools are considered, namely: Internet technologies, mobile technologies in marketing, "viral" marketing and neuromarketing. It is noted that despite all the advantages of Internet technologies, they require the attraction of a large amount of financial resources and a proper system of organization of work. These innovative marketing tools are based on the formation of specific images and associations, the use of the emotional component of human perception, in order to motivate him to certain actions. It is proved that innovative means of realization of marketing policy can have a significant influence on the choice of the buyer of a certain product or company, while the success of such instruments depends on the complexity, predictability and balance in the use of certain means of attracting consumers.

Keywords: marketing policy; innovation marketing; crowdsourcing; viral effect; neyromarketing.

References

1. Maruschak, I. O. (2016), "Interconnection of marketing and innovations at the enterprise", Naukovi pratsi. Ekonomika, vol. 273, pp. 78—82.
2. Drok, P.V. (2016), "Information marketing in the context of information technology development", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 31/1, pp. 46—50.
3. Filipova, V. N. and Kiseleva, E. V. (2015), "Application of Internet technologies in marketing", Modelirovanie, optimizacija i informacionnye tehnologii, vol. 2, pp. 19—26.
4. Janenko, M. B. and Janenko, M. E. (2014), "Mobile technologies in marketing services: new opportunities and challenges", Problemy sovremennoj jekonomiki, [Online], vol. 2 (50), available at: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4987 (Accessed 4 Jan 2019).
5. Kasimova, Je. R. and Kuznecova, E. V. (2016), "The role of viral marketing in modern society", NYTs AETERNA, vol. 3, pp. 96—99.
6. Tul'chyns'ka S.O. (2009), Intelektual'no-innovatsijna modernizatsiia ekonomiky Ukrainy: teoretyko-metodolohichni aspekty: Monohrafiia [Intellectual and innovative modernization of the Ukrainian economy: theoretical and methodological aspects: Monograph], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.

№ 3 2019, стор. 19 - 23

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 2901

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Tylchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Kyrychenko

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


Н. Ю. Савіцький

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

N. Savits'kyj

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Як цитувати статтю

Тульчинська С. О., Кириченко С. О., Савіцький Н. Ю. Застосування сучасних інструментів маркетингу в умовах інноваційної економіки. Агросвіт. 2019. № 3. С. 19–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.19

Tylchynska, S., Kyrychenko, S. and Savits'kyj, N. (2019), “Application of modern marketing instruments in the conditions of innovation economy”, Agrosvit, vol. 3, pp. 19–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.