EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА КП "ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ ДОР"
А. П. Макаренко, С. О. Пасічник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.11

УДК: 658.27

А. П. Макаренко, С. О. Пасічник

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА КП "ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ ДОР"

Анотація

Питання достовірно правильного документального оформлення розподілу загальновиробничих витрат є актуальним для будь-якого сільськогосподарського підприємства. При не правильному розподілі загальновиробничих витрат у подальшому формується не правильна собівартість продукції. Тому необхідно приділити максимальну увагу цьому процесу. Не зважаючи на те, що велика кількість вчених у своїх працях досліджувала різноманітні аспекти розподілу загальновиробничих витрат слід зазначити, що саме це питання розкрито недостатньо і потребує подальшого дослідження.
Авторами статті було обгрунтовано мету та завдання з удосконалення обліку загальновиробничих витрат на прикладі КП "Декоративні культури ДОР". Метою дослідження є розробка удосконалення обліку розподілу загальновиробничих витрат на зазначеному підприємстві, відображення операцій щодо обліку та розподілу загальновиробничих витрат. Від вибору бази розподілу залежить розмір списання витрат на рахунок 23 "Виробництво". Вибір бази розподілу суттєво залежить від особливостей виробничої діяльності суб'єкта господарювання. Підприємству, відповідно до власної специфіки виробництва, необхідно правильно обрати базу розподілу загальновиробничих витрат, що безпосередньо впливає на собівартість сільськогосподарської продукції.
У статті висвітлено удосконалення методики ведення обліку біологічних активів на КП "Декоративні культури ДОР", що на відміну від існуючої включає додаткові субрахунки по рахункам 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 21 "Поточні біологічні активи" це надасть змогу вести облік та розподіляти витрати не тільки в розрізі видів виробництва, а й по кожному окремому виду культур. Крім того, для мінімізації затрат часу та повної достовірності в отриманих даних запропоновано спеціальну згруповану відомість ВВ-1. Цей документ відображає розподіл витрат по кожному субрахунку рахунку 23 "Виробництво" та за необхідності по кожній культурі окремо. Крім того, така таблиця є універсальною, оскільки в ній є можливість відображати окремо розподіл як виробничих витрат, так і загальновиробничих. Відображувана інформація є важливою для оперативного прийняття необхідних управлінських рішень. Також запропоновано до первинних документів створювати додаткові документи (оперограми), які наочно відображають рух документу по підприємству.

Ключові слова: сільське господарство; поточні біологічні активи; виробництво; загальновиробничі витрати; аналітичний облік; декоративні культури.

Література

1. Макаренко А.П. Шляхи удосконалення організації обліку та аудиту товарно-матеріальних цінностей на підприємстві / А.П. Макаренко, І.О. Литвиненко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Вип. 2 (11). — Полтава: ПДАА. — 2015. — С. 33—39.
2. Макаренко А.П. Фінансовий облік 1: навчальний посібник Видання 2-ге, доповнене, перероблене [гриф МОН України] / А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Г.М. Безкоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 с.
3. Макаренко А. П. Фінансовий облік II: навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 6.030509 "ОіА" ден. та заоч. форм навчання / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста // ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2014. — 288 c.
4. Макаренко А.П. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць. — Вип. 22/1. — Переяслав -Хмельницький, 2014. — С. 85—94.
5. Макаренко А.П. Інформаційна база заповнення спрощеної звітності — інструмент управління та фінансової безпеки / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ". — Луганськ: Східноукраїнський національний університет. В. Даля, 2014. — № 1. — С. 26—32.
6. Меліхова Т.О. Концептуальні основи обліку витрат підприємства / Т.О. Меліхова, Г.С. Хайло // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. "Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції", 25—27 вересня 2014 р.: збір. матер. — Запоріжжя: ЗДІА. Том І, 2014. — С. 221—224.
7. Теорія і методика документування в обліку і аудиті: навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА спеціальності 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання. / А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Л.В. Таратута, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина Ч. 1. — Запоріжжя: ЗДІА, 2011. — 196 с.
8. Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту управління запасами [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
9. Подмешальська Ю.В. Проблеми впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. — Суми, ДВНЗ "Українська академія банківської справи". — 2011. — №33. — С. 179—184.
10. Меліхова Т.О. Концептуальні основи обліку заробітної плати та аналізу податкового навантаження для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Р. Єременко // Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. — Луганськ, 2012. — Вип. 1 (27). — С. 150—155.
11. Меліхова Т.О. Документування обліку розрахунків за заробітною платою з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, С. Голубенко // Складні системи і процеси. — Запоріжжя: КПУ, 2012. — № 1 (21). — С. 63—67.
12. Меліхова Т.О. Удосконалення аналітичного обліку розрахунків за заробітною платою для підвищення якості контролю / Т.О. Меліхова, М. Єременко // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні", 28 лютого 2013 р.: збір. наук. праць. — Ірпінь: НУ ДПСУ, 2013. — Ч. 2. — С. 105—107.
13. Сахарцева І.І. Облік витрат майбутніх періодів / І.І. Сахарцева, Т.О. Меліхова // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє: зб. доповідей на Міжнар. наук. конф. — Житомир: ЖІТІ, 2002. — Вип. 19. — С. 277—280.
14. Меліхова Т.О. Організація документування обліку / Т.О. Меліхова // Інновації та трансфер технології: від ідеї до прибутку: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. — Д.: Нац. гірничий ун-т, 2011. — С. 90—91.
15. Макаренко А.П. Облік суб'єктів малого підприємництва: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2013. — 314 c.
16. Макаренко А.П. Облік в малих підприємствах: навч. посібник / А. П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова; ЗДІА. — Дн.: Герда, 2013. — 328 c.
17. Макаренко А.П. Звітність підприємства: навчально-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю. В. Подмешальська; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 194 c.
18. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник/ Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 c.
19. Меліхова Т.О. Удосконалення методики проведення фінансового аналізу згідно з національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку / Т.О. Меліхова, О.В. Гамова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. "Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції", 25—27 вересня 2014 р.: збір. матер. — Запоріжжя: ЗДІА. Том І, 2014. — С. 219—221.
20. Меліхова Т.О. Результати функціонування діяльності підприємства та системи його фінансової безпеки / Т.О. Меліхова // Матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. "Сучасні підходи до управління підприємством", 11 квітня 2013 р.: збір. наук. праць. — К.: НТУУ "КПІ", 2013. — Т. 1. — С. 151—154.

A. Makarenko, S. Pasichnyk

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING FOR TOTAL PRODUCTION COSTS AT THE CE "DECORATIVE CULTURES OF THE DRC"

Summary

The question of reliably correct documentation of the distribution of total production costs is relevant for any agricultural enterprise. If the distribution of generic production costs is not properly distributed, then the production cost is not calculated correctly. Therefore, it is necessary to give maximum attention to this process. Despite the fact that a large number of scientists in their works investigated various aspects of the distribution of total production costs, it should be noted that this issue is not sufficiently solved and needs further research.
The authors of this article have substantiated the purpose and tasks for improving the accounting of total production costs on the example of the CE "Decorative Cultures of the DRC". The purpose of the work is to develop an accounting for the distribution of total production costs in this enterprise, to reflect the operations of accounting and distribution of total production costs. From the selection of the distribution base, the size of the write-off of costs depends on the 23 "Production". The choice of the distribution base depends essentially on the peculiarities of the economic activity of the enterprise. The enterprise, in accordance with its own specifics of production, must correctly choose the basis for the division of total production costs, which directly affects the cost of agricultural products.
In this article, the improvement of the methodology for keeping records of biological assets at the CE "Decorative Cultures of the DRC" is presented, which, in contrast to the existing one, includes additional subaccounts in the accounts 23 "Production", 91 "General Production Costs", 21 "Current Biological Assets" will allow you to keep records and distribute costs not only in terms of types of production, but also in each individual type of crop. In addition, a special grouped report ВВ-1 has been proposed for minimization of time expenditures and complete authenticity in the received data. This document shows the distribution of costs for each subaccount 23 "Production" and, if necessary, for each culture individually. Kim this table is universal, since it has the opportunity to reflect separately the distribution of both manufacturing costs and general manufacturing. The information displayed is important for promptly making the necessary managerial decisions. Also, it is suggested to create additional documents (operands) to the primary doc-uments, which clearly represent the movement of the document on the enter-prise.

Keywords: agriculture; current biological assets; production; general production costs; analytical accounting; decorative cultures.

References

1. Makarenko, A.P. and Lytvynenko, I.O. (2015), "Ways of improvement of the organization of accounting and auditing of inventory in the enterprise", Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2 (11), pp. 33—39.
2. Makarenko, A.P. Panchenko, O.M. and Beskosta, H.M. (2017), Finansovyy oblik 1, [Financial Accounting 1], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2014), Fi-nansovyy oblik II, [Financial Accounting II], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
4. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2014), "Improvement of accounting registers for timely management of the enterprise and control over its financial security", Ekonomichnyy visnyk universytetu. Zbirnyk naukovykh prats, vol. 22/1, pp. 85—94.
5. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2014), "Information base for filling in simplified reporting — a tool for management and financial security", Naukovo-vyrobnychyy zhurnal "Chasopys ekonomichnykh reform", vol. 1, pp. 26—32.
6. Melikhova, T.O. and Khaylo, H.S. (2014), "Conceptual bases of enter-prise cost accounting", zbirnyk mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ukrayina-Polshcha: dialoh kultur v konteksti yevrointehratsiyi, [Compilation mother International science-practice conf. "Ukraine-Poland: Dialogue of Cultures in the Context of European Integration"], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine, 25—27 veresnya 2014 r., vol. 1, pp. 221—224.
7. Makarenko, A.P. Panchenko, O.M. Taratuta, L.V. Melikhova, T.O. and Ptitsyna, L.A. (2011), Teoriya i metodyka dokumentuvannya v obliku i audyti [Theory and methodology of documenting in the accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
8. Podmeshalska Yu.V. (2011), "Improvement of inventory management audit Udoskonalennya audytu upravlinnya zapasamy", Efektyvna ekonomika, vol. 11, Rezhym dostupu do zhurnalu: http://www.economy.nayka.com.ua
9. Podmeshalska Yu.V. (2011), "Problems of implementation of infor-mation systems of accounting at the enterprise", Problemy ta perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny: Zbirnyk naukovykh prats — Sumy, DVNZ "Ukrayinska akademiya bankivskoyi spravy", vol. 33, pp. 179—184.
10. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M.R. (2012), "Conceptual bases of the accounting of wages and analysis of a tax load for increase of a level of financial safety of the enterprise" Ekonomichnyy visnyk Donbasu, vol. 1(27), pp. 150-155.
11. Melikhova, T.O. and Holubenko, S. (2012), "Documentation of ac-counting for payroll calculations in order to strengthen the information security of the enterprise", Skladni systemy i protsesy, vol. 1 (21), pp. 63—67.
12. Melikhova, T.O. and Yeremenko M. (2013), "Improvement of the ana-lytical accounting of wage settlements for improving the quality of control", Mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv "Stan ta perspektyvy rozvytku bukhhalterskoho obliku v Ukrayini", [Mather. Allukr. Sciences-practical. Conf. young adulthood, aspirants, and students "Stan that prospect for the development of the accounting sector in Ukraine"], 28 lyutoho 2013 r., pp. 105—107.
13. Sakhartseva, I.I. and Melikhova, T.O. (2002) "Accounting for costs of future periods", Visnyk Zhytomyrskoho inzhenerno-tekhnolohichnoho insty-tutu, Vol. 19, рр. 277—280.
14. Melikhova T.O. (2011), "Organization of documenting accounting, Innovatsiyi ta transfer tekhnolohiyi: vid ideyi do prybutku: mater. II mizhnar. nauk.-prakt. konf., [Innovation and Technology Transfer: From Idea to Profit: Mater. Second intern. science-practice conf.], рр. 90—91.
15. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2013), Oblik sub'yektiv maloho pidpryyemnytstva: navch.-metod. Posibnyk, [Accounting for subjects of small business: teaching method. Manual],
16. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Chakalova, N.S. (2013) Oblik v malykh pidpryyemstvakh: navch. Posibnyk, [Accounting in small enterprises: teaching. Manual], Herda, Dnepr, Ukraine.
17. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Podmeshalska, Yu. V. (2016), Zvitnist pidpryyemstva: navchalno-metod. posibnyk, [Reporting of enterprises: educational method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
18. Podmeshalska, Yu. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk, [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
19. Melikhova, T.O. (2013), "Results of operation of the enterprise and its financial security system", Mater. IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. "Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom" [Mother IV Allukr. sciencepractice conf. "Modern Approaches to Enterprise Management"], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine, 11 april, vol. 1, pp. 151—154.
20. Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2014), "Improvement of the method of conducting financial analysis in accordance with the national accounting (accounting standard)", Mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. "UkrainaPol'scha: dialoh kul'tur v konteksti ievrointehratsii" [Materials of the IV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Modern Approaches to Enterprise Management"], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine, 25-27 sept., vol. I, pp. 219—221.

№ 3 2019, стор. 11 - 18

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 2094

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

A. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


С. О. Пасічник

магістр ОА-17-1мд, Запорізька державна інженерна академія

S. Pasichnyk

master AA-17-1, Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Пасічник С. О. Удосконалення обліку загальновиробничих витрат на кп "декоративні культури дор". Агросвіт. 2019. № 3. С. 11–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.11

Makarenko, A. and Pasichnyk, S. (2019), “Improvement of accounting for total production costs at the ce "decorative cultures of the drc"”, Agrosvit, vol. 3, pp. 11–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.