EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
О. В. Стрельченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.40

УДК: 338.432-631.152

О. В. Стрельченко

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Анотація

Важливу роль у розвитку економіки країни відіграють підприємства аграрного сектору, які варто розглядати як один із вагомих чинників формування й розвитку конкурентоспроможності економіки, підтримки внутрішнього ринку, як важливе джерело формування бюджету різних рівнів. Ця галузь безпосередньо залежить від погодно-кліматичних умов, природних стихійних лих, у результаті яких підприємства аграрного сектору постійно перебувають під впливом різноманітних ризиків. Найбільш вагомими вважаються виробничі ризики, пов'язані із дотриманням технології виробництва, а також техногенні, антропогенні, радіаційні, інформаційні та інші. В сучасних умовах господарювання значимості набуває питання щодо врахування дії економічних ризиків. Статтю присвячено аналізу економічних ризиків аграрних підприємств та необхідності управління ними, розглянуто поняття економічного ризику, класифікація ризиків та етапи управління ними. Метою управління підприємством є забезпечення його планомірного та сталого розвитку для отримання прибутку. Економічний ризик у діяльності підприємства є невід'ємним, складним але необхідним чинником. Зважений, обгрунтований та розрахований розмір ризику дасть можливість підприємству отримати більший розмір прибутку. Але водночас для розрахунку рівня ризику відсутні єдині стандарти, оскільки чинників, які впливають на ризик дуже багато. На прикладі підприємств Херсонської області проаналізовано економічні ризики аграрних підприємств на підставі даних фінансової звітності за 2016—2017 роки. Проведено кількісний та якісний аналіз діяльності підприємств. Встановлено чинники ризикованості для досліджуваних підприємств та запропоновано шляхи оптимізації ризиків для прийняття управлінського рішення, що забезпечать ефективний результат господарювання підприємства. За результатами дослідження згруповано чинники ризику та інструменти мінімізації ризиків. Враховуючи те, що в сучасних умовах підприємства працюють в умовах часткової визначеності, діагностика та управління ризиків потребує розробки стандартів, які б спирались на міжнародний досвід та національну практику.

Ключові слова: економічний ризик; управління ризиками; алгоритм управління ризиками; ефективний результат господарювання.

Література

1. Артімонова І.В. Класифікація чинників і видів господарських ризиків аграрних підприємств. Економіка та управління АПК. 2012. № 7(93). — С. 20—25.
2. Балабанов И.Т., Балабанов А. И. Страхование: учебник для вузов. — СПб: Питер, 2004. — 256 c.
3. Балджи М.Д. Удосконалення процесу управління економічними ризиками при прийнятті народногосподарських рішень. Вісник соціально-економічних досліджень. — 2013. — № 4 (51). — С. 197—204.
4. Ботвиновська О.Л. Сучасні тенденції зарубіжного досвіду індексного страхування аграрних ризиків. Ефективна економіка. 2011. №4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_4_18
5. Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска / П. Бернстайн; [пер.с англ. А. Марантиди]. — М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2000. — 400 с.
6. Вітлінський В. В. Аналіз,оцінка і моделювання економічного ризику / В.В. Вітлінський. — К.: Деміур, 1996. — 212 с.
7. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: [навч. посіб.] / Л.І. Донець. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.
8. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: [навч. посіб.] / С.М. Ілляшенко. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 220 с.
9. Рижиков В.С., Яковенко М.М., Латишева О.В., Дегтярьова Ю.В., Щелокова А.Л., Коваленко О.О. Проектний аналіз. — Київ, 2007. — С. 226.
10. Лазаренкова Г.М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах): [навч.посіб.] / Г. М. Лазаренкова. — "Новий світ — 2000", 2011. — 240 с.
11. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: [навч. посіб.] / Н.І. Машина. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 188 с.
12. Andersen T., Schroder P. (2010). Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge: Cambridge University Press.
13. Crouhy M., Galai D., Mark R. (2012). Risk Management. New York : McGraw-Hill.
14. Froot K.A., Shaferstein D., Stein J. (1994). A Framework for risk management. Harvard Business Review.
15. Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2 підприємства 1 на 31.12.2016 року.
16. Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2 підприємства 1 на 31.12.2017 року.
17. Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2 підприємства 2 на 31.12.2016 року.
18. Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2 підприємства 1 на 31.12.2017 року.

O. Strelchenko

ECONOMIC RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Companies of the agrarian sector play an important role in the development of the national economy, which should be considered as one of the important factors in the formation and development of the competitiveness of the economy, support of the domestic market as an important source of budget formation at different levels. This industry is directly dependent on weather and climatic conditions, natural disasters, as a result of which the enterprises of the agrarian sector are constantly under the influence of various risks. The most important are the production risks associated with the observance of production technology, as well as man-made, man-made, radiation, information and other. In today's economic conditions, the issue of taking into account the impact of economic risks becomes a matter of importance. The article is devoted to the analysis of economic risks of agrarian enterprises and the need for their management, the concept of economic risk, the classification of risks and the stages of their management are considered.The purpose of enterprise management is to ensure its systematic and sustainable development for profit. Economic risk in the activity of an enterprise is an integral, difficult but necessary factor. Weighted, justified and calculated risk size will enable the company to obtain a larger amount of profit. But at the same time, there are no common standards for calculating the level of risk, since there are a lot of factors that influence the risk. On the example of the enterprises of the Kherson region, the economic risks of agrarian enterprises were analyzed on the basis of financial reporting data for 2016-2017 years. Quantitative and qualitative analysis of the activity of enterprises was carried out. The risk factors for the investigated enterprises are established and the ways of optimization of risks for the management decision making that provide the effective result of the enterprise management are offered. The results of the study grouped risk factors and risk minimization tools. Taking into account that under present conditions, enterprises operate in conditions of partial certainty, diagnostics and risk management require the development of standards based on international experience and national practice.

Keywords: economic risk; risk management; risk management algorithm; effective economic management result.

References

1. Artimonova, I.V. (2012), "Classification of factors and types of economic risks of agrarian enterprises", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 7 (93), pp. 20—25.
2. Balabanov, I.T. and Balabanov, A.I. (2004), Strahovanie: uchebnik dlja vuzov [Insurance: a textbook for universities], Piter, St.Petersburg, Russia.
3. Baldzhy, M.D. (2013), "Improvement of the economic risk management process when making national economic decisions. Bulletin of socio-economic research", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 4 (51), pp. 197—204.
4. Botvynovs'ka, O.L. (2011), "Modern tendencies of foreign experience of index insurance of agrarian risks", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_4_18 (Accessed 10 Dec 2018).
5. Bernstajn, P. (2000), Protiv bogov: Ukroshhenie riska [Against the gods: taming the risk], ZAO "Olimp-Biznes", Moscow, Russia.
6. Vitlins'kyj, V.V. (1996), Analiz,otsinka i modeliuvannia ekonomichnoho ryzyku [Analysis, estimation and modeling of economic risk], Demiur, Kyiv, Ukraine.
7. Donets', L.I. (2006), Ekonomichni ryzyky ta metody ikh vymiriuvannia [Economic risks and methods of their measurement], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Illiashenko, S.M. (2004), Ekonomichnyj ryzyk [Economic risk], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
9. Ryzhykov, V.S. Yakovenko, M.M. Latysheva, O.V. Dehtiar'ova, Yu.V. Schelokova, A.L. and Kovalenko, O.O. (2007), Proektnyj analiz [Project analysis], Kyiv, Ukraine.
10. Lazarenkova, H.M. (2011), Analiz modeliuvannia i upravlinnia ryzykom (v skhemakh ta prykladakh) [Modeling and risk management analysis (in schemes and examples)], "Novyj svit - 2000", Lviv, Ukraine.
11. Mashyna, N.I. (2003), Ekonomichnyj ryzyk i metody joho vymiriuvannia [Economic risk and methods of its measurement], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
12. Andersen, T. and Schroder, P. (2010), Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
13. Crouhy, M. Galai, D. and Mark, R. (2012), Risk Management, McGraw-Hill, New York, USA.
14. Froot, K.A. Shaferstein, D. and Stein, J. (1994), "A Framework for risk management", Harvard Business Review.
15. Ministry of Finance of Ukraine (2016), "Balance Sheet (Statement of Financial Position) Form No. 1, Statement of Financial Results (Combined Income Statement) Form №2", available at: https://buhgalter911.com/blanki/finansovaya-otchetnost/formi-finansovoi-zvitnosti-zgidno-npsbo-1/formy-finansovoyi-zvitnosti-dodatok-1/ (Accessed 20 Dec 2018).
16. Ministry of Finance of Ukraine (2017), "Balance Sheet (Statement of Financial Position) Form No. 1, Statement of Financial Results (Combined Income Statement) Form №2", available at: https://buhgalter911.com/blanki/finansovaya-otchetnost/formi-finansovoi-zvitnosti-zgidno-npsbo-1/formy-finansovoyi-zvitnosti-dodatok-1/ (Accessed 20 Dec 2018).
17. Ministry of Finance of Ukraine (2016), "Balance Sheet (Statement of Financial Position) Form No. 1, Statement of Financial Results (Combined Income Statement) Form №2", available at: https://buhgalter911.com/blanki/finansovaya-otchetnost/formi-finansovoi-zvitnosti-zgidno-npsbo-1/formy-finansovoyi-zvitnosti-dodatok-1/ (Accessed 20 Dec 2018).
18. Ministry of Finance of Ukraine (2017), "Balance Sheet (Statement of Financial Position) Form No. 1, Statement of Financial Results (Combined Income Statement) Form №2", available at: https://buhgalter911.com/blanki/finansovaya-otchetnost/formi-finansovoi-zvitnosti-zgidno-npsbo-1/formy-finansovoyi-zvitnosti-dodatok-1/ (Accessed 20 Dec 2018).

№ 1-2 2019, стор. 40 - 46

Дата публікації: 2019-01-22

Кількість переглядів: 2639

Відомості про авторів

О. В. Стрельченко

аспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

O. Strelchenko

postgraduate, Kherson State Agricultural University, Kherson

Як цитувати статтю

Стрельченко О. В. Аналіз економічних ризиків аграрних підприємств та управління ними. Агросвіт. 2019. № 1-2. С. 40–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.40

Strelchenko, O. (2019), “Economic risk analysis and management in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 40–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.