EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ДІЮЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
О. В. Гамова, І. А. Козачок, Т. В. Самойленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.33

УДК: 657.6:336.226.322

О. В. Гамова, І. А. Козачок, Т. В. Самойленко

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ДІЮЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті обгрунтовано мету та завдання проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість, ними також розроблено загальний план аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість для підвищення якості облікових робіт підприємства. У роботі розроблено програму аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість, яка сприятиме покращенню фінансового стану підприємства через недопущення суттєвих порушень з податку на додану вартість і, як наслідок, відсутність фінансових санкцій, яка включає перевірку: правильності визначення залишку податку на додану вартість на початок періоду, правильності нарахування податку на додану вартість, відповідності нарахування та відображення в звітності податку на додану вартість, відповідності сум нарахування та сплати податку на додану вартість, своєчасності подачі звітності з податку на додану вартість, своєчасності сплати податку на додану вартість, правильності кореспонденції рахунків з податку на додану вартість. Метою роботи є розгляд особливостей обліку та удосконалення методики аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість на діючому підприємстві.
Метою аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість є встановлення правильності та своєчасності нарахування та сплати податку на додану вартість підприємства, а також відображення його в обліку та звітності.
Завдання проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість: здійснити перевірку додержання підприємством законодавчих вимог, які регламентують порядок нарахування, сплати, ведення обліку та складання звітності з податку на додану вартість; здійснити перевірку правильності та своєчасності нарахування, сплати, ведення обліку та складання звітності з податку на додану вартість.
У роботі удосконалено методику проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість, яка на відміну від існуючих включає: тест-анкету, загальний план перевірки, програму перевірки, робочі документи. Запропонована методика проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість надасть змогу охопити всі аспекти особливостей обліку податку на додану вартість на діючому підприємстві, дослідити законність, правильність, своєчасність, відповідність, відображення в обліку розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити якість облікових робіт на підприємстві. Проведення ефективного аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість зменшить кількість порушень і спростить роботу працівників фіскальних органів під час документальної перевірки цього податку на діючому підприємстві.

Ключові слова: аудит; податок на додану вартість; анкета; загальний план; програма перевірки; робочий документ

Література

1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець. — Житомир: Рута, 2005. — 512 с.
2. Гамова О.В. Формування системи обліку та аудит стану та руху основних засобів на підприємстві / О.В. Гамова, І.А. Козачок, О.С. Марченко // Ефективна економіка. — 2018. — № 1.
3. Гамова О.В. Удосконалення аудиту розрахунків з підзвітними особами на ПАТ "Державний ощадний банк України" / О.В. Гамова, І.А. Козачок, А. Кисла //Агросвіт. — № 3. — 2018. — С. 49—55.
4. Давидов Г.М. Аудит: навч. посібник / Г.М. Давидов. — К.: Т-во "Знання", 2001. — 363 с.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України" від 16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 30.09.2015 р.) [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
6. Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
7. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: навч.посібник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. — К.: Каравелла, 2005. — 560 с.
8. Пилипенко І.І. Аудит: застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці: навч. посібник / І.І. Пилипенко. — К.: ТОВ ІАМЦАУ СТАТУС, 2005. — 172 с.
9. Податковий кодекс України: Закон України №2755-VІ вiд 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17
10. Сахарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту / І.І. Сахарцева. — К.: Кондор, 2005. — 374 с.

O. Gamova, I. Kozachok, Т. Samoylenko

FEATURES OF ACCOUNTING AND IMPROVEMENT THE METHOD OF AUDIT OF CALCULATIONS WITH THE BUDGET FOR VALUE ADDED TAX THE OPERATING ENTERPRISE

Summary

The authors of the article grounded the aim and the tasks of carrying out of audit of calculations with the budget for value added tax, they also elaborated general audit plan of calculations with the budget for value added tax for increasing quality of accounting works of enterprise.
In the article the audit programme of calculations with budget for value added tax was elaborated, which will contribute to improvement of enterprise financial position through exclusion of significant violations of value added tax and, as a consequence, a lack of financial sanctions. It includes the checking of: correctness of determination of remainder of value added tax in the beginning of period, correctness of accrual of value added tax, accordance of accrual and reflection of value added tax in the reporting, accordance of amount of accrual and payment of value added tax, timeliness of reporting of value added tax, timeliness of payment of value added tax, correctness of correspondence of accounts with value added tax.
The aim of the article is consideration of peculiarities of accounting and improvement of audit method of calculations with the budget for value added tax in the operating enterprise.
The goal of audit of calculations with the budget for value added tax is establishment of correctness and timeliness of accrual and payment value added tax of the enterprise as well as reflection it in accounting and reporting.
The tasks of audit of calculations with the budget for value added tax are: to carry out checking of abidance by statutory requirements by the enterprise, which regulate the order of accrual, payment, record keeping and preparation of the reporting on value added tax; to carry out checking of correctness and timeliness of accrual, payment, record keeping and preparation of the reporting on value added tax.
In the article the authors improved the audit method of calculations with the budget for value added tax which in contrast to existing methods includes: test — questionnaire, general checking plan, checking programme, working papers. The offered method of carrying out of audit of calculations with the budget for value added tax will enable to cover all aspects of peculiarities of accounting of value added tax in the operating enterprise; to investigate legality, correctness, timeliness, accordance, reflection of value added tax in accounting; to discover violations timely; to conduct qualitative audit and to increase quality of accounting works in the enterprise. The implementation of effective audit of calculations with the budget for value added tax will decrease quantity of violations and simplify the work of workers of fiscal authorities during the check value added tax in the operating enterprise.

Keywords: audit; value added tax; questionnaire; general plan; checking programme; working paper.

References

1. Butynets', F.F. (2005), Audyt [Audit], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
2. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Marchenko, O.S. (2018), "Formula accounting system and audit status and movement of fixed assets in the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6058 (Accessed 05 Dec 2018).
3. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Kysla, A.O. (2018), "Improvement of audit of calculations with accountable persons at JSC "State Savings Bank of Ukraine"", Ahrosvit, vol. 3, pp. 49—55.
4. Davydov, H. M. (2001), Audyt [Audit], T-vo "Znannia", Kyiv, Ukraine.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 05 Dec 2018).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the audit of financial statements and audit activity", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (Accessed 05 Dec 2018).
7. Kulakovs'ka, L.P. and Picha, Yu.V. (2005), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and method of audit], Karavella, Kyiv, Ukraine.
8. Pylypenko, I.I. (2005), Audyt: zastosuvannia mizhnarodnykh standartiv v audytors'kij praktytsi [Audit: Application of International Standards in Audit Practice], TOV IAMTsAU STATUS, Kyiv, Ukraine.
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 05 Dec 2018).
10. Sakhartseva, I.I. (2005), Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannia prohram audytu [Theoretical and methodological aspects of the formation of audit programs], Kondor, Kyiv, Ukraine.

№ 1-2 2019, стор. 33 - 39

Дата публікації: 2019-01-22

Кількість переглядів: 1910

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


І. А. Козачок

старший викладач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Т. В. Самойленко

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

Т. Samoylenko

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Гамова О. В., Козачок І. А., Самойленко Т. В. Особливості обліку та удосконалення методики аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість на діючому підприємстві. Агросвіт. 2019. № 1-2. С. 33–39. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.33

Gamova, O., Kozachok, I. and Samoylenko, Т. (2019), “Features of accounting and improvement the method of audit of calculations with the budget for value added tax the operating enterprise”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 33–39. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.