EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ НА БЮДЖЕТНИХ РАХУНКАХ ОРГАНІЗАЦІЇ
Т. О. Меліхова, О. В. Троян, Д. В. Подріз

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.24

УДК: 657.633.2

Т. О. Меліхова, О. В. Троян, Д. В. Подріз

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ НА БЮДЖЕТНИХ РАХУНКАХ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти аудиту операцій на бюджетних рахунках організації. Робота установ та організацій неодмінно пов'язана із рухом грошових коштів як у касі, так і на рахунках в банку. Важливою умовою для забезпечення їх збереження та правильності здійснення обліку є вчасне та правильне документальне оформлення надходження та вибуття операцій на бюджетних рахунках організації. Тому актуальною проблемою на сьогодні стає перевірка правильності, своєчасності та законності оформлення операцій на бюджетних рахунках організації. Для цього у статті запропоновано розробку програми аудиту операцій на бюджетних рахунках організації для підвищення ефективності її діяльності.
Метою роботи є розробка програми аудиту операцій на бюджетних рахунках організації для підвищення ефективності її діяльності.
Метою аудиту операцій на бюджетних рахунках організації є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених операцій з грошовими коштами організації і правильності їх відображення в обліку.
Завдання проведення аудиту операцій на бюджетних рахунках організації: перевірка надходження та використання коштів загального фонду; перевірка надходження і використання інших надходжень спеціального фонду; перевірка дебіторської заборгованості за бюджетними коштами; перевірка кредиторської заборгованості за бюджетними коштами.
У роботі удосконалена методика аудиту операцій на бюджетних рахунках організації для підвищення ефективності її діяльності, яка на відміну від сучасних включає: загальний план проведення аудиту, програму аудиту та робочі документи аудитора. Запропонована методика дасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку операцій на бюджетних рахунках організації, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку операцій, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити ефективність її діяльності.

Ключові слова: бюджетні рахунки; загальний план; програма; робочі документи; грошові кошти.

Література

1. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика аудит: навч.-метод. посібник. / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
3. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 2. — С. 97—106.
4. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
5. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О.Меліхова, О.Буркова // Економічний аналіз. — 2012. — Вип. 11. — Ч. 4. — С. 257—264.
6. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. — Херсон, Видавничий дім "Гельветика", 2018. — 632 с.
7. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко. Інвестиції: практика та досвід, 2018. — №2. — С. 24—32.
8. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 51—55.
9. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
10. Теорія і практика документування в обліку і аудиті: навч.-метод. посібник Ч. 2 / А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Л.В. Таратута, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА. — 2011. — 127 c.
11. Макаренко А.П. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Економічний вісник Запорізької державної. — 2016. — № 6. — С. 164—171.
12. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на прибуток для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.М. Бикова // Агросвіт. — 2017. — № 1—2. — С. 19—25.
13. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та досвід, 2017. — № 1. — С. 34—39.
14. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту екологічного податку для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.С. Зуб // Ефективна економіка. — 2016. — № 12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016
15. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — №2. — С. 106—114.
16. Салига С.Я. Аудит податків суб'єктів господарювання: монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. — Запоріжжя: КПУ, 2011. — 224 с.
17. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина // Економіка та держава. — 2018. — № 1. — С. 69—75.
18. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров // Агросвіт. — 2018. — №2. — С. 63—70.
19. Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 20. — С. 33—37.
20. Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт. — 2018. — № 2. — С. 45—51.
21. Макаренко А.П. Аудит доходів від реалізації продукції як дієвий підвищення ефективності діяльності підприємства / А.П. Макаренко, М.В. Кутова // Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал — 2018. — № 2. — С. 18—23.
22. Макаренко А.П. Удосконалення виробничих витрат на промислових підприємствах / А.П. Макаренко, С.А. Рамазанова // Економіка та держава: Науково-практичний журнал. — 2018. — № 1. — С. 20—26.
23. Меліхова Т.О. Удосконалення обліку та аудиту заробітної плати у казначействі / Т.О. Меліхова, М.М. Іванова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
24. Макаренко А.П. Державний фінансовий контроль: навч. посібник для ВНЗ: [гриф ЗДІА] / А.П. Макаренко, І.Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О. П. Зоря. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 280 c.
25. Maksymenko I. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine / I. Maksymenko, T. Melikhova // Baltic Journal of Economic Studies. — Volume 3. — Number 5. — Riga: Publishing House "Baltija Publishing". — 2017. — P. 268—275.

Т. Melikhova, О. Troyan, D. Podriz

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF AUDIT OF OPERATIONS ON BUDGET ACCOUNTS OF ENTERPRISES

Summary

In the article theoretic and practical aspects of audit of operations on budget accounts in the enterprise were examined. The work of institutions and organizations is for certain connected with the movement of cash assets both in cashier and in accounts in the bank. The important condition for providing their saving and correctness of carrying out of accounting is well-timed and right execution of documentation of receipts and outflow of operations on budget accounts in the enterprise. Therefor audit technique of operations on budget accounts in the enterprise for increasing effectiveness of enterprise activity was improved in the article.
The aim of the article is to improve audit technique of operations on budget accounts in the enterprise for increasing effectiveness of enterprise activity.
The goal of audit of operations on budget accounts in the enterprise is the establishment of legality, reliability, and appropriateness of carried out operations with cash assets of enterprise and correctness of their reflection in accounting.
The tasks of carrying out of audit of operations on budget accounts in the enterprise are: checking of receipts and application of general fund facilities; checking of receipts and application of other takings of special fund; checking of receivables on budgeting funds; checking of payables on budgeting funds.
In the article the authors improved the audit technique of operations on budget accounts in the enterprise for increasing effectiveness of enterprise activity which in contrast to modern ones includes: general audit plan, audit programme and auditor's working papers. The offered method will enable to auditor to cover all aspects of accounting of operations on budget accounts in the enterprise; to investigate correctness, timeliness and legality of reflection of operations in accounting; to discover violation on timely; to conduct quality audit and to increase effectiveness of enterprise activity.

Keywords: udget accounts; general plan; programme; working papers; cash assets.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Melikhova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), "Develop a program audit of cash transactions to improve the efficiency of enterprise activity", Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnia, vol. 2, pp. 97—106.
4. Melikhova, T.O. and Novos'olova, K.O. (2012), "Improvements documentary providing audit settlements with accountable accountable persons for the purpose of quality inspection", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy. vol. 36, pp. 108—116.
5. Melikhova, T.O. and Burkova, O. (2012), "Develop a program effectiveness audit of the use of fixed assets in the enterprise", Ekonomichnyj analiz, vol. 11, no. 4, pp. 257—264.
6. Melikhova T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol, efektyvnist [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Vydavnychyj dim "Hel'vetyka", Kherson, Ukraine.
7. Melikhova T.O. and Havrylenko F.O. (2018), "Accompanied documenting of the region of rozrakhunkiv with purchases that the deputies of the merit of information about the security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 24—32.
8. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), "Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
9. Melikhova, T.O. and Novosolova, K.O. (2012), "Improvement of Documentary Provision of Audit of Payments with Accountable Persons for Quality Inspection", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny, vol. 36, pp. 108—116.
10. Makarenko, A.P. Panchenko, O.M. Taratuta, L.V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2016), "Theoretical and methodological foundations and practical approaches to improving the audit of leasing operations", Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164—171.
12. Melikhova, T.O. and Bykova, M.M. (2017), "Development of a profit tax audit program to increase the financial safety of the enterprise", Ahrosvit, vol. 1—2, pp. 19—25.
13. Melikhova, T.O. and Boyko, M.Yu. (2017), "Development of a program for the audit of value added tax to increase the financial safety of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 34—39.
14. Melikhova, T.O. and Zub, O.S. (2016), "Development of Environmental Tax Audit Program for Increasing Financial Safety of an Enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 12, http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016 (Accessed 10 Dec 2018).
15. Podmeshalska, Yu.V. (2012), "Udoskonalennia otsinky iakosti vnutrishn'oho kontroliu na pidpryiemstvi", Ekonomichnyy visnyk ZDIA: zbirnyk naukovykh prats, vol. 2, pp. 106—114.
16. Salyha, S.YA. and Melikhova, T.O. (2011), "Audit of Taxes of Business Entities" KPU, Zaporizhzhya, Ukraine.
17. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), "Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69—75.
18. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), "Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise", Ahrosvit, vol. 2, pp. 63—70.
19. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017), "Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33—37.
20. Makarenko, A.P. and Akhmyedova, D.V. (2018), "Improving the audit of short-term receivables", Ahrosvit, vol. 2, pp. 45—51.
21. Makarenko, A.P. and Kutova, M.V. (2018), "Audit of income from sales of products as an effective increase in the efficiency of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 18—23.
22. Makarenko, A.P. and Ramazanova, S.A. (2018), "Improvement of production costs at industrial enterprises", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 20—26.
23. Melikhova, T.O. and Іvanova, M.M. (2018), "Accepting the area and the audit of the treasury", Еffektivnaya ekonomika, vol. 1, http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 10 Dec 2018).
24. Makarenko, A.P. Maksymenko, I.Yа. Melikhova, T.O. аnd Zorya, O.P. (2017), Derzhavnyy finansovyy kontrol [State financial control], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
25. Maksymenko, I. аnd Melikhova, T. (2017), "Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 5, pp. 268—275.

№ 1-2 2019, стор. 24 - 32

Дата публікації: 2019-01-22

Кількість переглядів: 1573

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Т. Melikhova

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


О. В. Троян

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

О. Troyan

Assistant of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


Д. В. Подріз

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

D. Podriz

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Троян О. В., Подріз Д. В. Удосконалення методики аудиту операцій на бюджетних рахунках організації. Агросвіт. 2019. № 1-2. С. 24–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.24

Melikhova, Т., Troyan, О. and Podriz, D. (2019), “Improvement of the methodology of audit of operations on budget accounts of enterprises”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 24–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.