EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ
О. А. Дудзяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.15

УДК: 330.3:[332.122:338.43]

О. А. Дудзяк

ВПЛИВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

Анотація

Важливим є те, що на відновлення та розвиток сільських територій будь-якої країни є добробут населення, яке там проживає. На сьогодні часто є проблемою в українських селах брак робочих місць, тобто безробіття. В основному найбільшими працедавцями на сільських територіях є сільськогосподарські товаровиробники.
Виходячи з цього, потрібно визнати, що сільське господарство в українських селах потрібно диверсифікувати, щоб створити соціальну інфраструктуру на селі, переробні підприємства, що зможуть переробляти сільськогосподарську продукцію відразу там, де її виробили. Також завдяки сільському зеленому туризму можна реалізувати не тільки товари вироблені в селі, а й послуги. Це забезпечить населення сільських територій робочими місцями, скоротивши безробіття, дасть можливість додатково наповнювати сімейний бюджет сільського мешканця.
Відновлення та розвиток сільських територій не може розпочатись ігноруючи проблеми сільських жителів, які сьогодні є досить вагомі, масова міграція селян за кордон, через брак робочих місць, через бідність сільського населення, через зневіру селян і через нереалізованість очікувань молодих спеціалістів, що повертаються з навчання на сільські території з міст, призводить до спустошення сільських населених пунктів. Тому з часом, все очевиднішим є той факт, що сільське господарство не в змозі в повній мірі забезпечити сільських жителів всім необхідним для повноцінного життя на сільських територіях. Однак за допомогою саме сільського господарства можна вирішити ряд нагальних проблем, які можна вирішити завдяки розвинутому сільському господарству.
Нині в країнах Європейського Союзу сільське господарство не є приорітетним у відновленні та розвитку сільських територій, оскільки сільське господарство не є найбільш впливовим на розвиток сільської громади, та на початку саме сільське господарство було базою творення, самобутності, культури та національної ідентичності. Всі європейські країни на початку свого розвитку опирались на розвиток сільського господарства.
Тому варто усвідомити, що також і для українського села сільське господарство є основою для початку відновлення і розвитку сільських територій.

Ключові слова: відновлення і розвиток сільських територій; сільське населення; безробіття; сільське господарство; робочі місця.

Література

1. Дудзяк О.А. Оцінка агротуристичної привабливості регіону: основні фактори та показники / О.А. Дудзяк // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2010. — Вип. 5/2: Серія Економіка та менеджмент. — С. 16—20.
2. Дудзяк О.А. Вплив сільського туризму на розвиток сільських територій / О.А. Дудзяк //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. — Вип. 2 (48). — 2016. — С. 133—136.
3. Іванишин В.В, Дудзяк ОА. Застосування в Україні досіву розвитку сільських територій Європейських країн та США /В.В. Іванишин О.А. Дудзяк // Збірник наукових праць Подільського державного агарно-технічного університету. — 2015. — Вип. 24. — Т. 3. С. 5—10.
4. Державна служба статистики України Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
5. НагірнаВ.П., Савчук І.Г. Можливі загрози сільському господарства України з позиції екобезпеки // Економіка України. — 2014. — 2 (627).
6. Саблук П.Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. — 2011. — № 5. — С. 3—16.
7. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних відносин. Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене / В.Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.

O. Dudziak

THE IMPACT OF AGRICULTURE ON EMPLOYMENT IN RURAL AREAS

Summary

It is important that the restoration and development of rural areas of any country are influenced by the welfare of the population living there. Today, there is often a problem in the Ukrainian villages — lack of jobs, that is, unemployment. In general, the largest employers in rural areas are agricultural producers.
On this basis, it is necessary to recognize that agriculture in Ukrainian villages needs to be diversified in order to create a social infrastructure in the village, processing enterprises that will be able to process agricultural products immediately where it is produced. Also, thanks to rural green tourism, it is possible to realize not only produced in the village but also services. This will provide the rural population with jobs, reducing unemployment, will provide an opportunity to additionally fill the family budget of the rural dweller.
The restoration and development of rural areas cannot start ignoring the problem of rural residents, who today have sufficiently weighty mass migration of peasants abroad, due to the lack of jobs, due to the poverty of the rural population, because of the unbelief of the peasants and due to the lack of implementation of the expectations of young professionals, returning to rural areas from cities for training, leads to the devastation of rural settlements. Therefore, over time, it is becoming increasingly obvious that agriculture is not able to fully provide rural residents with everything they need to live a full life in rural areas. However, with the help of agriculture, it is possible to solve a number of urgent problems that can be solved thanks to developed agriculture.
Nowadays, in the European Union countries, agriculture is not a priority in the rehabilitation and development of rural areas, since agriculture is not the most influential for the development of the rural community, but in the beginning, it is agriculture that was the basis of creation, identity, culture and national identity. All European countries at the beginning of their development relied on the development of agriculture.
Therefore, it is necessary to realize that for the Ukrainian village agriculture is the basis for the beginning of the restoration and development of rural areas.

Keywords: estoration and development of rural areas; rural population; unemployment; agriculture; jobs.

References

1. Dudziak, O.A. (2010), "Assessment of the agritourism attractiveness of the region: the main factors and indicators", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia Ekonomika ta menedzhment, vol. 5/2, pp. 16—20.
2. Dudziak, O.A. (2016), "The impact of rural tourism on the development of rural areas", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu - seriia ekonomika, vol. 2 (48), pp. 133—136.
3. Ivanyshyn, V.V. and Dudziak, OA. (2015), "Application in Ukraine of development of rural areas of European countries and the USA", Zbirnyk naukovykh prats' Podil's'koho derzhavnoho aharno-tekhnichnoho universytetu, vol. 24, no. 3, pp. 5—10.
4. State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 Nov 2018).
5. Nahirna, V.P. and Savchuk, I.H. (2014), "Savchuk Potential threats to agriculture of Ukraine from the standpoint of ecological safety", Ekonomika Ukrainy, vol. 2 (627).
6. Sabluk, P.T. and Luzan, Yu.Ya. (2011), "Main directions of improvement of the state agrarian policy in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 3—16.
7. Andrijchuk, V.H. (2002), Ekonomika ahrarnykh vidnosyn [The economy of agrarian relations], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 1-2 2019, стор. 15 - 18

Дата публікації: 2019-01-22

Кількість переглядів: 1705

Відомості про авторів

О. А. Дудзяк

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління, Подільський державний аграрно-технічний університет

O. Dudziak

PhD in Economics, prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

Як цитувати статтю

Дудзяк О. А. Вплив сільського господарства на працевлаштування на сільських територіях. Агросвіт. 2019. № 1-2. С. 15–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.15

Dudziak, O. (2019), “The impact of agriculture on employment in rural areas”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 15–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.