EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ЕКОНОМІКО-СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
С. С. Макаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.73

УДК: 338.630

С. С. Макаренко

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ЕКОНОМІКО-СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню наукового трактування сутності категорії "лісове господарство" у системі економічних та суспільних інтересів. Ліс є джерелом природних благ, таких як природні ресурси та природні умови, які використовуються в сьогоденні та можуть бути використані в майбутньому в процесі економічної діяльності для задоволення як матеріальних так і духовних потреб суспільства. Розглянуто синергічність елементів матеріального й нематеріального виробництва в лісовому господарстві, яка полягає у спільній взаємодії біосфери та її фізико-біологічних складових із суспільством взагалі та його елементів зокрема, а також з технічними засобами. Все це відбувається завдяки безперервному трудовому процесі в лісовому господарстві. Економічні та соціальні потреби виступають спонукальним мотивом виробництва, потреба є передумовою виробництва. Взаємозв'язок між економічними законами і господарською діяльністю відбувається через економічні потреби та інтереси суспільства. Систематизовано зв'язок економічних законів з лісогосподарською діяльністю.

Ключові слова: лісове господарство; економічний інтерес; суспільний інтерес; людська праця; земля.

Література

1. Тарасова В.В. Екологічна статистика. — Київ, 2008. — 392 с.
2. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Білявський Г.О. Екологічне управління. — К., 2004. — 432 с.
3. Дубас Р.Г. Економіка природокористування. — К., 2009. — 448 с.
4. Лес: энциклопедия / Уткин А.И. и др. — М., 1995. — 447 с.
5. Фурдичко О.І., Шершун М.Х. Земля як природний ресурс — найважливіший об'єкт у виробництві сільськогосподарської і лісогосподарської продукції. Вісник аграрної науки. — 2011. — Серпень. — С. 6—9.
6. Шершун С.М. Еколого-правове регулювання лісокористування в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право". — К., 2005. — 20 с.
7. Попков М., Сторожук В., Полякова Л. и др. О ключевых понятиях лесного законодательства Украины. Wood Business. — 2002. — № 1. — С. 18—22.
8. Лісовий кодекс України: Закон від 21.01.1994 р. № 3852-XII // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
9. Лесная энциклопедия: в 2 т. / Воробьев Г.И. и др. — М., 1985. — 563 с.
10. Кудряшова К.М. Стратегічні пріоритети розвитку лісового господарства України: дис. … канд. економ. наук: спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством". — Чернігів, 2016. — 191 с.
11. Лісове господарство // Словопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/38/53403/381328.html.
12. Ніколаюк А., Семенченко Н. Лісове господарство. URL: http://vseslova.com.ua/word/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-57210u
13. КВЕД-2010: Розділ 02 / Назва видів економічної діяльності та пояснення до них. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/02/KVED10_02.html
14. Гегель Г. Феноменология Духа. Перевод ред. Радлова Э.Л. — Санкт-Петербург, 1913.
15. Павлов О.І. Сільські території як об'єкт суспільних інтересів. Економіка АПК. — 2011. № 3. — С. 123—128.
16. Руденко М. Енергія прогресу: нариси фізичної економії. — Київ, 1998. — 82 с.
17. ФАО. Состояние лесов мира 2016. Леса и сельское хозяйство: проблемы и возможности использования землепользования. Рим. 2016.

S. Makarenko

FORESTRY AS A SUBJECT OF ECONOMIC-SOCIAL INTERESTS

Summary

The article reveals the study of the scientific interpretation of the essence of the category "forestry" in the system of economic and social interests. The forest is a source of natural wealth, such as natural resources and natural conditions that are used in the present and can be used in the future in the process of economic activity to meet the material and spiritual needs of society. The synergy of elements of material and non-material production in forestry is considered, which consists in the joint interaction of the biosphere and its physical and biological components with society in general and its elements in particular, as well as with technical means. All this is due to the continuous process of work in the forestry sector. Economic and social needs are the motive for production, the need is a precondition for production. The relationship between economic laws and economic activity is due to the economic needs and interests of society. The communication of economic laws with forestry activities is systematized.
The notion of public interest is so multifaceted and comprehensible that it makes it impossible to define it within the limits of one definition. From the essence of the concept of a forest enterprise as a subject of economic and social interest, the following follows that the category "forestry" can be used in the following variants: as an industry — forestry; as a separate enterprise; as a sign of a production process embodied in human labor for the purpose of forestry; as a separate scientific branch of knowledge.
It should be noted that the economic interests of business entities form a system of goals for the development of the entire forest industry in general, and on the basis of them are determined the primary goals and interests. Public interests consist in achieving a high level of socio-economic development, and the state acts as an investor of the social sector, investing in the development of intellectual potential of the country. Private interests aim at maximizing income. And the priority direction of public interests is the sustainable and sound management of forestry.

Keywords: forestry; economic interest; public interest; human labor; land.

References

1. Tarasova, V. V. (2008), Ekolohichna statystyka [Environmental statistics], Kyiv, Ukraine.
2. Shevchuk, V. Ya. Satalkin, Yu. M. and Biliavs'kyj, H. O. (2004), Ekolohichne upravlinnia [Environmental management], Kyiv, Ukraine.
3. Dybas, R. G. (2009). Ekonomyka pryrodokorystuvannja [Environmental economics], Kyiv, Ukraine.
4. Utkin, A.I. (1995), Les [Forest], Moskow, Russia.
5. Furdychko, O. I. and Shershun, M. Kh. (2011), "", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 8, pp. 6-9.
6. Shershun, S. M. (2005), "Ecological and legal regulation of forest exploitation in Ukraine", Ph.D. Thesis, Land law; Agrarian law; Ecological law; Natural recourses law, V. Koretsky Institute of state and law under auspices of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
7. Popkov, M. Storozhuk, V. and Poljakova, L. (2002), "On the key concepts of forest legislation of Ukraine", Wood Business, vol. 1, pp. 18—22.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), "Forest Code of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 (Accessed 29 October 2018).
9. Vorobiov, G.I. (1985), Lesnaja jenciklopedija [Forest Encyclopedia], 2nd t, Moskva, Russia.
10. Kudriashova, K. M (2016), "Strategic priorities of development forestry in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of the national economy, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine.
11. Slovopediia (2018), "Forestry", available at : http://slovopedia.org.ua/38/53403/381328.html (Accessed 4 November 2018).
12. Nikolaiuk, A. and Semenchenko, N. (2018), "Foresty", available at : http://vseslova.com.ua/word/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-57210u (Accessed 5 November 2018).
13. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Name of the type of economic activity and explanation to them "QUED-2010: Section 02", available at: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/02/KVED10_02.html (Accessed 6 November 2018).
14. Gegel', G. (1913), Fenomenologija Duha [Phenomenology of the Spirit], St. Petersburg, Russia.
15. Pavlov, O. I (2011), "Rural areas as an object of public interest", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 123—128.
16. Rudenko, M. (1998), Enerhiia prohresu: narysy fizychnoi ekonomii [Energy of progress: Essays on physical savings], Kyiv, Ukraine.
17. FAO (2016), Sostojanie lesov mira 2016. Lesa i sel'skoe hozjajstvo: problemy i vozmozhnosti ispol'zovanija zemlepol'zovanija [The state of the world's forests 2016. Forests and agriculture: problems and possibilities of using land use], Rome, Italy.

№ 24 2018, стор. 73 - 80

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 2386

Відомості про авторів

С. С. Макаренко

здобувач, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

S. Makarenko

Applicant, National Science Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

Як цитувати статтю

Макаренко С. С. Лісове господарство як суб'єкт економіко-суспільного інтересу. Агросвіт. 2018. № 24. С. 73–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.73

Makarenko, S. (2018), “Forestry as a subject of economic-social interests”, Agrosvit, vol. 24, pp. 73–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.