EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНДУСТРІЇ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Ю. М. Лучечко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.60

УДК: 338.439

Ю. М. Лучечко

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНДУСТРІЇ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Обгрунтовано, що інвестиційна діяльність у національній економіці гальмується через відсутність сприятливого інституціонального середовища нарощення обсягів інвестування суб'єктами господарювання за рахунок внутрішніх джерел, низьку інвестиційну привабливість переважної більшості сегментів національного господарства та нерозвиненість інфраструктури національного інвестиційного ринку. Встановлено, що в нинішніх умовах господарювання модернізація індустрії переробки сільськогосподарської сировини виступає пріоритетним напрямом інвестиційної діяльності в економіці України в цілому, що пов'язано з нарощенням обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в останні роки та зміцненням експортних можливостей вітчизняних сільськогосподарських виробників. Обгрунтовано, що подолання негативних тенденцій в динаміці індексу росту фізичного капіталу та залучення іноземних інвестицій в економіці України стане можливим за рахунок створення сприятливих інституціональних передумов для інвестиційної діяльності в аграрному секторі, який в останні роки став структуроутворюючою галуззю для всього господарського комплексу країни. Доведено, що найбільш привабливою складовою національного АПК для нарощення інвестиційних потоків є переробно-харчовий сегмент, який за відповідного рівня модернізації та реконструкції виробничо-технічної бази здатен на порядок збільшити обсяги виробництва продукції з високою доданою вартістю та переорієнтувати вітчизняний аграрний експорт з сировинної спрямованості на продаж готових харчових продуктів. Встановлено, що значний синергетичний ефект для розвитку регіональних агропромислових комплексів здатний надати інвестиційне забезпечення впровадження на незадіяних майданчиках спиртових заводів виробництв біоетанолу, що дозволить поступово зменшувати залежність країни від імпорту енергоносіїв та підвищувати рівень комплексності переробки сільськогосподарської сировини.

Ключові слова: модернізація; переробка сільськогосподарської сировини; інвестиційна діяльність; фізичний капітал; іноземні інвестиції; основний капітал.

Література

1. Бритвєнко А.С. Інвестиційна політика підприємств у сфері харчової промисловості. Вісник Бердянського університету менеджменту та бізнесу. — 2015. — № 1 (29). — С. 27—29.
2. Верховна Рада ухвалила законопроект щодо зниження податку на технічний спирт. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/verhovna-rada-uhvalila-zakonoproekt-sodo-znizenna-podatku-na-tehnicnij-spirt
3. Голян В.А. Чому інвестори виводять активи з України. URL:https://lb.ua/blog/vasiliy_golyan/413632_chomu_investori_vivodyat_aktivi_z.html
4. Страшинський В.І. Інвестиційне забезпечення підприємств харчової промисловості: стан, тенденції та проблеми. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. — 2015. — Вип. 28. — С. 65–72.
5. Тарасова О.В., Міхов М.М. Проблеми поліпшення інвестиційного клімату в харчовій промисловості України. Економіка харчової промисловості. — 2011. — № 4. — С. 33—36.
6. Тінтулов Ю.В. Залучення інвестицій у розвиток підприємств харчової промисловості. Аграрний вісник Причорномор'я. Економічні науки. — 2013. — № 69. — C. 99—107.
7. Товста Т.Л. Інвестиційний фактор розвитку харчової промисловості України. Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 2. — C. 18—20.
8. Юрій Лучечко: Вихід на європейський ринок біоетанолу прискорить модернізацію спиртової галузі. Економіст. — 2018. — № 9. — С. 2—6.

Yu. Luchechko

MODERNIZATION OF THE INDUSTRY OF PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS AS A PRIORITY TREND OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

It is proved that investment activity in the national economy is hampered by the lack of a favourable institutional environment to increase the volume of investment by economic entities at the expense of domestic sources, low investment attractiveness of the vast majority of segments of the national economy and underdeveloped infrastructure of the national investment market. It is established that in the current economic conditions the modernization of the industry of processing of agricultural raw materials is a priority area of investment in the economy of Ukraine as a whole, which is associated with the increase in agricultural production in recent years and the strengthening of export opportunities of domestic agricultural producers. It is proved that overcoming the negative trends in the dynamics of the growth index of physical capital and attracting foreign investment in the economy of Ukraine will be possible through the creation of favourable institutional conditions for investment in the agricultural sector, which in recent years has become a structuring industry for the entire economic complex of the country. It is proved that the most attractive part of the national agro-industrial complex for increasing investment flows is the food-processing segment, which for the appropriate level of modernization and reconstruction of the production and technical base is able to increase the volume of production with high added value and reorient domestic agricultural exports from raw materials to the sale of finished food products. It is established that a significant synergetic effect for the development of regional agro-industrial complexes is able to provide investment support for the introduction of bioethanol production at idle sites of alcohol plants, which will gradually reduce the country's dependence on energy imports and increase the level of complexity of processing of agricultural raw materials.

Keywords: modernization; processing of agricultural raw materials; investment activity; physical capital; foreign investments; fixed capital.

References

1. Brytvyenko, A.S. (2015), "Investment policy of enterprises in the food industry", Visnyk Berdyans'koho universytetu menedzhmentu ta biznesu, vol. 1 (29), pp. 27—29.
2. Agravery (2018), "The Verkhovna Rada has adopted a bill to reduce the tax on technical alcohol", available at: https://agravery.com/uk/posts/show/verhovna-rada-uhvalila-zakonoproekt-sodo-znizenna-podatku-na-tehnicnij-spirt (Accessed 01 Dec 2018).
3. Holyan, V.A. (2018), "Why investors are withdrawing assets from Ukraine", available at: https://lb.ua/blog/vasiliy_golyan/413632_chomu_investori_vivodyat_aktivi_z.html (Accessed 01 Dec 2018).
4. Strashyns'kyy, V.I. (2015), "Investment support for food industry enterprises: state, trends and problems", Naukovyy chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova, Seriya 18: Ekonomika i parvo, vol. 28, pp. 65—72.
5. Tarasova, O.V. and Mikhov, M.M. (2011), "Problems of improving the investment climate in the food industry of Ukraine", Ekonomika kharchovoyi promyslovosti, vol. 4, pp. 33—36.
6. Tintulov, Yu.V. (2013), "Attraction of investments in the development of enterprises of the food industry", Ahrarnyy visnyk Prychornomorya, Ekonomichni nauky, vol. 69, pp. 99—107.
7. Tovsta, T.L. (2009), "Investment factor of food industry development in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 18—20.
8. Luchechko, Yu. (2018), "Entrance to the European bioethanol market will accelerate the modernization of the alcohol industry", Ekonomist, vol. 9, pp. 2—6.

№ 24 2018, стор. 60 - 66

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1105

Відомості про авторів

Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

Yu. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

Як цитувати статтю

Лучечко Ю. М. Модернізація індустрії переробки сільськогосподарської сировини як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності в Україні. Агросвіт. 2018. № 24. С. 60–66. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.60

Luchechko, Yu. (2018), “Modernization of the industry of processing of agricultural raw materials as a priority trend of investment activity in Ukraine”, Agrosvit, vol. 24, pp. 60–66. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.