EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ ОБЛІКУ
Ю. В. Подмешальська, Л. К. Феофанов, І. С. Абрамова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.54

УДК: 657.471.65

Ю. В. Подмешальська, Л. К. Феофанов, І. С. Абрамова

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ ОБЛІКУ

Анотація

У статі встановлено, що важливою складовою в оптимізації рівня виробничих витрат є відносна економія непрямих виробничих витрат, а також їх планування, ефективний розподіл та контроль. Загальновиробничі витрати — це непрямі витрати, які пов'язані з організацією виробництва та керівництвом цехами, бригадами, відділеннями та іншими структурними підрозділами підприємства. Склад, класифікацію та розподіл загальновиробничих витрат у фінансовому обліку в Україні регламентує П(С)БО 16 "Витрати". Дослідивши методологію обліку загальновиробничих витрат відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" нами встановлено, що не всі складові їх обліку знайшли своє відображення в цьому документі та потребують від бухгалтера самостійного визначення. Отже, нами узагальнено послідовність розподілу загальновиробничих витрат за такими етапами: класифікація загальновиробничих витрат; вибір бази розподілу загальновиробничих витрат; визначення нормальної потужності; розрахунок планових нормативів постійних і змінних витрат; розрахунок суми фактичних загальновиробничих витрат; розподіл постійних витрат на розподілені та нерозподілені; включення загальновиробничих витрати в виробничу собівартість продукції та собівартість реалізованої продукції; розподіл загальновиробничих витрат між видами продукції.
Класифікацію загальновиробничих витрат на змінні і постійні підприємство здійснює самостійно, виходячи зі специфіки його діяльності, оскільки на законодавчому рівні цей етап не регламентується. Така класифікація загальновиробничих витрат є досить умовною, оскільки не кожний вид цих витрат з певною вірогідністю можна віднести до відповідної групи. Обгрунтовано доцільність застосування бази розподілу виходячи з фактору загальновиробничих витрат. Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати", нормальна потужність — очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва. Не менш проблемним є заключний етап — розподіл загальновиробничих витрат між видами продукції. Звісно, якщо підприємство невелике, з одним виробничим цехом, де випускають один вид продукції, немає проблем з розподілом загальновиробничих витрат між видами продукції. Але якщо підприємство є багатопрофільним, то виникає потреба в розподілі загальновиробничих витрат між видами продукції. Отже, для розподілу загальновиробничих витрат між продукцією необхідно обрати відповідну базу розподілу, від якої залежить сума витрат віднесених на собівартість певного виду виготовленої продукції.

Ключові слова: агальновиробничі витрати; постійні та змінні витрати; база розподілу; собівартість продукції; нормальна потужність; собівартість.

Література

1. Меліхова Т.О. Документування обліку розрахунків з постачальниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2011. — № 6. — С. 166—169.
2. Меліхова Т.О. Обгрунтування функцій внутрішнього та зовнішнього аудиту податків / Т.О. Меліхова // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — Хмельницький, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 116—120.
2. Меліхова Т.О. Вплив обліку оренди на рівень фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська // Культура народов Причерноморья. — Симферополь, 2011. — № 217. — С. 61—63.
3. Подмешальська Ю.В. Аналіз сутності категорії запасів з метою ефективного управління / Ю.В. Подмешальська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2007. — № 579: Проблеми економіки та управління. — С. 237—242. — Бібліографія: 5 назв. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34084
4. Подмешальська Ю.В. Зарубіжний досвід оподаткування заробітної плати в системі обліку [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова // Ефективна економіка. — 2016. — № 5. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4984
5. Подмешальська Ю.В. Актуальні аспекти обліку загальновиробничих витрат / Ю.В. Подмешальська, А.М. Дунда // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. — Донецьк, 2014. — № 2 (128) березень — квітень. — С. 35—40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Skhid_2014_2_7
6. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5 (4). — С. 265—270.
7. Подмешальська Ю.В. Проблеми впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2011. — Вип. 33. — С. 180—185.
8. Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту управління запасами [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=793
9. Подмешальська Ю.В. Розробка проекту впровадження інформаційних та технологій обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економіка і управління. — К., 2012. — № 3 (55). — С. 85—90.
10. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — №2. — С. 106—114.
11. Подмешальська Ю.В. Проблеми впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2011. — Вип. 33. — С. 180—185.
12. Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту управління запасами [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=793
13. Подмешальська Ю.В. Актуальні питання обліку орендних операцій на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2015. — Вип. 12. — С. 266—270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_12_62
14. Подмешальська Ю.В. Внутрішній аудит як засіб удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Р.Ю. Варварін // Економіка та суспільство. — 2016. — №7. — Режим доступу: http://www.economyandsociety .in.ua/journal/7_ukr/161.pdf
15. Подмешальська Ю.В. Облік виробничих запасів [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Є.К. Зайберт // Ефективна економіка. — 2018. — № 3. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/71.pdf
16. Проскура К.П. Методичні підходи до розподілу загальновиробничих витрат та їх вплив на рівень податкового навантаження виробничого підприємства [Електронний ресурс] / К.П. Проскура, Л.В. Горбуненко // Ефективна економіка. — 2016. — № 8. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5104
17. Сльозко Т.М. До питання розподілу непрямих витрат // Вісник СумДУ. Серія Економіка. — 2007. — №1. — С.144—146.

Yu. Podmeshalska, L. Feofanov, I. Abramova

ACTUAL ASPECTS OF DISTRIBUTION OF TOTAL PRODUCTION COSTS IN THE ACCOUNTING SYSTEM

Summary

In the article, an important component in optimizing the level of production costs is the relative saving of indirect production costs, as well as their planning, effective allocation and control. Total production costs are indirect costs associated with the organization of production and management of shops, brigades, branches and other structural divisions of the enterprise. The composition, classification and distribution of total costs in financial accounting in Ukraine is regulated by P (C) BO 16 "Expenses". After examining the methodology for accounting for total production costs in accordance with P (C) BO 16 "Costs", we have established that not all components of their accounting are reflected in this document and require an independent accountant. Consequently, we have generalized the sequence of distribution of total production costs in the following stages: the classification of total production costs; choice of base of distribution of total production costs; definition of normal power; calculation of planned standards of fixed and variable costs; calculation of the actual total production costs; distribution of fixed costs for distributed and unallocated; the inclusion of total production costs in the production cost of production and the cost of sales; distribution of total production costs between product types.
The classification of total production costs per variable and the permanent establishment is carried out independently, based on the specifics of its activities, since at the legislative level this stage is not regulated. Such a classification of total production costs is rather arbitrary, since not all types of these costs can be attributed to a certain group with a certain probability. The expediency of using the distribution base based on the factor of total production costs is substantiated.
According to P (C) BO 16 "Expenses", normal capacity is the expected average amount of activity that can be achieved under the conditions of the company's normal activity for several years or operational cycles, taking into account the planned maintenance of production. No less problematic is the final stage — the distribution of total production costs between product types. Of course, if the company is small, with one production workshop, which produces one type of product, there is no problem with the distribution of total production costs between the types of products. But if the enterprise is multidisciplinary, then there is a need for the distribution of total production costs between the types of products. Consequently, for the distribution of total production costs between products, it is necessary to choose the appropriate distribution base on which the amount of costs attributed to the cost of a certain type of manufactured product depends.

Keywords: generic production costs; fixed and variable costs; distribution base; cost of production; normal capacity; cost.

References

1. Melikhova, T.O. (2011), "Documentation of accounting calculations with suppliers in order to strengthen the information security of the enterprise", Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 6, pp. 166—169.
2. Melikhova, T.O. and Podmeshalska, Y.V. (2011), "Effect of rent accounting on the level of financial security of the enterprise", Kul'tura narodov Prychernomor'ia, vol.217, Ukraine, pp. 61—63.
3. Podmeshalska, Y.V. (2007), "Analysis of the essence of the inventory category for the purpose of effective management", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika": Problemy ekonomiky ta upravlinnya, vol. 579, pp. 237—242, available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34084 (Accessed 05 Dec 2018).
4. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2016), "Foreign experience in the taxation of wages in the accounting system", Efektyvna ekonomika, vol.5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4984 (Accessed 05 Dec 2018).
5. Podmeshalska, Y.V. and Dunda, A.M. (2014), "Actual aspects of accounting for total production costs", Skhid. Analitychno-informatsijnyj zhurnal, vol.2 (128), pp. 35—40, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_7 (Accessed 05 Dec 2018).
6. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Assessment of accounting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol.5(4) , pp. 265—270.
7. Podmeshalska, Y. V. (2011), "Problems of introduction of information systems of accounting at the enterprise", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 33, pp. 180—185.
8. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Improve inventory management audit", Efektyvna ekonomika, vol.11, available at: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z= 793 (Accessed 05 Dec 2018).
9. Podmeshalska Y.V. (2012), "Development of the implementation project of information and accounting technologies at the enterprise", Ekonomika i upravlinnia, vol. 3 (55) , pp. 85—90.
10. Podmeshalska, Y.V. (2012), "Improving the assessment of the quality of internal control at the enterprise", Ekonomichnyj visnyk ZDIA: zbirnyk naukovykh prats', vol. 2, pp. 106—114.
11. Podmeshalska, Y. V. (2011), "Problems of introduction of information systems of accounting at the enterprise", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 33, pp. 180—185.
12. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Improve inventory management audit", Efektyvna ekonomika, vol.11, available at: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z= 793 (Accessed 05 Dec 2018).
13. Podmeshalska, Y.V. (2015), "Topical issues of accounting for lease operations at the enterprise", Scientific Herald of the International Humanitarian University. Series: Economics and Management, vol.12, pp. 266- 270, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_12_62 (Accessed 05 Dec 2018).
14. Podmeshalska, Y.V. and Varvarin, R.Yu. (2016), "Internal audit as a means of improving the accounting and control of accounts receivable", Economics and Society, vol.7, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/161.pdf (Accessed 05 Dec 2018).
15. Podmeshalska, Y.V. and Zaybert, E.K. (2018), "Іnventory accounting", Efektyvna ekonomika, vol.3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6273 (Accessed 05 Dec 2018).
16. Proskura, K.P. and Gorbunenko, L.V. (2016), "Methodical approaches to the distribution of total production costs and their impact on the level of tax burden of the manufacturing enterprise", Efektyvna ekonomika, vol.8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5104 (Accessed 05 Dec 2018).
17. Slozko, T.M. (2007), "To the issue of the distribution of indirect costs", Visnyk SumDU. Seriya Ekonomika, vol. 1, pp. 144—146.

№ 24 2018, стор. 54 - 59

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1888

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

L. Feofanov

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


І. С. Абрамова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

I. Abramova

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Феофанов Л. К., Абрамова І. С. Актуальні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у системі обліку. Агросвіт. 2018. № 24. С. 54–59. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.54

Podmeshalska, Yu., Feofanov, L. and Abramova, I. (2018), “Actual aspects of distribution of total production costs in the accounting system”, Agrosvit, vol. 24, pp. 54–59. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.