EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Меліхова, Ю. М. Герасименко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.46

УДК: 657.6:657.42

Т. О. Меліхова, Ю. М. Герасименко

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Питання вчасного та правильного документального оформлення операцій з надходження основних засобів залишається актуальною проблемою для керівництва кожного підприємства, адже саме без основних засобів як матеріальних активів, неможливо уявити діяльність підприємства з виробництва продукції (товарів, послуг). Тому якісне проведення аудиту обліку надходження основних засобів є життєво необхідним для кожного господарюючого суб'єкта. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню різних аспектів аудиту основних засобів, необхідно констатувати, що саме питання надходження основних засобів та розробки програми аудиту з цієї теми розкрито недостатньо і потребує подальшого дослідження.
Авторами статті обгрунтовані мета та завдання проведення аудиту надходження основних засобів, розроблена програма аудиту надходження основних засобів для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Метою роботи є розробка програми аудиту надходження основних засобів для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Метою аудиту надходження основних засобів є встановлення доцільності, достовірності і законності здійснених операцій з надходження основних засобів підприємства і правильності їх відображення в обліку.
У роботі розроблено програму аудиту надходження основних засобів для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства, яка включає: анкету внутрішнього контролю, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора, а саме для перевірки правильності: віднесення активів до основних засобів, оцінки основних засобів при надходженні, віднесення основних засобів до відповідних субрахунків, оформлення первинних документів з основних засобів, складання Балансу з обліку основних засобів, повноти та своєчасності обліку надходження основних засобів, встановлення строку корисного використання об`єктів основних засобів, кореспонденції рахунків з основних засобів. Зазначена методика проведення перевірки надходження основних засобів допоможе аудитору вчасно виявити порушення, а підприємству — підвищити рівень своєї фінансової безпеки.

Ключові слова: аудит; основні засоби; надходження основних засобів анкета; загальний план; програма перевірки; робочий документ аудитора; рівень фінансової безпеки.

Література

1. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 51—55.
2. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 2. — С. 97—106.
3. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О. Меліхова, О. Буркова // Економічний аналіз. — 2012. — Вип. 11. — Ч. 4. — С. 257—264.
4. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / К.О.Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
5. Меліхова Т.О. Обгрунтування необхідності створення служби фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. "Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика": збір. наук. праць. — Полтава: вид. Шевченко Р.В., 2013. — С. 462—464.
6. Меліхова Т.О. Результати функціонування діяльності підприємства та системи його фінансової безпеки / Т.О. Меліхова // Матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. "Сучасні підходи до управління підприємством", 11 квітня 2013 р.: збір. наук. праць. — К.: НТУУ "КПІ", 2013. — Т. 1. — С. 151—154.
7. Меліхова Т.О. Програма аудиту оподаткування заробітної плати підприємства / Т.О. Меліхова, М. Єременко Матеріали XIX Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА "Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах" (м. Запоріжжя, 2014р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zgia.zp.ua
8. Меліхова Т.О. Структура та завдання служби економічної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасний стан розвитку економічних та інноваційно-інвестиційних процесів в країнах СНД", 4—5 квітня 2014 р.: збір. наук. праць. — Одеса : ОНУ ім. Мечникова. — О.: Видавничий дім "Гельветика", 2014. — С. 152—155.
9. Меліхова Т.О. Концептуальні основи обліку заробітної плати та аналізу податкового навантаження для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Р. Єременко // Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. — Луганськ, 2012. — Вип. 1 (27). — С. 150—155.
10. Меліхова Т.О. Удосконалення методики проведення фінансового аналізу згідно з національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку / Т.О. Меліхова, О.В. Гамова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. "Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції", 25—27 вересня 2014 р.: збір. матер. — Запоріжжя: ЗДІА. Т. І, 2014. — С. 219—221.

T. Melikhova, Yu. Herasymenko

THE DEVELOPMENT OF A PROGRAM AUDIT OF THE RECEIPT OF FIXED ASSETS FOR RAISING THE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY AT THE ENTERPRISE

Summary

The question of timely and correct documentary registration of operations for the receipt of fixed assets remains an urgent problem for the man-agement of each enterprise, because it is impossible to imagine the activity of the enterprise for the production of goods (goods, services) without fixed assets as tangible assets. Therefore, a qualitative audit of the accounting for the receipt of fixed assets is vital for every economic entity. Despite the large number of works devoted to the study of various aspects of the audit of fixed assets, it should be noted that the issue of receipt of fixed assets and the development of an audit program on this topic is not sufficiently solved and needs further research.
The authors of the article substantiate the goal and objectives of the audit of the receipt of fixed assets, a programme of audit of the receipt of fixed assets for raising the level of financial security at the enterprise. The purpose of the work is to develop a program of audit of the receipt of fixed assets to increase the level of financial security of the enterprise. The purpose of the audit of the receipt of fixed assets is to establish the appropriateness, authenticity and legality of transactions carried out on the receipt of fixed assets of the enterprise and the correctness of their reflection in the account.
In this work authors had developed the auditing programme of the receipt of fixed assets for raising the level of financial security at the enterprise, which includes: questionnaire for internal control, the general audit plan, audit programme, auditor's working papers, which are used to verify: the classification of assets to fixed assets, the estimation of fixed assets upon receipt, the assignment of the main means for corresponding sub-accounts, registration of primary documents on fixed assets, drawing up of the Balance sheet for accounting of fixed assets, completeness and timeliness of accounting for the receipt of fixed assets, establishment term of useful use of fixed assets, correspondence of fixed assets accounts. The said method of verification of receipt of fixed assets will help the auditor to timely identify violations, and the company — to increase its financial security.

Keywords: audit; fixed assets; of the receipt of fixed assets; questionnaire; the General plan; the inspection programme; auditor's working document; the level of financial security.

References

1. Melikhova, T.O and Nikolaenko, N. S. (2017), "The development of audit in inventory for improving financial security at the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
2. Melikhova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), "Develop a program audit of cash transactions to improve the efficiency of enterprise activity", Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnia, vol. 2, pp. 97—106.
3. Melikhova, T.O. and Burkova, O. (2012), "Develop a program effectiveness audit of the use of fixed assets in the enterprise", Ekonomichnyj analiz, vol. 11, no. 4, pp. 257—264.
4. Melikhova, T.O. and Novos'olova, K.O. (2012), "Improvements documentary providing audit settlements with accountable accountable persons for the purpose of quality inspection", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy. vol. 36, pp. 108—116.
5. Melikhova, T.O. (2013), "Rationale for the need to establish a financial security service of the enterprise", Mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. "Menedzhment u XXI storichchi: metodolohiia i praktyka" [Materials International science-practice conf. "XXI Century Management: Methodology and Practice"], Poltava, Ukraine, pp. 462—464.
6. Melikhova, T.O. (2013), "Results of operation of the enterprise and its financial security system", Mater. IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. "Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom" [Materials IV Allukr. sciencepractice conf. "Modern Approaches to Enterprise Management"], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine, 11 april, vol. 1, pp. 151—154.
7. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M. (2014), "Payroll Tax Audit Program", Materialy XIX Naukovotekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA "Problemy ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh", [Materials of the XIXth Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA "Problems of Economic Development in Modern Conditions"], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
8. Melikhova, T.O. (2014), "Structure and tasks of the company's economic security service", Mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. "Suchasnyj stan rozvytku ekonomichnykh ta innovatsijno-investytsijnykh protsesiv v krainakh SND" [Materials International science-practice conf. "Current state of development of economic and innovationinvestment processes in the CIS countries"], ONU im. Mechnykova, Odesa, Ukraine, 4—5 april, pp. 152—155.
9. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M.R. (2012), "Conceptual bases of the accounting of wages and analysis of a tax load for increase of a level of financial safety of the enterprise", Ekonomichnyy visnyk Donbasu, vol. 1 (27), pp. 150—155.
10. Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2014), "Improvement of the method of conducting financial analysis in accordance with the national accounting (accounting standard)", Mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. "UkrainaPol'scha: dialoh kul'tur v konteksti ievrointehratsii" [Materials International science-practice conf. "Ukraine-Poland: Dialogue of Cultures in the Context of European Integration"], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine, 25—27 sept., vol. I, pp. 219—221.

№ 24 2018, стор. 46 - 53

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1434

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., в. о. завідувача кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, доцент, професор кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

T. Melikhova

Professor, Acting Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Audit Department, of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Ю. М. Герасименко

магістрант ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

Yu. Herasymenko

magistrate AA-17, of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Герасименко Ю. М. Розробка програми аудиту надходження основних засобів для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Агросвіт. 2018. № 24. С. 46–53. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.46

Melikhova, T. and Herasymenko, Yu. (2018), “The development of a program audit of the receipt of fixed assets for raising the level of financial security at the enterprise”, Agrosvit, vol. 24, pp. 46–53. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.