EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗРІЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
М. А. Мащенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.31

УДК: 338.24

М. А. Мащенко

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗРІЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Обгрунтовано, що однією з важливих умов для успішного здійснення соціально-економічної модернізації як на національному, так і на регіональному рівні є сприяння розвитку тісної співпраці держави та бізнесу. Ця взаємодія може знизити витрати на всіх рівнях при реалізації інфраструктурних проектів, покращити ефективність державного сектору з точки зору відповідності потребам економічного розвитку, дозволить підвищити рівень ВВП. Водночас це покращить якість та забезпечить наявність соціально-економічної інфраструктури та ресурсів, розвиток капіталу, трудових відносин, технологій та відносин між діловими коопераціями, сприяє експорту та залученню іноземних інвестицій.
Досліджено, що забезпечення соціально-економічного розвитку держави не можливе без формування механізму державно-приватного партнерства. Державно-приватне партнерство є запорукою забезпечення інвайронментальної безпеки.
Визначено переваги існування державно-приватного партнерства для державного сектору та приватного сектору: вирішення системних проблем еколого-економічного розвитку природогосподарювання; можливість розділити ризики, перекласти їх на партнерів; можливість зменшення бюджетних видатків; залучення інвестицій; розширення можливостей контролю за дотриманням екологічних норм та стандартів; пряма державна; зниження податкового тиску в процесі реалізації екологічних інноваційних проектів.
Проаналізовано існуючі класифікації моделей державно-приватного партнерства за різними критеріями класифікації. Обгрунтовано, що до найбільш поширеної класифікації моделей державно-приватного партнерства входять модель оператора, модель кооперації, модель концесії, договірна модель, модель лізингу.

Ключові слова: інвайронментальна безпека; держава; підприємство; державно-приватне партнерство; соціально-економічний розвиток.

Література

1. Мащенко М.А. Теоретичне обгрунтування сутності економічної категорії "Інвайронментальна безпека" / М.А. Мащенко // Вісник економіки транспорту та промисловості. — 2017. — № 60. — С. 49—55.
2. Мащенко М.А., Литвиненко А.В. Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України / М.А. Мащенко, А.В. Литвиненко // Вісник економіки транспорту і промисловості. № 61 — 2018. — С. 47—53.
3. Мащенко М.А. Особливості реалізації інвайронментальної безпеки України / М.А. Мащенко // Управління розвитком. — № 2 — 2018. — С. 64—68.
4. Данилишин Б. Державно-приватне партнерство — стратегічна форма взаємодії влади і бізнесу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://news.yurist-online.com/news/kmu/2
5. Yescombe E.R. Public-Private Partnerships: PrinciplesofPolicyandFinance / E.R. Yescombe [UK Firstedition]. — London: Yescombe Consulting Ltd, 2007. — 368 p.
6. Сімак С.В. Світовий досвід організації державно-приватного партнерства / С.В. Сімак // Наукові праці Науково-методичний журнал Чорноморський державний університет ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". серія "Державне управління". Випуск 223/201. Том 235. — С. 88—94.
7. Renda A. Public-Private Partnerships: Models and Trends in the European Union [Text] / A. Renda, L. Schrefler. — The European Parliament, 2005. — pp. 65—67.
8. Worldbank Retrieved from [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:ppi.worldbank.org/
9. Одягайло Б.М. Державно-приватне партнерство як інститут розвитку інноваційної сфери в Україні: загальні засади та міжнародний досвід / Б.М. Одягайло, О.М. Москаленко // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ №1 (21). — 2010. Режим доступу: http://www.kneu.dp.ua/wp-content/uploads/2015/05/Visnik-N1-21-2010.pdf#page=9
10. Мішеніна Н.В. Розвиток механізмів державно-приватного партнерства у сфері природогосподарювання в умовах децентралізації / Н.В. Мішеніна, І.Є. Ярова, Г.А. Мішеніна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_1_319_330.pdf]
11. Hoepner A. G., F. B. Kant, B. Scholtens, and P.-S. Yu (2013) Is the journal Ecological Economics really in itself a poor and misleading guide to what ecological economics is about? A reply to "Influencing the perception of what and who is important in ecological economics" Ecological Economics. — 89. — Р. 174—176. — 2013.
12. Закон України "Про державно-приватне партнерство" від 1 липня 2010 року № 2404-VI / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nau.ua/druk.php?name=332930-01072010-0.txt

M. Mashchenko

ANALYTICAL REVIEW OF MODELLING STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN TERMS OF ENSURING ENVIRONMENTAL SECURITY

Summary

It is justified that one of the important conditions for successful implementation of socio-economic modernization both at national and regional levels is to promote close cooperation between state and business. This cooperation can reduce costs at all levels implementing the infrastructure projects, improve the efficiency of the public sector in terms of meeting the needs of economic development, increase GDP. At the same time, it improves the quality and ensures the accessibility of socio-economic infrastructure and resources, capital development, labour relations, technologies and relations between business cooperatives, promotes export and attracts foreign investment.
It is investigated that ensuring social and economic development of the state is impossible without forming the mechanism of public-private partnership. Public-private partnership is a guarantee of insuring the environmental security.
It is determined that public-private partnership ensuring environmental security allows: increasing the efficiency of the management of the objects of various forms of ownership in order to protect the environment; improving the quality of the services for the public and business.
The advantages of the public-private partnership for public and private sectors are determined: solving systemic problems of the ecological and economic development of the nature management; the possibility to share risks; the possibility to reduce budget overheads; attracting investments; enhancing the monitoring capacity compliance with environmental regulations and standards.
The existing classifications modelling the public-private partnership according to different criteria of classification is analyzed. It is justified that the most common classification of public-private partnership models is the model of the operator, the model of the cooperation, the model of the concession, the contractual model and the model of leasing.

Keywords: environmental security; state; enterprise; public-private partnership; social and economic development.

References

1. Mashchenko, M. A. (2017), "Theoretical substantiation of the essence of the economic category "Invaironmentalnaya safety", Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti, vol. 60, pp. 49—55.
2. Mashchenko, M.A. and Lytvynenko, A.V. (2018), "Determination of priorities of invariant safety of Ukraine", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 61, pp. 47—53.
3. Mashchenko, M.A. (2018),"Features of realization of invariant safety of Ukraine", Upravlinnia rozvytkom, vol. 2, pp. 64—68.
4. Danylyshyn, B. (2011), "Public-private partnership is a strategic form of interaction between government and business", available at: http://news.yurist-online.com/news/kmu/2, (Accessed 4 Nov 2018).
5. Yescombe, E. R. (2007), Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance, Yescombe Consulting Ltd, London, UK.
6. Simak, S.V. (2014), "World experience of public-private partnership organization", Naukovi pratsi Naukovo-metodychnyi zhurnal Chornomorskyi derzhavnyi universytet im. Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia", seriia "Derzhavne upravlinnia", vol. 223, no. 235, рр. 88—94.
7. Renda, A. and Schrefler, L. (2005), "Public-Private Partnerships: Models and Trends in the European Union", The European Parliament, pp. 65—67.
8. Worldbank (2018), available at: http: ppi.worldbank.org/ (Accessed 29 Nov 2018).
9. Odiahailo, B.M. and Moskalenko, O.M. (2010), "Public-Private Partnership as an Institute for the Development of the Innovation Sphere in Ukraine: General Principles and International Experience", Visnyk Kryvorizkoho ekonomichnoho instytutu KNEU, vol. 1 (21), available at: http://www.kneu.dp.ua/wp-content/uploads/2015/05/Visnik-N1-21-2010.pdf#page=9 (Accessed 29 Nov 2018).
10. Mishenina, N.V. Yarova, I.E. and Mishenina, H.A. (2017), "Development of mechanisms of the state-private partnership in the environmental area in deatening conditions", available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_1_319_330.pdf (Accessed 29 Nov 2018).
11. Hoepner, A. G. F. Kant, B. Scholtens, B. and Yu, P.-S. (2013), "Is the journal Ecological Economics really in itself a poor and misleading guide to what ecological economics is about? A reply to "Influencing the perception of what and who is important in ecological economics", Ecological Economics, vol. 89, pp. 174—176.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Law of Ukraine "On Public-Private Partnership", available at: http://www.nau.ua/druk.php?name=332930-01072010-0.txt (Accessed 24 Nov 2018).

№ 24 2018, стор. 31 - 35

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1751

Відомості про авторів

М. А. Мащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

M. Mashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Мащенко М. А. Аналітичний огляд моделей державно-приватного партнерства у розрізі забезпечення інвайронментальної безпеки. Агросвіт. 2018. № 24. С. 31–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.31

Mashchenko, M. (2018), “Analytical review of modelling state-private partnership in terms of ensuring environmental security”, Agrosvit, vol. 24, pp. 31–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.