EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Г. І. Грещук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.23

УДК: 502.33 : 332.2 : 631.1

Г. І. Грещук

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Анотація

Визначено основні проблеми та доведено необхідність підвищення ефективності функціонування та удосконалення вітчизняної системи планування використання та охорони сільськогосподарських земель в контексті сталого розвитку аграрного сектора економіки. Визначено, що у процесі планування сталого сільськогосподарського землекористування мають бути забезпечені необхідні організаційно-територіальні умови задля збалансованого розвитку галузей сільського господарства. Реалізація зазначеного можлива лише за умови комплексного виконання заходів щодо організації збалансованого використання сільськогосподарських угідь та проектування землекористувань окремих сільськогосподарських організацій.
Сформовано структурно-функціональну схему системи планування використання та охорони сільськогосподарських земель, що включає сукупність взаємопов'язаних елементів та механізму їх взаємодії. Обгрунтовано необхідність запровадження інституту територіального зонування в практику сільськогосподарського землекористування на рівні з поділом земель за категоріями, що передбачає поділ території з урахуванням закономірностей розподілу як природних, так і соціально-економічних чинників аграрного виробництва в системі таксономічних одиниць. Визначено особливості структури планування використання та охорони сільськогосподарських земель на різних рівнях управління в Україні. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення інструментів та методів оптимізації землекористування і забезпечення сталого використання та охорони земель, а також впливу на поведінку суб'єктів ринкового обігу земель.

Ключові слова: система; планування; стале використання; охорона; сільськогосподарські землі; землеустрій; землекористування.

Література

1. Ковтун О.М. Планування використання і охорони земель як функція державного управління у сфері земельних відносин // Часопис Академії адвокатури України. — 2010. — № 3. — С. 1—5.
2. Иванов Н.И. Планирование рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и их охраны в субъектах Российской Федерации (на примере Центрального федерального округа): [монография]. — Москва: ГУЗ, 2013. — 265 с.
3. Bertalnffy L. Von. General system theory. Foundations, development, applications, New York: George Braziller, 1968. 296 p.
4. Шкуратов О.І. Організаційно-економічні основи екологічної безпеки в аграрному секторі України: теорія, методологія, практика: [монографія]. — К.: ДКС-Центр, 2016. — 344 с.
5. Могилевский В.Д. Методология систем (вербальный подход): монография. — М.: Экономика, 1999. — 251 с.
6. Чудовська В.А. Розвиток системи планування раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення // Збалансоване природокористування. — 2016. — № 4. — С. 177—182.
7. Дорош О. http://opac.library.vn.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=AN_PRINT&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Еколого-економічне спрямування територіального планування сільськогосподарського землекористування // Землевпорядний вісник. — 2012. — № 9. — С. 22—27.
8. Дорош О.С. Теоретико-методологічні засади територіального планування землекористування: [монографія]. — Херсон: Грінь Д.С., 2012. — 434 с.
9. Randolph J. Environmental Land Use Planning and Management. John Randolph. Washington: Island Press, DC, 2002. — 664 p.
10. Дорош Й., Стецюк М. Місце і роль схеми землеустрою в системі прогнозування та планування використання і охорони земель // Землевпорядний вісник. — 2014. — № 5. — С. 30—34.
11. Fernandes, E., Burcroff, R. et al. Sustainable land management: challenges, opportunities, and trade-offs. Washington, DC: The World Bank, 2006. — 112 p.
12. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III [Електронний ресурс]: Офіційний вісник України. — 2001. — № 46. — С. 1. — Ст. 2038. Код акту 20473/2001. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2768-14

H. Hreshchuk

DEVELOPMENT OF PLANNING SYSTEM FOR SUSTAINABLE USE AND PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND

Summary

It has been determined that the development of the agrarian sector of the economy is characterized by a transformation of the land use system, which requires appropriate tools for land use planning and protection, and also actualizes the need to create a system of sustainable agricultural land use. The main problems are identified and the necessity of improving the efficiency of functioning and improving the domestic system of planning the use and protection of agricultural land in the context of the sustainable development of the agricultural sector of the economy is proved. It has been determined that in the process of planning sustainable agricultural land use, the necessary organizational and territorial conditions must be ensured for the balanced development of agricultural sectors. The implementation of this is possible only if the integrated implementation of measures for the organization of a balanced use of agricultural land and the design of land use of individual agricultural organizations.
A structural-functional scheme of a planning system for the use and protection of agricultural land has been formed, which includes a set of interrelated elements and the mechanism of their interaction. The necessity of introducing the institution of territorial zoning into the practice of agricultural land use on a par with the division of land into categories is justified, which implies the division of territory taking into account the patterns of distribution of both natural and socio-economic factors of agricultural production in the system of taxonomic units. The features of the structure of planning the use and protection of agricultural land at different levels of management in Ukraine are determined. Substantiated proposals for improving the tools and methods for optimizing land use and ensuring the sustainable use and protection of land, as well as influencing the behavior of the subjects of the market turnover of land. The use of modern tools and methods for planning sustainable agricultural land use should help reduce costs through the identification of internal reserves, as well as the efficient use of all types of resources.

Keywords: system; planning; sustainable use; protection; agricultural land; land management; land use.

References

1. Kovtun, O.M. (2010), "Planning the use and protection of land as a function of public administration in the field of land relations", Chasopys Akademii advokatury Ukrainy, vol. 3, рр. 1—5.
2. Ivanov, N.I. (2013), Planirovanie racional'nogo ispol'zovanija zemel' sel'skohozjajstvennogo naznachenija i ih ohrany v sub#ektah Rossijskoj Federacii (na primere Central'nogo federal'nogo okruga) [Planning of rational use of agricultural land and their protection in the subjects of the Russian Federation (on the example of the Central Federal District)], Gosudarstvennyy universitet po zemleustroystvu, Moskva, Russia.
3. Bertalnffy, L. Von. (1968), General system theory. Foundations, development, applications, George Braziller, New York, USA.
4. Shkuratov, O.I. (2016), Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy ekolohichnoi bezpeky v ahrarnomu sektori Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Organizational and economic bases of ecological safety in the agrarian sector of Ukraine: theory, methodology, practice], DKS-Tsentr, Kyiv, Ukraine.
5. Mogilevskiy, V.D. (1999), Metodologiya sistem (verbalnyy podkhod) [Methodology of systems (verbal approach)], Ekonomika, Moskva, Rosiia.
6. Chudovs'ka, V.A. (2016), "Development of the system of planning of rational use and protection of agricultural land", Balanced Nature Using, vol. 4, рр. 177—182.
7. Dorosh, O. (2012), "Ecological and economic orientation of territorial planning of agricultural land use" Zemlevporiadnyi visnyk, vol. 9, рр. 22—27.
8. Dorosh, O.S. (2012), Teoretyko-metodolohichni zasady terytorial'noho planuvannia zemlekorystuvannia [Theoretical and methodological principles of territorial planning of land use], Hrin' D.S., Kherson, Ukraine.
9. Randolph, J. (2002), "Environmental Land Use Planning and Management", Island Press, Washington: DC, USA.
10. Dorosh, Y. and Stetsiuk, M. (2014), "Location and role of the land management scheme in the system of forecasting and planning of the use and protection of land", Zemlevporiadnyi visnyk, vol. 5, рр. 30—34.
11. Fernandes, E. Burcroff, R. et al. (2006), "Sustainable land management: challenges, opportunities, and trade-offs", The World Bank, Washington, DC, USA.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code of Ukraine", available at: zakon.rada.gov.ua/go/2768-14 (Accessed 05 November 2018).

№ 24 2018, стор. 23 - 30

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 2063

Відомості про авторів

Г. І. Грещук

к. е. н., завідувач кафедри права,Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

H. Hreshchuk

Ph.D. in Economics, Head of the Department of Law Lviv National Agrarian University, Dubliany

Як цитувати статтю

Грещук Г. І. Розвиток системи планування сталого використання та охорони сільськогосподарських земель. Агросвіт. 2018. № 24. С. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.23

Hreshchuk, H. (2018), “Development of planning system for sustainable use and protection of agricultural land”, Agrosvit, vol. 24, pp. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.