EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВИ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ
О. А. Дудзяк, Н. А. Славіна, І. І. Гуменюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.10

УДК: 330.3:[332.122:338.43]

О. А. Дудзяк, Н. А. Славіна, І. І. Гуменюк

ВПЛИВИ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ

Анотація

Стаття є етапом дослідження розвитку сільського зеленого туризму, а саме вплив досвіду Польщі на розвиток агротуристики у сучасному українському селі.
Перед сільським населенням нині відкриваються нові напрями та можливості для подолання різноманітних економічних проблем. Виникає нагальна потреба в реструктуризації аграрного сектора економіки, у покращенні добробуту населення на сільських територіях. На сучасному етапі все більше уваги звертається на культуру та розвиток селян, подолання їхньої соціальної незахищеності. Тому, зважаючи на такі умови, сільський туризм, може диверсифікувати сільське господарство, допомогти сільським жителям додатково поповнити свій бюджет та вирішити свої фінансові проблеми.
Сільський зелений туризм нині стає все популярнішим серед споживачів (туристів), тому за досвідом господарювання все частіше звертаються до Польської республіки, де цей вид діяльності набув більших обсягів та законної сили.

Ключові слова: сільський зелений туризм; агротуризм; сільське господарство; агрооселя; сільські території.

Література

1. Гловацька В.В. Сільський зелений туризм: сутність, функції, основи організації / В.В. Гловацька // Економіка АПК.— 2006.— №10. — 148 с.
2. Дудзяк О. Порівняльна характеристика розвитку сільського зеленого туризму (агротуристики) в Західних регіонах України та в Прикордонних регіонах Польщі. Ефективна економіка. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6190
3. Babuchowska K., Arazna E.: Rola stowarzyszen agroturystycznych we wspieraniu turystyki na obszarach wiejskich, Stowarzyszenie Ekonomistjw Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VIII, z. 2, s. 12.
4. Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" від 17 червня 2004 р., № 1807-IV. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1807-15
5. Васильєв В.П. Десять років розвитку сільського зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи / В.П. Васильєв // Туризм: Теорія і практика. — 2005. — № 1. — С. 3—16.
6. Дудзяк О.А. Оцінка агротуристичної привабливості регіону: основні фактори та показники / О. А. Дудзяк // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2010. — Вип. 5/2: Серія Економіка та менеджмент. — С. 16—20.
7. Дудзяк О.А. Вплив сільського туризму на розвиток сільських територій / О.А. Дудзяк // Науковий вісник Ужгородського університету — Серія економіка. — Вип. 2 (48). — 2016. — С. 133—136.
8. Іванишин В.В., Дудзяк О.А. Застосування в Україні досіву розвитку сільських територій Європейських країн та США / В.В. Іванишин, О.А. Дудзяк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2015. — Вип. 24. — Т. 3. — С. 5—10.

O. Dudziak, N. Slavina, I. Humeniuk

THE IMPACT OF POLISH EXPERIENCE ON THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM IN THE UKRAINIAN VILLAGES

Summary

The article is a research stage of rural green tourism development and the development of rural territories through tourism.
New areas and opportunities for overcoming various economic problems are now opening up for the rural population. There is an urgent need to restructure the agrarian sector of the economy and improve the welfare of the population in rural areas. At the present stage, more and more attention is paid to the culture and development of rural residents, overcoming their social insecurity. Therefore, despite such conditions, rural tourism can diversify agriculture, help rural residents to supplement their budget and solve their financial problems.
Rural green tourism is now becoming increasingly popular among consumers (tourists), therefore entrepreneurs turn to the Polish Republic experience of this type of business development, where this type of activity has received large volumes and legal force.
Exploring the experience of Poland, one should pay attention to the place of rural green tourism in a fairly diversified agriculture, its influence on the development of rural areas; the restoration of traditions, crafts, and culture in the village are emphasized. Each of the regions of Poland shows its agro-tourism, its specific identity and its significance for the region.
It should be emphasized that the importance of the development of rural green tourism for Poland and Ukraine is quite important in the rural farminghouseholds. It is necessary to draw the attention of entrepreneurs in the village, the expediency of creating joint tourist routes, tourist programs that can be offered to the consumer of the tourist service (tourist). Analyzing the experience of Poland in the development of rural green tourism, one can identify a number of features that have become common and contribute to the development of the agro-tourism areas of the two countries: a common history, similar mentality, similarity of language, the similarity of cuisine and other customs.
Therefore, the relevance of researching the experience of developing rural green tourism in Poland and introducing it into the Ukrainian reality of the modern village is beyond doubt, since in Poland, thanks to rural green tourism, significant social and economic problems of the village are solved.

Keywords: ural green tourism; agrotourism; farming; farmhouse; rural areas.

References

1. Hlovats'ka, V.V. (2006), "Rural green tourism: the essence, functions, foundations of the organization", Ekonomika APK, vol. 10.
2. Dudziak, O.A. (2018), "Comparative characteristics of the rural green tourism (agrotourism) development in the western regions of Ukraine and in the poland border regions", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6190 (Accessed 01 Dec 2018).
3. Babuchowska, K. and Arazna, E. (2011), "The role of agritourism associations in supporting tourism in rural areas", Stowarzyszenie Ekonomistow Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. VIII, no.2, p. 12.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On Agricultural Advisory Activity", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1807-15 (Accessed 30 Nov 2018).
5. Vasyl'iev, V.P. (2005), "Ten years of development of rural green tourism in Ukraine: problems and perspectives", Turyzm: Teoriia i praktyka, vol. 1, pp. 3—16.
6. Dudziak, O.A. (2010), "Assessment of the agritourism attractiveness of the region: the main factors and indicators", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia Ekonomika ta menedzhment, vol. 5/2, pp. 16—20.
7. Dudziak, O.A. (2016), "Influence of rural tourism on development of rural territories", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu — seriia ekonomika, vol. 2 (48), pp. 133—136.
8. Ivanyshyn, V.V. and Dudziak, OA. (2015), "Application in Ukraine of development of rural areas of European countries and the USA", Zbirnyk naukovykh prats' Podil's'koho derzhavnoho aharno-tekhnichnoho universytetu, vol. 24, no. 3, pp. 5—10.

№ 24 2018, стор. 10 - 13

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1722

Відомості про авторів

О. А. Дудзяк

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління, Подільський державний аграрно-технічний університет

O. Dudziak

PhD in Economics, prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya


Н. А. Славіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління, Подільський державний аграрно-технічний університет

N. Slavina

PhD in Economics, Associate Professor, of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya


І. І. Гуменюк

к. філ. н., асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Подільський державний аграрно-технічний університет

I. Humeniuk

PhD in Linguistics, teacher of the Department of Social and Humanitarian subjects, State Agrarian and Engineering University in Podilya

Як цитувати статтю

Дудзяк О. А., Славіна Н. А., Гуменюк І. І. Впливи польського досвіду на розвиток сільського туризму в українському селі. Агросвіт. 2018. № 24. С. 10–13. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.10

Dudziak, O., Slavina, N. and Humeniuk, I. (2018), “The impact of polish experience on the development of rural tourism in the ukrainian villages”, Agrosvit, vol. 24, pp. 10–13. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.