EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

"ЗЕЛЕНІ" ТАРИФИ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
А. І. Крисак, М. Ф. Крисак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.3

УДК: 336.025

А. І. Крисак, М. Ф. Крисак

"ЗЕЛЕНІ" ТАРИФИ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті обгрунтовано запровадження "зелених" тарифів при використанні відновлюваних джерел енергії. Відображено окремі цілі сталого розвитку: забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх; побудова стійкої інфраструктури, поширення всеохоплюючої і сталої індустріалізації та пришвидшення інновацій; забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва; які сприяють інтеграції принципів "зеленої" енергетики у міжнародну парадигму сталого розвитку. На основі узагальнення інституціонально-правового підгрунтя щодо розвитку "зеленої" енергетики в Україні проаналізовано найбільш поширені тренди та можливості застосування "зелених" тарифів при освоєнні відновлюваних джерел енергії. Показано прогнозне споживання електроенергії до 2020 року з урахуванням ефекту від впровадження заходів з енергозбереження за базовим та енергоефективним сценаріями. Визначено, що надбавки до "зеленого" тарифу стимулюватимуть українського виробника встановлювати обладнання власного виробництва. Здійснено моніторинг зміни розмірів "зелених" тарифів на електричну енергію сонячного випромінювання та вітрогенераторів, отриману приватними домогосподарствами. Встановлено, що найбільш перспективним та економічно вигідним є проект енергопостачання, впроваджений з використанням саме "зеленого" тарифу. Наведено розрахунок економічної ефективності енергозберігаючого проекту з впровадження у 2018 році мережевої сонячної електростанції потужністю 10 кВт, термін окупності якої становить 5,9 років. Обгрунтовано, що з метою забезпечення екологічної безпеки необхідно досягти зменшення енергоспоживання, збільшення фінансування на енергозберігаючі заходи шляхом державного, приватного та грантового інвестування, відновлення програми "теплого" кредитування для приватних домогосподарств і ОСББ, зменшення ренти на видобуток вітчизняних енергоносіїв, запровадження "зелених" тарифів, інституціональне забезпечення запровадження ринку електроенергії.

Ключові слова: цілі сталого розвитку; об'єкти енергетики; енергоефективність; "зелені" тарифи; енергоспоживання.

Література

1. Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 902-р.
2. Енергетична стратегія України на період до 2030 року затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. — № 1071.
3. Закон України "Про електроенергетику". Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1998. — № 1. — Ст. 1.
4. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії". Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2015. — № 33. — ст. 324.
5. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. — № 605-р.
6. Зелений тариф впровадження проектів для фізичних та юридичних осіб. Заробіток на альтернативній енергетиці. — Електронний ресурс — http://www.ecosvit.net/ua/zeleniy-tarif
7. Національна доповідь 2017 "Цілі Сталого Розвитку: Україна" — Електронний ресурс — http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
8. Системні аспекти капіталізації природних ресурсів / [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесика]; Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України". — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. — 72 с.
9. Лежнева Л.І. Потенціал розвитку нетрадиційних джерел енергії в Україні як фактор забезпечення енергетичної безпеки // Культура народів Причорномор'я. — 2010. — № 155. — С. 52—54.
10. Якуша Я.В. Стратегічні орієнтири державної політики заощадження бюджетних коштів з позиції енергоефективності // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2013. — Вип. 2 (49). Ч. 2. — С. 81—87.

A. Krysak, M. Krysak

THE "GREEN" TARIFFS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AS FACTOR OF ECOLOGICAL SAFETY

Summary

The article substantiates the establishment of "green" tariffs for renewable energy sources. The next goals of sustainable development are represented: provision of access to inexpensive, reliable, sustainable and modern energy sources for everybody; building of sustainable infrastructure, spreading of overall and stable industrialization and accelerating of innovations; provision of transition to rational models of consumption and production, which promote the integration of the "green" energy principles into the international paradigm of sustainable development. The generalization of the institutional and legal foundations of the "green" energy development in Ukraine provides analysis of the most common trends and possibilities to apply "green" tariffs for the development of renewable energy sources. The electricity consumption forecast is shown up to 2020 taking into account the effect of implementation of energy saving measures in basic and energy efficient scenarios. It was determined that the green tariff surcharges will stimulate the Ukrainian producers to establish their own production facilities. The monitoring of green tariffs resizing for solar energy and wind generators received by private households has been provided in the article. It is established that the most promising and economically profitable project should be implemented using the "green" tariffs. The calculation of the economic efficiency of the energy-saving project, which introduces a solar power-station network with a capacity of 10 kW in 2018, the payback period of which is 5.9 years, is conducted by the author. It is substantiated that it is necessary to achieve a reduction in energy consumption in order to ensure the environmental safety, increase the financing of energy saving measures through public, private and grant investment, restoration of the program of "warm" crediting for private households and condominiums, reduction of rent for the domestic energy sources extraction, establishment of "green" tariffs .

Keywords: sustainable development goals; energy objects; energy efficiency; "green" tariffs; energy consumption.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Order "About the National Renewable Energy Action Plan for the period till 2020", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80 (Accessed 30 Nov 2018).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Order "The Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2030", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13 (Accessed 30 Nov 2018).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "About Electricity", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 30 Nov 2018).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About amendments to Some laws of Ukraine on ensuring competitive conditions for the production of electricity from alternative energy sources", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-19 (Accessed 30 Nov 2018).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "About approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Safety, Energy Efficiency, Competitiveness", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (Accessed 30 Nov 2018).
6. Ecocenter (2018), "Green tariff for the implementation of projects for individuals and legal entities. Earnings in alternative energy", available at: http://www.ecosvit.net/ua/zeleniy-tarif (Accessed 30 Nov 2018).
7. United Nations Ukraine (2017), "National report 2017 "Objectives of sustainable development: Ukraine", available at: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 30 Nov 2018).
8. Khvesyk, M.A. (2013), Systemni aspekty kapitalizaciyi pryrodnych resursiv [System aspects of land resources capitalization], Institute of land usage economics and sustainable development of National academy of sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
9. Lezhneva, L. I. (2010), "The potential of the development of non-traditional energy sources in Ukraine as a factor for ensuring energy security", Culture of the peoples of the Black Sea, vol. 155, pp. 52—54.
10. Iakusha, Ya.V. (2013), "Strategic benchmarks of the state policy of saving budget funds from the standpoint of energy efficiency", Bulletin of socio-economic research, vol. 2 (49), no. 2, pp. 81—87.

№ 24 2018, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1758

Відомості про авторів

А. І. Крисак

д. е. н., завідувач сектору, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Krysak

Doctor of Economics, Head of Sector, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne


М. Ф. Крисак

юрист, ТОВ "Госпрозрахунковий центр науково-технічних послуг — плюс", м. Луцьк

M. Krysak

lawyer, Limited liability company "Economic and accounting center of scientific and technical services — plus", Lutsk

Як цитувати статтю

Крисак А. І., Крисак М. Ф. "зелені" тарифи відновлюваних джерел енергії як чинник екологічної безпеки. Агросвіт. 2018. № 24. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.3

Krysak, A. and Krysak, M. (2018), “The "green" tariffs of renewable energy sources as factor of ecological safety”, Agrosvit, vol. 24, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.