EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Благоразумова, Ю. С. Зубатенко, В. Ю. Лесняк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.73

УДК: 658.5.012

О. В. Благоразумова, Ю. С. Зубатенко, В. Ю. Лесняк

ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання впливу внутрішнього контролю на ефективність системи управління ресурсним потенціалом підприємства. Охарактеризовано процес трансформації сукупності витрачених економічних ресурсів у витрати підприємства. Доведено необхідність створення системи внутрішнього контролю, яка може бути ефективною тільки тоді, коли чітко визначені цільові орієнтири її функціонування. Сформульовано мету і надано змістовну характеристику системи внутрішнього контролю підприємства. Показано розуміння природи, сенсу, призначення та організації внутрішнього контролю в порівнянні з зовнішнім. Представлено потенційну модель функціонування внутрішнього і зовнішнього контролю. Перераховані професійні вимоги до фахівця, який здатний виконувати функції внутрішнього контролера. Зроблено висновок про таке: одним з найбільш дієвих інструментів виявлення можливостей для підвищення результативності бізнесу і, як слід, одним із конкурентних переваг підприємства може стати налагоджена система управлінському обліку, що базується на ефективному внутрішньому контролі.

Ключові слова: ресурсний потенціал; витрати; система внутрішнього контролю; складові системи внутрішнього контролю; професійні вимоги до внутрішнього контролера.

Література

1. Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації: монографія / За ред. д.е.н., професора В.Ф. Максімової. — Одеса: ОНЕУ, 2014. — 461 с.
2. Чубірка Г.І. Методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах / Г.І. Чубірка // Науковий вісник Мукачівського державного університету. — Вип. 2 (6). — 2016. — С. 118—124.
3. Перевозова І.В. Теоретико-методологічні основи економічної експертизи як форми фінансового контролю: монограф. / І.В. Перевозова. — Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. — 320 с.
4. Ярмолюк О.Ф. Особливості облікової політики щодо ресурсного потенціалу підприємства / О.Ф. Ярмолюк, А.В. Киян // Глобальні та національні проблеми економіки. — Вип. 11. — 2016. — С. 916—922.
5. Підприємництво: психологічні, організаційні та економічні аспекти: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С.Д. Максименко [та ін.]. — К.: КНТЕУ, 2012. — 719 c.
6. Благоразумова О. В. Управленческий учет и аудит как важнейшие составляющие учетно-контрольной системы предприятия / О.В. Благоразумова, А.В. Ганин // Стратегия качества в промышленности и образовании: сб. материалов XI Междунар. конф. (1—5 июня, 2015 г., Варна, Болгария) в 2-х томах. — Т. II. — Междунар. науч журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. — Спец. вып. — Днепропетровск, Варна, 2015. — С. 520—526.
7. Шматковська Т.О. До проблематики організації системи внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства / Т.О. Шматковська, В.В. Ярош // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". — Вип. 25. — 2014. — С. 200—205.
8. Благоразумова О.В. Дослідження ресурсного потенціалу підприємства як передумова оптимізації витрат у майбутньому / О.В. Благоразумова, Н.О. Бражняк, Т.В. Подобєд // Молодий вчений. — 2017. — № 10 (50). — С. 787—791.
9. Сластяникова А.І. Механізм формування ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства: стратегічний та тактичний аспекти / А.І. Сластяникова // Бізнес Інформ. — Вип. 2. — 2014. — С. 386—391.
10. Шаманська О.І. Система ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства [Електронний ресурс] / О.І. Шаманська. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2303

1. Maksimova, V. F. (2014), Oblik i kontrol' v upravlinni ekonomichnoiu stijkistiu pidpryiemstv v umovakh hlobalizatsii [Accounting and control in managing the economic stability of enterprises in a globalizing environment], ONEU, Odesa, 461 s.
2. Chubirka, H. I. (2016), "Methods of optimizing enterprise costs in market conditions", Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, vol. 2(6), pp. 118—124.
3. Perevozova, I. V. (2013), Teoretyko-metodolohichni osnovy ekonomichnoi ekspertyzy iak formy finansovoho kontroliu [Theoretical and methodological bases of economic examination as a form of financial control], Tipovit, Ivano-Frankivs'k, 320 s.
4. Yarmoliuk, O. F. and Kyian, A. V. (2016), "Features of the accounting policy for the resource potential of the enterprise", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 11, pp. 916—922.
5. Maksymenko, S. D. (2012), Pidpryiemnytstvo: psykholohichni, orhanizatsijni ta ekonomichni aspekty [Entrepreneurship: psychological, organizational and economic aspects], KNTEU, Kyiv, 719 s.
6. Blahorazumova, O. V. and Hanyn, A. V. (2015), "Management accounting and audit as the most important components of the accounting and control system of the enterprise", Stratehyia kachestva v promyshlennosty y obrazovanyy : sb. materyalov XI mezhdunar. konf. [XI International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education"], Varna, Bulgaria, 1—5 June, vol. II, pp. 520—526.
7. Shmatkovs'ka, T. O. and Yarosh, V. V. (2014), ""To the problems of organization of the system of internal control of financial results of the enterprise, Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiia", vol. 25, pp. 200—205.
8. Blahorazumova, O. V. Brazhniak, N. O. Podobied, T. V. (2017), "Investigation of the resource potential of the company as a precondition for cost optimization in the future", Molodyj vchenyj, vol. 10 (50), pp. 787—791.
9. Slastianykova, A. I. (2014), "Mechanism of formation of resource potential of managed and organizational development of the enterprise: strategic and tactical aspects", Biznes Inform, vol. 2, pp. 386—391.
10. Shamans'ka, O. I. (2013), "The system of enterprise resource potential management effectiveness", available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2303 (Accessed 25 Nov 2018).

O. Blahorazumova, Yu. Zubatenko, V. Lesnyak

THE SIGNIFICANCE OF EFFECTIVE INTERNAL CONTROL AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF MANAGING ENTERPRISE RESOURCE POTENTIAL

Summary

In the paper the topical issues of the impact of internal control on the efficiency of the system of managing enterprise resource potential are considered. The process of transforming the aggregate of expended economic resources into the company's expenses is characterized. The necessity of creating the system of internal control, which can be effective only in case of distinct definition of benchmarks of its functioning, is proved. It is pointed that the internal control is regarded as the system of measures, defined by the enterprise executive staff and carried out in the firm in order to ensure the highest possible productivity of all the employees' work on providing and performing business transactions. The goal of business internal control system is formulated and its essence is disclosed. A considerable significance of controlling processes in all areas of enterprise activities is accentuated, but, in the authors' opinion, it is the material control which allows balancing the available resource potential against the amount of resources, needed for realizing the planned program. The understanding of nature, sense, purpose and organization of the internal control in comparison with the external one is shown. The potential model of functioning internal and external control is presented. The qualifications of the specialist, who is capable of performing the duties of an internal inspector, are listed. The content of the internal inspector's reports, which are supposed to contain information on substantial risks, problems of control and accounting as well as other data, necessary for the executive team to fulfill their functions, is uncovered. It is noted that critical processes require immediate interference in the form of corrective or preventive actions and should be under special control. It is concluded that a streamlined system of management accounting, based on effective internal control, can become one of the most efficient instruments of identifying opportunities for enhancing business performance and, as a result, one of the enterprise competitive advantages.

Keywords: esource potential; expenses; internal control system; constituents of the internal control system; qualifications of the internal inspector.

№ 23 2018, стор. 73 - 80

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 1595

Відомості про авторів

О. В. Благоразумова

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

O. Blahorazumova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Business Security, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics


Ю. С. Зубатенко

магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Yu. Zubatenko

Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics


В. Ю. Лесняк

магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

V. Lesnyak

Graduate student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Благоразумова О. В., Зубатенко Ю. С., Лесняк В. Ю. Значення ефективного внутрішнього контролю як елементу системи управління ресурсним потенціалом підприємства. Агросвіт. 2018. № 23. С. 73–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.73

Blahorazumova, O., Zubatenko, Yu. and Lesnyak, V. (2018), “The significance of effective internal control as an element of the system of managing enterprise resource potential”, Agrosvit, vol. 23, pp. 73–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.