EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ" У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Н. О. Козяр

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.66

УДК: 332.146

Н. О. Козяр

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ" У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація

Статтю присвячено теоретичним підходам до трактування сутності категорії "інвестиційна привабливість" в сільському господарстві. Встановлено, що інвестиційна привабливість регіону є об'єктивною передумовою для інвестування і кількісно виражається у обсязі капітальних вкладень, які можуть бути залучені до регіону, виходячи з сформованого у ньому інвестиційного потенціалу і рівня інвестиційних ризиків.
Сучасний стан організації функціонування інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах характеризується нестабільністю і суперечливістю, відсутністю злагодженого механізму регулювання ринку інвестицій, який би дозволяв підприємствам здійснювати розширене відтворення. Питання активізації інвестиційної діяльності в сільському господарстві зумовлено наявністю високих ризиків і низьким рівнем ліквідності майна, надзвичайно високими процентними ставками за кредити, а також зниженням прибутковості виробничої діяльності.
Інвестиції виконують найважливішу роль у підтримці і нарощуванні економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Їх надходження, сприятливо позначається на діяльності підприємств, призводить збільшення валового регіонального продукту, підвищує активність товаровиробників на зовнішньому ринку.
Інвестиційна привабливість підприємства формується на декількох щаблях. Це рівень держави, регіону, галузі та безпосередньо самого підприємства. Який з визначених рівнів з точки зору впливу на інвестиційну привабливість є домінантним, а який є менш важливим — встановити вкрай важко. З ієрархічної точки зору найвищими є фактори, що формують державну компоненту інвестиційної привабливості. За нею слідують чинники, що обумовлюють привабливість регіону та галузі, яка ієрархічно знаходиться на тому ж рівні, що й регіон. Нижній щабель формують фактори інвестиційної привабливості підприємства.
Вважаємо, що інвестиційна привабливість підприємства характеризується ефективністю використання ресурсного потенціалу майна, платоспроможністю, фінансовою стійкістю, його спроможністю до економічного зростання, підвищення прибутковості капіталу, техніко-економічного рівня виробництв, якості і конкурентоспроможності продукції. Інвестиційну привабливість підприємства необхідно розглядати через перспективність, вигідність, ефективність і мінімізацію ризиків інвестиційних вкладення у його розвиток.

Ключові слова: інвестиційна діяльність; сільське господарство; капітал; вартість; ризик.

Література

1. Мамуль Л.О. Нові методичні підходи до аналізу інвестиційної привабливості регіонів / Л.О. Мамуль, Т.А. Чернявська // Вісник економічної науки України. — 2005. — № 1 (7). — С. 83—89.
2. Гота А. Інвестиційна привабливість регіону / А. Гота // Персонал. — 2000. — № 3. — С. 61—63.
3. Мацибора Т.В. Проблеми визначення та оцінки інвестиційного потенціалу регіону / Т.В. Мацибора // Економіка АПК. — 2008. — № 9. — С. 62—65.
4. Носова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи / О.В. Носова // Економіка і прогнозування. — 2003. — № 3. — С. 119—137.
5. Бражко О.В. Особливості формування оцінки інвестиційної привабливості економіки / О.В. Бражко // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 12. — С. 16—20.
6. Борсук О.М. Чинники формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств / О.М. Борсук // БНАУ. — Червень. — 2010. — 07. — 29.
7. Хобта В.М. Управління інвестиціями: навч. посіб. / В.М. Хобта. — Донецьк: ДонНТУ, 2006. — 394 с.
8. Біляк Н.І. Визначення інвестиційної привабливості галузей сільського господарства Карпатського регіону / Н.І. Біляк // Економіка АПК. — 2005. — № 9. — С. 67—72.
9. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование: учебник для студентов вузов. — М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2005. — 364 с.
10. Кащеєва В.Ю. Аналіз інвестиційної привабливості України на етапі вступу до СОТ / В.Ю. Кащеєва, Н.З. Карацева // Економіка, фінанси, право. — 2007. — № 4. — С. 16—19.
11. Демчук Н.І. Ефективність механізму створення інвестиційного середовища в Україні / Н.І. Демчук // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 11. — С. 3—6.
12. Гудзь О.Є. Формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств: доповідь на Десятих річних зборах Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 10—11 квітня 2008 р. / О.Є. Гудзь. — К.: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2008. — С. 407—412.
13. Матвієнко П.В. Покращення інвестиційного клімату — пріоритетне завдання державного управління / П.В. Матвієнко // Економіка та держава. — 2006. — № 11. — С. 57—61.
14. Головатюк В.М., Вплив економічних і політичних факторів на привабливість інвестиційного середовища / В.М. Головатюк, О.А. Чечелюк // Фінанси України. — 2000. — № 5. — С. 111—128.
15. Саблук П.Т. Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України / П.Т. Саблук, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, М.В. Нетеса, Р.П. Саблук. — К.: ННЦ "ІАЕ", 2005. — 478 с.
16. Кісіль М.І. Інвестиційна стратегія держави в аграрному секторі економіки України / М.І. Кісіль: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ["Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора"], (Харків, 8—9 жовтня 2009 р.). — Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2009. — С. 158—160.

N. Kozya

THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF THE CATEGORY "INVESTMENT ATTRACTIVENESS" IN AGRICULTURE

Summary

The article is devoted to theoretical approaches to the interpretation of the essence of the category "investment attractiveness" in agriculture. It is established that the investment attractiveness of the region is an objective prerequisite for investment and is quantified in the amount of capital investments that can be attracted to the region, based on its developed investment potential and level of formed investment risks.
The current state of the organization of the functioning of investment activity in agricultural enterprises is characterized by instability and contradiction, the lack of a coherent mechanism for regulating the investment market, which would enable enterprises to carry out extended reproduction. The issue of intensifying investment activity in agriculture is conditioned by the presence of high risks and low liquidity of property, extremely high interest rates on loans, as well as a decrease in the profitability of production activities.
Investments play a vital role in maintaining and increasing the economic potential of agricultural enterprises. Their revenues favorably affect the activities of enterprises, leads to an increase in the gross regional product, increases the activity of commodity producers in the foreign market.
Investment attractiveness of the enterprise is formed on several stages. This is the level of state, region, industry and directly the enterprise. It is extremely difficult to establish which of the specified levels in terms of impact on investment attractiveness is dominant, and which is less important. From the hierarchical point of view, the factors that form the state component of investment attractiveness are the highest. It follows the factors that determine the attractiveness of the region and industry, which is hierarchically located at the same level as the region. Lower stage is formed by factors of investment attractiveness of the enterprise.
We believe that the investment attractiveness of an enterprise is characterized by the efficiency of the use of resource potential of property, solvency, and financial stability, its ability to economic growth, increase of profitability of capital, technical and economic level of production, quality and competitiveness of products. Investment attractiveness of an enterprise should be considered through the perspective, profitability, efficiency and minimization of risks of investing contributions in its development.

Keywords: investment activity; agriculture; capital; cost; risk.

References

1. Mamul', L.O. and Cherniavs'ka. T.A. (2005), "New methodological approaches to the analysis of investment attractiveness of regions", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1 (7), pp. 83—89.
2. Hota, A. (2000), "The investment attractiveness of the region", Personal, vol. 3, pp. 61—63.
3. Matsybora, T.V. (2008), "Problems of definition and assessment of investment potential of the region", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 62—65.
4. Nosova, O.V. (2003), "Estimation of investment attractiveness of Ukraine: main approaches", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 3, pp. 119—137.
5. Brazhko, O.V. (2009), "Features of formation of investment appeal of economy", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 16—20.
6. Borsuk, O.M. (2010), "Determinants of investment attractiveness of the agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 7.
7. Khobta, V.M. (2006), Upravlinnia investytsiiamy [Investment Management], DonNTU, Donets'k, Ukraine.
8. Biliak, N.I. (2005), "Definition of investment attractiveness of agricultural industries of the Carpathian region", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 67—72.
9. Yhoshyn, N.V. (2005), Ynvestytsyy. Orhanyzatsyia, upravlenye, finansirovanie [Investments. Organization, management, financing], FHNU "Rosynformahrotekh", Moscow, Russia.
10. Kascheieva, V.Yu. and Karatseva, N.Z. (2007), "Analysis of the investment attractiveness of Ukraine at the stage of accession to the WTO", Ekonomika, finansy, pravo, vol. 4, pp. 16—19.
11. Demchuk, N.I. (2009), "Efficiency of the mechanism of creation of an investment environment in Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 3—6.
12. Hudz', O.Ye. (2008), "Formation of financial resources of agricultural enterprises", Dopovid' na Desiatykh richnykh zborakh Vseukrains'koho konhresu vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv [Report at the Tenth Annual Meeting of the All-Ukrainian Congress of Scientists of the Economists-Agrarians], Natsional'nyj naukovyj tsentr "Instytut ahrarnoi ekonomiky, Kyiv, Ukraine, 10—11 april, pp. 407—412.
13. Matviienko, P.V. (2006), "Improving the investment climate is a priority task of public administration", Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 57—61.
14. Holovatiuk, V.M. and Checheliuk, O.A. (2000), "Influence of economic and political factors on the attractiveness of the investment environment", Finansy Ukrainy, vol. 5, pp. 111—128.
15. Sabluk, P.T. Kisil', M.I. Kodens'ka, M.Yu. Netesa, M.V. and Sabluk, R.P. (2005), Investytsijna pryvablyvist' ahrarno-promyslovoho vyrobnytstva rehioniv Ukrainy [Investment attractiveness of agrarian-industrial production of regions of Ukraine], NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.
16. Kisil', M.I. (2009), "State investment strategy in the agrarian sector of Ukraine's economy", Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Rynkovi transformatsii ta ekonomichnyj mekhanizm pidvyschennia efektyvnosti pidpryiemstv ahrarnoho sektora" [Materials of the international scientific and practical conference "Market transformations and economic mechanism of increasing the efficiency of agricultural enterprises"], Kharkivs'kyj natsional'nyj ahrarnyj universytet im. V.V. Dokuchaieva, Kharkiv, Ukraine, 8—9 Oct, pp. 158—160.

№ 23 2018, стор. 66 - 72

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 1581

Відомості про авторів

Н. О. Козяр

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

N. Kozya

Postgraduate student, Vinnytsіа National Agrarian University

Як цитувати статтю

Козяр Н. О. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "інвестиційна привабливість" у сільському господарстві. Агросвіт. 2018. № 23. С. 66–72. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.66

Kozya, N. (2018), “Theoretical approaches to the interpretation of the essence of the category "investment attractiveness" in agriculture”, Agrosvit, vol. 23, pp. 66–72. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.