EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
М. М. Захаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.59

УДК: 658.012.2

М. М. Захаренко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Статтю присвячено розгляду організаційно-економічних засад формування системи управління виробничим потенціалом підприємства. Доведено, що мета управління виробничим потенціалом сільськогосподарського підприємства полягає в забезпеченні його оптимального використання й планомірного розвитку.
Основним завданням підприємств в умовах ринкової економіки є забезпечення конкурентоспроможності продукції. Як переконує практика, його найчастіше вирішують підприємства з високим виробничим потенціалом, що розглядається нами як потенційна здатність підприємства розробляти, виробляти та реалізувати конкурентоспроможну продукцію.
Зауважимо, що при розгляді підприємства як виробничої системи в якості об'єкта стратегічного управління перш за все постає питання про те, які можливості воно має на поточний момент і матиме в перспективі, щоб забезпечити конкурентоспроможність своєї продукції. У такому разі мова повинна йти про стратегічний потенціал, який характеризує граничні можливості досягнення глобальної та локальної стратегічних цілей у відповідних зовнішніх умовах. Він є більш широкою категорією, ніж виробничий потенціал, оскільки характеризує не тільки граничні обсяги виробництва продукції за раціонального використання наявних ресурсів, а й здатність підприємства вивчати зовнішнє середовище, кон'юнктуру ринку та фактори виробництва, здатність адаптуватися до змін.
Узагальнення вищевикладених підходів та систематизація тлумачень категорії виробничого потенціалу дають підстави для висновку про відсутність єдності в поглядах науковців. Визначення виробничого потенціалу повинно відображати сутність його складових, а також містити в собі оціночні характеристики (властивості) всіх елементів потенціалу.
Доведено, що ефективність управління виробничого потенціалу залежить від його інформаційного забезпечення, основним завданням якого є своєчасне надання органам управління необхідної за обсягом і достовірної інформації для прийняття виважених рішень. Вміле і цілеспрямоване використання інформації дасть змогу постійно залучати широке коло працівників підприємства до вирішення питань підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємства та його нарощування.
Ефективність управління виробничим потенціалом підприємства визначається обгрунтованістю методології, яка застосовується для здійснення управлінського процесу.

Ключові слова: ефективність; підприємство; управління; потенціал; виробництво.

Література

1. Андрощук Д.В. Теоретичні питання визначення та оцінки виробничого потенціалу підприємства / Д.В. Андрощук // Університетські наукові записки. — Хмельницький, 2005. — Вип. 1/2. — С. 374—380.
2. Бородіна О.М. Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми: монограф. / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк, О.Л. Попова та ін. — К., 2008. — 264 с.
3. Лапін Є.В. Методичні принципи вартісної оцінки виробничого потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Є.В. Лапін, А.Ю. Жулавський / Ружим доступу: http://dspace.academy.sumy.ua/bitstream/123456789/580/1/VUABS-14-2.pdf
4. Веденичев П.Ф. Аграрний ресурсний потенціал УССР: монограф. / П.Ф. Веденичев, Б.Й. Пасхавер, В.М. Трегобчук та ін. — К.: Наук. думка, 1988. — 311 с.
5. Економіка сільського господарства: навчальний посібник / Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А. та інш.; за ред. Збарського В.К., К.: Каравела, 2009. — 264 c.
6. Уланчук В.С., Жарун О.В. Формування інвестиційного клімату регіону //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / За ред. І.Г. Ткачук. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. — Вип. ІІІ. — Т. 2. — С. 200—205.
7. Герасимчук З. В. Виробничий потенціал регіону: методика оцінки та механізми його нарощування / З.В. Герасимчук. — Луцьк: ЛДТУ, 2003. — 244 с.
8. Горянский В.Ф. Виробничо-економічний потенціал АПК / В.Ф. Горянский — К., 1990. — 158 с.
9. Горяча О.Л. Структура та відтворення виробничого потенціалу підприємства / О.Л. Горяча // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. — К., 2006. — С. 71—75.

M. Zakharenko

THEORETICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the consideration of organizational and economic principles of the formation of a management system for the production potential of the enterprise. It is proved that the aim of managing the production potential of an agricultural enterprise is to ensure its optimal use and systematic development.
The main task of enterprises in a market economy is to ensure the competitiveness of products. As persuasive practice, it is most often solved by enterprises with high production potential, which is considered by us as a potential ability of the enterprise to develop, produce and realize competitive products.
Note that when considering an enterprise as a production system as the object of strategic management, the first question arises as to what opportunities it has at the moment and will have in the long run to ensure the competitiveness of its products. In this case, the question should be about the strategic potential that characterizes the marginal ability to achieve global and local strategic goals in the relevant external environment. It is a broader category than production potential, because it characterizes not only the marginal volumes of production for the rational use of available resources, but also the ability of the enterprise to study the external environment, market conditions and factors of production, the ability to adapt to change.
The generalization of the above-mentioned approaches and the systematization of interpretations of the category of production potential give grounds for the conclusion that there is no unity in the views of scientists. Definition of production potential should reflect the essence of its components, and also contain the estimated characteristics (properties) of all elements of the potential.
It is proved that the efficiency of management of production potential depends on its information support, the main task of which is the timely provision to the authorities of the management of the required volume and reliable information for making well-informed decisions. Efficient and purposeful use of information will allow to constantly involve a wide circle of employees of the enterprise before the decision of questions of increase of efficiency of use of production potential of the enterprise and its increase.
The effectiveness of management of the production potential of an enterprise is determined by the validity of the methodology used for the management process.

Keywords: efficiency; enterprise; management; potential; production.

References

1. Androschuk, D.V. (2005), "Theoretical questions of definition and estimation of production potential of the enterprise", Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 1/2, pp. 374—380.
2. Borodina, O.M. Kyryziuk, S.V. and Popova, O.L. (2008), Derzhavna pidtrymka ahrosfery: evoliutsiia, problemy [State support of the agrosphere: evolution, problems], Kyiv, Ukraine.
3. Lapin, Ye.V. and Zhulavs'kyj, A.Yu. (2003), "Methodological principles of cost estimation of production potential of the enterprise", available at: http://dspace.academy.sumy.ua/bitstream/123456789/580/1/VUABS-14-2.pdf (Accessed 10 Nov 2018).
4. Vedenychev, P.F. Paskhaver, B.J. and Trehobchuk, V.M. (1988), Ahrarnyj resursnyj potentsial USSR [Agrarian Resource Potential of the USSR], Nauk. dumka, Kyiv, Ukraine.
5. Matsybora, V.I. and Chalyj, A.A. (2009), Ekonomika sil's'koho hospodarstva [Economy of agriculture], Karavela, Kyiv, Ukraine.
6. Ulanchuk, V.S. and Zharun, O.V. (2012), "Formation of the investment climate of the region", Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu: Naukovyj zbirnyk, vol. III, no. 2, pp. 200—205.
7. Herasymchuk, Z.V. (2003), Vyrobnychyj potentsial rehionu: metodyka otsinky ta mekhanizmy joho naroschuvannia [Production potential of the region: methodology of evaluation and mechanisms for its increase], LDTU, Luts'k, Ukraine.
8. Horianskyj, V.F. (1990), Vyrobnycho-ekonomichnyj potentsial APK [Production and economic potential of agroindustrial complex], Kyiv, Ukraine.
9. Horiacha, O.L. (2006), "Structure and reproduction of the production potential of the enterprise", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, pp. 71—75.

№ 23 2018, стор. 59 - 65

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 1716

Відомості про авторів

М. М. Захаренко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

M. Zakharenko

postgraduate, Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Захаренко М. М. Теоретичні засади управління виробничим потенціалом підприємства. Агросвіт. 2018. № 23. С. 59–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.59

Zakharenko, M. (2018), “Theoretical principles of management of the industrial potential of the enterprise”, Agrosvit, vol. 23, pp. 59–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.