EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ СТРІМКОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ — BLOCKCHAIN
Л. Л. Марчук, О. Г. Казарян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.45

УДК: 338.242

Л. Л. Марчук, О. Г. Казарян

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ СТРІМКОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ — BLOCKCHAIN

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі аналізу світового досвіду інноваційних інструментів та проблем їх запровадження та трансферу у сферу регіональної аграрної економіки. Наголошено, що конкурентоспроможність аграрного бізнесу регіону та його економічна безпека сьогодні головним чином залежить від державної політики в сфері регулювання та нормативно-законодавчої підтримки інноваційної економіки. Впровадження Blockchain-технології як інноваційного інструменту забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва регіону є складним процесом, який вимагає, реформування діяльності вітчизняного бізнесу (бажано охопити максимальну кількість аграрного сектору відразу, адже якщо одні будуть використовувати електронні документи, а інші продовжать працювати по-старому — реальної користі від технології не буде) та розробки дієвого механізму державного регулювання використання Blockchain-технології в аграрному бізнесі. Адже Blockchain тісно пов'язаний з криптовалютним ринком, тому правила і сфери його використання повинні бути чітко прописані на державному рівні.

Ключові слова: інноваційний розвиток; регіональна аграрна економіка; трансфер технологій; фінансові технології; державна підтримка.

Література

1. Шерстобитов С. Цифровизация экономики // Бизнес & информационные технологии. — 2017. — № 8 (71). — С. 182—189.
2. Distributed ledger technology in payments, clearing, and settlement / Finance and Economics Discussion Series 2016-095. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, 2016. 34 p. URL: https://www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2016/files/2016095 pap.pdf/ doi: 10.17016/FEDS.2016.095
3. URL: http://blockchain-invest.com
4. Кузнецова В.П., Бондаренко І.А. Блокчейн як інструмент цифрової економіки в освіті. Питання регулювання економіки. — 2018. — №1. — С. 102—109. doi: 10.17835/2078-5429.2018.9.1.102-109/
5. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні: Проект Закону України від 14 вересня 2018 року №9083.
6. Gryshova I. Yu., Shestakovska T. L., Glushko O.V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2017. — № 4. — Р. 75—80.
7. Гришова І.Ю. Корупційні ризики та зарубіжна методологія їх оцінки в системі економічної безпеки / І.Ю. Гришова, О.О. Красноруцький // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. — № 4 (4). — С. 40—46.
8. Гришова І.Ю., Стоянова-Коваль С.С. Інвестування стратегій інноваційного розвитку суб'єктів аграрної сфери України / Вісник Сумського національного аграрного університету серія "Економіка та менеджмент". — № 4 (68). — 2016. — С. 12—16.
9. Ніколюк О.В. Активізація інвестиційних процесів у контексті податкового навантаження національної економіки України / А.О. Кравчук, О.В. Ніколюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2017. — № 4. — С. 86—93.
10. Ніколюк О.В. Теоретико-методологічні засади інституційного регулювання соціально-економічної безпеки аграрного виробництва: монографія / О.В. Ніколюк. — Одеса: Друкарський дім, Друк Південь, 2018. — 298 с.

L. Marchuk, О. Kazaryan

INNOVATIVE TOOLS TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN THE CONTEXT OF THE RAPID DEVELOPMENT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

Summary

The article is devoted to the actual problem of the analysis of the world experience of innovative tools and problems of their implementation and transfer to the sphere of regional agricultural economy. It is noted that the competitiveness of agricultural business in the region and its economic security today mainly depends on the state policy in the field of regulation and regulatory and legislative support of the innovation economy. The introduction of Blockchain technology as an innovative tool for ensuring the economic security of agricultural production in the region is a complex process that requires reforming the activities of domestic business (it is desirable to cover the maximum number of the agricultural sector at once, because if one will use electronic documents, and the second will continue to work in the old way-there will be no real benefit from the technology) and the development of an effective mechanism for state regulation of the use of Blockchain technology in agricultural business. After all, Blockchain is closely connected with the cryptocurrency market, so the rules and areas of its use should be clearly spelled out at the state level.

Keywords: innovative development; regional agrarian economy; technology transfer; financial technologies; state support.

References

1. Sherstobytov, S. (2017), "Digitalization of the economy", Byznes & ynformatsyonnye tekhnolohyy, vol. 8 (71), pp. 182—189.
2. Mills, D. Wang, K. and Malone, B. (2016), "Distributed ledger technology in payments, clearing, and settlement", Finance and Economics Discussion Series 2016-095, Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System,available at: https://www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2016/files/2016095pap.pdf (Accessed 10 Nov 2018).
3. Blockchain-invest (2018), available at: http://blockchain-invest.com (Accessed 10 Nov 2018).
4. Kuznetsova, V.P. and Bondarenko, I.A. (2018), "Blocchein as an instrument of digital economy in education", Pytannia rehuliuvannia ekonomiky, vol. 1, pp. 102—109.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "On Amendments to the Tax Code of Ukraine on Taxation of Operations with Virtual Assets in Ukraine: Draft Law of Ukraine", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64597 (Accessed 10 Nov 2018).
6. Gryshova, I.Yu. Shestakovska, T.L. and Glushko, O.V. (2017), "The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development", Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 4, pp. 75—80.
7. Hryshova, I.Yu. and Krasnoruts'kyj, O.O. (2015), "Corruption risks and foreign methodology of their assessment in the system of economic security", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia: naukovyj zhurnal, vol. 4 (4), pp. 40—46.
8. Hryshova, I.Yu. and Stoianova-Koval', S.S. (2016), "Investing in innovation development strategies of subjects of the agrarian sector of Ukraine", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu seriia "Ekonomika ta menedzhment", vol. 4 (68), pp. 12—16.
9. Nikoliuk, O.V. and Kravchuk, A.O. (2017), "Activation of investment processes in the context of the tax burden of the national economy of Ukraine", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 4, pp. 86—93.
10. Nikoliuk, O.V. (2018), Teoretyko-metodolohichni zasady instytutsijnoho rehuliuvannia sotsial'no-ekonomichnoi bezpeky ahrarnoho vyrobnytstva [Theoretical and methodological principles of institutional regulation of socio-economic safety of agrarian production], Drukars'kyj dim, Druk Pivden', Odesa, Ukraine.

№ 23 2018, стор. 45 - 50

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 1341

Відомості про авторів

Л. Л. Марчук

викладач кафедри економіки та управління, Одеська державна академія технічного регулювання та якості продукції

L. Marchuk

lecturer at the Department of Economics and management, Odessa state Academy of technical regulation and product quality


О. Г. Казарян

аспірант кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

О. Kazaryan

post-graduate student, Odessa national economic University

Як цитувати статтю

Марчук Л. Л., Казарян О. Г. Інноваційні інструменти забезпечення економічної безпеки регіону в контексті стрімкого розвитку технології — blockchain. Агросвіт. 2018. № 23. С. 45–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.45

Marchuk, L. and Kazaryan, О. (2018), “Innovative tools to ensure the economic security of the region in the context of the rapid development of blockchain technology”, Agrosvit, vol. 23, pp. 45–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.