EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ТА АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ
Ю. В. Подмешальська, Л. К. Феофанов, Г. Ю. Осетрова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.38

УДК: 657.471.65

Ю. В. Подмешальська, Л. К. Феофанов, Г. Ю. Осетрова

ОБЛІК ТА АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти обліку та аудиту адміністративних витрат. Визначені проблемні питання класифікації адміністративних витрат, аналітичного обліку та аудиту адміністративних витрат. Запропоновані шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат, розглянуті практичні аспекти проведення аудиту адміністративних витрат.
Визначено, що для достовірного відображення адміністративних витрат в обліку необхідно визначити адміністративні витрати як багатогранну категорію, що дозволить приймати управлінські рішення для забезпечення ефективності діяльності суб'єкта господарювання. Отже, необхідно розуміти, що адміністративні витрати це: витрати періоду; операційні; непрямі; невиробничі; не включаються до собівартості реалізованої продукції, робіт, наданих послуг та зменшують прибуток звітного періоду.
Для узагальнення інформації про адміністративні витрати та контролю їх рівня на підприємстві пропонується форма відомості обліку адміністративних витрат. Основна мета використання запропонованої відомості — прийняття оперативних управлінських рішень для ефективного управління адміністративними витратами. Суб'єкту господарювання для оплати деяких адміністративних витрат необхідна готівка, яка може бути отримана в касі. Передбачити такі витрати на кожен день неможливо, але вони завжди існують і потребують оперативного, своєчасного реагування. Пропонується створенням фонду дрібних сум на адміністративні потреби.
Метою аудиту адміністративних витрат є встановлення достовірності визнання витрат адміністративними, повноти і правильності відображення інформації в фінансовому, управлінському та податковому обліку та фінансовій звітності. Методику проведення аудиту аудитор визначає самостійно відповідно до його професійного судження. Головним для аудитора перед початком проведення аудиту адміністративних витрат є встановлення правомірності віднесення тих чи інших витрат до адміністративних. Ситуація, за якої фінансовий результат підприємства погіршується, а адміністративні витрати зростають, є неприйнятною. Тому під час проведення аудиту потрібно з'ясувати, чи відповідають темпи зростання адміністративних витрат темпам зростання прибутку підприємства (зменшення збитку).

Ключові слова: адміністративні витрати; класифікація; фінансовий облік; контроль; аналіз; аудит.

Література

1. Меліхова Т.О. Обгрунтування функцій внутрішнього та зовнішнього аудиту податків / Т.О. Меліхова // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — Хмельницький, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 116—120.
2. Меліхова Т.О. Вплив обліку оренди на рівень фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська // Культура народов Причерноморья. — Симферополь, 2011. — № 217. — С. 61—63.
3. Подмешальська Ю.В. Аналіз сутності категорії запасів з метою ефективного управління / Ю.В. Подмешальська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2007. — № 579: Проблеми економіки та управління. — С. 237—242. — Бібліографія: 5 назв. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34084
4. Подмешальська Ю.В. Зарубіжний досвід оподаткування заробітної плати в системі обліку [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова // Ефективна економіка. — 2016. — № 5. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4984
5. Подмешальська Ю.В. Актуальні аспекти обліку загальновиробничих витрат / Ю.В. Подмешальська, А.М. Дунда // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. — Донецьк, 2014. — № 2 (128) березень — квітень. — С. 35—40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Skhid_2014_2_7
6. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5 (4). — С. 265—270.
7. Подмешальська Ю. В. Проблеми впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2011. — Вип. 33. — С. 180—185.
8. Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту управління запасами [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=793
9. Подмешальська Ю.В. Розробка проекту впровадження інформаційних та технологій обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економіка і управління. — К., 2012. — №3 (55). — С. 85—90.
10. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — №2. — С. 106—114.
11. Подмешальська Ю.В. Проблеми впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2011. — Вип. 33. — С. 180—185.
12. Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту управління запасами [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=793
13. Подмешальська Ю.В. Актуальні питання обліку орендних операцій на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2015. — Вип. 12. — С. 266—270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_12_62
14. Подмешальська Ю.В. Внутрішній аудит як засіб удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Р.Ю. Варварін // Економіка та суспільство. — 2016. — №7. — Режим доступу: http://www.economyandsociety .in.ua/journal/7_ukr/161.pdf
15. Подмешальська Ю.В. Облік виробничих запасів [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Зайберт Є.К. // Ефективна економіка. — 2018. — № 3. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/71.pdf.
16. Феофанова І.В. Удосконалення системи обліку на підприємстві з метою інформаційного забезпечення стратегічного аналізу / І.В. Феофанова, Л.К. Феофанов // Бізнес Інформ. — 2013. — № 11. — С. 119—123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_20

Yu. Podmeshalska, L. Feofanov, G. Osetrova

ACCOUNTING AND AUDIT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES

Summary

The article deals with theoretical and practical aspects of accounting and audit of administrative expenses. The problem issues of classification of administrative expenses, analytical accounting and audit of administrative expenses are determined. The ways of improvement of accounting of administrative expenses are offered, practical aspects of audit of administrative expenses are considered.
It is determined that in order to accurately reflect the administrative costs of accounting, it is necessary to determine administrative expenses as a multi-faceted category, which will allow to make managerial decisions for ensuring the efficiency of the business entity. Consequently, it is necessary to understand that the administrative costs are: the cost of the period; operational; indirect; non-productive; are not included in the cost of sold products, works, services rendered and reduce profits of the reporting period.
For generalization of information on administrative expenses and control of their level at the enterprise a form of the account of administrative expenses is offered. The main purpose of using the proposed information is the adoption of operational management decisions for the effective management of administrative costs. A business entity to pay for some administrative costs needs cash, which can be received at the cash desk. It is not possible to foresee such expenses for every day, but they always exist and require prompt and timely response. It is proposed to create small funds for administrative needs.
The purpose of the audit of administrative expenses is to establish the reliability of the recognition of administrative costs, the completeness and accuracy of information display in financial, management and tax accounting and financial reporting. The auditor determines the method of conducting an audit independently according to his professional judgment. The main thing for an auditor before commencing an audit of administrative expenses is to establish the legality of assigning certain expenses to administrative ones. The situation in which the financial result of the company is deteriorating and administrative costs are increasing is unacceptable. Therefore, during the audit it is necessary to find out whether the growth rate of administrative expenses corresponds to the growth rates of enterprise profit (reduction of losses).

Keywords: administrative expenses; classification; financial accounting; control; analysis; audit.

References

1. Melikhova, T.O. (2010), "Substantiation of functions of internal and external tax audit", Nauka y ekonomika: naukovo-teoretychnyy zhurnal Khmelnytskoho ekonomichnoho universytetu, vol. 2 (18), pp. 116—120.
2. Melikhova, T.O. and Podmeshalska, Y.V. (2011), "Effect of rent accounting on the level of financial security of the enterprise", Kul'tura narodov Prychernomor'ia, vol. 217, Ukraine, pp. 61—63.
3. Podmeshalska, Y.V. (2007), "Analysis of the essence of the inventory category for the purpose of effective management", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika": Problemy ekonomiky ta upravlinnya, vol. 579, pp. 237—242, available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34084 (Accessed 20 Nov 2018).
4. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2016), "Foreign experience in the taxation of wages in the accounting system", Efektyvna ekonomika, vol.5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4984 (Accessed 20 Nov 2018).
5. Podmeshalska, Y.V. and Dunda, A.M. (2014), "Actual aspects of accounting for total production costs", Skhid. Analitychno-informatsijnyj zhurnal, vol.2 (128), pp. 35-40, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_7 (Accessed 20 Nov 2018).
6. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Assessment of accounting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 5(4) , pp. 265—270.
7. Podmeshalska, Y. V. (2011), "Problems of introduction of information systems of accounting at the enterprise", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 33, pp. 180—185.
8. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Improve inventory management audit", Efektyvna ekonomika, vol.11, available at: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z= 793 (Accessed 20 Nov 2018).
9. Podmeshalska Y.V. (2012), "Development of the implementation project of information and accounting technologies at the enterprise", Ekonomika i upravlinnia, vol. 3 (55) , pp. 85—90.
10. Podmeshalska, Y.V. (2012), "Improving the assessment of the quality of internal control at the enterprise", Ekonomichnyj visnyk ZDIA : zbirnyk naukovykh prats', vol. 2, pp. 106—114.
11. Podmeshalska, Y.V. and Bakuta K.V. (2018), "Аccounting for intangible assets", Efektyvna ekonomika, vol.1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6213 (Accessed 20 Nov 2018).
11. Podmeshalska, Y. V. (2011), "Problems of introduction of information systems of accounting at the enterprise", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 33, pp. 180—185.
12. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Improve inventory management audit", Efektyvna ekonomika, vol.11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= 793 (Accessed 20 Nov 2018).
13. Podmeshalska, Y.V. (2015), "Topical issues of accounting for lease operations at the enterprise", Scientific Herald of the International Humanitarian University. Series: Economics and Management, vol.12, pp. 266- 270, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_12_62 (Accessed 20 Nov 2018).
14. Podmeshalska, Y.V. and Varvarin, R.Yu. (2016), "Internal audit as a means of improving the accounting and control of accounts receivable", Economics and Society, vol.7, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/161.pdf (Accessed 20 Nov 2018).
15. Podmeshalska, Y.V. and Zaybert, E.K. (2018), "Іnventory accounting", Efektyvna ekonomika, vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6273 (Accessed 20 Nov 2018).
16. Feofanova, I.V. and Feofanov, L.K. (2013), "Improvement of the Accounting System at an Enterprise with the Aim of Information Support of the Strategic Analysis", Business Inform, vol. 11, Ukraine, pp. 119—123.

№ 23 2018, стор. 38 - 44

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 2360

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

L. Feofanov

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


Г. Ю. Осетрова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

G. Osetrova

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Феофанов Л. К., Осетрова Г. Ю. Облік та аудит адміністративних витрат. Агросвіт. 2018. № 23. С. 38–44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.38

Podmeshalska, Yu., Feofanov, L. and Osetrova, G. (2018), “Accounting and audit of administrative expenses”, Agrosvit, vol. 23, pp. 38–44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.