EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
О. В. Калініченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.10

УДК: 658.26:338.43:633

О. В. Калініченко

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Анотація

У статті розглянуто використання енергії в процесі виробництва продукції рослинництва.
Досліджено систему поглядів щодо універсальності енергетичної оцінки в аграрній сфері виробництва на основі категорії "енергія".
Обгрунтовано класифікацію основних законів трансформації енергії у біосфері: односпрямованість потоку енергії, максимізація енергії, максимум біогенної енергії, внутрішня динамічна рівновага, оптимальності, піраміди енергії, толерантності, зменшення енерговіддачі у природокористуванні, обмеженість природних ресурсів.
Запропоновано показники, які характеризують ефективність використання сонячної енергії: коефіцієнт якості енергії (еквівалент); еквівалент умовного палива; енергія ФАР, що надходить до посівів сільськогосподарських культур; коефіцієнт використання ФАР; енергія, що накопичена у сільськогосподарських культурах.
Обгрунтовано класифікацію видів енергії у процесі виробництва продукції рослинництва: поновлювана (сонячна енергія, енергопотенціал грунту, температура повітря і грунту); непоновлювана (енергетичні ресурси; енергія, уречевлена в мінеральних та органічних добривах, пестицидах; енергія, уречевлена в насінні; енергія, уречевлена в техніці та обладнанні; енергія, уречевлена в будівлях та спорудах); енергія живої праці.
Обгрунтовано класифікацію енергії як активу відповідно до застосування оціночних підходів: витратний (ресурсний), порівняльний, дохідний.
Обгрунтовано особливості енергоспоживання в процесі виробництва продукції рослинництва: 1) біокліматичні умови (сонячна радіація; ентропія; земельні ресурси; водні ресурси; кліматичні та погодні умови; біологічні процеси росту та розвитку сільськогосподарських культур; біологічні властивості видів та сортів сільськогосподарських культур; сезонність виробництва; екологічність виробництва); 2) рівень розвитку технологій виробництва (технології виробництва сільськогосподарських культур; використання органічних та мінеральних добрив; система боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами; система сівозмін; частина продукції рослинництва входить до наступного циклу виробництва; система зберігання продукції рослинництва); 3) технічне забезпечення (система машин і обладнання; технічний стан засобів виробництва; матеріально-технічне забезпечення); 4) організаційно-економічні чинники (тенденції формування виробничих відносин у аграрному секторі; специфіка організації праці; територіальна розосередженість).

Ключові слова: енергія; поновлювана енергія; непоновлювана енергія; енергетична оцінка; енергетична ефективність в рослинництві; енергомісткість; продукція рослинництва.

Література

1. Білявський Г.О. Основи загальної екології / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. — К.: Либідь, 1993. — 304 с.
2. Біоенергетична оцінка сільськогосподарського виробництва (науково-методичне забезпечення) / [Ю.О. Тараріко, О.Ю. Несмашна, О.М. Бердніков, Л.Д. Глущенко, Г.І. Личук та ін.]. — К.: Аграрна наука, 2005. — 200 с.
3. Голицын Г.А. Гармония алгебра живого / Г.А. Голицын, В.М. Петров. — М.: Знание, 1990. — 129 с.
4. Гришко В.В. Енергозбереження в сільському господарстві (економіка, організація, управління) / В.В. Гришко, В.І. Перебийніс, В.М. Рабштина. — Полтава: ВАТ "Видавництво "Полтава", 1996. — 280 с.
5. Коваленко М.П. Енергозбереження — пріоритетний напрямок державної політики України / М.П. Коваленко, С.П. Денесюк. — К.: УЕЗ, 1998 — 506 с.
6. Коврига В.В. Споживання паливно-енергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах / В.В. Коврига // Економіка АПК. — 2002. — № 1. — С. 34—41.
7. Колотило Д.М. Екологія і економіка : навч. посібник / Д.М. Колотило. — К.: КНЕУ, 1999. — 368 с.
8. Медведовський О.К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві / О.К. Медведовський, П.І. Іваненко. — К.: Урожай, 1988. — 208 с.
9. Панус О.В. Модель затрат энергии в сельскохозяйственном производстве / О.В. Панус // Экономика сельского хазяйства. — 1983. — № 12. — С. 37—40.
10. Стельмащук А.М. Економічний механізм прискорення інтенсифікації виробництва в АПК / А.М. Стельмащук. — К.: Урожай. — 1990. — 160 с.
11. Технологічні процеси галузей промисловості: навч. посібник / Д.М. Колотило, А.Т. Соколовський, С.В. Гарбуз; За наук. ред. Д.М. Колотила, А.Т. Соколовського. — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с.
12. Hatirli S.A., Ozkan B., and Fert C. 2006. Energy inputs and crop yield relationships in greenhouse tomato production. Renewable Energy 31: 427—438.
13. Liu Y., Hоgh-Jensen H., Egelyng H., and Langer V. Energy efficiency of organic pear production in greenhouses in China, Renewable Agriculture and Food Systems 25, 2010, 196 — 203.
14. Nagesha N. 2008. Role of energy efficiency in sustainable development of small-scale industry clusters: an empirical study. Energy Sustain. Develop. 12.3: 34—39.
15. Ozkan B., Akcaoz H. and Karadeniz F. (2004), Energy requirement and economic analysis of citrus production in Turkey, Energy Conversion and Management, vol. 45 (11—12), pp: 1821 — 1830.
16. Singh H., Mishra D. and Nahar N. M. (2002), Energy use pattern in production agriculture of a typical village in arid zone, India-part I, Energy Conversion and Management, Vol. 43, pp. 2275 — 2286.

O. Кalinichenko

THE USE OF ENERGY IN THE PROCESS CROPS PRODUCTION

Summary

The article investigates the energy consumption in the process of crop production.
The system of views regarding the universality of energy assessment in the agrarian production sector, based on the "energy" category is researched.
The classification of the basic laws of energy transformation in the biosphere: unidirectional energy flow, maximization of energy, maximum of biogenic energy, internal dynamic balance, optimality, pyramid of energy, tolerance, reduction of energy consumption in maintaining natural resources, their limitation, is justified.
The indicators, which characterize the efficiency of solar energy use: energy quality coefficient (equivalent), conventional fuel equivalent, PAR energy, received by agricultural crops, PAR use coefficient, energy, accumulated in agricultural crops, are proposed.
The classification of energy types (human labor power, renewable (solar energy, soil energy potential, air and soil temperature); non-renewable (energy resources, energy contained in mineral and organic fertilizers, pesticides, energy contained in seeds, energy contained in equipment, buildings and structures); energy of human labor (human labor power).
The classification of energy as an asset, according to estimation approaches: cost (resource), comparative and profitable, is justified.
The peculiarities of energy consumption in the process of crop production:
1) bioclimatic conditions (solar radiation, entropy, land resources, water resources, climatic and weather conditions; biological processes of agricultural crops' growth and development; biological peculiarities of species and varieties of agricultural crops; seasonal and environmentally friendly nature of production) 2) levels of production technology development (technologies of agricultural crops production; use of organic and mineral fertilizers; weed, pest and diseases' control and prevention system; crop rotation system; part of the crop production is included in the next production cycle; crop production storage system); 3) level of technical support (system of machines and equipment; technical condition of means of production; material and technical support); 4) organizational and economic factors are determined (trends of forming the industrial relations in the agricultural sector; the specifics of organizing the labor; territorial dispersion).

Keywords: energy; renewable energy; non-renewable energy; energy assessment; energy efficiency in crop production energy consumption; crop production.

References

1. Biliavs'kyj, H. O. Padun, M. M. and Furdui, R. S. (1993), Osnovy zahal'noi ekolohii [Fundamentals of General ecology], Lybid', Kyiv, Ukraine.
2. Tarariko, Yu. O. Nesmashna, O. Yu. Berdnikov, O. M. Hlushchenko, L. D. and Lychuk, H. I. (2005), Bioenerhetychna otsinka silskohospodarskoho vyrobnytstva (naukovo-metodychne zabezpechennia) [Bioenergy assessment of agricultural production (scientific and methodological support)], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
3. Golicyn, G. A. and Petrov, V. M. (1990), Garmonija algebra zhivogo [Harmony algebra of living], Znanie, Moscow, Russia.
4. Hryshko, V. V. Perebyjnis, V. I. and Rabshtyna, V. M. (1996), Enerhozberezhennia v sil's'komu hospodarstvi (ekonomika, orhanizatsiia, upravlinnia) [Energy saving in agriculture (economy, organization, management)], VAT "Vydavnytstvo "Poltava", Poltava, Ukraine.
5. Kovalenko, M. P. and Denesiuk, S. P. (1998), Enerhozberezhennia — priorytetnyj napriamok derzhavnoi polityky Ukrainy [Energy saving is a priority direction of the state policy of Ukraine], UEZ, Kyiv, Ukraine.
6. Kovryha, V. V. (2002), "Consumption of fuel and energy resources in agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 34—41.
7. Kolotylo, D. M. (1999), Ekolohiia i ekonomika: navch. posibnyk [Ecology and Economics: textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Medvedovs'kyj, O. K. and Ivanenko, P. I. (1988), Enerhetychnyj analiz intensyvnykh tekhnolohij v sil's'kohospodars'komu vyrobnytstvi [Energy analysis of intensive technologies in agricultural production], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.
9. Panus, O. V. (1983), "Model of energy costs in agricultural production", Jekonomika sel'skogo hazjajstva, vol. 12, pp. 37—40.
10. Stel'maschuk, A. M. (1990), Ekonomichnyj mekhanizm pryskorennia intensyfikatsii vyrobnytstva v APK [Economic mechanism of accelerating the intensification of production in agriculture], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.
11. Kolotylo, D. M. Sokolovs'kyj, A. T. and Harbuz, S. V. (2003), Tekhnolohichni protsesy haluzej promyslovosti: navch. posibnyk [Technological processes of industries: textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine.
12. Hatirli, S. A. Ozkan, B. and Fert, C. (2006), "Energy inputs and crop yield relationships in greenhouse tomato production", Renewable Energy, vol. 31, рр. 427—438.
13. Liu, Y. Hоgh-Jensen, H. Egelyng, H. and Langer, V. (2010), "Energy efficiency of organic pear production in greenhouses in China", Renewable Agriculture and Food Systems, vol 25, рр. 196—203.
14. Nagesha, N. (2008), "Role of energy efficiency in sustainable development of small-scale industry clusters: an empirical study", Energy Sustain. Develop, vol 12.3, рр. 34—39.
15. Ozkan, B. Akcaoz, H. and Karadeniz, F. (2004), "Energy requirement and economic analysis of citrus production in Turkey", Energy Conversion and Management, vol. 45 (11—12), pp. 1821—1830.
16. Singh, H. Mishra, D. and Nahar, N. M. (2002), "Energy use pattern in production agriculture of a typical village in arid zone", India-part I, Energy Conversion and Management, vol. 43, pp. 2275—2286.

№ 23 2018, стор. 10 - 17

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 1707

Відомості про авторів

О. В. Калініченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

O. Кalinichenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Калініченко О. В. Використання енергії в процесі виробництва продукції рослинництва. Агросвіт. 2018. № 23. С. 10–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.10

Кalinichenko, O. (2018), “The use of energy in the process crops production”, Agrosvit, vol. 23, pp. 10–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.