EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Л. Л. Марчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.91

УДК: 338.242

Л. Л. Марчук

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Статтю присвячено проблемам організаційно-інформаційного забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва та удосконаленню її концептуальних засад в умовах динамічного розвитку процесів глобалізації та інноваційних технологій в регіональному аспекті. Систематизовано весь комплекс заходів, спрямованих на протидію загрозам економічній безпеці аграрного виробництва у розрізі методично-концептуальних, фінансово-економічних та організаційно-інформаційних груп заходів регіону.
В Україні законодавство регулює лише деякі положення щодо забезпечення продовольчої безпеки, а про забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва у ньому взагалі не згадується. Ситуація в Україні спонукає до прийняття нормативного акта у сфері організаційно-інформаційного забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва, адже наявними є сукупність проблем, серед яких ключові пов'язані саме з організаційно-інформаційним забезпеченням аграрного виробництва, інвестиційними проектами, що впроваджуються в аграрний сектор, застарілістю виробничих потужностей, недосконалою системою контролю за виробничими процесами тощо.
Вітчизняне аграрне виробництво є одним із стратегічних напрямів регіональної політики держави, від успішної реалізації якої перш за все залежать стійкий розвиток України та рівень продовольчої безпеки регіоні. В цьому контексті сформовані принципи регуляторної політики щодо організаційно-інформаційного забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва в Україні.

Ключові слова: економічна безпека; інформаційне забезпечення; інноваційні технології; аграрне виробництво; регіональний аспект.

Література

1. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15
2. Про продовольчу безпеку України: Закон України від 22.12.2011 р. № 4227 VІ. URL://www.infopravo.by
3. Криленко В.І. Регуляторна політика в забезпеченні ефективності державного регулювання аграрного сектору економіки. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. — 2014. — № 34 (327). — С. 28—34.
4. Гришова І.Ю, Федоркін Д.В. Концeптуaльний пiдхiд щодо державного управління eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництва. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2017. — (6). — С. 161—167. Retrieved із https://instzak.com/index.php/journal/article/view/53
5. Gryshova I.Yu., Shestakovska T.L., Glushko O.V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2017. — № 4. — С. 75—80.
6. Гришова І.Ю. Інституційне забезпечення аграрного ринку як чинник продовольчої безпеки / І.Ю. Гришова, В.М. Бондаренко, В.Ю. Єлінєвський // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка", 2015. — Т. 19. — № 3. — С. 4—9.
7. Гришова І.Ю. Дієвість механізмів державного управління у сфері протидії тіньовій економіці в Україні// І.Ю. Гришова, О.П.Дяченко////Право та державне управління: збірник наукових праць / За ред. А.О. Монаєнка. — Запоріжжя: КПУ, 2016. — № 3 (24). — С. 183—190.
8. Ніколюк О.В. Теоретико-методологічні засади інституційного регулювання соціально-економічної безпеки аграрного виробництва: монографія / О.В. Ніколюк. — Одеса: Друкарський дім, Друк Південь, 2018. — 298 с.
9. Кравчук А.О., Ніколюк О.В. Активізація інвестиційних процесів у контексті податкового навантаження національної економіки України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2017. — № 4. — С. 86—93.
10. Nikoljuk O. V. The strategic imperatives of institutional regulation of the investment processes in the food industry / S.S. Stoyanova-Koval, O.M. Galitsky, O.V. Nikoljuk // Scientific bulletin of Polissia. — 2017. — №3. — Р. 166—171.

L. Marchuk

THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL AND INFORMATION SUPPORT OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE: REGIONAL ASPECT

Summary

The article is devoted to the problems of organizational and information support of economic security of agricultural production and improvement of its conceptual foundations in the conditions of dynamic development of globalization processes and innovative technologies in the regional aspect. The whole complex of measures aimed at countering the threats to the economic security of agricultural production in the context of methodological and conceptual, financial, economic, organizational and information groups of activities in the region is systematized.
In Ukraine, the legislation regulates only certain provisions to ensure food security, and the economic security of agricultural production is not mentioned in it at all. The situation in Ukraine encourages the adoption of a normative act in the field of organizational and information support of economic security of agricultural production, because the face of a set of problems, among which the key is related to the organizational and information support of agricultural production, investment projects that are implemented in the agricultural sector, the obsolescence of production facilities, imperfect system of control over production processes, and the like.
Domestic agricultural production is one of the strategic directions of the regional policy of the state, the successful implementation of which primarily depends on the sustainable development of Ukraine and the level of food security in the region. In this context, the principles of regulatory policy on organizational and information support of economic security of agricultural production in Ukraine are formed.

Keywords: economic security; information support; innovative technologies; agricultural production; regional aspect.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (Accessed 10 Nov 2018).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "On food security of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3498-17 (Accessed 10 Nov 2018).
3. Krylenko, V. I. (2014), "Regulatory policy in ensuring the effectiveness of state regulation of the agrarian sector of the economy", Visnyk Cherkas'koho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 34 (327), pp. 28—34.
4. Hryshova, I.Yu. and Fedorkin, D.V. (2017), "Concessional Approach to Public Administration of the Ecological Concerns of Agrarian Production", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. (6), pp 161—167.
5. Gryshova, I.Yu. Shestakovska, T. L. and Glushko, O. V. (2017), "The economic measurement of the convergence of institutional impact on sustainability of development", Scientificnotes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 4, pp. 75—80.
6. Hryshova, I. Yu. Bondarenko, V M Yelinievs'kyj, V Yu (2015), "Institutional provision of the agrarian market as a food safety factor", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats' Ternopil's'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet, vol. 19, no. 3, pp. 4—9.
7. Hryshova I.Yu. and Diachenko, O.P. (2016), "Effectiveness of the mechanisms of public administration in the sphere of counteraction to the shadow economy in Ukraine", Pravo ta derzhavne upravlinnia, vol. 3(24), pp. 183—190.
8. Nikoluk, O.V. (2018), Teoretyko-metodolohichni zasady instytutsijnoho rehuliuvannia sotsial'no-ekonomichnoi bezpeky ahrarnoho vyrobnytstva [Theoretical and methodological principles of institutional regulation of socioeconomic safety of agrarian production: a monograph], Printing South, Odesa, Ukraine.
9. Kravchuk, A.O. and Nikoliuk, O.V. (2017), "Activation of investment processes in the context of the tax burden of the national economy of Ukraine", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 4, pp. 86—93.
10. Stoyanova-Koval, S.S. Galitsky, O.M. and Nikoljuk, O.V. (2017), "The strategic imperatives of institutional regulation of the investment processes in the food industry", Scientific bulletin of Polissia, vol. 3, pp. 166—171.

№ 22 2018, стор. 91 - 96

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 672

Відомості про авторів

Л. Л. Марчук

викладач кафедри економіки та управління, Одеська державна академія технічного регулювання та якості продукції

L. Marchuk

lecturer at the Department of Economics and management, Odessa state Academy of technical regulation and product quality

Як цитувати статтю

Марчук Л. Л. Концепція організаційно-інформаційного забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва в Україні: регіональний аспект. Агросвіт. 2018. № 22. С. 91–96. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.91

Marchuk, L. (2018), “The concept of organizational and information support of economic security of agricultural production in Ukraine: regional aspect”, Agrosvit, vol. 22, pp. 91–96. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.