EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ІНВЕСТИЦІЯ" В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Н. О. Козяр

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.74

УДК: 338.3

Н. О. Козяр

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ІНВЕСТИЦІЯ" В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація

Статтю присвячено розгляду теоретичних підходів до трактування сутності "інвестиція". Встановлено, що серед існуючих підходів щодо тлумачення економічної категорії "інвестиції" можна виділити наступні: "витратний", згідно якому інвестиції — це витрати на відтворення основних і оборотних фондів, і "ресурсний", відповідно до якого інвестиції — це вкладення грошових коштів для придбання різних видів майна та цінностей.
Обов'язковою умовою функціонування будь-якого господарюючого суб'єкта нині є формування та відтворення інвестиційних потоків, які забезпечують зростання економіки сільськогосподарських підприємств. Розвиток інвестиційної діяльності сільському господарстві потребує наукового забезпечення. Без глибокого розуміння процесу відтворення інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах, виявлення факторів, які впливають на формування інвестиційної політики, реалізації різнобічних форм інвестиційної діяльності неможливе подальше забезпечення стійкого та конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва. Інвестиції є невід'ємною частиною процесу як простого, так і розширеного відтворення та джерелом забезпечення ефективного функціонування господарств.
Узагальнюючи вищезазначені підходи до категорії "інвестиції", можна виділити такі їх ознаки: вони виступають потоком (інтервальна величина), а не запасом (статична величина); виступають елементом ринкових відносин, формування їх ціни здійснюється на основі співвідношення попиту та пропозиції; спроможні приносити дохід (прибуток); додають суб'єктно-об'єктний характер відносинам; мають цільове призначення; не гарантують оперативної віддачі, тобто існує часовий лаг між витрачанням ресурсів і отриманням ефекту; отримання ефекту в майбутньому має характер вірогідності, що зумовлено наявність ризику при вкладенні капіталу; забезпечують зростання вартості майна; є необхідною умовою економічного зростання.
Узагальнюючи вищезазначене, під інвестиціями ми розуміємо вкладення капіталу різних видів і у різноманітних формах, які об'єднує загальна мета — одержання ефекту, корисного для інвестора.
Формування інвестицій в сільське господарство здійснюється на економічній основі з урахуванням швидкості повернення вкладених засобів. А це можливо лише за умови збільшення обсягів виробництва високоякісної продукції і зниження її собівартості, підвищення продуктивності праці, забезпечення раціонального використання ресурсного потенціалу агропромислового виробництва, охорони навколишнього середовища та продовольчої безпеки країни, що відповідає вимогам концепції сталого розвитку.

Ключові слова: інвестиція; сільське господарство; капітал; вартість; ризик.

Література

1. Україна. Закон. Про оподаткування прибутку підприємств: закон №334/94-ВР від 28 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 4. — Ст. 28; 2008. — № 27—28. — Ст. 253; 2009. — № 14. — Ст. 181.
2. Хачатуров Т.С. Экономическая эффективность капиталовложений в СССР / Т.С. Хачатуров. — М.: Знание, 1958. — 39 с.
3. Методические рекомендации по повышению экономической эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство / И.И. Дорош, Н.И. Кисиль, В.Г. Бильский и др. — К.: УНИИЭОСХ, 1983. — 69 с.
4. Чебунин В.Н. Кругооборот и оборот основных фондов сельского хозяйства / В.Н. Чебунин. — М.: Экономика, 1975. — 94 с.
5. Кісіль М.І. Питання підвищення ефективності капітальних вкладень у сільське господарство / М.І. Кісіль // Економіка і організація сільського господарства. — 1983. — № 71. — С. 40—42.
6. Чернявский А.П. Проблемы повышения эффективности капитальных вложений (финансово-экономический аспект) / А.П. Чернявский. — К.: Вища школа, 1980. — 176 с.
7. Меркантилизм / Под ред. И.С. Плотникова. — Л.: ОГИЗ-Соцэкизд, 1935.
8. Юхименко П.І. Історія економічних учень / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. — К.: Знання-Прес, 2000. — 514 с.
9. Макконел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х т. Т. 1. / К.Р. Макконел, С.Л. Брю; пер. с англ. Е. С. Иванова. — Таллинн: Реферто, 1995. — 400 с.
10. Кейнс Дж.М. Общая теория процента, занятости и денег: Ассоциация российских вузов / Дж.М. Кейнс; пер. с англ. Н.Н. Любимов. — М.: Гелиос АРВ, 1999. — 368 с.
11. Классики кейнсианства. В 2-х томах. Сост. А. Г. Худокормов. — М.: Экономика, 1997. Т.1. К теории экономической динамики / Р. Харрод. Экономические циклы и национальный доход. Ч. І—ІІ / Э. Хансен. — 416 с.
12. Україна. Закон. Про інвестиційну діяльність: закон № 1560-ХІІ від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47. — Ст. 646.
13. Економічна енциклопедія: У 3-ох томах. Т. 1 / За ред. С.В. Мочерного. — К.: Видавничий центр "Академія", 2000. — 864 с.
14. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. — Т. 1 / И.А. Бланк. — К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. — 530 с.
15. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні / А.А. Пересада. — К.: Лібра, 1998. — 392 с.
16. Титаренко Н.О. Теорії інвестицій: навч. посіб. / Н.О. Титаренко, А.М. Поручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 160 с.
17. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування / А.П. Дука. — К.: Каравела, 2007. — 424 с.
18. Борсук О.М. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості об'єктів вкладення капіталу / О.М. Борсук // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. — Біла Церква, 2010. — № 4. — C. 34—37.
19. Фішер С. Економіка / С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі; пер. з англ. — М.: Справа ЛТД, 1993. — 864 с.

N. Kozya

THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF THE CATEGORY "INVESTMENT" IN AGRICULTURE

Summary

The article is devoted to the consideration of theoretical approaches to the interpretation of the essence of "investment". It is established that among the existing approaches to the interpretation of the economic category of "investment" one can distinguish the following: "cost", according to which investments are the costs of reproduction of fixed assets and working capital, and "resource", according to which investment is a cash investment to acquire different types of property and values.
A prerequisite for the functioning of any business entity is the formation and reproduction of investment flows that ensure the growth of the economy of agricultural enterprises. Development of investment activity in agriculture requires scientific support. Without a deep understanding of the process of reproduction of investment activity in agricultural enterprises, the identification of factors that influence the formation of investment policy, the implementation of diversified forms of investment activity, it is impossible to further ensure sustainable and competitive agricultural production. Investments are an integral part of the process of both simple and expanded reproduction and a source of ensuring the efficient functioning of farms.
Summarizing the above-mentioned approaches to the category of "investment", one can distinguish the following characteristics: they act as a flow (interval value), and not a stock (static value); act as an element of market relations, the formation of their prices is based on the ratio of demand and supply; able to generate income (profit); add the subject-object nature of the relationship; have a special purpose; do not guarantee operational efficiency, that means that there is a time lag between resource spending and the receipt of an effect; obtaining an effect in the future has the nature of probability due to the risk of capital investment; provide an increase in the value of property; it is a prerequisite for economic growth.
Summarizing the above mentioned, under investments we mean capital contributions of different types and in various forms, which combines the general goal — to obtain an effect useful to the investor.
Formation of investments in agriculture is carried out on an economic basis, taking into account the rate of return of invested funds. And this is possible only due to the increase of production volume of high-quality products and its cost reduction, increase of labour productivity, ensuring rational use of the resource potential of agro-industrial production, environmental protection and food security of the country, which meets the requirements of the concept of sustainable development.

Keywords: investment; agriculture; capital; cost; risk.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine "On Enterprise Profit Tax", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334/94-%D0%B2%D1%80 (Accessed 30 Oct 2018).
2. Khachaturov, T.S. (1958), Ekonomycheskaia effektyvnost' kapytalovlozhenyj v SSSR [The economic efficiency of investment in the USSR], Znanye, Moscow, Russia.
3. Dorosh, Y.Y. Kysyl', N.Y. and Byl'skyj, V.H. (1983), Metodycheskye rekomendatsyy po povyshenyiu ekonomycheskoj effektyvnosty kapytal'nykh vlozhenyj v sel'skoe khoziajstvo [Guidelines for improving the economic efficiency of capital investments in agriculture], UNYYEOSKh, Kyiv, Ukraine.
4. Chebunyn, V.N. (1975), Kruhooborot y oborot osnovnykh fondov sel'skoho khoziajstva [Circulation and turnover of fixed assets of agriculture], Ekonomyka, Moscow, Russia.
5. Kisil', M.I. (1983), "The issue of improving the efficiency of capital investment in agriculture", Ekonomika i orhanizatsiia sil's'koho hospodarstva, vol. 71, pp. 40—42.
6. Cherniavskyj, A.P. (1980), Problemy povyshenyia effektyvnosty kapytal'nykh vlozhenyj (fynansovo-ekonomycheskyj aspekt) [Problems of improving the efficiency of capital investments (financial and economic aspect)], Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.
7. Plotnykov, Y.S. (1935), Merkantylyzm [Mercantilism], OHYZ-Sotsekyzd, Leningrad, Russia.
8. Yukhymenko, P.I. and Leonenko, P.M. (2000), Istoriia ekonomichnykh uchen' [History of Economic Studies], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.
9. Makkonel, K.R. and Briu, S.L. (1995), Ekonomyks: pryntsypy, problemy y polytyka [Economics: principles, problems and policies], vol. 1, Referto, Tallinn, Estonia.
10. Kejns, Dzh.M. (1999), Obschaia teoryia protsenta, zaniatosty y deneh [General theory of interest, employment and money], Helyos ARV, Moscow, Russia.
11. Khudokormov, A.H. (1997), Klassyky kejnsyanstva [Classics of Keynesianism], Ekonomyka, Moscow, Russia.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Investment Activity", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1560-12 (Accessed 30 Oct 2018).
13. Mochernyi, S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol. 1, Vydavnychyj tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
14. Blank, Y.A. (2001), Osnovy ynvestytsyonnoho menedzhmenta [Fundamentals of investment management], vol. 1, Nyka-Tsentr, El'ha, Kyiv, Ukraine.
15. Peresada, A.A. (1998), Investytsijnyj protses v Ukraini [Investment process in Ukraine], Libra, Kyiv, Ukraine.
16. Tytarenko, N.O. and Poruchnyk, A.M. (2000), Teorii investytsij [Theories of investment], KNEU, Kyiv, Ukraine.
17. Duka, A.P. (2007), Teoriia ta praktyka investytsijnoi diial'nosti. Investuvannia [The theory and practice of investment activity. Investment], Karavela, Kyiv, Ukraine.
18. Borsuk, O.M. (2010), "Methodological approaches to the assessment of investment attractiveness of investment objects", Visnyk Bilotserkivs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, vol. 4, pp. 34—37
19. Fisher, S. Dornbush, R. and Shmalenzi, R. (1993), Ekonomika [Economics], Sprava LTD, Moscow, Russia.

№ 22 2018, стор. 74 - 80

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1314

Відомості про авторів

Н. О. Козяр

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

N. Kozya

Postgraduate student, Vinnytskuy National Agrarian University

Як цитувати статтю

Козяр Н. О. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "інвестиція" в сільському господарстві. Агросвіт. 2018. № 22. С. 74–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.74

Kozya, N. (2018), “Theoretical approaches to the interpretation of the essence of the category "investment" in agriculture”, Agrosvit, vol. 22, pp. 74–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.