EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
М. М. Захаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.66

УДК: 658.5

М. М. Захаренко

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

Статтю присвячено оцінці теоретичних підходів до трактування економічної сутності виробничого потенціалу в сільськогосподарському виробництві. Встановлено, що у нинішніх умовах пошуку резервів економічного зростання сільськогосподарського виробництва особливої значимості набувають теоретичні питання визначення сутності виробничого потенціалу. Це зумовлено тим, що сформовані в економічній науці в попередні роки уявлення про потенціал носять найчастіше суперечливий характер. Насамперед, це стосується трактування сутності виробничого потенціалу, визначення кола складових елементів, закономірностей розвитку, обгрунтування шляхів, засобів і методів формування й ефективності його використання. До теперішнього часу в економічній науці ще не сформувалося чітке теоретичне тлумачення виробничого потенціалу сільського господарства, що ускладнює розробку методів його кількісної та якісної оцінки, аналізу розвитку і використання. Труднощі посилюються тим, що в наукових дослідженнях застосовується безліч різних термінів, зокрема: виробничі та ресурсні можливості, економічний, виробничий, ресурсний потенціал тощо.
На нашу думку, як економічна категорія виробничий потенціал — це можливий обсяг виробництва продукції та доходу за певних соціально-економічних і природно-кліматичних умов. Під виробничим потенціалом підприємства варто розуміти максимально можливий випуск продукції за якістю та кількістю в умовах найбільш ефективного використання всіх засобів виробництва і праці, наявних у розпорядженні підприємства.
Доведено, що ресурсний потенціал являє собою сумарну оцінку всіх ресурсів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, а виробничий потенціал — ефект або результат від використання ресурсів.
Розглядаючи потенціал підприємства як систему, доцільно виділити складові елементи потенціалу нижчого рівня: трудовий, інвестиційний, інноваційний, природний, управлінський, інформаційний. Кожна складова характеризується певною величиною та якістю економічних ресурсів.

Ключові слова: потенціал; підприємство; сільськогосподарське виробництво; виробництво; ресурс.

Література

1. Економічна енциклопедія: у 3 т. / С.В. Мочерний та ін. — Т.2. — К.: Академія, 2001. — 848 с.
2. Цал-Цалко Ю. С. Стан і розвиток економічного потенціалу аграрного та промислового секторів національного господарства України: монографія / Ю.С. Цал-Цалко, О.Г. Денисюк, Ю.Ю. Мороз. — Житомир: ЖОО ГО Спілка економістів України, 2009. — 218 с.
3. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства / В.І. Хомяков, І.В. Бакулін. — К.: Кондор, 2007. — 400 с.
4. Трегобчук В. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти) / В. Трегобчук, А. Юзефович, Д. Крисанов та ін.; відп. ред. В. Трегобчук. — К.: Ін-т економіки НАН України, 2003. — 259 с.
5. Маркс К. Нищета философии / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. — 2 изд. — Т. 4. М.: Гос.изд-во полит. лит-ры, 1955. — С. 65—185.
6. Любчак Л. Модель системи земля як засіб виробництва в сільському господарстві / Л. Любчак // Наук. праці Моск. Ун-ту інжен. землеустрою — М.: 1975. — Вип. 79 — 300 с.
7. Петти В. Трактат о налогах и сборах / В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Кейнс, М. Фридмен. Классика экономической мысли. Соч. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 7—79.
8. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит // Антология экономической класики. — М.: Эконов, 1991 — Т.1 (Кн. 1-3). — 572 с.
9. Свободін В.А. Визначення виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства / В.А. Свободін // Міжнародний сільськогосподарський журнал. — 1987 — №3. — С. 80—85.
10. Липкань О.В. Місце ресурсного потенціалу в структурі економічного потенціалу / О.В. Липкань // Матеріали Державної наук.-практ. конф. ["Проблеми економічного розвитку АПК"], (Біла Церква, 8—9 листопада 2012). — Біла Церква, БНАУ, 2012.
11. Анчишкин А.И. Наука-техника-экономика. — 2-е изд. — М.: Экономика, 1989. — 384 с.
12. Анчишкин А.И. Прогнозирование роста экономики. — М.: Экономика, 1996. — 98 с.
13. Донец Ю.Ю. Эффективность использования производственного потенциала / Ю.Ю. Донец — К.: Знание, 1998. — 123 с.
14. Лукинов И. Аграрный потенциал: исчисление и использование / И. Лукинов, Б. Пасхавер // Вопросы экономики. — 1988. — №3. — С. 12—21.
15. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / Н.С. Краснокутська. — К.: Центр навчальної літератури, 2005 — 352 с.
16. Андрийчук В.Г. Эффективность использования производственного потенциала в сельском хозяйстве / В.Г. Андрийчук. — К.: Экономика, 1983. — 280 с.
17. Юзефович А.Э. Аграрный ресурсный потенциал: формирование и использование / А.Э. Юзефович. — К.: Наукова Думка, 1987. — 250 с.
18. Бачевський Б. Методичні питання визначення виробничого потенціалу підприємства / Б.Є. Бачевський, В.В. Бачевська, І.А. Пастушкова // Вісник східноукраїнського університету ім.. В. Даля. — 2010. — № 11 (153), Ч.1 . — С. 8—12.
19. Ульянченко О.В. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект: монографія / О. В. Ульянченко. — Суми: Довкілля, 2009. — 383 с.
20. Бондарчук Е. Производственный потенциал, как система структурных связей / Е. Бондарчук // АПК: экономика и управление, 1990 — № 4. — С. 81—85.
21. Мягких І.М. Аналіз та оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої кооперації / І.М. Мягких // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 1 (91). — С. 136—142.
22. Ареф'єва О.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства / О.В. Ареф'єва, Т.В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — №7 (85). — С. 71—76.
23. Перерва П.Г. Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства / П.Г. Перерва, Н.М. Побережна // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012. — №2. — С. 191—198.
24. Хейнман С. А. Производственный и научно-технический потенциал СССР / С. А. Хейнман // Вопросы экономики. — 1982. — № 12. — С. 13—22.
25. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О.С. Федонін, І.М. Репіна, О.І. Олексюк. — К.: КНЕУ, 2004. — 316 с.
26. Мирошникова Р.Р. Управление ресурсным потенциалом экономических систем: монография / Р.Р. Мирошникова. — Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2008. — 194 с.
27. Зинченко А.П. Эффективность использования производственного потенциала сельского хозяйства России в условиях аграрных преобразований. А.П. Зинченко // Личное и коллективное в современной деревне. Соб. науч. трдов. — М.: ВИАПИ — 1997. — С. 38—41.

M. Zakharenko

THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ECONOMIC ESSENCE OF PRODUCTION POTENTIAL IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article is devoted to the evaluation of theoretical approaches to the interpretation of the economic essence of production potential in agricultural production. It is established that in the current conditions of searching for reserves of economic growth of agricultural production, the theoretical issues of determining the essence of production potential acquire a special significance. This is due to the fact that in economics, in the previous years, ideas about the potential are often controversial. First of all, it concerns the interpretation of the essence of production potential, the definition of the circle of constituent elements, patterns of development, justification of the ways, means and methods of formation and effectiveness of its use. To date, in the economic science has not yet formed a clear theoretical interpretation of the production potential of agriculture, which complicates the development of methods for its quantitative and qualitative evaluation, analysis of development and use. Difficulties are exacerbated by the fact that scientific researches use many different terms, in particular: production and resource capabilities, economic, production, resource potential, etc.
In our opinion, as an economic category, the production potential is a possible volume of production and income in certain socio-economic and climatic conditions. Under the productive potential of the enterprise it is necessary to understand the maximum possible production output in quality and quantity in conditions of the most effective use of all means of production and labor, available at the disposal of the enterprise.
It is proved that the resource potential represents the total estimation of all resources at the disposal of the enterprise, and the production potential is an effect or result from the use of resources.
Considering the potential of the enterprise as a system, it is expedient to identify the components of the lower-level potential: labor, investment, innovation, natural, managerial, and informational. Each component is characterized by a certain amount and quality of economic resources.

Keywords: potential; enterprise; agricultural production; production; resource.

References

1. Mochernyj, S.V. (2001), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol. 2, Akademiia, Kyiv, Ukraine.
2. Tsal-Tsalko, Yu.S. Denysiuk, O.H. and Moroz, Yu.Yu. (2009), Stan i rozvytok ekonomichnoho potentsialu ahrarnoho ta promyslovoho sektoriv natsional'noho hospodarstva Ukrainy [Status and development of the economic potential of the agrarian and industrial sectors of the national economy of Ukraine], ZhOO HO Spilka ekonomistiv Ukrainy, Zhytomyr, Ukraine.
3. Khomiakov, V.I. and Bakulin, I.V. (2007), Upravlinnia potentsialom pidpryiemstva [Management of enterprise potential], Kondor, Kyiv, Ukraine.
4. Trehobchuk, V. Yuzefovych, A. and Krysanov, D. (2003), Vidtvorennia ta efektyvne vykorystannia resursnoho potentsialu APK (teoretychni i praktychni aspekty) [Reproduction and effective use of the resource potential of the agroindustrial complex (theoretical and practical aspects)], In-t ekonomiky NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
5. Marks, K. and Jengel's, F. (1955), Nishheta filosofii [Poverty of philosophy], Gos.izd-vo polit. lit-ry, Moscow, Russia.
6. Liubchak, L. (1975), "Model of the system of land as a means of production in agriculture", Nauk. pratsi Mosk. Un-tu inzhen. zemleustroiu, vol. 79.
7. Petti, V. Smit, A. Rikardo, D. Kejns, Dzh. and Fridmen, M. (2000), Traktat o nalogah i sborah [Treatise on taxes and fees], JeKSMO-Press, Moscow, Russia.
8. Smit, A. (1991), Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [Research on the nature and causes of the wealth of nations], Jekonov, Moscow, Russia.
9. Svobodin, V.A. (1987), "Determination of the agricultural potential of the agricultural enterprise", Mizhnarodnyj sil's'kohospodars'kyj zhurnal, vol. 3, pp. 80—85.
10. Lypkan', O.V. (2012), "Place of resource potential in the structure of economic potential", Materialy Derzhavnoi nauk.-prakt. konf. "Problemy ekonomichnoho rozvytku APK" [Materials of the State Scientific-Practical Conference "Problems of Economic Development of AIC"], BNAU, Bila Tserkva, Ukraine, 8-9 nov.
11. Anchishkin, A.I. (1989), Nauka-tehnika-jekonomika [Science-technology-economy], Jekonomika, Moscow, Russia.
12. Anchishkin, A.I. (1996), Prognozirovanie rosta jekonomiki [Forecasting economic growth], Jekonomika, Moscow, Russia.
13. Donec, Ju.Ju. (1998), Jeffektivnost' ispol'zovanija proizvodstvennogo potenciala [Efficiency of use of industrial potential], Znanie, Kyiv, Ukraine.
14. Lukinov, I. and Pashaver, B. (1988), "Agricultural potential: calculation and use", Voprosy jekonomiki, vol. 3, pp. 12—21.
15. Krasnokuts'ka, N.S. (2005), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise Potential: Formation and Evaluation], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
16. Andrijchuk, V.G. (1983), Jeffektivnost' ispol'zovanija proizvodstvennogo potenciala v sel'skom hozjajstve [The effectiveness of the use of productive capacity in agriculture], Jekonomika, Kyiv, Ukraine.
17. Juzefovich, A.Je. (1987), Agrarnyj resursnyj potencial: formirovanie i ispol'zovanie [Agrarian Resource Potential: Formation and Use], Naukova Dumka, Kyiv, Ukraine.
18. Bachevs'kyj, B.Ye.Bachevs'ka, V.V. and Pastushkova, I.A. (2010), "Methodological issues of determining the production potential of the enterprise", Visnyk skhidnoukrains'koho universytetu im. V. Dalia, vol. 11 (153), no. 1, pp. 8—12.
19. Ul'ianchenko, O.V. (2009), Resursnyj potentsial ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy: upravlins'kyj aspekt [Resource Potential of the Agrarian Sector of the Economics of Ukraine: Managing Aspect], Dovkillia, Sumy, Ukraine.
20. Bondarchuk, E. (1990), "Production potential as a system of structural relations", APK: jekonomika i upravlenie, vol. 4, pp. 81—85.
21. Miahkykh, I.M. (2009), "Analysis and assessment of the use of resource potential in the system of consumer co-operation", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1 (91), pp. 136—142.
22. Aref'ieva, O.V. and Kharchuk, T.V. (2008), "Economic principles of forming the potential of the enterprise", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 7 (85), pp. 71—76.
23. Pererva, P.H. and Poberezhna, N.M. (2012), "Determination of efficiency of use of production potential of machine-building enterprise", Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 2, pp. 191—198.
24. Hejnman, S.A. (1982), "Industrial and scientific-technical potential of the USSR", Voprosy jekonomiki, vol. 12, pp. 13—22.
25. Fedonin, O.S. Repina, I.M. and Oleksiuk, O.I. (2004), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Potential of the enterprise: formation and evaluation], KNEU, Kyiv, Ukraine.
26. Miroshnikova, R.R. (2008), Upravlenie resursnym potencialom jekonomicheskih sistem [Management of the resource potential of economic systems], IPK GOU OGU, Orenburg, Russia.
27. Zinchenko, A.P. (1997), "The effectiveness of the use of the productive potential of agriculture in Russia in the context of agrarian transformations", Lichnoe i kollektivnoe v sovremennoj derevne. Sob .nauch. trd. VIAPI, pp. 38—41.

№ 22 2018, стор. 66 - 73

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1353

Відомості про авторів

М. М. Захаренко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

M. Zakharenko

postgraduate, BilaTserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Захаренко М. М. Теоретичні підходи до трактування економічної сутності виробничого потенціалу в сільськогосподарському виробництві. Агросвіт. 2018. № 22. С. 66–73. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.66

Zakharenko, M. (2018), “Theoretical approaches to the interpretation of the economic essence of production potential in agricultural production”, Agrosvit, vol. 22, pp. 66–73. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.