EnglishНа русском

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.61

УДК: 338.3

Н. Б. Стоволос, О. В. Сідакова

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

Анотація

У статті проаналізовано сучасний економічний стан сільського господарства, котрий характеризується різким скороченням обсягів виробництва продукції, її високою собівартістю, зменшенням поголів'я худоби і нерентабельною роботою більшості сільськогосподарських організацій. Зазначено, що для поліпшення забезпеченості населення м'ясними і молочними продуктами необхідно розвивати пріоритетні напрями м'ясо-молочного підкомплексу на інноваційній основі. Запропоновано відкрити модульний завод по розливу молока, котрий є спеціально розробленими системами, що дозволяють здійснювати розлив молочної продукції в умовах підвищеної стерильності і гігієни. Визначено, що лінія розливу молока з використанням ПЕТ-пляшок не тільки дозволяє підвищити рентабельність вашого виробництва, а й знизити витрати на упаковку і маркування. Зроблено висновки щодо завантажень виробничих потужностей та повернень коштів, інвестованих у проект на рівні три — шість місяців. Виявлено резерви зростання ефективності цього проекту в вигляді повного завантаження його потужностей.

Ключові слова: управління; тваринництво; модульний завод; молоко; молочне скотарство; виробництво.

Література

1. Діброва А.Д. Розвиток системи державної підтримки виробників молока в Україні: [Електронний ресурс] / А.Д. Діброва, О.С. Чан-Хі. — Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Agroin/2011_4-6/DIBROVA
2. Видання про бізнес і технології [Електронний ресурс]. URL: http://www.equipnet.ua/articles /gover/go1138
3. Подільська В.Н. Інноваційні пріоритети в розвитку м'ясо-молочного підкомплексу / В.Н. Подільська / Никонівський читання. — Видавництво: Всеросійський інститут аграрних проблем і інформатики ім. А.А. Никонова. — 2010. — № 15. — С. 173—176.
4. Хайруллін А.Н. Важливий резерв підвищення ефективності виробництва молока / А.Н. Хайруллін // Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. — 2011. — № 4. — С. 20—21.
5. Каграманова І. Ефективність виробництва і реалізації молока в регіоні / І. Каграманова // Міжнародний сільськогосподарський журнал. — 2012. — № 3. — С. 51—52.
6. Векленко Е.В. Шляхи зміцнення кормової бази молочного скотарства. / Е.В. Векленко, Н.С. Прусов, Д.І. Дородних // Вісник Львівського національного аграрного університету. — 2013. — № 6. — С. 20—23.
7. Трегубов В.А. Розвиток тваринництва в Україні в 2009—2013 роках / В.А. Трегубов // Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. — 2013. — № 5. — С. 63—67.
8. Федоркін А.Ю. Про труднощі в сільському господарстві / А.Ю. Федоркін // Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. — 2013. — № 5. — С. 15—24.

N. Stovolos, O. Sidakova

MANAGEMENT OF THE PRODUCTION AND SALE OF DAIRY PRODUCTS

Summary

The article analyzes the modern economic state of agriculture, which is characterized by a sharp reduction in production volumes, its high cost, the reduction of livestock and the unprofitable work of most agricultural organizations. Many organizations are not able to process products themselves, so they have to hand over milk to factories, respectively, at the price set by the processor. Business practice shows that the existing system of support and regulation of livestock sector activity does not allow implement financing of production and economic activity at the expense of own funds. It is noted that in order to improve the security of the population with meat and dairy products, it is necessary to develop the priority directions of the meat and dairy sub complex on an innovative basis. In the branches of livestock of innovation, first of all, are focused on increasing of animals efficiency with the use of new resource-saving technologies. Without participation of the agricultural organizations it is impossible to reach steady increase in production of livestock products. In developing investment and innovation projects, the priority direction is considered the accelerated development of production of milk, its processing and opening of stores for the implementation of dairy products. It is proposed to open the modular a milk flood plant which is specially developed systems allowing to carry out pouring of dairy products in the conditions of the increased sterility and hygiene. Due to the fact that the modular dairy mini-plant can work round the clock, then for the maintenance of the plant it is necessary 3changes of workers. It is determined that the milk bottling line using PET-bottles will not only allow to increase profitability of your production, but also to reduce the cost of packaging and labeling. The prime cost will vary depending on the size of the daily milk yield, it will be larger, when milk yield low and the plant is not fully loaded, and will be minimal at full load of capacities of the modular plant. Were made conclusions regarding the loading of production capacities and returns of funds invested in the project at the level of three-six months. The reserves of increasing of efficiency of this project in the form of full loading of its capacities are revealed.

Keywords: management; animal husbandry; modular plant; milk; dairy cattle breeding; production.

References

1. Dibrova, A.D. and Chan Hi, O.S. (2016), "Development of the system of state support for milk producers in Ukraine" , available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Agroin/2011_4-6/DIBROVA (Accessed 05 Nov 2018).
2. equipnet.ua (2017), "Publications on business and technology", available at: http://www.equipnet.ua/articles/gover/go1138 (Accessed 05 Nov 2018).
3. Podilska, V. N. (2010),"Innovative priorities in the development of meat and dairy subcomplex", Nikonivskyi reading, Publishing house: All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics named after A. A. Nikonova, vol. 15, pp. 173—176.
4. Khairullin, A. N. (2011),"An important reserve for increasing the efficiency of milk production", The economy of agricultural and processing enterprises, vol. 4, рр. 20—21.
5. Kahramanova, I. (2012),"An efficiency of production and sales of milk in the region", International Agricultural Magazine, vol. 3, рр. 51—52.
6. Veklenko, Ye.V. Prusov, N. S. and Dorodnykh, D. I. (2013),"Ways of strengthening the forage base of dairy cattle breeding", Periodical magazine of the Lviv National Agrarian University vol. 6, рр. 20—23.
7. Trehubov, V.A. (2013),"Development of livestock in Ukraine in 2009—2013", The economy of agricultural and processing enterprises, vol.5, рр. 63—67.
8. Fedorkin, A. Y. (2013),"On the difficulties in agriculture", The economy of agricultural and processing enterprises, vol. 5, рр. 15—24.

№ 22 2018, стор. 61 - 65

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1215

Відомості про авторів

Н. Б. Стоволос

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в галузях АПК, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

N. Stovolos

Ph.D., Associate Professor of the Department of Management in the branches of agrarian and industrial complex, Sumy National Agrarian University, Sumy


О. В. Сідакова

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

O. Sidakova

master student, Sumy National Agrarian University, Sumy

Як цитувати статтю

Стоволос Н. Б., Сідакова О. В. Управління виробництвом і реалізацією продукції молочного скотарства. Агросвіт. 2018. № 22. С. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.61

Stovolos, N. and Sidakova, O. (2018), “Management of the production and sale of dairy products”, Agrosvit, vol. 22, pp. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.