EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКВІВАЛЕНТНЕ ВИЛУЧЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОЇ РЕНТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Ю. М. Марчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.47

УДК: 338.439.223

Ю. М. Марчук

ЕКВІВАЛЕНТНЕ ВИЛУЧЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОЇ РЕНТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті обгрунтовується необхідність забезпечення еквівалентного вилучення лісоресурсної ренти як важливої складової фінансово-економічного механізму лісогосподарювання в умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування. Встановлено, що у структурі загальних надходжень природно-ресурсної ренти (рентна плата за користування надрами, за спеціальне використання лісових ресурсів, за спеціальне використання води) до бюджетів сільських територіальних громад частка рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у 2017 році становила 74,7%. Результати аналізу вилучення та розподілу лісоресурсної ренти показали, що у 2017 році порівняно з 1999 роком реальні надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (надходження у порівняних цінах) до сільських бюджетів збільшилися в 6,9 разу, що свідчить про посилення впливу рентних регуляторів діяльності постійних лісокористувачів на рівень соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад. Виявлено, що має місце високий рівень рентної спрямованості системи фіскального регулювання діяльності постійних лісокористувачів, що пояснюється високою часткою рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у структурі сплачених податків, зборів та обов'язкових платежів державними лісогосподарськими підприємствами. Встановлено, що інституціоналізація земельного податку на лісові землі призведе до надмірного фіскального навантаження на постійних лісокористувачів і змушуватиме останніх інтенсифікувати використання наявних деревних ресурсів, що негативним чином відобразиться на продуктивності і якісному складі лісів. Обгрунтовано, що для уникнення надмірного фіскального навантаження діяльності лісогосподарських підприємств і забезпечення зростання податкових надходжень до місцевих бюджетів необхідно у короткостроковій та середньостроковій перспективі розширити базу стягнення природно-ресурсної ренти за рахунок перегляду ставок оподаткування спеціального використання всіх без винятку природних ресурсів, включаючи земельні, лісові, водні та мінерально-сировинні.

Ключові слова: лісоресурсна рента; фінансово-економічний механізм; територіальні громади; місцеві бюджети; сільські території; постійні лісокористувачі.

Література

1. Веклич О.О. Екосистемний підхід оцінювання економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища: українська автентичність. Економіка України. — 2018. — № 4. — С. 63—75.
2. Голян В.А., Шубалий О.М. Трансформація системи фінансових відносин у лісовому секторі на засадах бюджетної економії та самоокупності. Фінанси України. — 2015. — № 12. — С. 81—93.
3. Дзюбенко О.М. Фіскальний інструментарій вилучення лісоресурсної ренти в системі інвестиційно-інноваційного забезпечення відтворення лісових екосистем. Агросвіт. — 2017. — № 23. — С. 8—17.
4. Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств" №2497 від 10.07.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19
5. Карпук А. Податкове регулювання лісокористування в сучасних умовах: волинські реалії та перспективи. Агросвіт. — 2011. — № 16. — С. 10—13.
6. Карпук А. Фіскальне регулювання лісокористування: пріоритети диференціації та диверсифікації. Економіст. — 2012. — № 7. — С. 52—54.
7. Карпук А.І. Економічне регулювання лісокористування в ринкових умовах: монографія / КМУ, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Луцьк: Твердиня, 2012. — 490 c.
8. Котляревська Н. Вдосконалення оподаткування спеціального використання лісових ресурсів. Вісник ТНЕУ. — 2008. — № 4. — С. 66—75.
9. Холявка В.З. Коренева плата за деревину: інструмент лісової політики і екологізації лісового сектора економіки: монографія. — Львів, ЛА "Піраміда", 2005. — 240 с.

Yu. Marchuk

EQUIVALENT WITHDRAWAL OF FOREST RESOURCE RENT AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FORESTRY IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

Summary

The article substantiates the need to ensure the equivalent withdrawal of forest resource rent as an important component of the financial and economic mechanism of forestry in the conditions of decentralization of power and reform of local government. It is established that in the structure of total revenues of natural resource rent (rent for subsoil use, for special use of forest resources, for special use of water) to the budgets of rural territorial communities, the share of rent for special use of forest resources in 2017 amounted to 74.7%. The results of the analysis of the withdrawal and distribution of forest resources showed that in 2017, compared to 1999, the real income of rent for special use of forest resources (revenues in comparable prices) to rural budgets increased by 6.9 times. This indicates the strengthening of the influence of rental regulators of permanent forest users on the level of social and economic development of rural territorial communities. It is revealed that there is a high level of rent orientation of system of fiscal regulation of activity of constant forest users that is explained by a high share of rent for special use of forest resources in structure of the paid taxes, charges and obligatory payments by the state forest enterprises. It is established that the institutionalization of the land tax on forestland will lead to excessive fiscal burden on permanent forest users and force the latter to intensify the use of available wood resources, which will adversely affect the productivity and quality of forests. It is proved that in order to avoid excessive fiscal burden of forest enterprises and ensure the growth of tax revenues to local budgets it is necessary in the short and medium term to expand the base of recovery of natural resource rent by revising the tax rates of special use of all natural resources, including land, forest, water and mineral resources.

Keywords: forest resource rent; financial and economic mechanism; territorial communities; local budgets; rural territories; permanent forest managers.

References

1. Veklych, O.O. (2018), "Ecosystemic approach for estimating economic damage from environmental pollution: Ukrainian authenticity", Ekonomika Ukrayiny, vol. 4, pp. 63—75.
2. Holyan, V.A. and Shubalyy, O.M. (2015), "Transformation of the system of financial relations in the forest sector based on the principles of budget economy and self-sustainability", Finansy Ukrayiny, vol. 12, pp. 81—93.
3. Dzyubenko, O.M. (2017), "Fiscal instruments for collecting forest-resource rent in the system of investment-innovation support for the reproduction of forest ecosystems", Ahrosvit, vol. 23, pp. 8—17.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Laws of Ukraine on Stimulation of the Establishment and Activity of Family Farms", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19 (Accessed 05 Nov 2018).
5. Karpuk, A. (2011), "Tax regulation of forest management under the modern conditions: Volyn realities and prospects", Ahrosvit, vol. 16, pp. 10—13.
6. Karpuk, A. (2012), "Fiscal regulation of forest management: priorities of differentiation and diversification", Ekonomist, vol. 7, pp. 52—54.
7. Karpuk, A.I. (2012), Ekonomichne rehulyuvannya lisokorystuvannya v rynkovykh umovakh [Economic regulation of forest management under the market conditions], Tverdynya, Luts'k, Ukraine.
8. Kotlyarevs'ka, N. (2008), "Improvement of the taxation of the special use of forest resources", Visnyk TNEU, vol. 4, pp. 66—75.
9. Kholyavka, V.Z. (2005), Koreneva plata za derevynu: instrument lisovoyi polityky i ekolohizatsiyi lisovoho sektora ekonomiky [The stumpage price for wood: an instrument of forest policy and ecologization of the forest sector of the economy], LA "Piramida", L'viv, Ukraine.

№ 22 2018, стор. 47 - 54

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 654

Відомості про авторів

Ю. М. Марчук

к. с. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Marchuk

Candidate of agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Марчук Ю. М. Еквівалентне вилучення лісоресурсної ренти як важлива складова фінансово-економічного механізму лісогосподарювання в умовах децентралізації. Агросвіт. 2018. № 22. С. 47–54. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.47

Marchuk, Yu. (2018), “Equivalent withdrawal of forest resource rent as an important component of the financial and economic mechanism of forestry in the context of decentralization”, Agrosvit, vol. 22, pp. 47–54. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.