EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛІМАТИЧНІ КУРОРТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
І. І. Ковтуник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.42

УДК: 911.3

І. І. Ковтуник

КЛІМАТИЧНІ КУРОРТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Найважливішою передумовою організації рекреаційної діяльності виступають рекреаційні ресурси. Під рекреаційними ресурсами розуміють об'єкти, явища і процеси природного, антропогенного та соціального походження, які використовуються або можуть бути використані для розвитку рекреації та впливають на територіальну організацію рекреаційної діяльності, її спеціалізацію та економічну ефективність. В Хмельницькій обл. значну частину природного потенціалу складають кліматичні ресурси, рекреаційні ландшафти, оздоровчі ресурси, природно-заповідні об'єкти та території історико-культурного значення. Це унікальні ресурси для перспективного розвитку зон рекреації і туризму. В wій статті досліджено чинники, що впливають на формування клімату та погоди в Хмельницькій обл., визначено ступінь комфортності клімату Хмельниччини для розвитку галузі туризму. Проаналізовано вплив кліматичних ресурсів на сезонні види рекреації та туризму в регіоні. Досліджені основні кліматичні курорти Хмельницької обл.

Ключові слова: туристичні ресурси; клімат; кліматичні ресурси; комфортність клімату; кліматичні курорти.

Література

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія. — К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. — 395 с.
2. Заставецький Б.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. Географія Хмельницької області. — Тернопіль: орендне п-во "Тернопільська обласна друкарня", 1995. — 96 с.
3. Ковтуник І.І. Орографічні (ресурси рельєфу) рекреаційні ресурси Хмельниччини / Історико-культурні, географічні та економічні аспекти розвитку туризму на Хмельниччині: колективна монографія [кол. авторів; за ред.: С.А. Копилов (гол. ред.), С. Е. Баженова (наук. ред.)]. — Кам'янець-Подільський: в-во Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2017. — 168 с.
4. Ковтуник І.І. Рекреаційні ресурси Хмельниччини / Хмельниччина туристична: історико-культурні, природно-географічні та економічні аспекти розвитку: колективна монографія [кол. авторів; за ред.: С.А. Копилов (гол. ред.), С.Е. Баженова (наук. ред.)]. — Кам'янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун. ім. Івана Огієнка, 2015. — 192 с.
5. Любіцева О.О., Панкова О.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. — К.: "Альтерпрес", 2007. — 369 с.

I. Kovtunyk

CLIMATIC RESORTS OF KHMELNYTSKA REGION

Summary

Tourism has become a feature of modern lifestyle, an important element of the global economy and an influential factor in international integration processes. Tourist industry nowadays has become a leading industry, the profitability of which almost equal to the leading motor car industry, energy production and high-tech sector. In many countries of the world tourism industry is powerful, and often the only taxpayer provides foreign exchange earnings in the national economy, positively affects on the investment climate and external image of the country. Today especially grows the importance of regional tourism policy. Regional development strategies areas of the Western Region to 2020, in which Khmelnytska region is included, recognized recreation and tourism as priority components of socio-economic development. It is particularly important that the recreational-tourism potential acts quite an active factor in the development area, and causes additional stimulating effect on transport and technology, infrastructure, services, construction industry and other sectors of the economy. The most important prerequisite for the organization of recreational activity is recreational resources. Recreational resources are understood as objects, phenomena and processes of natural, anthropogenic and social origin that are used or can be used for the development of recreation and affect on the territorial organization of recreational activity, its specialization and economic efficiency. In Khmelnitska region a significant part of the natural potential is made up of climatic resources, recreational landscapes, recreational resources, objects of nature reserve and territories of historic-cultural significance. These are unique resources for the long-term development of recreation and tourism zones. In this article factors that influence on the formation of climate and weather in Khmelnytska region are investigated, the degree of comfort of the Khmelnytska region climate for tourism development is determined. The influence of climatic resources on seasonal types of recreation and tourism in the region is analyzed. The main climatic resorts of Khmelnitska region are investigated.

Keywords: tourist resources; climate; climatic resources; climate comfort; climatic resorts.

References

1. Beydyk, O. O. (2001), Recreation-touristic resources of Ukraine: metodology and methods of analysis, terminology, zoning, Kyiv university, Kyiv, Ukraine.
2. Zastavetsky, B. I., Zastavetska, O. V. and Ditchuk, I. L. (1995), Geography of Khmelnytska region, Ternopil regional press, Ternopil, Ukraine.
3. Kovtunyk, I. I. (2017), Orographic (landscape resources) recreational resources of Khmelnytska region, Historic-cultural, geographical and economical aspects of tourism development in Khmelnytska region, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university, Kamyanets-Podilsky, Ukraine.
4. Kovtunyk, I. I. (2015), Recreational resources of Khmelnytska region, Khmelnytska region tourisical: historic-cultural, nature-geographical and economical aspects of development, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university, Kamyanets-Podilsky, Ukraine.
5. Liubitseva, O.O. Pankova, O.V. Stafiychuk, V.I. (2007), Touristic resources of Ukraine, Alterpres, Kyiv, Ukraine.

№ 22 2018, стор. 42 - 46

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 708

Відомості про авторів

І. І. Ковтуник

к. геогр. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, економічний факультет, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

I. Kovtunyk

PhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair, department of economics, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university, Kamyanets-Podilsky

Як цитувати статтю

Ковтуник І. І. Кліматичні курорти хмельницької області. Агросвіт. 2018. № 22. С. 42–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.42

Kovtunyk, I. (2018), “Climatic resorts of khmelnytska region”, Agrosvit, vol. 22, pp. 42–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.