EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
М. П. Денисенко, Ю. В. Чеховська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.28

УДК: 368.021:001.895

М. П. Денисенко, Ю. В. Чеховська

ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація

У статті досліджено сутність та види інновацій у діяльності страхових компаній. Виділено три основні напрями реалізації інновацій:
— Інновації, що розширюють існуючі можливості. Ці інновації розширюють ринок діяльності страхової компанії, дають можливість розширити коло клієнтів, які до цих пір такої можливості користуватися послугами не мали. Для прикладу можна навести один з сучасних напрямків активізації інноваційної діяльності у страхуванні — використання хмарних та інтернет-технологій, мікрострахування).
— Підтримуючі інновації — проявляються в удосконаленні вже існуючих страхових продуктів та послуг, що пропонуються страховиками. Варто додати, що цей тип інновацій є характерним для більшості страхових копаній та впроваджується найчастіше.
— Інновації, що спрямовані на підвищення ефективності діяльності страховика. Ця група інновацій проявляється в зниженні адміністративних чи виробничих витрат, затрат на аквізицію страхових продуктів та послуг. Як приклад цієї групи інновацій можна навести використання Інтернет-технологій, спеціалізованих програмних комплексів для страхових компаній, що автоматизують бізнес-процеси страховика. Обгрунтовано необхідність постійного впровадження інноваційних заходів для забезпечення стабільного довгострокового розвитку страхової компанії. На практичних прикладах запропоновано заходи активізації інноваційної діяльності страхових компаній, зокрема у сферах страхування життя, медичного страхування та страхування від нещасних випадків, автотранспортного страхування. Виділено основні характеристики інноваційних страхових послуг зі страхування життя (відновлюване термінове страхування, термінове страхування "Захист доходів сім'ї", довічне страхування "Стандарт"). Запропоновані інноваційні напрями розвитку страхових послуг у корпоративному секторі особистого страхування (індивідуальні ліміти, адресні бонуси, ліміт на один випадок медикаментозного супроводу за кожним зверненням, креативний андеррайтинг, прикріплення до обраних клінік, збільшення захисту на випадок ДТП, збалансований список критичних захворювань). Також запропоновано напрями використання цифрових технологій при наданні страхових послуг. За допомогою новітніх цифрових каналів дистрибуції страхових послуг страховики, з одного боку, просувають на ринок власні продукти, а з іншого — забезпечують "зворотний зв'язок" зі споживачами, що сприяє розширенню інформаційної клієнтської бази та врахування їхніх потреб.

Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; цифрові технології; інноваційні страхові продукти та послуги.

Література

1. Пікус Р.В. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності / Р. Пікус, В. Заколодяжний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. — 2015. — Вип. 3. — С. 72—80.
2. Christensen C. Christensen: We are living the capitalist's dilemma / С. Christensen // CNN Edition: International, 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://edition.cnn.com/2013/01/21/business/opinion-clayton-christensen/index.html
3. Тыжинова Н.А. Развитие личного страхования в посткризисный период: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Н.А. Тыжинова. — Иркутск: ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный университет экономики и права". 2012. — 23 с.
4. Третяк Д. Д. Перспективи впровадження інновацій в особистому страхуванні на прикладі зарубіжних країн / Д. Д. Третяк // Економіка. — 2017. — № 5 (194). — С. 50—58.
5. Інновації в ДМС. Нові рішення: офіційний сайт СК "Провідна" [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://conference.sb-malakut.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/10-PROVIDNA-prezentaciya-SB-Malakut-2017.pdf
6. Нові страхові технології, які змінять галузь найближчим часом (2017) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://news.finance.ua/ua/news/-/411682/novi-strahovi-tehnologiyi-yaki-zminyat-galuz-najblyzhchym-chasom
7. Крикуненко О.С. Роль інноваційних страхових послуг у формуванні прибутку страховика / О.С. Крикуненко, С.Б. Березіна // Молодий вчений. — 2017. — № 4 (44). — С. 683—686.
8. Шевченко В. Визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку міжнародного страхового ринку в умовах глобалізації / В. Шевченко // Економіка. — 2014. — № 10. — С. 230—236.
9. Why Digital Transformation Should Be Every Insurer's Top Priority: Oracle white paper. — 11 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.oracle.com/us/industries/financial-services/digital-transformation-insure-wp-2668178.pdf

M. Denisenko, Yu. Chekhovskaya

MEASURES TO ENHANCE THE INNOVATIVE ACTIVITY OF THE INSURANCE COMPANY

Summary

The article explores the essence and types of innovations in the activities of insurance companies. There are three main directions of innovation realization:
— Іnnovations that expand existing opportunities. These innovations expand the market of the insurance company, make it possible to expand the range of clients who still have no such opportunity to use the services. For example, one of the modern directions of activation of innovative insurance activity is the use of cloud and internet technologies, micro-insurance).
— ssupporting innovations — are manifested in the improvement of existing insurance products and services offered by insurers. It should be added that this type of innovation is typical for most insurance cattle and is implemented more often.
— Іnnovations aimed at improving the effectiveness of the insurer. This group of innovations manifests itself in the reduction of administrative or production costs, the cost of acquiring insurance products and services. An example of this group of innovations can be the use of Internet technologies, specialized software packages for insurance companies that automate the business processes of the insurer. The necessity of the constant introduction of innovative measures to ensure the stable long-term development of the insurance company is substantiated. On practical examples, measures have been proposed to revitalize the innovation activities of insurance companies, in particular in the areas of life insurance, medical insurance and accident insurance, and motor insurance. The basic characteristics of innovative insurance services in life insurance (renewable urgent insurance, urgent insurance "Protection of family income", life insurance "Standard") are allocated. The offered innovative directions of development of insurance services in the corporate sector of personal insurance (individual limits, address bonuses, the limit on one case of medical support for each appeal, creative underwriting, attachment to selected clinics, increase of protection in the case of an accident, a balanced list of critical diseases). It is noted, that Ukraine has a huge field for the implementation of innovative insurance products and services. Directions of use of digital technologies in providing insurance services are also offered. With the help of the newest digital distribution channels of insurance services, insurers, on the one hand, promote their products on the market, and on the other hand, provide feedback to consumers, which facilitates the expansion of the information client base and their needs.

Keywords: innovation; innovation activity; digital technologies; innovative insurance products and services.

References

1. Piquus, R.V. (2015), "Innovative development of insurance activity as a basis for increasing its efficiency", Bulletin of the Taras Shevchenko National Taras Shevchenko University. Economy, vol. 3, pp. 72—80.
2. Christensen, C. (2013), "Christensen: We are living the capitalist's dilemma", CNN Edition: International, [Online], available at: http://edition.cnn.com/2013/01/21/business/opinion-clayton-christensen/index.html (Accessed 10 Nov 2018).
3. Tizhinova, N.A. (2012), "Development of personal insurance in the post-crisis period", Ph.D. Thesis, Economy, FGBOOU VPO "Baikal State University of Economics and Law", Irkutsk, Russian Federation.
4. Tretyak, D.D. (2017), "Prospects for the introduction of innovations in personal insurance on the example of foreign countries", Economy, vol. 5 (194), pp. 50-58.
5. The official site of the insurance company "Providna" (2017), "Innovation in the LCA. New solutions", available at: http://conference.sb-malakut.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/10-PROVIDNA-prezentaciya-SB-Malakut-2017.pdf (Accessed 10 Nov 2018).
6. The official site of FINANCE.UA (2017), "New insurance technologies that will change the industry in the near future", available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/411682/novi-strahovi-tehnologiyi-yaki-zminyat-galuz-najblyzhchym-chasom (Accessed 10 Nov 2018).
7. Krikunenko, O.S. (2017), "The role of innovative insurance services in shaping the insurer's profits", Young scientist, vol. 4 (44), pp. 683—686.
8. Shevchenko, V. (2014), "Definition of strategic directions for the further development of the international insurance market in the conditions of globalization", Economics, vol. 10, pp. 230—236.
9. The official site of the Oracle company (2015), "Why Digital Transformation Should Be Every Insurer's Top Priority: Oracle white paper", available at: http://www.oracle.com/us/industries/financial-services/digital-transformation-insure-wp-2668178.pdf (Accessed 10 Nov 2018).

№ 22 2018, стор. 28 - 33

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 921

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

M. Denisenko

Doctor of Economics, Professor of the Department of Business Economics, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv


Ю. В. Чеховська

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Yu. Chekhovskaya

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Чеховська Ю. В. Заходи активізації інноваційної діяльності страхової компанії. Агросвіт. 2018. № 22. С. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.28

Denisenko, M. and Chekhovskaya, Yu. (2018), “Measures to enhance the innovative activity of the insurance company”, Agrosvit, vol. 22, pp. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.