EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Осадча, О. Л. Понуренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.17

УДК: 658.005.332.4

Н. В. Осадча, О. Л. Понуренко

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проведено аналіз різних методів підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. Актуальність теми обумовлена тим, що зацікавленість підприємств у результатах своєї діяльності посилює необхідність підвищення конкурентоспроможності продукції або послуги, що вимагає вдосконалення роботи всіх служб і підрозділів господарюючого суб'єкта. Проблема конкурентоспроможності носить універсальний, всесвітній характер. Нині вона зачіпає практично всі країни світу, всіх товаровиробників. Оскыльки ця проблема підвищення конкурентних можливостей підприємства складна і багатопланова, вона вимагає систематичного підходу і здійснення значного комплексу організаційно-економічних, управлінських і технологічних заходів. Усі зазначені заходи мають бути спрямовані на вирішення проблеми підвищення конкурентних можливостей підприємства, посилити його позиції на ринку, досягти стійкого розвитку за рахунок створення і підтримки конкурентних переваг. Своєчасна адаптація підприємств до конкурентних умов нестабільного і мінливого зовнішнього середовища повинна проводитися в процесі всебічного і постійного аналізу діяльності конкурентів, власного стратегічного потенціалу і оцінки ефективності його використання, а також визначення положення підприємства на ринку товарів і послуг щодо конкурентів, тобто оцінки конкурентоспроможності підприємства Також у статті розглянуто основне поняття конкуренції та фактори, що впливають на її появу. Аналіз поняття надзвичайно важливий для більш чіткого розуміння та постановки вирішення проблеми або збільшення переваг над іншими підприємствами. Адже конкуренція в простішій формі трактується як суперництво між людьми фірмами, організаціями, територіями, зацікавленими у досягненні однієї цілі. Предметом конкуренції виступає товар або послуга, через які суперники намагаються завоювати споживачів та їх гроші. Основною характеристикою підприємства, з точки зору конкурентної боротьби є його конкурентоспроможність. Вона визначає життєздатність підприємства, результати його виробничо-збутової діяльності в умовах ринкової конкуренції.

Ключові слова: конкуренція; інновація; конкурентоспроможність; підприємство; стратегія.

Література

1. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М. Портер. — К.: Основи, 1997.
2. Реутов В.Є. Конкурентоздатність підприємства: критерії, показники і методики оцінювання / В.Є. Реутов // Економіка та держава. — 2006.
3. Кошелупов І.Ф. Програми підвищення конкурентоспроможності організацій / І.Ф. Кошелупов // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2012. — Вип. 1 (44).
4. Муравйов А.І., Ігнатьєв А.М., Крутік А.Б. Підприємництво: підручник. — 2001.
5. Агєєв Є.Я. Управління якістю / Є.Я. Агєєв. — Львів: видавництво "Новий Світ-2010", 2010.
6. Герасимчука В.Г., Розенплентера А.Е. Економіка та організація виробництва, підручник / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. — К.: Знання, 2001.
7. Кубах П.С. Маркетинг інновацій або нових продуктів / / Маркетинг. — 2004.
8. Шульженко А.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства / А.О. Шульженко // Экономика предприятия. — 2000, № 4.
9. Есікова І.В. Підготовка та успішне проведення рекламних кампаній. — М.: Дашков, 2009.
10. Решетняк О.І. Планування та контроль на підприємстві: навчальний посібник для студентів / Решетняк О.І.— Харків: видавництво "НУА", 2012.

N. Osadcha, O. Ponurenko

ENHANCING COMPETITIVENESS OF PRODUCTS ENTERPRISES

Summary

The article analyzes various methods of increasing the competitiveness of enterprises in modern conditions. The urgency of this topic is due to the fact that the interest of enterprises in the results of their activities increases the need to increase the competitiveness of products or services, which requires improvement of the work of all services and units of the business entity. The problem of competitiveness is universal, global in nature. Now it affects virtually all countries of the world, all commodity producers. Since this problem of increasing the competitiveness of the company is complex and multifaceted, it requires a systematic approach and implementation of a significant set of organizational, economic, managerial and technological measures. All these measures should be aimed at addressing the problem of increasing the competitiveness of the enterprise, strengthening its position on the market, achieving sustainable development through the creation and maintenance of competitive advantages. Timely adaptation of enterprises to the competitive conditions of an unstable and changing environment should be carried out in the process of comprehensive and continuous analysis of competitors' activities, their own strategic potential and assessment of the effectiveness of its use, as well as the definition of the position of the company in the market of goods and services in relation to competitors, that is, assessing the competitiveness of the enterprise. Also, in The article considers the basic concept of competition and the factors influencing its appearance. An analysis of the concept is extremely important for a clearer understanding and resolution of a problem or an increase in the benefits of other enterprises. After all, competition in a simpler form is interpreted as a rivalry between people firms, organizations, territories, interested in achieving one goal. The subject of competition is a product or service through which rivals are trying to conquer consumers and their money. The main characteristic of the enterprise, in terms of competition, is its competitiveness. It determines the viability of the enterprise, the results of its production and marketing activities in a market competition.

Keywords: competition; innovation; competitiveness; company; strategy.

References

1. Porter, M. (1997), Stratehiia konkurentsii: Metodyka analizu haluzej i diial'nosti konkurentiv [Competition Strategy: A Methodology for Analyzing Industries and Competitor Activities], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
2. Reutov, V.E. (2006), "Competitiveness of the enterprise: criteria, indicators and methods of evaluation", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 65—67.
3. Koshlupov, I.F. (2012), "Programs for improving the competitiveness of organizations", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 1 (44).
4. Muravyov, A.I. Ignatiev, A.M. and Krutyk, A.B. (2002), Pidpryiemnytstvo [Entrepreneurship], Lan', St.Petersburg, Russia.
5. Agiev, E.Ya. (2010), Upravlinnia iakistiu [Quality Management], Vydavnytstvo "Novyj Svit-2010", Lviv, Ukraine.
6. Gerasimchuk, V.G. and Rosenplenter, A.E. (2001), Ekonomika ta orhanizatsiia vyrobnytstva [Economics and Production Organization], Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. Kubakh P.S. (2004), "Marketing of innovations or new products", Marketing, vol. 6, pp. 41—50.
8. Shulzhenko, A.O. (2000), "Ways of increasing the competitiveness of the enterprise", Ekonomyka predpryiatyia, vol. 4.
9. Yesikova, I.V. (2009), Pіdgotovka ta uspіshne provedennja reklamnih kampanіj [Preparation and successful conducting of advertising campaigns], Dashkov, Moscow, Russia.
10. Reshetnyak, A.I. (2012), Planuvannia ta kontrol' na pidpryiemstvi [Planning and control at the enterprise], Vydavnytstvo "NUA", Kharkiv, Ukraine.

№ 22 2018, стор. 17 - 20

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 2273

Відомості про авторів

Н. В. Осадча

д. е. н., доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

N. Osadcha

Associate Professor, Doctor of Economics, Faculty of Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University


О. Л. Понуренко

магістр, спеціальності 075 маркетинг, кафедра маркетингу та менеджменту ЗЕД, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

O. Ponurenko

Master of specialty 075 Marketing, Department of Marketing and Management of Foreign Economic Affairs, V. N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Осадча Н. В., Понуренко О. Л. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства. Агросвіт. 2018. № 22. С. 17–20. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.17

Osadcha, N. and Ponurenko, O. (2018), “Enhancing competitiveness of products enterprises”, Agrosvit, vol. 22, pp. 17–20. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.