EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ESTIMATION OF WATER ECOSYSTEM STRUCTURAL-FUNCTIONAL CHANGES AS A RESULT OF CLIMATE CHANGES
A. Vasylenko, L. Vasylenko, S. Fedorenko, O. Zhukova, A. Honcharenko

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.10

УДК: 504.453

A. Vasylenko, L. Vasylenko, S. Fedorenko, O. Zhukova, A. Honcharenko

ESTIMATION OF WATER ECOSYSTEM STRUCTURAL-FUNCTIONAL CHANGES AS A RESULT OF CLIMATE CHANGES

Summary

Climate is one of the main natural resources that effect the changes of the rivers water regime. Drastic global warming of climate over the last 150 years is the result of anthropogenic intensification of global atmosphere greenhouse effect which is caused mainly by carbon dioxide burst. Special attention to the issue of global climate change was given on the Second World Climate Conference in Geneva (November, 1990) and on the 21st International Water Services Congress that was held in Madrid (September, 1997). It is prognosticated that water temperature rise and longer period of low flow will worsen the state of surface water systems which will lead to water "bloom".
More intensive rainfalls will cause the increase of suspended matters content in surface waters as a consequence of soils erosion, and may create overloads for the permit systems, water treatment and wastewaters treatment stations. Frequent periods of low flow will lead to the decrease of contaminants dilution ability and, hence, to the increase of their concentrations. In the places with general flow lowering of water quality will be deteriorated significantly.
This article covers ecological characteristic of Polesye rivers hydroecosystems state (on the example of Teteriv and Ros rivers) in the condition of constant anthropogenic load and global changes of climate parameters. The research was conducted with a glance of spatial and time factor involving existing modern methods of control by indices and their parameters of water ecosystems development. It gave the opportunity to determine cause-and-effect relations in "hydroecosystems — natural-anthropogenic water ecosystems — social-economic systems" system and confirm changes regularities of qualitative and quantitative characteristics of water quality with maximum anthropogenic load and changes of climatic characteristics (air temperature, amount of precipitations). Introduced methods of water ecosystems ecological condition control allows reliable reasons defining of hydroecosystems degradation changes.

Keywords: water ecosystem; pollution coefficient; water quality; hydrochemical estimation; ecological index; technology intensive; self-cleaning coefficient; sustainable development.

References

1. Bate, B. Kundzevichh, Z. Khon, S. and Palutikoff, J. (2008), Climate change and water resourse, IPCC, Geneva, Switzerland.
2. Melnyk, Y.S. Pidlisiniuk, V.V. and Kozlovska T.F. (2011), "Stability of water resources quality in Eastern Ukraine during the climate change", Scientific journal "Transactions of Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University", vol. 2/2011(67), pp. 127—130.
3. World health Organization (2010), "Report on condition of world health protection", available at: http://www.who.int/whr/2010/whr10_ru.pdf?ua=1 (Accessed 10 Nov 2018).
4. Zhukova, E.G. Bodnev, A.A. Lysko, O.P. (2017), "Impact of climate change on rivers water regime (on the example of Calmius water basin)", Surroindings of human being: natural, technogenic, social: materials Int. scient.-pract. Conf., BGITU Bryansk, Russia, April 26—27, pp. 23—25.
5. Zhukova, O.G. Vasylenko, L.O. and Bereznytska, Y.O. (2017), "Climate changes impact on surface waters ecological state", VI All-Ukrainian Congress of ecologists with international participation (Ecology-2017), VNTU, Vinnytsia, Ukraine, September 20—22, p. 57.
6. Tropp, H. (2005), "Developing Governance Capacities", Stockholm Water Front, vol. 2, pp. 10—11.
7. Udod, V.M. and Vildman, I.L. (2014), "Scientific justification of assimilatory potential indices usage and assimilatory capacity for ecological estimation of rivers hydroecosystems state", Ecological safety, vol. 1 (17), pp. 50—53.
8. Yatsyk, A.V. (2007), Methods of anthropogenic load calculation and classification of small Ukrainian rivers basins ecological state, Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
9. Vyshnevskyi, V.I. and Kosovets, O.O. (2003), Hydrological characteristics of rivers of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), "The Water Code of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 10 Nov 2018).

О. А. Василенко, Л. О. Василенко, С. В. Федоренко, О. Г. Жукова, А. В. Гончаренко

ОЦІНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ У РЕЗУЛЬТАТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Анотація

Клімат є одним з головних природних ресурсів, від якого залежать зміни водного режиму річок. Стрімке глобальне потепління клімату за останні 150 років є результатом антропогенного підсилення глобального атмосферного парникового ефекту, спричиненого, головним чином, викидами вуглекислого газу. Особливу увагу проблемі зміни клімату було приділено на Другій Всесвітній кліматологічній конференції (в листопаді 1990 року) в Женеві та на 21-му Міжнародному конгресі по водопостачанню в Мадриді (в вересні 1997 року). Прогнозується, що підвищення температури води та більш тривалий період низького стоку погіршать стан поверхневих водних систем, що буде сприяти "цвітінню" води.
Більш інтенсивні дощові опади приведуть до підвищення вмісту завислих речовин у поверхневих водоймах внаслідок ерозії грунті та можуть створювати перегруженості для пропускних систем, станцій обробки води та очистки стічних вод. Часті періоди низького стоку приведуть до зниження здатності до розбавлення забруднюючих речовин і таким чином підвищення їх концентрацій. У районах із загальним зниженням стоку якість води значно погіршиться.
У статті наведено екологічну характеристику стану гідроекосистем річок Полісся (на прикладі р. Тетерів та р. Рось) в умовах постійного антропогенного навантаження та глобальних змін кліматичних параметрів. Дослідження проводились з врахуванням просторово-часового фактору з використанням існуючих сучасних методів контролю за показниками та їх параметрами розвитку водних екосистем. Це дозволило визначити причинно-наслідкові зв'язки в системі "гідроекосистеми — природно-антропогенні водні екосистеми — соціально-економічні системи" та підтвердити залежності зміни якісних та кількісних характеристик якості води з максимальною антропогенним навантаженням та змінами кліматичних характеристик (температура повітря, кількість опадів). Представлені методи контролю екологічного стану водних екосистем дозволять достовірно визначити причини деградаційних змін гідроекосистем.

Ключові слова: водна екосистема; коефіцієнт забруднення; якість води; гідрохімічна оцінка; екологічний індекс; техноємність; коефіцієнт самоочищення; стійкий розвиток.

Література

1. Climate change and water resourse, Edited by Brison Bate, Zbignev Kundzevichh, Sao Khon, Janna Palutikoff, Published by IPCC, 2008. — 211 pp.
2. Melnyk Y.S. Stability of water resources quality in Eastern Ukraine during the climate change Y.S. Melnyk, V.V. Pidlisiniuk, T.F. Kozlovska // Scientific journal "Transactions of Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University". — Ed. 2/2011(67). — P. 1. — Р. 127—130.
3. Report on condition of world health protection // World health Organization, 2010. Access mode: http://www.who.int/whr/2010/whr10_ru.pdf?ua=1
4. Zhukova E.G. Impact of climate change on rivers water regime (on the example of Calmius water basin)/ E.G. Zhukova, A.A. Bodnev, O.P. Lysko // Surroindings of human being: natural, technogenic, social: materials Int. scient.-pract. Conf., April 26—27, 2017. — Bryansk, BGITU Publishing, 2017. — Р. 23—25.
5. Zhukova O.G. Climate changes impact on surface waters ecological state / O.G. Zhukova, L.O. Vasylenko, Y.O. Bereznytska // VI All-Ukrainian Congress of ecologists with international participation (Ecology-2017), Vinnytsia, September 20—22, 2017: scientific works anthology. — Vinnytsia: VNTU, 2017. — Р. 57.
6. Tropp H. Developing Governance Capacities [Text] / Н. Tropp // Stockholm Water Front. — 2005. — № 2. — Р. 10—11.
7. Udod V.M., Vildman I.L. Scientific justification of assimilatory potential indices usage and assimilatory capacity for ecological estimation of rivers hydroecosystems state [Text] / V.M. Udod, I.L. Vildman // Ecological safety. — 2014. — Ed.1 (17). — Р. 50 — 53.
8. Yatsyk A.V. Methods of anthropogenic load calculation and classification of small Ukrainian rivers basins ecological state [Text] / Yatsyk A.V. and others. — K.: Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine.— 2007. — 71 pp.
9. Vyshnevskyi V.I. Hydrological characteristics of rivers of Ukraine / V.I. Vyshnevskyi, O.O. Kosovets. — К., 2003. — 324 pp.
10. The Water Code of Ukraine. News of the Verkhovna Rada of Ukraine (NVR). — 1995. — № 24, article.189 [Electronic resource]. — Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80

№ 22 2018, стор. 10 - 16

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1410

Відомості про авторів

A. Vasylenko

Ph.D., professor of the department "Water supply and sanitation", Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

О. А. Василенко

к. т. н., професор, професор кафедри водопостачання та водовідведення, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ


L. Vasylenko

Ph.D., docent of the department "Health and Environment", Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

Л. О. Василенко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ


S. Fedorenko

Ph.D., docent of the department "Health and Environment", Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ


O. Zhukova

Ph.D., docent of the department "Health and Environment", Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

О. Г. Жукова

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ


A. Honcharenko

first grade MA student, 101"Ecology" specialty,Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

А. В. Гончаренко

студент магістратури 1 курсу спеціальності 101 "Екологія",Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

Як цитувати статтю

Vasylenko, A., Vasylenko, L., Fedorenko, S., Zhukova, O. and Honcharenko, A. (2018), “Estimation of water ecosystem structural-functional changes as a result of climate changes”, Agrosvit, vol. 22, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.