EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О. І. Мельник, А. Г. Мельник, Ю. О. Пасічник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.3

УДК: 330.322

О. І. Мельник, А. Г. Мельник, Ю. О. Пасічник

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Ефективна діяльність суб'єктів господарювання у стратегічній перспективі забезпечення високих темпів їх розвитку та підвищення конкурентоспроможності в ринкових умовах здійснення господарської діяльності значною мірою визначається рівнем їх інвестиційної активності та діапазоном інвестиційної діяльності. Враховуючи, що без активізації інвестиційної діяльності неможливо забезпечити економічне зростання в країні, принципово важливим постає питання ідентифікації напрямів активізації інвестиційної діяльності.
У статті проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України. Інформація про капітальні інвестиції за видами економічної діяльності показала, які сектори економіки України є найбільш привабливими для суб'єктів інвестування останніми роками.
Охарактеризовано капітальні інвестиції в агросекторі за видами активів та джерелами фінансування. Найвагомішу частку капітальних інвестицій (96,3% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди — 44,8% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби — 47,6%.
Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 69,9% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 6,7%. Проаналізовано прямі іноземні інвестиції в аграрний сектор економіки України. Окреслено напрями активізації інвестиційної діяльності в агросекторі національної економіки, запозичені із світового досвіду.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційна діяльність; капітальні інвестиції; аграрний сектор; інвестиційний клімат; інвестиційна політика.

Література

1. Кісіль М.І. Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки // Економіка АПК. — 2016. — № 6. — С. 84—96.
2. Ільїна О.В. Удосконалення конкурентної політики в Україні / О.В. Ільїна, В.Ю. Ільїн // Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Тернопіль, 4—5 груд. 2014 р.). — Тернопіль: Крок, 2014. — C. 142—144.
3. Доповідь "Про соціально-економічне становище України" [Електронний ресурс] // Державна служби статистики Украни. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2017/publ_12_2017_u.html
4. Європейська бізнес асоціація: Інвестиційний клімат в Україні вийшов з негативної площини [Електронний ресурс] / Європейська бізнес асоціація // Агропортал. — Режим доступу: http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/eba-investitsionnyi-klimat-v-ukraine-vyshel-iz-otritsatelnoi-ploskosti/
5. Державна служби статистики Украни. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
6. Бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс] // Національний банк України. — 2015. — №2. — Режим доступу: http://www. bank.gov.ua
7. Патика Н.І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток / Н.І. Патика // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — №5. — С. 26—31.
8. Галущак І. Інвестиції в АПК: ставка на власні ресурси [Електронний ресурс] / І. Галущак // Аgronews: головні аграрні новини. — 2018. — Режим доступу: https://agronews.ua/node/86603
9. Мельник О.І. Інвестиційна привабливість суб'єктів господарювання України / О. І. Мельник, Р.З. Кривий, З.І. Кобеля // Вісник Хмельницького національного університету. — 2017. — №1. — С. 76—80.

О. Melnyk, А. Melnyk, Yu. Pasichnyk

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The synthesis of the results of the continuously accumulated long-term experience of systematic research on investment issues in Ukraine is important both for improving their organization and planning, as well as for the development and implementation of scientifically based measures to improve the efficiency of investments in the agricultural sector of the economy.
Effective activity of economic entities in the strategic perspective of ensuring the high rates of their development and increasing competitiveness in market conditions of economic activity is largely determined by the level of their investment activity and the range of investment activity. Taking into account that without the intensification of investment activity it is impossible to ensure economic growth in the country, the question of identification of directions of activation of investment activity is of fundamental importance.
The aim of the study is to synthesize scientific approaches and provide practical recommendations for intensifying investment activity in the agrarian sector of the Ukrainian economy.
The article analyzes the current state of investment activity in the agrarian sector of the Ukrainian economy. Information on capital investment by types of economic activity has shown which sectors of the Ukrainian economy are most attractive for investors in recent years. The capital investments in the agricultural sector by types of assets and sources of financing are described. The most important part of capital investments (96.3% of the total volume) is used in tangible assets, of which 44.8% of all investments in buildings and constructions, 47.6% in machinery, equipment and inventory and vehicles.
The main source of capital investments remains the own funds of enterprises and organizations, which account for 69.9% of the total volume. The share of attracted and borrowed funds, namely, bank loans and foreign investors' funds, amounted to 6.7%. The direct foreign investments into the agrarian sector of the Ukrainian economy are analyzed. The directions of intensification of investment activity in the agricultural sector of the national economy borrowed from the world experience are outlined.

Keywords: investment; investment activity; capital investment; agrarian sector; investment climate; investment policy.

References

1. Kisil, M. (2016), "Scientific research of investment problems in the agrarian sector of the economy", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 84—96.
2. Il'ina, O. And Il'in V. (2014), "Improving Competition Policy in Ukraine", Naukovi priorytety rozvytku ahrarnoi sfery v umovakh hlobal'nykh zmin [Scientific priorities of the agrarian sphere development in the conditions of global changes. International economic conference], Ternopil', Ukraine, 4—5 dec, pp. 142—144.
3. The State Statistics Service of Ukraine (2018), "On the socio-economic situation of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2017/publ_12_2017_u.html (Accessed 05 Nov 2018).
4. The European Business Association (2018), "The investment climate in Ukraine has come out of a negative plane", available at: http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/eba-investitsionnyi-klimat-v-ukraine-vyshel-iz-otritsatelnoi-ploskosti/ (Accessed 15 October 2018).
5. The State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 21 October 2018).
6. The National Bank of Ukraine (2015), available at: http://www. bank.gov.ua (Accessed 20 October 2018).
7. Patyka, N. (2018), "Foreign investment in agriculture in Ukraine: the current state and influence on its development", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 26—31.
8. Haluschak, I. (2018), "Investments in agroindustrial complex: the rate on own resources", Аgronews, available at: https://agronews.ua/node/86603 (Accessed 23 October 2018).
9. Melnyk, O. Kryvyi, R. and Kobelia, Z. (2017), "Investment attractiveness undertakings Ukraine", Herald of Khmelnytskyi National University, vol. 1, pp. 76—80.

№ 22 2018, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1367

Відомості про авторів

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


А. Г. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


Ю. О. Пасічник

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Yu. Pasichnyk

esearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Мельник О. І., Мельник А. Г., Пасічник Ю. О. Організаційно-економічні умови активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України. Агросвіт. 2018. № 22. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.3

Melnyk, О., Melnyk, А. and Pasichnyk, Yu. (2018), “Organizational and economic conditions of activization of investment activity in the agrarian sector of the ukrainian economy”, Agrosvit, vol. 22, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.