EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ, НАУКИ, БІЗНЕСУ
Т. Є. Воронкова, К. Г. Гурова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.28

УДК: 378.14

Т. Є. Воронкова, К. Г. Гурова

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ, НАУКИ, БІЗНЕСУ

Анотація

У статті відображено сучасні проблеми розвитку підприємницького університету. Актуальність проблеми обумовлена процесами інтеграції університетів у світове освітнє співтовариство, необхідністю трансформації закладів вищої освіти в підприємницькі університети для забезпечення партнерства освіти, науки та бізнесу. Виокремлено причини формування підприємницького університету, головними з яких є: перехід від елітної до масової вищої освіти, зростання конкуренції між вищими навчальними закладами, скорочення державного фінансування і необхідність впровадження фандрейзингу, зростання інноваційних потреб бізнесу для підтримання глобальної конкурентоспроможності. Виявлено, що інституційною основою є університетські бізнес-інкубатори та технопарки, а також різні гібридні організаційні формати (партнерства) в сфері взаємодії університетів з бізнесом і владою.
Встановлено, що концепція підприємницького університету базується на поєднанні трьох місій університету: навчальної, дослідницької і економічного та соціального розвитку, його участі в трансфері технологій, диверсифікації фінансової бази, децентралізації та зміни організаційної структури. Особливість академічного (університетського) підприємництва полягає у створенні нового типу ринково орієнтованих підприємницьких закладів вищої освіти як в освітній, так і науково-дослідницьких сферах з комерціалізацією результатів діяльності шляхом партнерства з державою та бізнесом. Велика кількість досліджень, присвячених проблемам створення та функціонування підприємницьких університетів засвідчує його потенційні можливості та перспективність їх діяльності в умовах глобалізації і суцільної комерціалізації всіх сфер діяльності.
Пропонуються організаційно-економічні заходи щодо стимулювання і розвитку підприємницької діяльності закладів вищої освіти. Проаналізовано світовий досвід становлення академічного підприємництва та визначено перспективи формування підприємницьких університетів для українських закладів вищої освіти.

Ключові слова: підприємницький університет; академічне підприємництво; друга академічна революція; міжнародні рейтинги університетів; потрійна спіраль; фандрейзинг; ендаумент-фонд.

Література

1. Воронкова Т.Є. Організаційні аспекти вибору стратегічних моделей розвитку закладу вищої освіти // VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти" 5 жовтня 2018 р. / Т.Є. Воронкова. — Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: спецвипуск. — К., 2018. — 462 с.
2. Clark B.R. Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformations. — Oxford: Pergamon-Elsevier Science, 1998. — 180 p.
3. Кларк Б.Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направления трансформации. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. — С. 200.
4. Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты — предприятия — государство. Инновации в действии: монография / Г. Ицковиц; пер. с англ. под ред. А.Ф.Уварова. — Томск: изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010. — 237 с.
5. Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Что такое предпринимательский университет / Г.Н. Константинов, С.Р. Филонович // Теоретические и прикладные исследования, 2007. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=76
6. Slaughter S., Leslie L. Academic capitalism. Politics, Policies, and the Entrepreneurial University. Baltimore, MA, USA: The John Hopkins University Press, 1997. — 276 p.
7. Романовський О.О. Економічна доцільність існування інноваційних підприємницьких університетів / О.О. Романовський // Економіка та держава. — 2011. — № 10. — С. 4—8.
8. Палатников Д.Е. Ратманова Е.В. Перспективы и проблемы инновационной деятельности высших учебных заведений в современной России. URL: http:// — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: yaratiso.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=50
9. Schulte P. The entrepreneurial university: a strate gy for institutional de — ve lopment // Higher educa tion in Europe. — V. 29. — P. 187—193.
10. Предпринимательские университеты в инновационной экономике / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: Маркет ДС, 2005. — 402 с.
11. Дмитриев Г.Д. Анатомия американского университета. — М.: Народное образование, 2005. — 223 с.
12. 2013NACUBO Endowment Study. National Association of College and University Business Officers and Commonfund Institute. 2014 [Електронний ресурс]. URL: nacubo.org/ Documents / EndowmentFiles / 2013NCSEPressReleaseFinal.pdf
13. Воронкова Т.Є. Формування ефективного фінансового механізму розвитку системи вищої освіти України // VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти" 7 жовтня 2018 р. / Т.Є. Воронкова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: спецвипуск. — К., 2018. — 456 с.
14. Создание университетов мирового класса [Текст] / Джамиль Салми / Пер. с англ. — М.: Издательство "Весь Мир", 2009 — 132 с.

T. Voronkova, K. Gurova

ENTERPRISE UNIVERSITY: INTEGRATION OF EDUCATION, SCIENCE, BUSINESS

Summary

This article reflects the current problems of business university development. The urgency of the problem is due to the processes of university integration into the world educational community, the need to transform higher education institutions into entrepreneurial universities in order to ensure the partnership of education, science and business. The reasons for the formation of an entrepreneurial university are highlighted, the main ones being: the transition from elite to mass higher education, the growth of competition between higher educational institutions, the reduction of public funding and the need for the introduction of fundraising, the growth of innovative business needs to maintain global competitiveness.
It is revealed that institutional business incubators and technology parks, as well as various hybrid organizational formats (partnerships) in the field of interaction between universities and business and government, are institutional.
It is established that the concept of an entrepreneurial university is based on the combination of three missions of the university: educational, research and economic and social development, its participation in technology transfer, diversification of the financial base, decentralization and changes in the organizational structure. The peculiarity of academic (university) entrepreneurship is the creation of a new type of market-oriented entrepreneurial institutions of higher education in both educational and research spheres, with the commercialization of results through partnership with the state and business. A large number of studies devoted to the problems of the establishment and operation of business universities testifies to its potential and promise of their activities in the conditions of globalization and continuous commercialization of all spheres of activity.
Organizational and economic measures on stimulation and development of entrepreneurial activity of institutions of higher education are offered. The world experience of the formation of academic entrepreneurship is analyzed and the prospects of the formation of business universities for Ukrainian higher education institutions are determined.

Keywords: usiness university; academic entrepreneurship; second academic revolution; international university rankings; triple helix; fundraising; endowment fund.

References

1. Voronkova, T.Ye. (2018), "Organizational aspects of the choice of strategic models for the development of a higher education institution", VIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia "Efektyvnist' orhanizatsijno-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsijnoho rozvytku vyschoi osvity" [VIII International Scientific and Practical Conference "Efficiency of Organizational and Economic Mechanism for Innovative Development of Higher Education"], Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu tekhnolohij ta dyzajnu: spetsvypusk, Kyiv, Ukraine.
2. Clark, B.R. (1998), Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformations, Pergamon-Elsevier Science, Oxford, UK.
3. Clark, B.R. (2011), Sozdanie predprinimatel'skih universitetov: organizacionnye napravlenija transformacii [Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Transformation Directions], Izd.dom Gos. un-ta Vysshej shkoly jekonomiki, Moscow, Russia.
4. Ickovic, G. (2010), Trojnaja spiral'. Universitety — predprijatija — gosudarstvo. Innovacii v dejstvii [Triple Helix. Universities — enterprises — the state. Innovation in action], izd-vo Tom. gos. un-ta sistem upr. i radiojelektroniki, Tomsk, Russia.
5. Konstantinov, G.N. and Filonovich, S.R. (2007), "What is an entrepreneurial university", Teoreticheskie i prikladnye issledovanija, available at: vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=76 (Accessed 20 Oct 2018).
6. Slaughter, S. and Leslie, L. (1997), Academic capitalism. Politics, Policies, and the Entrepreneurial University, The John Hopkins University Press, Baltimore, MA, U.S.A.
7. Romanovs'kyj, O.O. (2011), "Economic feasibility of the existence of innovative business universities", Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 4—8.
8. Palatnikov, D.E. and Ratmanova, E.V. (2010), "Prospects and problems of innovation activities of higher educational institutions in modern Russia", available at: yaratiso.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=50 (Accessed 20 Oct 2018).
9. Schulte, P. (2004), "The entrepreneurial university: a strategy for institutional development", Higher education in Europe, vol. 29, pp. 187—193.
10. Rubin, Ju.B. (2005), Predprinimatel'skie universitety v innovacionnoj jekonomike [Entrepreneurial universities in the innovation economy], Market DS, Moscow, Russia.
11. Dmitriev, G.D. (2005), Anatomija amerikanskogo universiteta [Anatomy of an American University], Narodnoe obrazovanie, Moscow, Russia.
12. NACUBO (2014), "Endowment Study. National Association of College and University Business Officers and Commonfund Institute", available at: nacubo.org/Documents/EndowmentFiles/2013NCSEPressReleaseFinal.pdf (Accessed 20 Oct 2018).
13. Voronkova, T.Ye. (2018), "Formation of an effective financial mechanism for the development of the higher education system of Ukraine", VIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia "Efektyvnist' orhanizatsijno-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsijnoho rozvytku vyschoi osvity" [VIII International Scientific and Practical Conference "Efficiency of Organizational and Economic Mechanism for Innovative Development of Higher Education"], Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu tekhnolohij ta dyzajnu: spetsvypusk, Kyiv, Ukraine.
14. Salmi, Dz. (2009), Sozdanie universitetov mirovogo klassa [Establish world-class universities], Izdatel'stvo "Ves' Mir", Moscow, Russia.

№ 21 2018, стор. 28 - 33

Дата публікації: 2018-11-19

Кількість переглядів: 1966

Відомості про авторів

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

T. Voronkova

Candidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics and tourism, Kyiv National University of Technologies and Design


К. Г. Гурова

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

K. Gurova

Master, Kyiv National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Воронкова Т. Є., Гурова К. Г. Підприємницький університет: інтеграція освіти, науки, бізнесу. Агросвіт. 2018. № 21. С. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.28

Voronkova, T. and Gurova, K. (2018), “Enterprise university: integration of education, science, business”, Agrosvit, vol. 21, pp. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.